× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh


Huấn Từ - Lễ Nhận Chức Q. Ðầu Sư của Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước (19/01/Kỷ Hợi, 1959)

HUẤN TỪ CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH

Ðọc trong buổi lễ nhậm chức Quyền Ðầu Sư của Ngài Bảo Thế
(Ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

 

Kính thưa:   -Chư Chức sắc lưỡng phái,
- Chư Chức việc và Ðạo hữu nam nữ,

Buổi lễ hôm nay là buổi lễ "nhận chức" Quyền Ðầu Sư của ông Bảo Thế, một vị thời Quân HTÐ vừa được HỘI-THÁNH Hiệp Thiên Ðài đề cử lãnh nhiệm vụ điều khiển ở Cơ Quan Hành Chánh Ðạo giúp cho HỘI-THÁNH Cửu Trùng Ðài làm tròn phận sự.

Tôi xin giải thích lý do của sự đề cử này:

Từ trước bên CTÐ nhờ có ông Khai Ðạo giúp sức. Ông Khai Ðạo đã hành sự với chức vụ Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, hiện tại ông lãnh phận sự cố vấn cho HỘI-THÁNH Cửu Trùng Ðài.

Nhưng vì quá bận rộn công việc, ông Khai Ðạo xin chấm dứt nhiệm vụ cố vấn trên đây để có thời giờ điều khiển và lo chỉnh đốn Cơ Quan Phước Thiện.

Vì đó HỘI-THÁNH Hiệp Thiên Ðài đề cử ông Bảo Thế đảm nhiệm Quyền Ðầu Sư với thẩm quyền rộng hơn chức Cố Vấn để cho công việc Cửu Trùng Ðài được tiến triển tới chỗ hoàn hảo.

Ông Bảo Thế là một vị Thời Quân Hiệp Thiên Ðài đã hành sự thâm niên nơi Tòa Thánh, có nhiều kinh nghiệm, am hiểu tình hình Ðạo, đủ sáng suốt nhận định cũng như đủ công tâm phục vụ và đã từng giúp sức đắc lực cho HỘI-THÁNH trong thời kỳ đã qua. Có lẽ toàn thể Chức sắc lưỡng phái cũng đồng nhận thức điều nầy, vì vậy tán dương tài đức và công nghiệp của ông là một sự thừa.

May thay, trong lúc nội bộ cần phải được cải tổ, trong lúc hành chánh Ðạo cần phải chấn chỉnh để cho nền chánh giáo được thuần túy hơn và có đủ năng lực phổ độ nhơn sanh theo Thánh giáo của Ðức Lý Ðại Tiên đêm 17/10/Ðinh Dậu, ông Bảo Thế không nệ khó khăn lao nhọc, sẵn lòng đáp theo tiếng gọi của HỘI-THÁNH Hiệp Thiên Ðài, chịu ra gánh vác một trách nhậm nặng nề để giúp cho HỘI-THÁNH HTÐ cầm vững giềng mối Ðại Ðạo và Cửu Trùng Ðài làm tròn phận sự. Ðó là một thiện chí tuyệt đối, một hy sinh cho chủ nghĩa thương đời vậy.

Hướng về hạnh phúc của nhơn sanh và nhơn danh HỘI-THÁNH Hiệp Thiên Ðài, tôi xin đề cao tinh thần phục vụ của ông Bảo Thế.

Nói đến hạnh phúc của nhơn sanh, tôi có lời tâm huyết cùng toàn thể Chức sắc lưỡng phái: Người trên đã vì nhơn sanh mà phục vụ thì cấp dưới cũng vì nhơn sanh mà hết lòng hưởng ứng giúp sức, khép mình vào khuôn viên kỷ luật để cho trên thuận dưới hòa, cùng nhau góp công chung trí hầu đem lại một thắng lợi vẻ vang cho nền chánh giáo.

Ðời còn nhiều đau khổ thì trách nhiệm của người hành Ðạo còn lắm nặng nhọc. Những vị cầm quyền Ðạo lại còn phải chịu lao tâm tiêu tứ nhiều hơn nữa để san bằng những nỗi khó khăn phức tạp, làm cho trong vui ngoài đẹp, cơ Ðạo mới được êm ấm điều hòa, tiến triển vững vàng, nêu cao ngọn cờ cứu khổ.

Cái quyền chỉ huy ấy phải được triệt để ủng hộ, kính nể, trật tự mới phân minh, mối giềng mới chặc chẽ, người cầm quyền mới có thể bảo thủ uy danh của Ðạo, trụ vững tinh thần để điều khiển dìu dắt con cái của Ðức CHÍ-TÔN Ðại Từ Phụ đi trọn vẹn trên đường Thánh Ðức.

Rốt cuộc lại thì anh lớn, em nhỏ đặt quyền lập pháp chi chi cũng để hướng về hạnh phúc của nhơn sanh và tiền đồ đại nghiệp của Ðạo. Vậy kể từ ngày nay ông Bảo Thế chánh thức nhận chức Quyền Ðầu Sư Cửu Trùng Ðài do Ðạo lịnh số 15 ngày 11 tháng Giêng năm Kỷ Hợi.

Tôi thành tâm cầu nguyện Ðức CHÍ-TÔN, Ðức PHẬT-MẪU các Ðấng Thiêng Liêng ban ơn giúp sức cho ông làm tròn nhiệm vụ và yêu cầu toàn thể Chức sắc, Chức việc lưỡng phái hết lòng ủng hộ và giúp đỡ ông trong trách nhậm nặng nề mà ông được giao phó./.

THƯỢNG SANH HIỆP THIÊN ÐÀIXem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 561