× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển II


Thánh-thơ Đức Thượng-Sanh

Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ
Tứ thập ngũ niên
Toà-Thánh Tây-ninh


Hiệp-Thiên-Đài
Văn-phòng THƯỢNG-SANH, Số 121/TS

THƯỢNG-SANH
CHƯỞNG-QUẢN HIỆP-THIÊN-ĐÀI


Kính gởi Hiền-huynh Hiến-Pháp
Chưởng-quản Bộ Pháp-Chánh.

Tham-chiếu: Quý Thánh thơ số 16/DDS ngày 12/06/1970


Kính Hiền huynh,

Theo đề-nghị của Hiền-huynh tôi chấp-thuận cho Ban Đạo-sử xuất bản để phổ-biến những bài thuyết-đạo Tại Toà-Thánh Tây-ninh của Đức Hộ-Pháp từ năm 1946 đến năm 1955.

Những bài giãng được chọn để ấn-hành phải có sự kiểm duyệt của Ban Kiểm-duyệt kinh sách.

Nay kính.
Toà-Thánh ngày 14 tháng 05 Canh-Tuất.
(17-06-1970)

Ấn ký


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 508