× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển II


Lời trần thuyết của Ban Tốc ký

Mỗi lần ly-loạn là mỗi lần thư-tịch bị làm mồi cho binh lửa.

Nhìn vào lịch-sử, những vụ "phần thư ", những vụ chiếm-đoạt thư tịch đã xảy ra như một hệ luận trước những biến cố. Tình-trạng nầy đã kéo dài qua các thời-đại , ấy là biện-pháp của những kẻ mạnh nhắm vào mục-đích thực hiện chính sách ngu-dân và đông-hoá triệt-để.

Những kinh-nghiệm đau thương là nguyên nhân thúc đẩy chúng tôi cố-gắng thực-hiện công việc sưu-tập những tài liệu nầy.

Chúng tôi nghĩ : "Nếu tài-liệu kinh sách chỉ được tập-trung tàng-trử vào một chỗ tránh sao cho khỏi bị huỷ diệt khi kẻ cường quyền đến cướp phá " Do đó chúng tôi quyết-định quây ra làm nhiều bản để gởi đến và ký thác vào những bậc có tâm-hồn trung-kiên với Đạo, những người dám chết để bảo-tồn những tiếng nói của Đấng thay Trời dạy Đạo.

Nếu một mai thời cuộc lai biến-thiên, có thể các cuộc "phần thư " lại tái diễn thì thiết-tưởng trong số tài-liệu nầy vẫn còn có nhiều người nhiệt tâm ginf-giữ được vẹn toàn.

Đây không phải là việc làm của một cá-nhân hay một đoàn-thể , nhưng là một sự đóng góp chung của những người vô-danh , nguyện đem hết năng-lực của mình để phụng-sự cho ly-tưởng bảo tồn truyền-thống giáo-lý của Đạo. Trong khi quyển tài-liệu này đến tay quí vị thì cũng đã có người vì quá hăng-say trong công-việc thực hiện ly-tưởng mà phải lao-tâm kiệt-sức hoá ra người thiên-cổ.

Việc làm của chúng tôi không phải là một ý-nghĩ nông-nổi của một sớm một chiều , nhưng là một hoài bảo trong suốt thời gian ly-loạn . Chúng tôi hằng cầu-nguyện Đức Chí-Tôn và Phật-Mẫu ban-bố phước lành cho chúng tôi sơm gặp dịp may để thực-hiện hoài-bảo ấy.
Ngày nay chân trời đã rạng-tỏ, ý-nguyện đã đắc thành.

Chúng tôi xin hiến dâng trọn vẹn cho Hội-Thánh tất cả những tài-liệu mà chúng tôi đã ghi chép, góp nhặc sau bao nhiêu năm theo đuổi mục-đích bảo-tồn những lời vàng tiếng ngọc của Đức Hộ-Pháp.

Từ đây, bản-quyền nầy sẽ tuỳ thuộc hoàn toàn của Hội-Thánh. Kính xin Hội-Thánh cho kiểm-duyệt ấn-hành, để cho mọi người đều được nghe lời dạy dỗ đầy yêu-ái của Đức Hộ-Pháp, đã dành cho toàn-thể chúng sanh trong thời-gian Đức Ngài còn tại thế.

Toà-Thánh ngày 28 tháng 08 năm Bính-ngọ (12-10-1966)
BAN TỐC-KÝ


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 542