× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển II


Lời tựa của Ngài H.P. Trương Hữu Đức

Những bài Thuyết-Đạo trong quyển sách nầy là lời vàng tiếng ngọc của Đức Hộ-Pháp, một vị Giáo-Chủ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, một bậc vĩ-nhân của thế hệ, nên một Uỷ-Ban sưu-tầm và biên-tập thành-lập có Đức Thượng-Sanh chấp thuận, để xúc tiến việc sưu tầm biên tập và ấn tống các bài thuyết đạo ấy. Nay cuộc sưu tầm và biên tập đã có kết quả mỹ-mãn, nên Uỷ-ban đem ra ấn tống cho toàn Đạo được thưởng thức lời vàng tiếng ngọc nói trên.

Trong Ban Đạo-sử của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đã có sẵn một Thư-viện tàng trử các loại Kinh sách cổ kim và Đông Tây cho các nhà khảo-cứu và toàn đạo có thêm tài liệu. Những quyển "Lời Thuyết Đạo" của Đức Hộ-Pháp cũng sẽ lưu trử vào Thư-viện này để chư đọc giả đến xem.

Đức Hộ-Pháp là một trong các vị tiền-bối khai-sáng nền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, đã thực hiện trước hết chủ thuyết Tam-Lập: "Lập-đức, lập-công, lập-ngôn".

Vềø lập-đức, thì Đức Ngài là người đầu tiên đã nghe theo tiếng gọi thiêng-liêng mà khai sáng mối Đạo cho toàn chúng sanh được chung hưởng hồng ân của Đức Chí-Tôn, Ngọc-Hoàng Thượng-Đế.

Về lập-công, thì Đức Ngài vừa lập đức vừa lập công trong việc khai sáng. Từ cái không mà làm ra cái có, bắt gió nắn hình tạo thành một đại-nghiệp Đạo ở cõi thế nầy. Nếu Ngài không phải là một đại-đức thì làm sao thành-công được ?.

Về lập ngôn, thì Đức Ngài lưu lại lời vàng tiếng ngọc trong các bài Thuyết-Đạo mà chúng ta đang thưởng-thức và còn nhiều lời giáo-huấn cao-siêu khác nữa mà chư quí đọc giả và toàn Đạo nên lưu ý.

Nhân-danh Hiến Pháp Hiệp Thiên-Đài kiêm Trưởng-Ban Đạo-Sử, tôi xin trân-trọng giới thiệu cùng đọc giả bốn phương quyển sách quí giá nầy đáng được lưu niệm mãi mãi.

Trân trọng kính chào.

Hiến-Pháp
TRƯƠNG-HỮU-ĐỨC


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 522