× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


8.- Khai mạc Đại Hội Phước Thiện năm Bính tuất (1946)

Ngày rằm tháng chạp năm Bính-Tuất (1946)

HUẤN-TỪ
KHAI MẠC ÐẠI-HỘI PHƯỚC-THIỆN


Ngày nay, nhóm Đại-Hội Phước-Thiện cũng là một Hội trong quyền Vạn-Linh, Bần-Đạo cần giải rõ cái nhiệm vụ rất trọng yếu của Phước-Thiện cho Chức-Sắc, chư Phái-Viên và Nghị-Viên được hiểu.
Từ thử Thiên-Phong nam, nữ Phước-Thiện chỉ hiểu mảy may cái trách nhiệm tối cao tối trọng của mình chớ chưa hiểu cùng tột. Bởi cớ cho nên nhiều người không hiểu phận-sự, hành đạo không đúng theo Chơn-Truyền, sái hẳn giá-trị của Cơ-Quan Phước-Thiện, việc làm của các vị không ra gì hết, thành thử Cơ-Quan Phước-Thiện chưa có kết-quả chi; lại còn theo lối giành giựt nhau.

Hội-Thánh có hai Cơ-quan; Hành-Chánh và Phước-Thiện thường tương-khắc nhau, song chưa tìm chơn-lý để hoà nhau, ngày nào chưa hoà nhau là còn thất sách, bất lực thì không thi thố phận sự trọng yếu cho ra thiệt-tướng được.

Mấy em cũng dư biết Đạo Cao-Đài sản xuất có một chơn-lý tối cao, tối trọng nên đời buổi nầy khao khát đợi chờ như hạn trông mưa, những kẻ tội tình trong bể khổ khát-khao đợi giọt Cam-Lồ của Đức Chí-Tôn chan rưới cho bớt sự đau thảm. Đức Chí-Tôn đến tạo Đạo giãi khổ tâm hồn cả con-cái của Ngài, Đức Chí-Tôn lại tạo ra hình ảnh Thánh Thể của Ngài, mượn tay các em và các bạn làm hình thể của Ngài, giải khổ cho Đời về phần xác.

Phước-Thiện lại có nhiệm vụ tối cao, tối trọng của Đức Chí-Tôn; giải khổ vừa xác vừa hồn, Ngài mượn mấy em nuôi-nấng con cái của Ngài, nuôi đói, nuôi khát, bảo trợ giúp đỡ cho kẻ nghèo-nàn cô-độc. Chừng nào cả cơ-quan khốc hại của loài người mình gánh vác hết thì mới đúng cái nhiệm vụ của Chí-Tôn phú thác, mấy em thử tự hỏi: Hồi nào đến giờ làm nên những gì chưa? Chỉ lo bảo bọc anh em trong Đạo mà thôi, có đâu ngó đến ngoài Đời. Các vật loại đều là con cái Chí-Tôn, chớ không phải nội dung của Đạo mà thôi, như thế có đủ đâu ? Cơ-Quan Giải-khổ của Chí-Tôn cậy nhờ mấy em lo, nuôi mấy em còn chưa rồi. Từ ban sơ Qua chiụ nhọc-nhằn hẩm hút, ăn từ miếng tương rau hiệp cùng nhau gầy dựng lập Phạm-Môn, Qua chịu khó nhọc như mấy em cho đến ngày Cơ-Quan Phước-Thiện ra thiệt tướng, đã tạo đủ lực-lượng cho mấy em thi-hành nhiệm-vụ.

Tuy vân, lúc nọ mấy em có phương thế lắm mà mấy em chỉ có tâm vị kỷ, trót năm năm, Qua đi vắng đến khi Qua trở về, Qua còn thấy có kẻ đói không ai nuôi, rách rưới không ai bảo-dưỡng, thất lạc nơi nầy nơi khác, đoàn em Qua gở gấm đã thất lạc, thủû phận đạo không được, nên phải tìm đôi bạn sống theo Đời, vì nếu ở thủ phận theo Đạo thì cũng chẳng ai nuôi.

Ngoài nữa, Qua còn nghe, trong lúc Qua đi đứa nào có thế thì tự vi-chủ, giành lấy cam một mình để toại hưởng vậy thôi. Hỏi vậy mấy em có nghĩa hay không? Nếu Qua cho Toà Đạo minh-tra thì không có một người nào có thể đứng trước mặt Qua mà xưng là đại công được, cái đói khó cùng khổ của các em nó tố cáo mấy em không còn chối cải được.

Qua nói thật, thể Đạo chưa rồi thì có mong gì tạo thành chơn tướng của Đạo. Phải chi mấy em biết nghe lời, Qua mở cửa Bát-Quái-Đài cho mấy em làm bạn với các Đấng Thiêng Liêng thì không đến nổi nầy.

Ngày nay cửa Đạo được mở rộng đây cũng nhờ các Thánh-Tử Đạo, nếu không thì vẫn còn đóng cửa. Nếu mấy em xem đáng, thì Qua mở cửa cho các Đấng Thiêng-Liêng diù đỡ mấy em.

Qua nói cho mấy em hay, Qua đang ngồi đây các Đấng ở Bát-Quái-Đài còn đợi mấy em và chính Qua sẽ dìu dắt, kêu cửa Bát-Quái-Đài cho mấy em về làm bạn thân yêu của các Đấng Thiêng-Liêng. Nếu mấy em làm phận sự không tròn và còn một mảy phàm tâm, thì cõi Hư-linh không đem mấy em vào bảng Công-nghiệp vĩ đại bao giờ. Các em có làm trọng trách đối với con cái Chí Tôn, thì Bát-Quái-Đài mới hiệp một cùng mấy em vậy.

Mấy em chưa nắm được hòn ngọc thì chưa đủ bảo toàn Vạn-Linh con cái của Chí-Tôn,

Qua nói Qua sẽ mở cửa Bát-Quái-Đài diù dắt mấy em mà mấy em có đến được cùng chăng là do tâm-lý của mấy em đó.

Ấy vậy mấy em phải rán sức, định tâm lấy tinh-thần vi chủ nêu gương cho mấy em sau nầy đi theo. Nếu khối phàm còn ở trong óc mấy em thì không bao giờ đoạt mục đích tối cao, tối thượng được, phải có khối óc thiêng-liêng mới mong thay hình Thánh-Thể Chí-Tôn đói với con cái Ngài là quần linh.

Đến đây Qua xin mở hội, để trọn quyền Hội thánh Phước-Thiện đủ sáng suốt làm việc và Bần-Đạo để trọn tín nhiệm về việc cầu phong, thăng thưởng một cách chánh-đáng và công bằng.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 486 | Tác giả: Đức Hộ Pháp