× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


56.- Lễ đưa Chư Thánh triều Thiên

Đền-Thánh đêm 24 tháng chạp năm Đinh-hợi (1948)

Thỏn mỏn mà ngày nay là ngày 23 tháng chạp năm Đinh-hợi, đây tính lại từ ngày BaÀn Đạo về nước đến nay được 17 tháng, được ăn hai cái tết của quê-hương sau 5 năm bị đò lưu nơi hải ngoại.

Bần-Đạo đã ngó thấy toàn Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn nam nữ cũng thế, từ nhỏ chí lớn , đã trụ cả đức tin, làm cho Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn ngày càng thêm đẹp-đẽ. Riêng về Bần-Đạo để lời nói cùng toàn cả chức-sắc Thiên-phong Bần-Đạo xin để lời cám ơn các cơ-quan đương-nhiên trong nền Chánh-trị Đạo, đã giúp hay cho Đạo trong thời-gian ngắn-ngủi đã phục-hồi được cái khuôn-khổ chơn-truyền. Tưởng thật ra từ 17 tháng nay Hội-Thánh làm việc nhiều lắm, cả con cái của Chí-Tôn hao biết bao nhiêu tâm-não , thi-hài để tô-điểm nền chơn-giáo Chí-Tôn thêm cao-trọng , Bần-Đạo xin cúi đầu để lời cám ơn toàn cả con cái Đức Chí-Tôn.

Luôn dịp Bần-Đạo cầu chúc tân-niên nầy , cả con-cái của Chí-Tôn nam nữ , Thánh-Thể của Người được tráng-kiện tinh-thần và hình-thể , hưởng được hạnh-phúc đặc-biệt của Chí-Tôn chan-rưới và lướt qua hồi khảo đảo truân-chuyên , có lẽ buổi hạnh-phúc an-ninh của cả quốc dân chỉ sẽ đến trong chốc lát đây mà thôi, vì dân-tộc Việt-nam phải còn truân-chuyên nhiều nữa.

Bảy ngày nghỉ cúng, chúng ta thành-tâm cầu nguyện Đức Chí-Tôn cùng Thần Thánh Tiên Phật. Bần-Đạo quả-quyết trong năm nầy nếu tinh-thần Bần-Đạo không lầm thì nòi-giống Việt-nam chúng ta sẽ được đặc-ân là độc-lập tự-do cho tổ-quốc, độc-lập trên pháp-lý Quốc-tế đó vậy. Nhưng muốn cho thực-hiện được thực-tế, có lẽ cuộc tranh-đấu của dân-tộc Việt-nam còn dài.

Luôn dip Bần Đạo giải nghĩa tại sao phong-tục nhà Nam gọi là đưa Ông Táo về Trời, chớ thật sự là đưa chư Thân Thánh Tiên Phật về triều thiên, tinh-thần từ trước vẫn vậy.

Chơn-truyền buổi Chí-Tôn tạo Càn Khôn Thế-giới, Ngài nắm thập nhị Thiên-can, Thập nhị Địa-chi trong tay, để định Pháp-chánh càn-khôn vũ-trụ . Trong thời buổi định Pháp-chánh ấn-định vào khoảng từ ngày 23 đến 30 sáng mồng 01 họp tại Ngọc-Hư-Cung đặng định-luật giới-hạn vi-diệu cho trái địa-cầu, chạy theo khuôn-khỏ hửu-định trong năm cho chí tân-niên là 12 giờ đêm 30 khởi-điểm 01 giờ sáng ngày mùng 01 tháng giêng năm sau.

Luật Thiên-Điều trị thế , trị nơi địa-cầu nầy là hình-luật thiêng-liêng là ngày giờ này nơi Ngọc-Hư-Cung kiểm soát định tội phước đó vậy. Càn Khôn Võ-Trụ , đều có đại-hội lập luật , trong một năm giáp vòng bửu giới. Nếu trái địa-cầu nào chưa được êm-đềm, luật Thiên-điều thay đổi khác mỗi năm, chiếu theo tấn-hoá và tâm-lý của nhơn-sanh . Nơi Ngọc-Hư-Cung định Pháp-chánh cũng như trong Càn Khôn vũ-trụ là 12 tháng một niên, 12 niên môït giáp, 120 năm một thế-kỷ (tất-cả đều cho rằng 100 năm là một thế-kỷ như vậy không đúng), 1200 năm là một giáp, 12.000 năm là một ngươn, 36.000 năm là một chuyển, mỗi phen đáo đến sở hành ngày giờ ấy, có Hội Giác-Tiến là thường tại, từ thử đến giờ chúng ta chưa nghe nói về một nghìn hai trăm năm có một vị Giáo-Chủ giáng thế chỉnh Đạo, bảo thủ tinh-thần đạo-đức của loài người. Cứ độ 1.200 năm có xuất hiện một nền Tôn-giáo để hoá-chuyển thay đời, tính lại địa-cầu chúng ta từ buổi phôi-thai, có vạ linh nơi mặt thế đến nay được 3 chuyển . Nay hạ-nguơn tam chuyển , khởi đầu thượng nguơn tứ chuyển chẳng khác gì đêm 30 sáng mùng 01 tết chúng ta vậy.

Tới mức giữa không-gian thì nhơn-loại tới hồi khổ-não đủ điều, người ta nói là tậân-thế, cái thuyết ấy không có đâu, nếu chúng ta dùng lời đặng nói chẳng qua là một giáp đó thôi, tức nhiên là một nền văn-minh Tôn-giáo chứ không phải tận thế.

Kiếp số địa cầu nầy còn vĩnh-cửu, chỉ thay đổi hình thể vạn-loại mà thôi , nó vẫn còn tăng-tiến mãi, Chúng ta đã ngó thấy qua chừng 100 năm trước, văn-minh con người không đạt đến mức hiện như bây giơ. Cơ tấn bộ tinh-thần vật chất dữ dội nhứt là trong vòng 50 năm. Theo đó mà tính-toán lai coi trong 500 năm nữa, nhơn-loại sẽ ra sao ?.

Phật-giáo nói: qua sắc dân da trắng, tinh-thần vi-chủ tới sắc dân Thần- Thông-Nhơn, qua khỏi dân Thần-Thông thì có sắc dân Chí-linh, lúc đó người là Thần Thánh Tiên Phật tại thế, như vậây còn hai sắc dân nữa cho 500 năm sau.

Mỗi sắc dân vi-chủ một nguơn niên , kể hai sắc dân nữa chưa xuất hiện , ta cũng kể là 30.000 năm nữa đời sẽ thay đổi khác hơn. Nhơn vật và địa cầu cứ tăng tiến mãi, trên con đường tận-thiện tận-mỹ, vật xinh người đẹp , vật bỏ ngu đến khôn, người khôn đến chí-linh, đến ngày cùng chót toàn là Thần Thánh Tiên Phật xuống ở cỏi trần nầy. Lời Chí-Tôn tiên-tri và quyết-định hẳn hoi :

" Chừng nào đất dậy Trời thay xác,
Chư Phật Thánh Tiên xuống ở trần".


Ta lấy lớn suy nhỏ, lấy nhỏ so lớn, Càn Khôn tấn-triển thế nào ? Bần-Đạo ước mong Càn-khôn vũ-trụ phát-triển cách nào trong mỗi Nguơn niên Thánh-Thể của Đức Chí-Tôn tăng-tiến theo luật-định Thiên-điều, phải đi theo y khuôn luật của con đường Chí-Tôn định , tấn-triển tới trong năm khai nguơn nầy vậy.

Bần-Đạo ước-mơ sự tăng-tiến của con cái Chí-Tôn được gia-bội gấp đôi ba bây-giờ mà chớ. Muốn đạt vọng ấy Bần-Đạo để cả tín-nhiệm nơi tâm-lý con cái của Chí-Tôn, Tưởng cả thảy đều mơ-ước mà làm đặng chăng là nhờ quyền-năng vô-tận của Đại Từ-Phụ mà đạt đặng .

Chúng ta hãy cầu nguyện để trọn tâm đức chắc chắn nơi Đức Chí-Tôn thì Chí-Tôn chẳng hề khi nào hẹp lượng . Chúng ta quyết-định xin mà làm nên cho cả con cái của Người thì Người cho, chắc-chắn vậy.

CHUNG


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 750 | Tác giả: Đức Hộ Pháp