× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


52.- Lễ bế mạc Đại-hội Hội-Thánh

Đền-Thánh 4 giờ chiều ngày 13 tháng chạp năm Đinh-hợi (23-01-1948)

Bần-Đao hân-hạnh tỏ lời cám-ơn chư Thánh-Nhị Hửu-Hình Đài. Tuy vân, Bần-Đạo không ra tay giúp Hội-Thánh vì chơn-pháp buộc phải như vậy , nhưng cả đôi tháng nay Bần-Đạo để tâm theo dỏi Hội-Thánh ta từ bước, có nhieeufvaans-đề không giả-quyết được , muốn Bần-Đạo đến giải-quyết dùm , nhưng Pháp-Chánh không cho Bần-Đạo định-đoạt. Hội Nhơn-sanh có quyền Hội Nhơn-sanh, Hội Thánh có quyền Hội-Thánh, Thượng-Hôi có quyền Thượng-Hội. Cũng như Hội Thánh không được phạm quyền Hôi Nhơn-sanh , Thượng Hôi không được phạm quyền Hội Thánh. Nghiêm luật ấy đã định chơn-chánh, mực thước không ai có quyền cải qua đặng, Bần-Đạo chỉ giúp chút ý-kiến chứ không dự biết gì trong quyền lực đặc-biệt của Hội Thánh.

Trong hai tháng Bần-Đạo nói thật-tình thấy Hội-Thánh tấn-bo khá nhiều rồi. Hôi-Thánh năm nay đã đem ra mặt luật lưu lại cho hậu tấn một khuôn-khổ chuẩn-đích từ-thử chưa xuất-hiện.

Một nền Chánh-trị Đạo, không khác gì chánh-trị đương-nhiên ở các nước Aâu-châu. Ở Á-đông nầy có nhiều nước phát triển như : Nhựt, Tàu, Miếm, Xiêm cũng có một khuôn-khổ nhứt-định như vậy. Dầu quân-chủ lập-hiến hay Dân-chủ pháp chánh cũng một mực như nhau đều chia ra hai phần :

- Phòng dân-chủ.
- Phòng định luật.

Phòng định-luật là phòng bảo-thủ, Phòng dân-chủ là phòng tấn-bộ. Phòng dân-chủ của Pháp dưới thời dân-quyền "La Chambre des Desputés", còn phòng định-luật hay quân-lực nói thật ra họ không có Chúa, nhưng muốn biết phòng quân-luật hẳn-hòi, xem như nước Anh có "Chambre des Lords " tức là Sénat của Pháp vậy.

Chánh-trị của Pháp thấy hai phần :"Chambre des Desputés" và Sesnat không dung-hoà được , thì hai khối ấy phải đảo-lộn.

Chánh-phủ Pháp phải đảo-lộn, tương-đối sụp đổ biết bao nhiêu lần, chúng ta đều thấy các nước dân-chủ chia ra hai phòng, mỗi khi Sénat tức là phòng dân-chủ bác không tín-nhiệm thì phòng dân-chủ phải sụp đổ, tức là nội-các đổ , mà nội-các đổ tức là chính-phủ đổ. Đời chia ra hai phòng đặc-biệt , Đạo lại khác hẳn. Chơn-Pháp của Chí-Tôn để hai phong hiệp một là Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài, Hiệp-Thiên-Đài là phòng quân-luật, còn Cửu-Trùng-Đài là phòng dân-chủ, biểu sao khỏi xích-mích nhau . Một đang bảo-thủ, một đàng dục-tấn, nếu hai đàng không hoà nhau, đem chân-lý hiển-nhiên thì hoà được được, còn không lấy chơn-lý thì đụng chỗ phản-khắc, không thể đệ lên thượng quyền mà còn nhơ-bợn được. Đó là cái bàn sàng, sàng mãi cũng phải lọt xuống.

Tại chơn-pháp như vậy, nên Bần Đạo biết trước cái ngày đôi bên chạm nhau, ngày ấy Bần-Đạo tự-nhiên lắm, còn ngoài nầy toàn Đạo không náo-động, Bần-Đạo chỉ kêu : "Coi chừng hể giữa Hội Thánh hai quyền phản-khắc nhau đem lên tới trên, gặp quyền độc tôn thì chịu lấy". Nên hai bên hoảng mới tìm phương dung-hoà nhau. Đó chỉ nghĩa Bần-Đạo duy mới cầm cây Phướng Thượng-hôi rung-rinh chớ không dùng đến quyền gì hết.

Hội-Thánh hôm nay thành tựu trong thời gian ngắn ngủi sợ e ngày kia chư Thánh nhiều, quyền hành Hội-Thánh lớn thì sự bàn cải kịch-liệt nữa kia. Tương-lai đó tưởng chúng ta sẽ ngó thấy. Từ việc định công nghiệp đến quyền hành, thì Bần-Đạo lấy trong thâm-tâm , riêng tưởng cầm cân công-bình thay-thế Chí-Tôn không được chinh-lịch, hoặc nói được hay không nói được, đùng nói jay là sẽ nói mà thôi, câu nầy không chinh-lịch với Bần-Đạo được.

Kẻ nào có dày công cùng Đạo, Bần-Đạo xin bảo-lãnh không có điều chi bất-công qua mắt Bần-Đạo được , nhưng thời cuộc chưa đến mức ấy. Ai có dày công cùng Đạo, đừng tưởng Hội Thánh quên công.

Ngày nay không nói đặng có ngày sẽ nói đặng, Hội Thánh không quên được một ai, ắt sẽ quyết định cho.

Ngày nào Bần Đạo còn đây. Không có một điểm gì bất công-quả mắt Bần-Đạo được và Bần-Đạo quyết chắc như vậy.

Bần-Đạo xin bế-mạc đại-hội Hôi-Thánh và để lời cám-ơn.

(Đọc kinh bãi hội xong, lúc trong Đền Thánh bước ra Ngài nói :) " Có một điều đáng để ý, tại đây có một vị Đại Thiên-phong Đường-nhơn làm Đầu Hội-Thánh. Ngày sau người ta sẽ lấy làm lạ lắm".

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 623 | Tác giả: Đức Hộ Pháp