× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


47.- Sự tích Đức Chúa Jésus giáng sinh

Đền-Thánh đêm 14 tháng 11 năm Đinh-hợi (1947)

Ngày hôm nay chúng ta tính từ ngày đã đúng 1947 năm của Chúa Cứu Thế, tức là Đức Chúa Jésus Christ ở làng Nazareth xứ Palestine vâng mạng-lịnh Đức Chúa Trời , tức là Đức Chí-Tôn, đến độ rỗi các sắc dân Aâu-châu. Chúng ta quan-sát và chinh Bần-Đạo quan-sát thấy chơn-truyền của Đạo Thánh Gia-Tô vẫn đồng căn, đồng bổn với Đạo Phật, ấy là Phật-giáo hạ-thừa , không có chi khác, dầu bí-pháp chơn-truyền hay thể pháp cũng y như vậy.

Thảng từ thử đến giờ , có thuyết chia rẽ tinh-thần, là tại nơi người phàm, đem thuyết ấy để trong sự tin-tưởng của sắc dân Aâu-châu, nên mới có sự chia rẽ nòi-giống. Vì nạn ấy mà chúng ta ngày nay thấy trên mặt toàn cầu nòi-giống chịu nạn tương-tàn, tương-sát nhau.

Bần-Đạo xin thuyết cái nguyên-căn của Đức Chúa Jésus Christ là gì ?
Thỉnh-thoảng rồi Bần-Đạo sẽ đem nguyên-căn của Thánh-giáo Gia-Tô thuyết-minh ra cho cả thảy nam nữ đều rõ biết.

Đức Chúa Jésus là ai ? Nếu chúng ta thấy chơn-truyền của dân-tộc Hébreux tức dân Do-Thái bây giờ để lại , theo luật pháp của Thánh Moise đã tiên-tri nói về Đấng Cứu-Thế giáng-sanh , nếu chung ta tìm tòi, lật từ tờ trong Kinh Thánh Gia-Tô chẳng hề thấy tên Christ và chẳng có tên Christ nơi cỏi thiêng-liêng. Bần-Đạo dám chắc Đức Chúa Jésus Christ là chơn-linh Christna là Tam Thế-Tôn đó vậy.

Đức Phật Christna không phải xa lạ với chúng ta, bởi vậy cho nên dã đến mà lại đến với chức-trách nhỏ-nhen , hạ mình hèn-hạ ấy hầu đem tâm-hồn Chí-Thanh của Ngài thức-tỉnh các sắc dân Aâu-châu . Ngài đến nơi một nhà bần hèn. Bần-Đạo xin nói rằng : Ngài đến nhà của bà Maria cốt yếu là là một bà tu trong Đền-Thánh Jérusalem , ông Joseph cũng người tu trong Đền Thánh.. Luật-lệ của Đền-Thánh buộc hễ con gái đến tuổi cập-kê cho ra xuất giá. Năm ấy cô Maria tức là một cô Đạo nữ , chúng ta nói là một ni-cô ở Đền Jérusalem, đến tuổi lấy chồng. Phép Đền-Thánh buộc mấy Thầy tu trong đền thờ phải có người đứng ra cưới, bởi vì chiếu theo lời Chí-Tôn căn-dặn nhủ lời Ngài nói với Adam và Eve buổi nọ (Unissez vous et multipliez) bây phải chung sống cùng nhau đặng biến sanh ra nhiều nữa.

Lễ tuyển chọn chồng cho bà Maria, theo luật Đền Thánh buộc mỗi vị nam lựa bông để trong Đền-Thánh 3 ngày, nếu bông ấy còn tươi-tắng thì được cưới.

Hại thay ! Có nhiều kẻ trẻ trung, còn ông Joseph buổi nọ đã quá 50 tuổi, cũng chịu theo luật cưới ấy. Nếu chúng ta nói đến hoa-khôi lịch-sắc thì bà Maria cũng có thể vào hạng đó. Mới tới tuổi cập-kê mà sắc đẹp ấy làm biết bao nhiêu kẻ nam-nhi ước-vọng. Ông Joseph cũng như mọi người đem bông hoa đến Đền Thờ chịu trách-nhiệm tuyển chọn ấy . Người tìm bông hoa nầy, bông hoa kia, còn ông , ông nghĩ mình đã già rồi , vợ con mà làm chi, nhưng luật Hội-Thánh buộc không làm ắt có hình-phạt , hoặc quỳ hương chẳng hạn (cười…). Bước ra ra khỏi Đền-Thánh , Ông thấy bông huệ khô héo của ai bỏ, ông lượm lấy đem cặm vào bình , không ngờ thứ huệ rất nên kỳ lạ , những bông nụ nở rồi nó rụng đi , còn bông búp bắt hơi nước sống lại , nở tươi đẹp, còn các thứ hoa khác tàn rụi hết, ông phải chịu phép cưới cô Maria

Hại thay ! Nhà tu nếu làm làm lễ cưới rồi phải ra khỏi Đền-Thánh, mà đôi vợ chồng ông đều tu không gia-đình, không nhà cửa, không phương sanh sống, thật rất nên the-thảm.

May thay ! Lúc còn ở trong Đền-Thánh, ông Joseph làm thợ mộc, ông giỏi nghề mộc lắm . Ông mới bàn tính , bây giờ vợ chồng nghèo dắt nhau ra ngoài làm ăn, chồng làm thợ mộc , vợ may vá , mà bà Maria về nữ công rất hay khéo nghề đan (tricoter) , nhờ vậy tìm sự sanh sống cũng tạm được đầy đủ.

Thảng mãn ngày qua tháng lại, hạ sanh con đầu lòng là Jesus. Hai vợ chồng nuôi con với phương-tiện nghèo khổ, nhứt là ngày hôm nay là ngày sanh của Đức Jésus Christ còn để lại dấu-tích cho chúng ta thật đáng để ý hơn hết. Đêm Noel trong Đền-Thánh làm lễ long-trọng như chúng ta làm lễ hôm nay, và hai vợ chồng đi lại từ làng Nazareth vô Đền-Thánh làm lễ. Khi đó bà đã có thai gần ngày sanh, nghĩ mình đã có căn tu, đến ngày đại-lễ không thể ở nhà được m bụng mang dạ chửa, cũng ráng đi đến chầu lễ thường lệ.

Ở Châu-thành nhà cửa bị thiên-hạ mướn chật hết, kiếm không ra chỗ ngủ , không lẽ ở ngoài trời, mới vô năn-nỉ chúng cho ở trong chuồng chiên tạm trú, Trời đang tiết Đông-thiên ,như ngày nay chúng ta nghe cũng hơi lạnh, lạnh-lẽo lạ-lùng nhứt là với hai người tâm Đạo nay vô ngủ trong chuồng chiên rất khổ sớ. Đúng 12 giờ khuya đêm hôm ấy bà chuyển bụng sanh ra Đức Chúa Jéssus Christ.

Trong sách nói, ngày Chúa giáng sanh có vì sao gọi là sao chuổi mọc không gì khác lạ, đó là Comete de Halley, mỗi 75 năm mọc trở lại một lần. Các vị Vươn tiên-tri rằng "ngày nào sao chuổi ấy mọc là ngay Chúa giáng-sanh nên nhớ để dạ tìm Người" . Có nhiều huyền-diệu ta không thể tưởng tượng được như đám chăn chiên đóng trại ngoài trời , bổng nghe giữa thinh-không có nhiều Thiên-Thần kêu nói có Chúa Cứu-Thế giáng sanh, nên vua của dân Maures và các người chăn chiên ấy vô đảnh lễ Chúa đầu tiên hơn hết. Tai hại thay ! Thời buổi đó nước của dân Juifs bị đế-quốc Romains chiếm làm thuộc-địa, ở Palestine thì để một vị chánh-soái là Hérode Antivas hằng để tâm mưu sát Đấng Chúa Cứu-Thế, vì có tiên-tri nói đến làm Vua nước Do-Thái, nên ngay từ buổi đến trấn-nhậm Palestine, chính Hérode đã giết ông Thánh Jean Baptiste.

Buổi ấy các nhà Tiên-tri cho biết Đức Chúa Cứu-Thế sanh ngày đó mà không biết Đấng Chúa Cứu-Thế là ai ? Muồn giết, mà không biết ở đâu ? Nên bắt tất cả con nít sanh trong đêm ấy đem ra giết hết, đinh-ninh rằng trong đám đó có lẽ có Đấng Chúa Cứu-Thế. Ai dè may thay ! Ông Josph đêm mệt mỏi nằm mông thấy Thiên-Thần mách bảo, liền bồng đứa tre trốn qua Egypte. Hai vợ chồng đáo tẩu kịp chớ không thì Chúa cũng bị giết rồi..

Qua Egypte một thời-gian , đúa con lên được 5,6 tuổi, nghe tin bên nước minh đặng yên và có lịnh thiêng-liêng truyền dạy hai vợ chồng trở lại Palestine , chồng làm thợ mộc theo nghề củ, vợ may vá nuôi con, lại sanh thêm ba, bốn người con trai, gái nữa, thành thử cách sống rất nghèo-hèn khổ-não, từ cái đường sông Jourdain Đức Chúa để bước đội nước mỗi ngày giúp mẹ cùng kiếm công một hai cắc.

Buổi nọ là lúc đã trộng rồi , được 12, 13 tuổi, theo cha học làm thợ mộc, ông chỉ đâu làm đó. Khi đó ông Joseph lãnh làm nhà của người ta, rủi cưa cắt làm sao mấy cây cột lỡ cụt hết, người chủ bắt đền không biết liệu làm sao !!! Nhà nghèo tiền đâu mua cột khác đặng bồi thường. Ông ngồi khóc ròng, đoạn Chúa mới cầu-nguyện rồi cha một đầu con một đầu nắm kéo nhẵng ra cho đủ thước đặng bồi thường cho đủ, bằng không thì chỉ có ở đợ mà trừ. Thiệt lạ lùng thay và huyền-diệu thay đó là Đấng Christ hành-pháp lạ lần thứ nhất.

Trong năm 12 tuổi là năm kéo ccootj đó, Jésus vô Đền Thờ buổi nọ chơn-linh Đức Christna giáng-hạ, các vị Giáo-chủ trong Đạo toàn là những Bác-sĩ nghe tiếng đồn danh thần-đồng của Chúa Jésus nên khi vô Đền Thờ, họ xúm nhau lai vấn đạo, Đức Christna giáng-linh , ngồi giữa các vị Giáo-chủ ấy, thuyết đạo làm cho thiên-hạ ngạc nhiên sự lạ.

Hai vợ chông buổi nọ đi chầu lễ Sabat vô Đền-Thánh cúng rồi về, dòm lại Đức Chúa đâu mất, hỏi ai nấy có thấy Jésus không ? Hai ông bà tìm kiếm mãi cũng không thấy con, sợ-sệt, hơ-hải chạy trở lại đền thờ , thấy Jésus ngồi giữa các Bác-sĩ Giáo-chủ đó ngồi chung quanh đương vấn Đạo.

Bữa nọ tình cờ, tuy vẫn lúc còn ở trong Đền-Thánh, Bà có được tin truyền rằng : Bà sẽ cho loài người nơi mặt thế nầy, bởi nơi lòng bà xuất-hiịen ra Đấng Chúa Cứu-Thế, tuy đã biết trước như vậy , nhưng vì chạy kiếm con không thấy, vừa mệt , vùa sợ-sệt đến khi tìm gặp thấy con ngồi thuyết đạo, đã có lòng phiền, bèn kêu Chúa nói:"Sao con làm cho Mẹ khổ-não kiếm con lắm vậy", Đức Chúa lièn nói : "Bà kia, Bà không biết tôi đang làm phận sự của Cha tôi biểu phải làm hay sao ?" Bà mới tỉnh, tự hiểu biết, nên phiền Đức Chúa về lời nói đó. Từ đó khi Chúa về nhà thì cũng như mọi đứa trẻ khác, cũng đi đội nước, cũng đục-đẻo làm thợ mộc , phục tùng cha mẹ hiếu hạnh đủ điều.

Trong nhà em út bất hoà, còn ông Jésus hiếm lắm, tánh hay nhịn-nhục nên mấy người em thường hay ăn hiếp. Ở nhà không yên , ông đi làm thợ lấy tiền vè nuôi cha mẹ lây lất qua ngày.

Đến năm 30 mươi tuổi nghe Saint Jean Baptiste truyền-giáo tại bờ sông Jourdain, cũng trong lúc đó , Đức Chúa đến gạp ông đang giải-oan cho thiên-hạ. Khi vừa thấy Đức Chúa ở xa xa đi đến thì ông đã biết là Đấng Chúa Cuwuws-Thế, mới nói: Từ sáng đến giờ tôi chỉ chờ có một người nầy thôi. Đức Chúa đến thọ phép giải-oan của Ngài. Trong buổi vừa hành-pháp xong Đức Chúa dưới sông Jourdain vừa bước lên thì trên không hiện ra hào-quang sáng-suôt , hiện ra giống như chim bồ-câu trắng sa giữa đầu Chúa, ngay giữa thinh-không có tiếng nói :"Nầy con yêu dấu của ta, cả ân-đức của ta để cho Ngươi đó ". Từ ngày đó, Đức Chúa Jésus là chơn-linh Đấng Christna giáng hạ, cho nên đi truyền-giáo nơi nào , chơn-linh Ngài không phải như ngày sinh-nhật nữa và đã biến thành Chí-Thánh vậy. Ngài là chơn-linh Thánh sông trước mắt cả thiên-hạ đạt cả Đạo-giáo. Ngài quan-sát nơi mặt thế nầy , Đức Jésus Christ không kém thua ai trong hàng Giáo-Chủ . Ngiaf để nhứt tâm lẫn tuát thương sanh yêu-ái người thật nồng-nàn chơn-chất. Đức Thích-Ca thế nào thì Chúa thế ấy. Bởi cớ thiên-hạ thương mến nghe theo Đạo-Giáo của Ngài . Dân Juif các vì Giáo-Chủ buổi nọ , luôn các vua chúa Palestine, thấy Đức Chúa Jésus Christ thuyết đạo-giáo có một chí-hướng chơn-truyền phản-khắc với tôn-chỉ của họ , họ oán ghét, tìm phương giết Chúa , đến đàu-cáo với César rằng :"Người ấy mưu cuộc phản loạn đem bọn Juif ra khỏi sự thống-trị của chế-độ Romain" nhưng họ vu-cáo đủ thứ cũng không được vì thánh-đức của Chúa không thể phạm vào được . Họ lại tìm cách bài-bác luật Đạo, tạo một ban tuyên-truyền làm cho cho nhơn-gian sợ di-hại liên-luỵ không dám gâng Chúa . Mấy Giáo-Chủ (Caiphe) ấy bắt Chúa Jésus giao cho nguyên-soái Pilate lên án tử hình. Tuyên-truyền thế nào không biết cho đến ngày lễ Paaques là ngày thả tù nhơn, có tên Barabbas là tướng hung-dữ, sát nhơn đủ tội mà toàn dân Juif đồng tha bổng, còn Đức Chúa Jésus chúng không tha, lên án tử-hình và đem ra giết, đóng đinh tren cây thập tự.

Cái chết cua Jésus Chrít là gì ? Là Ngài đem xác Thánh trọng quý dâng cho Chí-Tôn làm tế-vật , xác Thánh chết trên Thánh-giá là lễ tế đồng thể với Tam Bửu của chúng ta dâng lên Đức Chí-Tôn ngày nay đó vậy.

Vậy, Đức Chúa Jésus Christ đã làm con tế vật cho Đức Chí-Tôn đặng cứu chuộc tội lỗi của loài người , nhứt là các sắc dân Âu-châu, nên danh theerNgaif để hai chữ Cứu-Thế chẳng có chi là quá đáng.

Thật ra Đấng Cứu-Thế ấy là Tam-thế Chí-Tôn giáng-linh tức là Christna tái thế.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 663 | Tác giả: Đức Hộ Pháp