× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


43.- Tại Tháp Đức Quyền Giáo-Tông

Tại Tháp Đức Quyền Giáo-Tông
Hồi 8 giờ ngày 13 tháng 10 năm Đinh-hợi (1947)


ÐẠI-NGHIỆP TINH-THẦN CỦA
ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG THƯỢNG-TRUNG-NHỰT


Ngày nay là ngày Kỷ niệm Đức Quyền Giáo-Tông Thương-Trung-Nhựt, ấy là ngày Bần-Đạo quả-quyết rất trọng hệ và quý hoá cho Cửu-Trùng-Đài.

Bần-Đạo quả-quyết nói với bằng-chứng hiển-nhiên là bạn đồng thuyền. Bần-Đạo biết rõ giá trị của Thượng-Trung-Nhựt là dường nào.

Tuy vân, ngôi vị Giáo-Tông Đạo Cao-Đài do Đức Lý cầm quyền gìn giữ Thánh-chất dung hoà nữa Thánh nữa Phàm còn toạ ngôi vị tại thế là Thượng-Trung Nhựt đó. Aáy vậy Thượng-Trung-Nhựt tạo ngôi vị Giáo-Tông cho Đạo Cao-Đài như ông Thánh Saint Pierre tạo ngôi Thánh-hoàng cho Pha-Pha tại Rome vậy.

Ôi ! buổi Chí-Tôn đến một cách đột ngột tình-cờ, đến trong thế-kỷ XX nầy mà nhơn-loại đang sống trong thảm-khổ từ thể-chất đến tinh-thần, Ngài xưng tên làm cho cả thảy nhân-loại ngạc-nhiên , nhứt là chúng tôi buổi nọ đang đi trong con đường thế tối-tăm, ngày ấy người niên-kỷ cao hơn hết là Thương-Trung-Nhật , chúng tôi hỏi người:
" Eùt ce possible ? "(có thể có không ?).

Vì còn đang mơ hồ, chúng tôi chẳng khác chi ở trong địa huyệt đang tiềm-tàng con đường sáng, chúng tôi còn tối-tăm . May thay ! Người có duyên tiền-định đến dìu-dắt chúng tôi ra khỏi chốn địa huyệt âm-u, nhờ hai con mắt sáng của Người làm dẫn Đạo.

Khi chúng tôi hỏi :
"Eùt ce possible ?" (có thể như vậy chăng ?)
Người trả lời :
"C' est bien possible" (có thể như vậy lắm .)

Bởi thiên-hạ đang khổ-thảm nên Đấng ấy đến không phải là lạ. Ta thấy trong gia-đình đau-khổ, mà ông cha chưa phải chết thì sự thương-yêu đối với con cái nồng nàn sẽ được ông cha ấy thể hiện. Ngưòi quả-quyết rằng :

"Đấng ấy đến buổi nầy là Chí-Tôn đó vậy."

Nếu không phải Chí-Tôn không ai chịu nổi đau thảm được.

Vì thành-tâm nguyện vọng của Người cảm-xúc tới cỏi hư-linh làm cho Chí-Tôn và cả chư Thần Thánh Tiên Phật đều động lòng. May thay ! Chí-Tôn đến lập nền Chánh-Đạo cho chúng ta tại nước Việt-nam thì không có gì vinh-diệu cho giống nòi chúng ta hơn nữa.

Thảng sau nầy tôn-giáo Cao-Đài sẽ làm môi giới chuẩn thằng cho một nền văn-minh tối đại thì tôi quả-quyết rằng nền văn-minh ấy sản xuất ra do tâm-lý của Thượng-Trung-Nhựt mà chớ ! Ôi ! Bao nhiêu công nghiệp, chúng ta nghĩ lại đều nhớ buổi ban sơ đương lúc tâm-lý hoang-mang tranh-đấu sự sống còn, nhứt là tâm-lý nòi-giống Việt-nam đang mưu-đồ giải-thoát ách nô-lệ, ai còn tin khi ta nói ra những điều mà ai cũng cho là mơ-hồ, bởi cả tâm-lý còn hoang-mang. Đến các bạn đồng thuyền, đồng chung tâm-lý với Người có đủ trí thức hiểu biết chí hướng cao-thượng của Người mới theo Người, mà trong cảnh hoang-mang còn phản-phúc thay , huống chi quốc-dân Việt-nam . Ngài đã để đức tin quyết tạo nên hình thể Nền Đạo cho quốc-dân Việt-nam , thì chính quốc-dân trở lại nghịch thù , làm cho trọn một kiếp sanh của Người phải đau thảm đổ luỵ bao phen trước khi chết.

Bần-Đạo quả-quyết rằng : trót một đời người, chưa tìm ra một mặt biết thương nòi giống với một tâm-lý nồng-nàn như Thượng-Trung-Nhựt , Bần-Đạo chưa thấy được hai người như vậy, nếu chẳng vì tình yêu-ái vô hạn thì người chẳng hề huỷ thân danh tạo nên hình thể Đạo để lại cho Quốc-dâ, cái đại nghiệp tinh-thần nầy sâu xa chừng nào, Quốc-dân hưởng lâu chừng nấy, sâu xa chừng nào lại càng quý-hoá thêm nữa, càng ngày càng tăng-gia giá-trị và thiên-hạ sẽ biết tấm lòng yêu-ái của Thượng-Trung-Nhựt biến ra một quốc-hồn kiên-cố.

Cả thảy ai là Quốc-dân Việt-nam đều phải cúi đầu và vâng theo ý-chí cao-thượng ấy, không có một lưởi gươm nào tiêu-diệt dược sự-nghiệp của Người để lại cho nòi giông Việt-nam đó vậy.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 537 | Tác giả: Đức Hộ Pháp