× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


41.- Các con đối với Phật-Mẫu

Đêm mồng 1 tháng 10 năm Đinh-hợi (1947)

Bần-Đạo giảng tiếp bài đêm hồi hôm, vì có nhiều chị em không hiểu bài giảng đó cho rõ rệt. Để Bần-Đạo hỏi rồi mấy chị em trả lời cho trúng, cho hay nghe!

Chúng ta đã có một Bà Mẹ là Đức Phật-Mẫu cầm quyền-năng tạo-đoan xác-thịt, hình-hài của ta. Chí-Tôn là Cha phần hồn, cho nhứt điểm Tính Phật-Mẫu là Mẹ của xác cho nhứt điểm Khí, Cha Mẹ hữu hình, vâng lịnh Phật-Mẫu tạo xác thịt hiện-hữu đây, còn quyền-năng thi-hài Đấng ấy làm chủ. Phật-Mẫu có tính-chấ của Bà Mẹ, Bần-Đạo xin làm chứng rằng : tánh-chất của Bà Mẹ hữu-hinh thế nào, thì tánh chất của Bà Mẹ là Phật-Mẫu cũng hiện y-nhiên như vậy, nhưng có phần yêu-ái hơn, binh-vực hơn.

Chúng ta khi vào Đại-điện của Chí-Tôn tức là Cửu-Trùng-Thiên đó, đứng trong hàng phẩm Cửu-Thiên Khai-Hoá có trật-tự phẩm-vị quyền-hành, hạng thứ nên phải mặc thiên-phục vào chầu, còn vào Đền thờ Phật-Mẫu đều phải bạch-y tất cả, dầu cho Giáo-Tông hay Hộ-Pháp cũng phải cổi thiên-phục để ở ngoài, hỏi tại sao phải như vậy ? Lấy tánh-đức thường tình của một Bà Mẹ không có gì lạ, ta thấy vì trong một gia-đình kia dầu rân-rát, một người dầu quyền cao tước trọng, dầu làm quan-Toà, quan Tham-Biện hay Tể-Tướng đi nửa mà bước vào nhà còn làm Tể-Tướng thì Ba Mẹ lại không ưa lại thêm phiền luỵ, làm quan với ai kia, chớ về nhà làm Quan với gia đình à! Oai quyền với thiên hạ ở ngoài kia chớ ở đây không thể làm oai Quyền với Mẹ được, dầu bực nào cũng vậy vẫn là con mà thôi, mấy chi hiểu chưa? Bài học ấy dạy chúng ta hiểu gì? Triết lý cao siêu ấy, nếu chúng ta tìm hiểu thấu thì tương-lai Đạo Cao-Đài mới có vậy. Bần-Đạo đã nói: Thập Nhị-Thời-Quân, Thượng-Sanh, Thượng-Phẩm, Hộ-Pháp gọi là Ngự-Mã-Quân của Chí Tôn. Phật-Mẫu sợ Chí Tôn tạo Đạo không nên phải tái kiếp, nên Bà phải cho theo xuống Thập-Nhị Thời-Quân, phẩm tước cao trọng thay, nhưng không có gì trước mắt Phật-Mẫu, tất cả con cái của Người vinh-hiển sang trọng đến đâu, Ngườ càng rầu càng lo sợ, e sang trọng ắt tự kiêu, biết đâu không hại cho tương lai vô biên của họ vì quyền tước. Cả thảy lấy triết-lý ấy để răn minh. Còn bây giờ Bần-Đạo phải kết luận như sau đây: Về tới cửa của Mẹ rồi, coi như đồng sanh, đồng tử, cốt nhục tương thân, đừng để tâm khinh-trọng tôn-ti, làm mất khuôn-mẫu của Mẹ hằng mong ước, cả thảy nam nữ cũng vậy phẩm vị bên Cửu-Thiên Khai-Hoá không giống như ở đây, mấy em dầu có tâm thương mến ở bên kia cũng phải nhớ nơi bà Mẹ, ở sao cho xứng đáng là con đối với Mẹ, là anh em đối với anh em cốt nhục của mình chung một gia-đình, là phải Đạo.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 498 | Tác giả: Đức Hộ Pháp