× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


3.- Bác ái từ bi

Báo-Ân-Từ ngày rằm Tháng 10 năm bính tuất (1946)

Từ xưa đến nay các nhà Tôn-giáo đem chữ từ-bi bác-ái phổ-hoá nhơn-sanh là để bảo-tồn sanh mạng của quần-chúng, gầy lại sự hạnh-phúc cho đời chung hưởng. Chữ từ-bi bác-ái chẳng lạ gì.
Bần-Đạo nói ra thì chư Chức sắc nam, nữ Chức-việc Đạo-hữu cũng điều hiểu rõ.

Cái nghĩa-lý của bốn chữ từ-bi bác-ái cũng không phải là mắc mỏ gì, từ lớn chí nhỏ làm được tất-cả mà tiết thay cho nhơn-sanh không chiụ thực-hành. .

Từ-bi là gì? Bác-ái là gì? Bần-Đạo xin được giãi chữ Từ-bi ai ai cũng đều có sẵn trong tâm, trẻ con nên năm bảy tuổi thì nó đã biết thương yêu cha mẹ, thương-yêu anh em là người thân tộc gần gủi của nó, khi nó đã trưởng thành có vợ con, bậu-bạn thì nó lại thương yêu rộng ra hơn nữa, một khi đã thấy sự đau khổ hoạn-nạn, tai-ương của quần-chúng thì nó cảm-hoá xúc-động đến tâm thương-yêu lan tràn ra, không biết đâu là giới hạn, ấy là tánh từ-bi đó. .

Còn bác-ái là thể theo lòng Trời Phật thương yêu toàn cả chúng sanh không biết đâu là bờ bến, thấy chúng-sanh làm được việc gì có đạo-đức nhơn-nghĩa, thì Trời Phật vui mừng thương yêu chẳng xiết, ấy là Bác-ái. .

Hiện nay nhơn-loại thiếu sự từ-bi bác-ái cho nên tạo ra trường tranh-đấu, quyết chiến với nhau, sát hại đồng bào tương-tàn cốt nhục, Đức Chí-Tôn giáng-trần hoằng-khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là cốt yếu đem chủ-nghĩa từ-bi bác-ái làm tôn-chỉ, để cho nhơn-sanh theo đó mà làm một cơ-quan bảo-tồn tánh-mạng và bảo-an Quốc-thể được hoà-bình. .

Ngày nào toàn cả quần chúng, đồng-bào biết giác ngộ, tu-tâm hiệp nhứt thật hành chủ-nghĩa từ-bi bác-ái cho ra chơn tường, thì nhơn-sanh sẽ đặng chung hưởng mọi điều hạnh phúc, chẳng luận quốc dân nào, xã-hội nào mà toàn cầu thế-giới cũng được thọ hưởng cái hạnh-phúc ấy.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 531 | Tác giả: Đức Hộ Pháp