× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


38.- Đức Chí Tôn hứa với loài người

Đền-Thánh ngày rằm tháng 9 năm Đinh-Hợi ( 1947 ).

Hôm nay chúng ta làm lễ buổi trưa, giờ ngọ rảnh thì giờ giảng về triết-lý của Đạo. mỗi hành-tàng của chúng ta nhập vào thánh-thể của Đức Chí-Tôn tìm hiểu hầu chúng ta đi đến mục đích và phải biết cho chắc rồi mới vững bước không bợ-ngợ thất tâm, vì biết sự chơn-thật. Chí-Tôn hứa với loài người, Ngài sẽ đến giao nền Chơn Đạo đạy dỗ với sự chơn thật cho con cái của Ngài, dựa theo chơn-lý, dùng lý-trí đặng tiềm tàng hiểu biết tận tường chơn-lý ấy.

Hôm thứ hai tuần rồi, Bần-Đạo đặng nghe trong máy truyền-thanh, Liên-Hiệp-Quốc đã hội hiệp nhau trù hoạch phương-châm lập chánh-trị hoàn-cầu, chẳng những thống-nhứt cả quốc gia làm một, mà còn qui tụ nòi giống loài người làm một. Luận-thuyết ấy có đủ lời lẽ rất nên hiển-nhiên để lập một nền chánh-trị có hiến-pháp có chánh giới, có quân-bị, đủ như nền chánh-trị quốc-gia kia vậy. Vị đề-xướng suy-luận rằng: cả loài người còn mơ hồ nói không thể nào đạt đến dặng. Nhưng họ phải nghĩ lại như buổi trước kia, nếu nói người ta lấy nước có thể vận-hành cả địa-cầu thay đổi, ta không tin, bây giờ đã có chiến-hạm chở nổi 80.000 tấn chạy cùng khắp trên mặt biển. Người ta không tin có điển khí, và hiện giờ đã có điển-khí ấy nó chiếu sáng khắp cùng trên mặt địa cầu. Trước kia vô-tuyến-điện , và loài người bay và nghe thấy được dọ dẵm trên không trung. Thiên-hạ không tin, thì ngày nay nó đã hiện tướng mà loài người đã đạt đến, Bần-Đạo tin chắc-chắn rằêng: Họ sẽ thành-tựu mà lời hứa Chí-Tôn sẽ hẳn đúng.

Chí-Tôn đến dặng hiệp con cái lại làm một nhà của Ngài. Trong Thánh-ngôn Ngài còn quả-quyết đó, Ngài đến tạo ra tân thế-giới làm cho nhơn-loại đại-đồng. Nếu sự tiềâm-tàng sắp đặt không đặng kết-liễu thì Chí-Tôn sẽ thất hứa với con cái của Ngài mà chớ ! Bần-Đạo dám chắc rằng: Ngài không bao-giờ thất hứa, vì đã được 99 điều rồi Ngài đã thật-hành vẹn hứa, không lẽ còn một điều nữa mà Ngài làm không đặng.

Bần-Đạo tiềm-tàng kiếm luật tương-đối hửu-vi đương nhiên của toàn thiên-hạ và cả chúng-sanh trên mặt địa-cầu nầy. Luật tương-đối ấy là gì ? Có hai luật : Hửu-tướng (Loi de relativité physique) và Vô-tướng (Loi de relavité spirituelle) tương-đối khắp cả Càn-Khôn Vũ-trụ nầy. Do luật thiên-nhiên ấy tạo thành Càn Khôn, Xã-hội nhơn-quần; dầu cho xã-hội, cá-nhân nào cũng phải chịu dưới luật tương-đối ấy, dầu cả nhơn-sanh hay chúng ta cũng vậy, đều chịu ảnh-hưởng của thất tình. Hình ảnh thật hiện con Thất-đầu-xà mà ta thấy là hình-ảnh của người đó vậy, bảy mối tâm-lý ấy tạo nên hình tướng loài người, là do bảy mối tình : Hể có hỉ mới có nộ, có ai mới có lạc, có ái mới có ố, duy có cái dục đứng chánh quyền quyết-định mà thôi, mà dục có thể dục cho ố, cho nộ, cho ái, cho ai, cho lạc được Nó có lập trường đặc-sắc đủ quyền điều-khiển. Aáy là hình tướng thiên-nhiên của Tạo-đoan, nên Chí-Tôn nói có âm ắt có dương, có nóng ắt có lạnh. Nếu có âm mà thiếu dương là mặt trời thì bảy địa-cầu (Sysstème planètaire) và cả nhơn-loại trên mặt địa-cầu nầy chưa chắc gì mà còn sống. Nếu có mặt trời mà không có mặt trăng, là không âm, thì cả vạn-vật và loài người không còn, nghĩa là nếu không có âm dương thì không có Càn-Khôn Vũ-Trụ.

Luật tương đối tạo-đoan Càn-Khôn Thế-giới dầu hửu-tướng hay vô-hình cũng vậy, có nên ắt có hư, có đặng ắt có thất, có thắng ắt có bại, có mạnh yếu tất nhiên có hiền dữ, lẽ tư-nhiên luật tương-đối phải vậy, đời vẫn hung tàn bạo ngược vô đạo đăng chi ? Đặng sản xuất luật tương-đối tức nhiên là hửu Đạo, phải có luật tương-đối đặng nó trở lại thiên-lương nhơn-đức. Chí-Tôn để cho loài người một địa-điểm dữ-tợn không biết trời, không biết đất, sắp đặt có hung ác, có hiền lành , thì cái lành ấy Chí-Tôn giao cho ai ? Bởi luật ấy rất công-bằng, tội phải trả, hiền thì đặng hưởng, quyền-năng thiêng-liêng vô-hình nắm vận-mạng cả loài người và càn-khôn thế-giới, vốn một mặt luật, chẳng vậy thì chúng ta chỉ làm lành mà chi ? Đạo khổ thảm không hưởng chi hết, còn ác thì nó sang-trong vinh-hiển, thì cái sống nầy không có luật công-bình chi cả. Vì cớ mà triết-lý Bác-sĩ Stem nói : luật tương-đối có quyền-năng định vân-mang toàn-cầu xã-hội. Ngài chỉ nói đến luật hửu-vi của nó, còn luật vô-hình Ngài không luận được.

Nếu có hửu-tướng và hiện-hửu thì cũng do nơi một cái quyền-lực nào mới được. Hung ác lập lập nên bá-chủ hoàn-cầu nầy, là vì đời không có cái tương-đối ấy, nên quyền năng lành trừ diệt nó không đặng , thành thử nó cứ làm dữ mãi. Cả thiên-hạ đều dữ, dữ nên sống, nhưng cái dữ ấy có quyền hạn-định phải tiêu-diệt. Cả toàn cầu đương-nhiên của hai khối cọng-sản và quốc-gia, hiện nay trên mặt địa cầu gần phân nữa theo quốc-gia cho vừa mức cân phân, nữa hiền nữa dữ là tại cọng-sản quá bạo ngược , nên phải lâùy hiền sửa dữ kia. Chí-Tôn cốt-yếu nắm quyền ấy để sửa đời, nguyên do Ngài muốn nói đến đặng tạo tân Thế giới là vậy. Ngài đã hứa và Ngài sẽ trọn hứa cùng các con cái của Ngài.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 506 | Tác giả: Đức Hộ Pháp