× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


37.- Cơ-quan chuyển thế

Đền-Thánh giờ Ngọ ngày mồng 1 tháng 9 năm Đinh-hợi (1947)

Bần-Đạo nhờ buổi Chí-Tôn mới đến tỏ danh-hiệu Ngài, Người hứa với các môn-đệ của Người buổi đầu tiên về cơ-quan chuyển thế làm phân-vân biết bao-nhiêu nhà trí-thức, tìm hiểu hai chữ chuyển thế nghĩa là gì ? Theo triết-lý học định nghĩa chữ chuyển-thế là xoay đổi thời đại hiển-nhiên ra thời đại khác hoặc không phù-hạp, hoặc quá khuôn-khổ nề-nếp nên quyết-đoán thay đổi lập-trường thiêng-liêng vì thời-đại này đã định.

Chuyển, nghĩa là sửa-đổi củ ra mới, lấy nghĩa-lý đã định hẳn ra , tức nhiên chúng ta nhận thấy các khuôn luật đạo-đức từ trước đến giờ để lại đều bị biếm-trách cả, bởi vì đời quá hung-tàn bạo ngược vô nhơn-luân , tinh-thần đạo-đức không quy-định. Tâm-lý loài người không tương-quan cùng nhau , mất cả cả luật đồng sanh làm căn-bản làm của loài người , luật đồng sanh gần như bị huỷ bỏ, bởi thấy tấn-tuồng trước mắt , nào giặc-giả chiến-tranh ; giành sống mà giết lẫn nhau , oán kết thâm thù, loài người do nơi ấy mà biến sanh tàn ác , cái phương sanh sống đến một giai-đoạn rất khó khăn mà chúng ta thử xét đoán trong các kinh-điển Tôn-giáo đã để lại là " mưa dầu nắng lửa ". Trận mưa dầu nắng lửa sẽ có hiện-tượng y như trong kinh-điển đã nói . Cũng vì sự sinh-hoạt khó khăn mà loài người giết hai lẫn nhau . Trên mặt địa-cầu , nếu lấy con số hiểu biết người ta ước chừng khoản hai ngàn năm mươi bảy triệu sanh-mạng , không kể mấy trận giặc tàn-khốc đã qua , hiện giờ làm giảm bớt rất nhiều trong số ấy . Đời sống đến giai đoạn khó khăn hơn nữa, những phẩm-vật nuôi sống loài người càng giảm bớt, thì nhân-loại còn quyết-liệt chiến-đấu hơn nữa.

Bần-Đạo tìm hiểu định nghĩa hai chữ "chuyển thế" là thay đổi thời thế, đem kinh luật ra quan-sát thấy mỗi thế-kỷ, mỗi nguơn từ trước đến giờ nhiều gai-đoạn cũng giống nhau một cách lạ lùng, những tấn-tuồng nầy giống tấn-tuồng trước, không ngoai khuôn-viên ấy, trước hết bắt đầu là sắc dân da đen là dân Brahma, tức là dân Ấn-độ, Chí-tôn giao vận-mạng địa-cầu nầy cho dân da đen, vì dân da đen là con trưởng nam của Đức Chí-Tôn, Đức Chí-Tôn giao cho dân da đen nắm giữ về tinh-thần lẫn hình-thể, không ai hân-hạnh hơn dân da đen. Nước Aán-độ có Đạo đầu tiên hơn hết, làm chúa cả địa-cầu nầy. Đã được hửu-hạnh cao-trọng quyền-năng hơn hết, nhưng rồi phân chia nòi-giống, biệt-lập tương-tranh, tận-diệt tất cả nòi giống khác, chính mình chúng ta hôm nay, cũng ở trong khuôn-khổ đó vậy. Vì thế mà mất quyền-hành, Đức Chí-Tôn mới đem dân da xám là dân Bengalis (Bènarés) lên làm chủ-quyền, chuyển-giao lại cho dân da xám sửa Đời, trị thế. Chí-Tôn đem Đạo Brahma để dân da xám làm chủ, làm chúa sửa Đời, lập Đạo, trái lại dân da xám không làm nên phận, các tấn tuồng hung-ác mãi diễn lại, buộc Đức Chí-Tôn phải cho dân Olivâtre cầm quyền làm Thầy nơi địa-cầu nầy đặng trị-thế, nhưng rồi sắc dân Olivâtre cũng không làm nên phận, nên mới có nạn tận-diệt mà chúng ta đã thấy khuôn-khổ đó là khoản đất Á-Đông nầy thuộc bán đảo Malacca cũng bị hành-pháp đó, cho nên biển tân-diệt sát hại, chỉ còn lại Presqu' ile de Malacca.

Đức Chí-Tôn mới giao cho sắc dân da đỏ, sắc dân nầy là dân xứ Egyte (Ai-cập) tức là nòi giống của thế-giới mới. Pérou cũng là con cháu sắc dân ấy. Lúc trước thế-giới mới chưa có, xung-quanh vòng xích-đạo (Equateur) lúc bây giờ là toàn biển cả hoá cồn như vùng sa-mạc Sahara ngày nay, nơi dân Atlantéenné tối cổ. Thấy dân Pesrou, Egypte mà ngày nay ai cũng phải cúi đầu trước sự văn-minh của họ. Nhưng đến nay họ không còn tồn tại đẹp đẻ như trước , vì làm Chúa mà giết người, làm anh, làm Thầy không xứng đáng . Đức Chí-Tôn thấy nhân-loai không giữ vững thiên-lương đức-tánh mới làm ra trân Đại-Hồng-Thủy, cho nên mới có thế-giới mới ngày nay.

Đến da vàng (Asi Iranienne) là nước Tàu, đừng tưởng nước Tàu do một sắc dân mà ra, họ gồm nhiều sắc dân hiệp lại thành nước Tàu, thành thử tiếng nói thì khác chỉ có chữ giống nhau mà thôi, nước Nam ta gốc ta gốc ở nước Tàu, giống da vàng cũng thất Đạo nên Đức Chí-Tôn để quyền cho giống da trắng gần Mongol hiệp với Race Caspienne (Afghanstan) Yougoslavie ở Cận-đông tràn qua Âu-châu lập-quốc rồi chiếm-đoạt Âu-châu.

Đức Chí-Tôn để quyền cho dân da trắng làm chủ, thay vì dân da trắng lo sửa đời trị thế, trái lại để cho thế-giới tương-tàn tương-sát lẫn nhau, nếu cơ-quan chuyển thế đổi quyền thì mặt địa-cầu còn thay đổi. Dân da trắng rồi cũng như cảnh-tượng Hoàng-đồø nước Tàu vậy. Cơ-quan chuyển thế mà Đức Chí-Tôn lập trước mắt sẽ dữ-dội lắm , tấn-tuồng đó vẫn còn tiếp-diễn chưa dứt.

Bần-Đạo quả-quyết rằng : sẽ còn đại động dữ dội một phen nửa nơi mặt địa cầu này, đăïng chi? Đặng giống da trắng giao quyền cho sắc dan mới nửa là giống dân Thần-Thông Nhơn (Race Lucde) làm chủ, cầm giềng mối toàn mặt địa cầu này.

Hại thay Luật Thiên-nhiên chiếu theo Kinh Luật thượng cổ để lại quan-sát hẳn-hoi, dở sách ra coi thấy thế nào sau thế ấy, bánh xe tiến-hoá vẫn đi, xây một chiều . Bần-Đạo e cho loài người mài-miệt tội-lổi đó càng nguy hại cho loài người hơn nửa, nên Chí Tôn lập Đạo Cao Đài là đền thờ cao trọng đức-tin to lớn, ngự trước thiên-lương loài người mới có thể thắng cơ-quang thiên điều định trước.

Chúng ta, Thánh-Thể của Ngài, giúp Ngày giải-quyết được chăng? Nế thoáng không được, cái hại nầy còn duy trì nữa. Ngài muốn Việt-nam nầy là Thánh-Địa cho nhơn-loại biết rằng: nhờ đây mà giải quyết cứu-thế bảo-tồn nhơn-loại là do con-cái của Ngài, do nưoi chúng ta. Nếu bất lực chúng ta có phần lỗi đó vậy.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 535 | Tác giả: Đức Hộ Pháp