× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


35.- Kinh tế lý tài

Ngày 16 tháng 8 năm Đinh-Hợi ( 1947 ).

Để trả lời bài diễn văn của Ông Trưởng-Ban Kinh-Tế Lý-Tài vừa đọc với những lời trong tâm lý thật thà. Nếu thiên-hạ biết đảm nhiệm thi-hành theo thì bước tương lai sẽ vững-vàng. Nền Kinh-Tế của mỗi nước có tương-liên với Quốc-Tế, nền Kinh-Tế Lý-Tài vững thì Quốc-Tế mới vững.
Hại thay! Nước ta trước kia chưa bị chiếm cứ và sau 80 năm bị Pháp quốc thống trị, nền Kinh tế vẩn không có gì hết. Nếu chúng ta nhìn vào sự thật, khởi đoan ta có Kinh tế từ khi tẩy chay gốc cà phê của Đường-Nhơn

Dân ta từ xưa đến nay có cái bệnh lưu truyền xu hướng theo quan trường, nên nền Kinh-Tế đều phí bỏ cho Ngoại-quốc may là mình phú thác cho Đường-Nhơn là anh em cùng nòi giống với mình, nếu vào tay người khác màu sắc thì cái hại không biết chừng nào.

Nay biết rằng toàn quốc-dân cũng đều hiểu Kinh-Tế Lý-Tài là vận mạng của nước nhà thì mơ mộng của tôi sẽ đắc thành. Nhờ Đường-Nhơn chỉ từ trước đem hết năng lực từ thử trao lại cho chúng ta nếu họ nhìn chúng ta là đồng chủng, tìm phương thế giúp ta lập nền Kinh-Tế thì nên việc được. Năng-lực của Trung-Hoa có phương lập nên cho chúng ta về Kinh-tế trong nội địa Việt-nam nầy mà thôi. Lấy theo bản thống-kê chót (derrnier recensement) trong năm 1935 là một triệu tám trăm ngàn (1.800.000) có lạc-loài cũng còn một triệu (1.000.000), phần nhiều là nhà Canh-nông tư-bản. Ta khởi làm cái trứng thương-mãi trong Đạo, nếu nó sống được, biết đâu hột giống của Đạo tạo ra sẽ sanh bông trổ tái, chẳng những cho quốc dân hưởng, mà cho đến cả toàn cầu nữa. Nền Đạo-Cao-Đài, do văn-minh tối cổ Á-Đông mà Trung-hoa và Ấn-độ đều chịu ảnh-hưởng, có hai dân-tộc đó nâng-đở thì sau nầy về mặt kinh-tế mình vững lắm vậy. Phỏng theo tình-thế mà đoán nếu nền kinh-tế ta có năng-lực khéo hay, đặng hiệp với Trung-hoa và Ấn-độ thì nên được mà thôi.

Chúng ta đem hột giống ấy gieo không thấy mọc, nếu mọc được rồi khéo tìm cách trồng xuống đất-đai phì nhiêu lat Trung-hoa và Ấn-độ thì chúng ta đủ sống.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 507 | Tác giả: Hộ Pháp Phạm Công Tắc