× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


32.- Giải nghĩa kinh Phật-Mẫu

Trên Cửu-long đài, trước Báo-ân-từ hồi 4 giờ rưỡi chiều
ngày 15 tháng 8 năm Đinh-hợi (1947)


ĐỨC HỘ-PHÁP GIẢI-NGHĨA PHẬT-MẪU CHƠN-KINH


Ngày nay là ngày Đại-Lễ Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu. Bần-Đao tưởng cả thảy toàn Đạo nên biết quyền-hành của Phật-Mẫu như thế nào? Và tại sao chúng ta thờ Người.

Muốn biết quyền hành ấy Bần-Đạo phải thuyết-minh và giải nghĩa bài Kinh Đức Phật-Mẫu mà chúng ta thường tụng niệm hằng ngày đó. Trước khi giãi nghĩa Bần-Đạo cũng nên nói rõ ai đến cho bai Kinh ấug ? Cho hồi nào? Và tại nơi đâu ?.

Kinh Đức Phật-Mẫu cho tại Kiêm-Biên Tông-Đạo (Cao Miên-Quốc) nơi Báo Aân-Đường của hai vợ chồng Thừa-Sử Huỳnh-Hửu-Lợi. Lúc trước chưa có Kinh Phật-Mẫu, chúng ta chỉ biết Phật-Mẫu, đến Hiệp-Thiên-Đài Khai Đạo Cao-Đài nhờ thi phú văn tự của Cửu-Vị Tiên-Nương cho biết nguyên-do đến Khai Đạo, chớ chúng ta chưa biết quyền-hành của Người. Nơi Kiêm-Biên cả Chức sắc Hội-Thánh Ngoại-Giao đến cầu Kinh, khiến khi đó Bần-Đạo đến nhằm lúc cúng Vía Phật-Mẫu. Bát-nương đến cầm cơ viết, chính mình Bần-Đạo phò loan nơi Đại-Điện, có nhiều Đạo-Hữu và một người không biết Đạo là gì, là ông Hiếu ( kêu Bần-Đạo bằng chú) ngồi trước sân chơi, thấy tứ phía đều có hào-quang giáng hạ xẹt xuống rất ngay Báo-Aân-Đường. Tới chừng trọn bài Kinh rồi, cả thảy đều nói lại không biết cái gì xẹt khi nảy như sao xẹt qua xẹt lại vậy, không dè trong nhà đương phò-loan. Có cháu của Bần-Đạo và nhiều Đạo-Hữu ở ngoài đều làm chứng quả quyết như vậy. Bây giờ Bần-Đạo xin giảng từ câu Kinh cho toàn thể hiểu.

" Tạo-Hoá thiên huyền-vi thiên hậu"
"Chưởng Kim-Bàn Phật-Mẫu Diêu-Trì"


-Từng Trời thứ chín gọi cung Tạo-Hoá Thiên, có vị cầm quyền năng tạo-đoan gọi là Thiên-Hậu, nắm cả Kim-Bàn tức là nắm đẳng cấp Thiêng-Liêng điều-khiển chơn-linh gọi là Phật-Mẫu Diêu-Trì. Bên Á-Đông người ta thường kêu Phật-Mẫu là Mẹ sanh thờ bằng cốt tượng cũng nhờ nơi Cửu-Vị Tiên-Nương truyền bá còn lưu lại ngày nay, là bọ đồng-cốt, nhờ Đồng cốt mà cả Á-Đông đều biết Phật-Mẫu là Mẹ sanh của nhơn-loại.

" Sanh-quang dưỡng dục quần-nhi"

- Lấy khí sanh-quang ( Fluide de vitalité ) nuôi nấng con cái của Người tức là vạn-sanh.

" Chơn linh phối nhứt thân vi thánh hình"
- Chơn-linh của Chí-Tôn cho ta hiệp với thi-hài là thành thân hình, ta gọi là phách hay vía, khi thoát xác chơn-linh ấy xuất ngoại.

Do nơi Thiên-cung mà ra vạn-loại, tức nhiên vạn-vật tùng quyền pháp thiên cung mà sanh.

" Hiệp âm dương hữu hiệp biến sanh"
Lấy âm dương khí hoà-hiệp nhau biến hoá ra vạn-vật.

" Càn-khôn sản xuất hữu hình"
Càn-khôn trước là không-không. Phật-Mẫu biến ra cả vạn linh.

" Bát-hồn vận chuyển hoá thành chúng sanh"
Trong Bát-Hồn kể vật-chất-hồn, thảo-mộc-hồn, thú-cầm-hồn, nhơn-hồn, Thần-hồn, Thánh-hồn, Tiên-hồn, Phật-hồn do trong Kim-Bàn của Phật-Mẫu mà ra. Bát đẳng cấp thiêng-liêng chơn-hồn vận chuyển biến thành vật-chất, thảo-mộc, cầm-thú và nhơn-loại gọi là chúng sanh.

" Cộng vật loại huyền linh đồ nghiệp"
Hiệp cả thảy loài vật hữu-sanh cộng lại làm đại nghiệp của mình, mở một con đường đặng lập vị cho nhau.

" Lập tam tài định kiếp hoà căn"

Tam-tài trên kể xuống là: Thiên, Địa, Nhơn dưới kể lên là Người, Đất,Trời. Phật-Mẫu định kiếp-căn của mọi người đã sanh ở cõi trần nầy.

" Chuyển luân định phẩm cao thăng"

Sự luân hồi chuyển kiếp của chúng ta, nẻo sanh tử là con đường đạt vị cao thăng: Sanh ra đặng trả căn kiếp ở thế gian theo luật nhơn quả, sanh đặng lập nghiệp đạt vị cũng có, mượn kiếp hữu-sanh nầy lập vị cao thăng cũng có.

" Hư-vô Bát-quái trị thần qui nguyên"
Lấy khí hư-vô dựng lò bà-quái đem linh-hồn trở lại cỗ cũ, Phật-Mẫu có quyền đem trở lại cho Chí-Tôn.

" Diệt tục kiếp trần duyên oan-trái".

Nhờ Phật-Mẫu định cho ta trả nợ oan-trái, Phật-Mẫu có quyền sữa cãi kiếp luân hồi định cho ta lập công mà trả quả.

" Chưởng đào tiên thủ giải trường tồn"
Nơi Diêu-Trì-Cung, Phật-Mẫu trụ sanh quang lại thành một khối gọi là quả đào tiên, đủ phép sống vĩnh viễn trường tồn nơi cõi hư-linh. Phật-Mẫu cầm quyền phép hườn chơn thần cho ta đạt kiếp nơi cửa hư-linh.

" Nghiệp hồng dẫn tử hồi môn"
"Chí công định vị vĩnh-tồn thiên cung"

Nghiệp quả của chúng ta, do Phật-Mẫu tạo thành, Phật-Mẫu lại đem ta trả về cựu nghiệp, còn Chí Tôn do cựu nghiệp ấy mà định vị.

" Chủ âm quang thường tùng thiên mạng," "Độ chơn-thần nhứt vãng nhứt lai"
Chủ âm quang là nơi địa giới, chia ranh địa ngục với thiên-đàng, tùng mạng lịnh Chí-Tôn, Phật-Mẫu giữ gìn chơn thần của chúng ta, đem ta đến đem ta về.

" Siêu thăng phụng liễn qui khai"
Siêu thăng thì ta nhờ cái xe Tiên là xe, phụng liễn mà mở cửa đi về.

"Tiên cung Phật xứ Cao-Đài xướng danh"
Nơi Tiên cung xứ Phật, Đức Cao-Đài kêu danh hiệu đều phải tùng quyền lực Phật-Mẫu độ rỗi.

"Hội Nguơn hửu Chí-Linh huấn chúng"
Thượng-nguơn qua Trung-nguơn qua Hạ-nguơn. Nay Hạ-nguơn Tam-chuyển hầu diệt, bắt đầu Thượng-nguơn Tứ-chuyển có Chí-Tôn đến giáo-hoá chúng-sanh.

"Đại Long-Hoa nhơn chủng hoà ki"

Đại Long-Hoa đã tiên-tri là hội ân-xá các đẳng chơn hồn, không phân chia chủng tộc, nòi giống hợp nhau về một gốc (chỗ nguyên-lai).

"Tam-kỳ khai hiệp Thiên-thi"
"Khoa môn Tiên-vị ngộ kỳ Phật duyên"

Đạo Tam-Kỳ khai giáo đúng với Thiên-thơ tiền-định, để mở hội thi lên ngôi Tiên cho kẻ có duyên với Phật.

"Trung khổ hải độ thuyền Bát-nhã"
"Phước Từ-bi giải quả trừ căn"

Phật-Mẫu đem thuyền Bát-nhã vào biển khổ đặng độ nhơn-sanh ra khỏi trần-ai.

"Huờn hồn chuyển đoạ vi thăng"
Huờn hồn cho cả chúng-sanh bị tiêu-huỷ được phục siêu-sanh cải đoạ-lac ra siêu-thăng.

"Cửu Tiên hồi-phục Kim-Bàn chưởng âm"
Cửu vị Tiên-nương trở lại thì Phật-Mẫu Kim-Ban chưởng-quản bầy âm-linh.

"Thập Thiên can bao-hàm vạn tượng"
"Tùng Địa chi hoá trưởng Càn Khôn"

Mười Thiên can là : Giáp, Aát, Bính. Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, hiệp với mười hai Địa chi là : Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, mà biến-hoá hình-tượng bao-la Càn Khôn Thế-giới, làm cho Thế giới rộng lớn thêm lên.

" Trùng hườn phục vị Thiên nôn "

Cho trở lại quê xưa vị cũ là về nơi cửa Trời. " Ngươn linh hoá chủng qui hồn nhứt thăng "
Các Huyền-linh biến hoá ra nhiều quỉ hồn cũng được siêu thăng, được đi chung đường với Thần, Thánh, tiên, Phật mà phục vị.

" Vô siêu đoạ quả căn hữu pháp ".
Không siêu thăng, không đoạ lạc căn quả đều có phép luật định..

" Vô khổ hình nhơn kiếp lưu oan "
" Vô địa ngục vô quỉ quan ".

Không còn khổ hình của kiếp làm người Phật-Mẫu diệt tiêu oan nghiệt, không còn Địa ngục cũng không còn chổ nhốt quỉ hồn.
Quỉ quan là cai ngục nhốt các hồn quỉ, là nơi giam cấm hình phạt khổ sở các quỉ hồn.

" Chí-Tôn đại xá nhứt trường qui nguyên"
( Vì chữ Đại xá nên Đạo Cao-Đài gọi là 3è Amnistie de Dieu en orient). Chí-Tôn ân xá tội tình, đem tất cả con cái của Ngài về hiệp cùng Ngài.

" Chiếu nhủ lịnh Từ Huyên thọ sắc".
"Độ anh nhi nam bắc đông tây"

Chiếu theo lịnh dạy của Đức Chí-Tôn, Từ Huyên là mẹ sanh của chúng ta thọ sắc độ rổi vạn-linh tứ hướng tức là con cái của người không bỏ sót một ai.

" Kỳ khai tạo nhứt Linh Đài"
"Diệt hình tà pháp cường khai Đai-Đồng" .

Khai đạo Tam-kỳ, kỳ nầy dặng tạo Linh-Đài là cái tâm linh cho con người có đủ quyền năng tiêu diệt tà pháp đặng đem nhơn loại đến Đại-Đồng một cách mãnh liệt.
Hiệp nhơn sanh lại một nhà chung một Đạo, Đạo sẽ duy nhứt vạn loại sẽ là một khối, không phân biệt quốc-gia chủng tộc, Tôn-giáo, ngày nào được như vậy là ngày đó được hoà-bình thế-giới. (La religion sera une, le monde sera un, l'humanité sera une, une en nation, en race et en religion ).

" Qui thiện lương quyết sách vận trù"
Phật-Mẫu qui thiên lương của con cái của Người, điều độ những người tâm thiện.

" Xuân-Thu, Phất-Chủ, Bát-Du",
"Hiệp qui Tam-giáo hữu cầu Chí-chơn".

Lấy triết-lý của Tam-Giáo, Xuân-Thu, tiêu biểu cho đạo Thánh. Phất-Chủ cho Đạo-Tiên, Bát-Du Đạo-Phật, gom góp cả ba lại làm một chơn-pháp của Người.

" Phục nguyên-nhơn hườn hồn Phật tánh",
"Giáo-hoá hồn hữu hạnh hữu duyên".

Đem Phật tánh lại cho các bậc nguyên-nhân, nguyên nhân là các chơn-hồn Chí-Tôn sai xuống làm bạn đặng độ rỗi chúng sanh, vì họ mê luyến hồng trần, nên Chí-Tôn đem Phật-tánh phổ hoá họ, nhờ đó họ trở lại quê xưa. Phỏng định 100 ức nguyên-nhân. Phật-tổ độ đặng 6 ức, Lão-Tử 2 ức, còn lại 92 ức vẫn còn đoạ lạc, Phật-Mẫu đến giáo-hoá định duyên định phận cho họ.

" Trụ căn qui khí cửu tuyền",
"Quảng khai thiên thượng tạo quyền chí công"

Cả quỉ hồn, Phật-Mẫu trụ nó lại tuyền-đài, mở rộng cửa Trời đặng thật hành quyền Chí-Tôn tại thế.

" Lịnh Mẫu-Hậu khai tông định Đạo "
Mẫu-Hậu là Diêu-Trì Kim-Mẫu hay là Thiên-Hậu Thánh-Mẫu Ngài đến mở Tôn-Giáo định Đạo cho chúng ta.

" Ân dưỡng sanh đảm bảo hồn hài",
"Càn-khôn tạo-hoá sánh-tài".

Đã sanh lại dưỡng đặng bảo đảm hình-hài thì ơn ấy quá trọng, sánh bằng Càn-Khôn thế giái.

" Nhứt triêu nhứt tịch kinh bài mộ khang".

Mai chiều chúng ta đến thăm viếng Đức Mẹ như Từ-Thân chúng ta vậy, mộ khang là đến thăm viếng buổi chiều để vấn an Đức Mẹ đó vậy.

" Nam-Mô Diêu-Trì Kim-Mẫu Tạo-hoá Huyền thiên cảm bái"
"Nam-Mô Đại-Từ Đại Bi năng hỉ xả, Thiên-Hậu Chí-Tôn đại bi đại ái ".
Người cầm quyền năng tạo cả càn khôn thế giới gọi là Thiên-Hậu Chí-Tôn là Đức Diêu-Trì Kim-Mẫu đại từ-bi bác-ái.

Theo bí-Pháp chơn truyền của cơ sanh hoá phải có đủ âm dương, trong sanh-quang chúng ta có điện-quang ( Positif và Nesgatif ) cũng như vạn-vật có trống mái. Nền Tôn-giáo nào có đủ âm-dương thì mới vỉnh cửu.

Như Đức Chúa Jésus ngày trước bị đóng đinh trên cây Thánh-Giá đầu thuận lên trên gọi là đạt dương. Ông Thánh Pierre là đệ nhứt Tông-Đồ bị đóng đinh trở ngược lại, gọi là phản âm. Aâm dương tương hiệp đúng theo bí pháp, nên đạo Thánh lưu truyền lại hai ngàn năm, không ai dùng quyền gì tiêu diệt đặng. Chí-Tôn có thể sai con của Người đến lập Đạo như Thich-Ca, Jésus, Khổng-Tử.v..v..

Trái lại người đã xuất nguyên-linh của Người đến đây độ chúng ta, thì tưởng điều ấy trọng yếu hơn hết, khi mở Đạo Cao-Đài Chí-Tôn định cho Phật-Mẫu đến làm bạn với chúng ta bảo trọng nuôi nấng đạy dỗ chúng ta, thì không có ân đức nào bằng, vì không ai biết thương con hơn là Mẹ. Phật-Mẫu đến cầm quyền lập Đạo xong, rồi giao lại cho Chí-Tôn. Phật-Mẫu làm chủ âm-quang. Chí-Tôn là chủ dương-quang, âm-dương tương hiệp, Đạo Cao-Đài nương theo năng lực của hai khối âm dương đó. Đối với năng lực tạo đoan Càn-Khôn thế giới thế nào, thì Đạo Cao-Đài ngày kia sẽ có năng-lực như thế đó.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 1276