× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


31.- Cửu-trùng-thiên

Ngày rằm tháng 8 năm Đinh-hợi (1947)

Thưa chư Chức-sắc, Chức-việc, Đạo-hửu Nam Nữ cung mấy Em , mấy Con!
Cửu-Trùng-Thiên làm lần nầy là lần thứ nhì, là nơi Bần-Đạo giảng Đạo hai lần đặc-biệt năm 1936 là lúc lễ Đại-tường Đức Quyền Giáo-Tông, Cửu-Trùng-Thiên cốt ý để nghinh-tiếp Ngài. Lần tay tính lại đúng 12 năm , Cửu-Trùng-Thiên hoá hình một lần nũa là ngày nay. Lần trước đứng trên Cửu-Trùng-Thiên Bần-Đạo tiên-tri rằng: trong tình thân mật của chúng ta sẽ chia-lìa nhau và đem chơn-giáo của Chí-Tôn truyền-bá ra cùng khắp. Trong 12 năm ấy dòm thấy biết bao thống-khổ khảo-đảo, đã gieo vào tâm-lý loài người tiến-bộ. Buổi tiên-tri ly-tán đã có kết-quả là 12 năm qua Cửu-Trùng-Thiên lại xuất-hiện, chứng tỏ ngày hôi-hiệp của chúng ta là ngày Đạo Cao-Đài có ảnh-hưởng đến vạn-quốc, tức là nền Quốc-Đạo đã thành tướng.

Nói đến những việc loạn lạc trong nước, những lọan-lạc ấy Chí-Tôn và các Đấng đã tiên tri từ năm 1926 chớ không một ngày một bữa gì. Nói trước là Đức Lý Giáo-Tông lúc Ngài còn cầm quyền nhiếp chánh oai-nghi. Còn nhớ lại Tết năm Mẹo 1927 Ngài về Chầu Ngọc-Hư-Cung nên cấm cơ từ ngày 30 Tết buổi đó, Chức-Sắc Thiên-Phông chưa rõ thông nghiêm luật, thường mỗi ngày hội hiệp cùng ác Đấng cũng như ăn cơm quen bữa, nhịn không được, thấy khao khát cho tinh-thần, nên Đức Quyền Giáo-Tông bảo Bần-Đạo phò-loan, Đức-Lý giáng nói mấy điều : Bần-Đạo sẽ trở lại. Qua ngày mồng một Ngài giáng trở lại , phạt tất-cả, Ngài than rằng : Trọn bảy ngày quì tại Ngọc-Hư-Cung xin bớt cái nạn tiêu-diệt sắp đến cả toàn cầu, đất Việt-nam là Thánh-địa mà xin không được thay ! Chư Đạo-hửu không biết, Bần-Đạo đã cầu-nguyện bảy ngày, xin cho mấy châu-thành lớn: như Sài-gòn, Huế, Hà-nội, Hải-phòng, Gia-định, Chợ-lớn mà không đặng. Tội-tình nhân-loại gây ra quá dữ thì cũng đáng ! Hội-Thánh cũng có phương-pháp giải-quyết được, Chí-Tôn đã nói :"Đạo trể một ngày hại cho nhơn-sanh chẳng biết bao nhiêu, nếu toàn chức-sắc biết giúp tay cho Người, khuyến dạy con-cái Người thì có thể giải- quyết được, Hại thay ! Trong 22 năm qua, Hội-Thánh chịu bao nhiêu điều thống-khổ, phí biết bao nhiêu sanh mạng vì khảo-đảo, tù-tội, ngục-hình, phần thì kiệt-lực vì trường-trai khổ-hạnh . Chư Chức-sắc Thiên-phong không chịu nổi phải bỏ mình, chẳng phải chư Chức-sắc mà thôi, mà toàn cả con-cái của Chí-Tôn cũng vậy.

Bần-Đạo cảm-xúc khi nghĩ đến con-cái Chí-Tôn đã đỏ biết bao nhiêu xương máu đặng tạo nên hình-tướng Thánh-thể của Ngài trong giai-đoạn 22 năm qua. Nếu Bần Đạo làm chứng quả quyết thì phải trừ đi 5 năm 2 tháng Bần-Đạo bị đồ-lưu nơi hải-ngoại, còn tại nơi Đền-Thánh thì kẻ bị đày đi Côn-lôn, người Sơn-la, Lao-bảo.

Trong cơn ly-loạn nầy, con-cái Chí-Tôn muốn bảo toàn sanh-mạng thì phải thí mạng một phen đổi chết ra sống, đem loạn-lạc lại hoà-bình , ấy là những Thánh-tử Đạo vào Bát-Quái-Đài đã mua rất mắc cái vẻ vinh-quang, tận thiện, tận mỹ, đem hình-ảnh Đạo lại giá-trị như xưa, đặng để làm chân tay đi từ Liên-hiệp Quốc-gia đến Liên-hiệp Đại-đồng Thế-giới, gieo truyền chơn-lý, khuyếch trương chủ-nghĩa hoà-bình.

Con đường còn dài, Đạo đi đã phải lối đến tận-thiện tận-mỹ, mong sẽ được kết-quả mỹ-mãn, đặng làm cho nền Đạo Cao-Đài ra thiệt tướng.

Cầu nguyện Đức Chí-Tôn và Phật-mẫu bảo-trọng Thánh-thể của Ngài bớt khổ-hạnh, con đường đi bớt gay trở, hầu đi khắp mặt địa-cầu, tạo ra mối hoà-bình đại-đồng thế-giới, nếu không được thì cái nạn tàn-sát lẫn nhau vẫn còn tiếp-tục đó vậy.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 684