× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


30.- Mừng lễ Trung-thu

Đêm 14 tháng 8 năm Đinh-hợi (1947)

Chúng ta hôm nay ăn lễ Trung-thu của Phật-mẫu, theo lời dạy của Đức Lý Giáo-Tông. Nếu lấy theo chơn-truyền thì từ thượng-cổ đến nay, tức là hồi nhứt kỳ, nhị kỳ phổ-độ, Phật-mẫu tiếp rước tại Diêu-Trì-Cung lập Hội Bàn-Đào, đãi những người đạt Đạo trở về cùng Mẹ. Đạo sử nói: Phép vào Hội-yến nầy Chí-Tôn ban cho những người ấy.

Phật-mẫu ban sơ đến Hiệp-Thiên-Đài làm Mẹ chữ Khí, tức là khí sanh vạn-vật. Lấy nguơn-pháp trong chữ "Khí" biến thành Càn Khôn Vũ-trụ, chữ Khí tương-quan trong Hiệp-Thiên-Đài thuộc Pháp, tức là Toà ngự của Người, rồi sau mới lập Cửu-Trùng-Đài Người đến gọi mình là bạn của chúng-anh, tự xưng Thiếp đem bí-mật từ thử chưa ai nghe đối với Chí-Tôn thế nào, nói rõ không kiên phép Ngọc-Hư, vì để tạo gia-nghiệp cho con cái của Người, thì Người có quyền nói không ai cản nổi.

Buổi nọ, Đức Phật-Mẫu nói: ngày nào Bà thân của Đức Cao Thượng-Phẩm qui-vị là ngày ấy thành Đạo, trước ngày Vía ấy Đức Phật-mẫu giảng Đạo có dùng tiếng Mẹ Con, xưng hô cùng ta tức là ngày thành Đạo, nhằm ngày lễ Trung-thu. Trước kia Đức Lý Giáo-tông không nói rõ nhưng chúng ta cũng hiểu là: Cao-Đài đã thành Quốc-Đạo,

Trong giây phút đây Cao-Đài đã được ghi vào Đạo-sử, toàn nhơn-sanh đều thấy Phật-Mẫu đến in ấn Thiêng-liêng định thành nền Quốc-Đạo của chúng ta vậy.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 499