× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


2.- Vấn đề Nho Giáo

Báo- Ân-Từ Giờ Tý đêm 30 tháng 9 năm Bính-Tuất (1946)

VẤN-ĐỀ NHO-GIÁO


Nhắc lại Thầy Mạnh-Tử khi qua yết-kiến Vua nước Lương, ông Huệ-Vương hỏi Đức Mạnh-Tử :

- " Lão già chẳng nệ đường xa muôn dặm sang đến nước Quả-nhân có chỉ giáo điều chi hửu lợi chăng? .

Thầy Mạnh-Tử đáp rằng:

- " Tôi chỉ biết nói đến nhơn-nghĩa mà thôi, chớ không nói về lợi. Nếu trong nước mà có dục-vọng về sở lợi, thì đình-thần có trăm hộc lại muốn có thêm ngàn hộc, thượng-hạ đại-phu có ngàn hộc lại muốn có thêm triệu hộc. Nếu trong nước mà cầu lợi như thế, thì bá tánh phải chiụ lao-lung, muôn dân đồ-thán, trong nước thế nào bình-trị được ? Còn như trong nước hết lòng chú trọng đạo nhơn-nghĩa, thì toàn thể quốc-dân đặng chung hướng mọi điều hạnh-phúc, lạc-nghiệp âu-ca".

Thầy Mạnh-Tử thuyết-minh đủ mọi điều lợi hại rồi, thì Vua Huệ-Vương chiụ nạp dụng. Hiện nay là buổi kim tiền, ưu thắng liệt bại, mạnh đặng yếu thua, khôn còn dại mất, con người trên mặt thế đều bôn xu theo quyền lợi chẳng kể gì nhơn nghĩa đạo-đức tinh-thần, nên mới có nạn chiến tranh tương-tàn, đồng chủng giết hại lẩn nhau hằng-ngày diễn ra nhiều tấn tuồng thảm-thương, bi kịch, xem thôi mỏi mắt, nghe đã nhàm tai, khiến cho giọt luỵ thương tâm của khách ưu thời mẫn thế không thể nào ngưng được.

Chức-Sắc trong Đạo đem hột giống nhơn-nghĩa gieo khắp các nơi, mà nhơn-sanh không ưng nạp, bởi họ không biết cái năng-lực của họ mạnh mẻ thế nào, không cần để ý đến, chớ chỉ họ trọng dụng đạo nhơn nghĩa thử một thời-gian coi có hiệu quả gì chăng ? Nhắc lại Thánh-giáo của Đức Chí-Tôn có dạy về chữ nhơn..

Nhơn là đầu hết các hành-tàng
Cũng bởi vì nhơn dân hoá quan,
Dân trí có nhơn nhà nước trị,
Nước nhà nhơn thiệt một cơ-quan.


Ngày nào toàn thể quốc dân mà biết thực-hành hai chữ nhơn-nghĩa cho ra chơn tướng, thì chẳng luận là xã-hội nào cũng được hưởng mọi điều hạnh-phúc, đời chiến-tranh sẽ trở nên thái-bình an-cư lạc-nghiệp.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 656 | Tác giả: Đức Hộ Pháp