× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


28.- Chí Tôn xuống thế

Ngày 29 tháng 06 năm Đinh-hợi (1947)

Hôm nay Bần-Đạo giảng về Đức Chí-Tôn xuống tại thế.
Giảng đây nói về sự hiển-hiện, một cớ là các báo trên hoàn-cầu đã dăng và khi ấy có vi-bằng kiết chứng, không phải là nguỵ-biện.

Các Tôn-giáo bất kỳ ngôn-ngữ nào, nếu đè-nghị vấn-đề ấy là nói đến Đạo Bà-La-Môn là một Tôn-giáo tối-cổ, lấy sự-tích Đức Chí-Tôn giáng-trần lần đầu tiên gọi là nhứt thế, Chí-Tôn là Brhama (Tàu dịch là Bà-La-môn) đến thành Tibet (Tây-tạng) sách Tàu gọi là Lama, ấy là một Tôn-giáo tối cổ (Bần-Đạo sẽ thuyết tự nơi xứ Tibet đến Đền Lama).

Qua 10.000 năm rồi, Đức Chí-Tôn mỗi 50 năm đến đó một lần, đến với hình thể chớ không phải với chơn-linh như Ngài đến với chúng ta ngày nay. Việc nầy đã được hoàn-cầu đăng khắp mặt báo. Khi đảng Cọng-sản nổi lên đánh đổ Đế-quyền Nga, các Vương-Hầu Khanh-Tướng phần nhiều bị giết. Vị Hoàng-đế thuộc giòng Bạch-Nga bị Cong-sản giết trong lúc đảo chánh. Có một vị Hoàng-thân chạy thoát, đến lánh nanï ở Tibet, nhờ lòng đạo-đức của dân Tibet (Tibetains), các quan công thần phò vị hoàng-thân đến Đền-Thánh Tibet ở trong chỗ mà loài người phần nhiều là đạo-đức, bởi dân Lama Đạo-trị chớ không phải Thế-trị. Nhờ Đức Dalai Lama bảo bọc nuôi-dưỡng. Lòng ái-quốc, ưu-quân đã giúp vị Hoàng-thân ấy thoát nạn cùng gia-đình thân-tộc. Khi đến Đền Thánh được trọng đãi trong 10 bữa vẫn an-vui, nhưng lòng hoài cố cứ đeo-đuổi theo mãi, phần thương Vua phần nhớ nhà Ngài mới yết-kiến Đại-sư, Đức Dalai Lama thấy sắc-diện đoán biết tâm-bịnh của Ngài, mới ngó ngay nói rằng : Kỳ Chí-Tôn đến ngự như đã hẹn, khuyên Hoàng-thân rán đợi vài tháng Chí-Tôn sẽ đến, nếu các Ngài thấy Chí-Tôn, các Ngài sẽ được an-ủi lạ thường.

Mấy vị Công-Hầu đó trước hai tháng rồi, có hỏi Đức Dalai Lama :
- Chí-Tôn đến cách nào và hình thể người ra sao ?
Ngài trả lời:
- Các Ngài muốn biết cứ đợi đến chừng đó sẽ thấy, chỉ xin căn-dặn các Ngài một điều là chung quanh Đền-Thánh có treo những thanh-chung, chừng nào những thanh-chung đó vang-rềân lên một lược là Chí-Tôn đến vậy.

May thay ! Đến ngày, mấy vị Vương Hầu vì tánh tọc mạch, muốn biết nên đã vào chờ trước trong Đền-Thanh. Khi cả thiên-hạ vào cúng rồi, thì tất cả thanh-chung đều khua tiếng. Các bậc Đại-sư quì niệm, mấy người kia cũng quì, nhưng cố lóng tai thì nghe từ ngoài xa dường như có nhiều tiếng chân ngựa chạy có nhịp-nhàng, đến trước Đền thì dứt, Chí-Tôn từ từ vào, đến ngồi trên cái Ngai để sẵn thờ Ngài trong Đền Thánh. Các vị Công Hầu hết sức kinh-khủng, chư vị Đại-sư thì quỳ mọp mà họ chỉ quỳ nữa chừng mắt lén dòm theo. Hình ảnh Chí-Tôn đẹp đẻ vô-cùng không bút mực nào tả được. Hào-quang của Ngài rọi sáng khắp Đền.

Cứ thường-lệ, mỗi năm chục năm Ngài đến một lần, tiên-tri những hành-tàng trong 50 năm sẽ tới. Bài tiên-tri ấy Bần-Đạo mới đọc, không nhớ ở trong Cao-Đài Giáo-lý hay sách nào, Bần-Đạo sẽ tìm lại đọc cho toàn Đạo nghe. Mấy người ấy thấy Ngài đúng như trong tờ Kiết-chứng Vi-bằng, nghe tới tiếng Ngài nói, nghe lời Ngài giảng Đạo . Khi giảng Đạo rồi, chư vị Đại-sư bái lễ xong, thì hình ảnh Chí-Tôn biến mất, đồng thời ánh hào-quang cũng mất. Những người ấy vẫn chưa tin, mượn cái đèn đi đến chỗ cái Ngai ngự thì còn thấy dấu ngồi trên nệm nhung hãy còn lằn. Chí-Tôn đã đến Đền đã thờ Ngài 15.000 năm trải qua, 10.000 năm Ngài đã ban ơn tại mặt thế nầy. Trên thế-giới có ba Đền thờ Đức Chí-Tôn:

1.- Đền thờ Lama (Tibet).
2.- Đền thờ Rome.
3.- Đền thờ Cao-Đài chúng ta mới lập sau đây.

Đã từ lâu Đền Rome Chí-Tôn chưa ngự đến, hỏi tại sao ? Ta có thể nói tại Rome thờ không đúng hay không đủ nguơn-kỳ cho Ngài giá lâm. Chúng ta để sở-vọng ước-ao, nhờ Chí-Tôn thường đến với chơn-thần vô-hình dụng cơ-bút dạy Đạo, Đức Chí-Tôn ban ơn tại Đền Lama thế nào thì chúng ta củng được Ngài ban ơn dường ấy.

Duy dân Tây-tạng họ được hạnh-phúc kiến-diện Thiên-nhan, còn chúng ta thì chưa. Ước-ao toàn sắc dân yêu-ái chơn-chánh nhứt tâm nhứt đức giữ hiếu cùng Ngài, giữ trung cùng Đạo, may ra sau nầy sẽ có Ngài ngự thì hạnh-phúc ấy sẽ ghi-tạc sử xanh, để ngàn đời như Đền Lama.

Hỏi ta được ân ấy chăng ? Được, mà kíp hay chầy do tâm đức các nòi giống Việt-nam. Giờ nào Chí-Tôn đến lập Đạo với hình thể do nơi nước Việt-nam thì là ấn trấn toà tâm-hồn của loài người thì mới mong mỏi được hoà-bình thế-giới, đại-đồng thiên-hạ. Ước mong thế nào được mau sớm, Người ta đã 15 ngàn năm mới hưởng thì ta chưa chắc gì đặng hưởng sớm.

Xin dân Việt-nam mà Ngài nhìn là con yêu-dấu của Ngài được đủ-đầy đạo-đức như dân Tây-tạng , thì mới đặng đặc-ân thâm-trọng ấy, nếu không đặng thế sẽ trễ-nải , khó thấy được Chí-Tôn thì cái hại phân chia nhân-loại còn chịu lâu dài hơn nữa.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 771