× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


27.- Đại-đồng thế-giới (tiếp theo)

Ngày 29 tháng 6 năm Đinh-Hợi (1947)
CƠ-QUAN CỨU-THẾ CỦA ÐẠI-ĐỒNG THẾ-GIỚI


Hôm nay Vía Đức Quan-Thánh Đế-Quân, ngày 24 tháng 6 Đinh-Hợi Bần-Đạo đã giảng về cơ-quan cứu-thế của Đại-đồng thế giới…

Biết rằng Thánh-Thể của Chí-Tôn là nền Đạo Cao-Đài, có sứ mạng thiêng-liêng đến tại thế nầy để cứu độ toàn nhơn sanh đang lầm than khổ sở vì nạn đao binh. Chí-Tôn có than:

"Nếu Đạo trễ một ngày là hại nhơn-sanh không biết chừng nào",


Buổi ấy đương thái-bình yên-lặng, tưởng đâu Chí-Tôn nói vậy là giục thúc cho mình đạt đến chơn-giáo, chẳng dè 5 năm sau toàn cầu thọ nạn, có lẽ trước nhứt toàn Đạo nam, nữ đều thấy, Bần-đạo tưởng chắc từ chưa có loài người đến giờ, chưa có trận chiến-tranh nào sát hại nhơn-loại thảm khốc dường ấy. Hại thay ! loài người bạc nhược thiếu đức tin mà phải chịu muôn lỗi ngàn tội đối với Đức Chí-Tôn.

Bần-Đạo rất ưu-tư khỗ-não về tinh-thần, vì xem thấy trường sát hại nhơn-sanh cứ tiếp-diễn trong nước nhà của chúng ta mãi. Nếu lấy theo trí-độ tinh-thần của chúng ta, tưởng sự tàn sát khốc liệt đổ máu, chủng-tộc ta lâm nạn nồi da xáo thịt thì do tội tình của quốc-dân thất-tín, thất phận đối với Đức Chí-Tôn.

Nếu thân ắt hữu-tội chỉ đê đầu cúi xin Đức Chí-Tôn giảm bớt cái nạn ấy trong buổi Bần-Đạo đang đảm nhiệm thì quốc-dân Việt-nam đã bị thúc phược muốn làm cũng không đặng, muốn nói cũng không ai nghe, vì nòi giống của chúng ta thiếu tâm đức, thiếu quyền hành chính-trị.

Vậy chúng ta rán cầu nguyện cùng Đức Chí-Tôn, nếu thảng nhiên có lổi nhờ Ngài đưa tay giúp Bần-Đạo cứu-vãn tình-thế một trường sát hại khốc-liệt của nòi giống chúng ta, thì có lẽ Ngài đại-từ-bi chỉ rõ. Chúng ta biết rằng: nước Pháp và Nam không phải thù hận nhau, vì chúng ta nhận thấy đã 80 năm, đồng chia khổ não, đồng chịu nhọc nhằn khai-hoá, hèn có nhau, sang có nhau, vinh-nhục có nhau, cũng đã từng chung sống hai nước có một thâm tình thiết tha, không lẽ chúng ta không giải quyết được vì không thể chối rằng: "không có duyên-cớ ".

Vì họ phiền nòi giống Việt-Nam về tâm-lý và tình ái vì xưa kia không có, nên ngày nay biến sanh cuộc thảm khốc là không biết phòng ngừa cái lạc-hậu xưa kia, nó không đồng tâm-lý, hễ phiền nhau thì sanh ra oán nhau, nếu muốn giải quyết cho họ hết phiền thì chúng ta có phương thuốc cứu rỗi đôi bên lấy tình hoà-á cùng nhau lấy nghĩa thâm giao, cùng nhau chia sớt thảm, giục cái tình thân ái sôi nổi cháy bùng lên, có lẽ đôi đàng sẽ giải quyết sự chiến-tranh vô lối, vô giá trị, vô nghĩa-lý, vô ích kia được.

Ngày mai Bần-Đạo sẽ đem tiếng chuông cảnh tỉnh Bạch-Ngọc-Chung của Đức Chí-Tôn đặng thức tỉnh đôi bên, cho họ nhìn nhận , ngoài ra tình thâm-giao họ lại còn tình cốt nhục, có một tinh-thần tạo ra một đại-nghiệp. Bần-Đạo xin thú thật rằng : Cả toàn con cái của Đức Chí-Tôn đừng tưởng Đạo Cao-Đài của riêng mình, có thể nói rằng : Chúng ta đi đi một con đường chí-thiện, tâm-lý nhơn-sanh, hoạt-bát tinh-thần, chúng ta đi một con đường mà thương yêu nhau, đồng chung sớt khổ cho nhau, ấy là cái đại-nghiệp nầy nó sẽ làm cái bửu-vật nâng đở tinh-thần của toàn thế-giới đại-đồng (Liberté de conscience) cả hai điều ấy hợp-thành là Quốc-Đạo.

Cái đại-nghiệp có tinh-thần là Pháp và Nam hiệp trong tình yêu-ái tinh-thần đó vậy. Bần-Đạo xin nói lại một lần nữa, Đạo Cao-Đài nầy là một đại-nghiệp không phải chỉ riêng cho nhước Nam nầy mà thôi, mà có tâm-lý hoãn-huợt, người Pháp sẽ làm đàn anh đưa tay ra đó mà giải-quyết vấn-đề rắc-rối mâu-thuẩn của Pháp và Nam.

Vậy ngày mai Bần-Đạo sẽ đi Sài-gòn thì toàn Đạo phải nhứt tâm cầu nguyện sao cho ho mở khiếu linh-quang nghe tiếng Hạc Thiêng-liêng nầy , đặng thức tỉnh cả tâm-hồn định quyết vận-mạng nước nhà và tương-lai của toàn mặt địa cầu mà chớ.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 642