× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


24.- Luật công bình thiêng liêng

Đền Thánh đêm rằm tháng 5 năm Đinh Hợi (1947)

Trên 5 năm Bần Đạo bị đồ lưu nơi hãi-ngoại, khi trở về bổn xứ Bần-Đạo nhìn thấy vận mạng nước nhà, thấy sự tấn-hoá của toàn thể quốc-dân trong hai lẽ buồn vui, nhưng có một điều làm cho Bần-Đạo ngạc nhiên hơn hết là trong nhơn-loại tấn -bộ văn-minh trên mặt địa-cầu, lại có một hạng người chém giết đồng-bào một cách tàn-nhẫn, nếu lấy ý trí mà quyết đoán thì ta chẳng biết mục-đích của họ định cho tương-lai vận mạng nước nhà thế nào? Theo Bần-Đạo tưởng chẳng có một cơ quan nào mà chúng ta thấy trong hoàn-cầu hiện nay chấp nhân sự sanh sát trước mắt loài người, và cũng biết bao nhiêu liệt-cường hơn thế nữa. Kẻ tính làm bá chủ hoàn-cầu để lập thành một lực lượng với các phương pháp tàn sát đã kết liễu thế nào, chúng ta thấy rõ. Hại thay! Nòi giống Việt-Nam cũng có bọn người tạo thành một nhóm tự xưng là tri thức tinh-thần có lực lượng mạnh-mẻ mong giết hại đồng chủng của mình mà độc tài lập vị.

Dân tàn-bạo ấy tưởng là khôn ngoan hơn hết, dùng chánh sách cường quyền áp bức đồng-bào. Bần-Đạo thử hỏi đặng hay chăng: Xin trả lời, không hề khi nào đặng. Bần-Đạo thấy cái tàn ác động lòng Chí-Tôn, nên đã biết tạo ra một đạo thiên-binh để bảo trọng cái mạng của đồng bào, cái ác-nghiệt của họ làm động lòng Từ-bi của Ngài, nói cho chánh-lý, nếu là một đạo Thiên-binh mà đã đứng ra bãi chiến-trường chém tướng đoạt cờ bảo-tồn quốc-vận, ấy là tương quân tạo thời cãi thế đã đành còn những kẻ tàn hại dân lành với phương tàn ác tức là quân cường đồ cướp đảng.

Bần-Đạo xét đoán cái tình thế nước nhà về hữu-hình và hiện diện của Đức Chí-Tôn, Bần-Đạo suy nghĩ đến cái triết lý đạo đức của Càn-khôn Thế-giới này là một cái ơn công-bình thiêng-liêng đã định, tức nhiên hể có vay phải có trả chúng ta cũng không chối đặng, chúng ta đã thấy hiện tượng một cơ-quan bất công, tại sao mặt thế người ngu, kẻ trí, kẻ làm Cha, người làm Tớ v..v… Một khuôn luật công-bình vô biên vô-tận tấn-hoá văn-minh khoa-học giết bại cả sanh-mạng loài người ở thế-gian nầy mà không có công bình thì loài người ví như con vật, mạnh đặng yếu thua, khôn còn dại mất, cái thuyết đương nhiên của thiên hạ tranh đấu, chúng ta thấy nếu còn duy trì thì loài người sẽ tận diệt, chỉ nhờ luật nhơn-quả ấy nên chúng ta nói không có ai tiêu diệt loài người được, họ tưởng giết là tiêu diệt. Aáy là ngu muội.

Giết người không phải tuyệt sanh mạng của loài người, như đốn cây chẳng phải là giết chết cây, mà làm cho nó sanh chồi nẩy tược, kẻ làm ác nó tưởng giết là hết, không thể như thế được, chúng ta sẽ còn thấy tấn-tuồng nhơn-quả.

Nước Việt-nam ta đã từng chịu luật nhơn-quả trả vay, cựu trào đã tàn sát Nguỵ Khôi. Mã Nguỵ hiện còn di-tích tại trường đua bây giờ, đã giết họ để lên làm chúa, 80 năm nô-lệ do đó mà ra.

Kẻ tàn bạo ấy ngày nay nó tưởng giết Đạo là hết, nước Nam phải chăng đã thiếu Chúa cho nên tính giết người mà tạo Chúa, đặng ngày sau ho sẽ quỳ luỵ tôn sung, nếu không quả có vậy thì luật công-bình thiêng-liêng về đạo-đức cũng không hề có.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 674 | Tác giả: Đức Hộ Pháp