× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


17.- Quốc sự vụ

Phiên nhóm Bộ Quốc-Sự ngày mồng 9 tháng 2 năm Đinh-Hợi (1947)

Hôm nay chúng ta bàn giải về Quốc Sự, vậy trước khi bàn đến vấn đề quốc sự, tôi có mấy điều đưa ra trước để chúng ta vạch một con đường mà chúng ta sẽ đi hay nói là sẽ làm, vì chúng ta phải có mục đích rõ ràng.
Chúng ta cũng dư hiễu, hiện giờ các liệt cường như các nước Pháp, Anh, Mỹ, Nga mỗi nước đều có một chế độ chánh trị riêng. Nói đến chánh-trị, chúng ta nên hiểu rằng, chế độ chánh-trị là do một mục đích, một chủ nghĩa, một tinh-thần của quần-chúng tạo ra.

Như xưa khi, nước Pháp còn dưới chế-độ Quân-chủ độc-tài làm cho dân Pháp chiụ không nổi sự bất-công tàn bạo của nhà Vua, nên trong quần-chúng có nhiều nhà triết lý cao thâm như : Jean Jacques Rousseau, Montesquieu, họ muốn đem lại công lý dân quyền, nên ngồi bóp trán suy nghĩ tạo nên một tinh-thần chánh-trị dân-chủ, mà một khi đã phát sanh một tinh-thần đân chủ rồi thì mới lập thành một chế-độ chánh-trị dân-quyền.

Chế-độ nầy phát sinh ra rồi thì quần-chúng Pháp nhìn nhận nó là một chủ nghĩa dân-quyền, phải tìm phương thi-hành cho kỳ được, để đả-đảo ché-độ quân-chủ độc-tài. Nước Nga cũng thế, trước kia dân Nga bị oằn-oại bóp chẹt dưới chế độ quân-chủ độc tài, nên Lenine cũng ngồi suy nghĩ tìm tòi phát sanh ra một tinh-thần dân-chủ và do tinh-thần dân-chủ đó nên lập thành một chế-độ dân-quyền Cọâng-sản.

Tóm lại, quần chúng của mỗi nước vì cái nạn độc-tài của quân-chủ hay của một ông Thủ-lỉnh mà phát sanh ra một tinh-thần cách-mạng, rồi thì quần chúng lại tạo ra chế độ dân quyền.

Nếu đã có tinh-thần chế độ chánh-trị dân quyền rồi, thì quần chúng coi đó là một chủ-nghĩa phải theo đuổi để bài trừ một chế-độ không hợp lòng dân.

Đến đây tôi xin để một câu hỏi ? Vậy chớ quần-chúng phải làm thế náo để bài trừ cái chế độ chánh-trị tàn bạo kia hầu áp-dụng chế độ dân-quyền.

Theo tôi thấy thì quần chúng dùng hai phương-pháp sau nầy :

Phương-Pháp thứ nhất: Tranh-đấu về tinh-thần như biểu-tình phản-động, hoặc ngoại-giao tranh-đấu, hoặc bất hợp tác hay dùng kinh-tế mà tranh-đấu để bóp chẹt, đánh đổ một chế-độ mà quần chúng cho là bất hợp thời.

Phương-pháp thứ nhì: Vì tranh-đấu theo phương-pháp trên, quần chúng bị binh lực đàn áp, thế nên quần chúng hiệp lại thành khối, tạo nên một lực-lượng binh bị tương đương làm hậu-thuẩn đối-phó lại để ủng hộ cái chủ nghiã của mình.

Nói đến đây chư vị cũng dư hiểu rồi, vì ủng hộ cho một chủ-nghĩa nên quần chúng tạo thành quân-đội, để ủng hộ cái chủ nghĩa hay mục-đích của mình vậy.

Nếu đã biết rằng vì ủng-hộ một chủ-nghĩa nên chủ-nghĩa đó tạo ra quân đội để làm hậu thuẩn, thì chúng ta phải nhận định rằng chánh-trị tạo ra quân đội chớ quân-đội không khi nào tạo ra chánh-trị.

Cũng như chúng ta ngày nay, hỏi vậy chúng ta theo đuổi chủ-nghĩa nào ?. Có phải chúng ta theo đuổi chủ nghĩa Cao-Đài không ? Nếu đúng như thế thì chủ nghĩa Cao-Đài vì muốn tồn tại nên phải lập ra quân-đội. Như vậy quận-đội là của Chánh-trị lập thành, nên quân-đội phải tuân theo nguyên-tắc chánh trị. Như thế quân-đội phải do chánh-trị điều khiển vì chúng ta làm chính-trị.

Làm chánh trị là làm Quốc-Sự. Bộ Quốc Sự muốn đạt thành con đường chánh trị của mình thì quân đội là cơ quan tạo nên để ủng-hộ chánh-trị đó vậy.

Xin chư vị thử nghĩ coi có phải thế không ? Nếu phải thì chúng ta nên nhìn nhận rằng: quân-đội phải chiụ quyền điều-khiển của chính trị để chúng ta làm quốc-sự. Chúng ta có Bộ Quốc-Sự để làm chính trị thì quân đội phải tuân hành theo những qui tắc chánh-trị, còn về việc điều-khiển quân-đội khi hành binh thì do Bộ Tham-Mưu quân-đội được trọn quyền và được quyền đòi hỏi những vật-liệu chiến tranh nơi Bộ Quốc-Sự.

Tóm lại chúng ta đã xác-định rằng: Bộ Quốc-sự phải ban hành những qui-tắc chánh trị để điều-khiển quân đội hầu Bộ quốc-sự đủ lực-lượng và đủ điều-kiện làm chánh-trị.

Cũng như cổ kim lập triều-đình, định chánh-thể rồi, mượn ra nguyên-tắc lập quân-đội, quân-đội không tuân-hành đi nghịch lại mạng-lịnh của triều-đình thì triều đình bất lực, nảy sanh loạn lạc. Bất cứ một ai trong nước mạnh đặng yếu thua, giựt giành thì không còn gì chánh-trị nhân-nghĩa nữa.

Trên đây là một sự thật của lịch sữ tiến-hoá chánh-trị hay là một phương pháp làm chánh trị.

Quần chúng vì làm chánh-trị để tranh đấu quyền lợi quyền nên lập ra quân-đội làm hâu-thuẩn cho chánh-trị. Như vậy thì quân-đội của quần chúng chớ không phải quần chúng của quân-đội hay nói với sự hiểu rộng thì triều đình lập ra quân đội vậy.

Chúng ta ngày nay vì làm chánh trị nên phải có quân-đội, ngày nào nếu chúng ta không làm chánh trị nữa thì quân đội phải giải tán.

Song thời cuộc bắt buộc chúng phải làm chánh trị nên chúng ta đã bỏ thăm công nhận thành lập Bộ Quốc-sự rồi để thay mặt quần chúng làm Quốc-Sự, cứu vãn sanh mạng và quyền lợi của họ vậy. Như thế chúng ta nên triệt để ủng hộ Bộ Quốc-sự của Hội-Thánh để chống lại cái nạn chánh-trị khốc hại của chế-độ bóc lột hay nói là Đế-quốc chủ-nghĩa.

Một bằng cớ trước mắt chúng ta là ông D`Argenlieu sang Đông-dương để lại cái trách vụ của Nội-các Pháp phú-thác cho, hỏi vậy cái trách-vụ ấy là những gì ? Có phải là những Huấn-lịnh, những nguyên-tắc, những điều-kiện về chánh-trị buộc D' Argenlieu phải tuân-hành không ?

Còn ngày nay chúng ta xem sao, chúng ta thấy rằng nước Pháp muốn áp dụng xứ nầy một chánh trị liên-bang để thu hoạch cho được cái mục đích quyền-lợi của họ, nên Nội-các Pháp sai ông Bollaert là một nhà chánh-trị có biệt tài sang Đông-dương mang theo những huấn-lịnh, những điều-kiện, những qui-tắc chánh-trị để tranh thủ với cái mục đích chánh trị của dân chúng Đông-dương mà nhứt là dân chúng Việt-Nam.

Bởi thế nên quân-đội Pháp ở Đông-dương phải chiụ dưới quyền điều khiển của ông Bollaert, nghĩa là Ông Bollaert có quyền định đoạt sự chiến nay hoà, hoặc kháng chiến, hoặc đánh với đối phương nào và những chỗ nào quân-đội không được đụng chạm tới.

Như thế thì chúng ta rõ rằng Ông Bollaet rất qua đây làm chính trị, làm quốc-sự chớ không phải qua đây chỉ có một lịnh chiếu.

Thử hỏi, nếu ông Bollaert không làm chính trị thì chiến đấu để làm gì ? Cho mục đích chánh-trị nào ? Bây giờ chúng ta lo làm Quốc-sự để đạt thành chủ-nghĩa của chúng ta nên mới có Bộ Quốc-Sự chuyên lo vạch con đường chánh-trị sáng suốt để bàn định và giải quyết với cái chánh-trị sáng suốt của ông Bollaert mang từ Pháp sang đây, thì theo tin tiếp được thì ông Bollaet và Thủ-Tướng Hoạch sẽ đến Toà-Thánh nay mai.

Ngày nay chúng ta trên con-đường phụng sự quốc-gia phải tranh đấu về Chánh-trị để thâu-hoạch lại những cái gì mà chúng ta có quyền hưởng một cách xứng đáng.

( 1 ) Trước kia (vào khoản năm 1947) trong Đạo có cơ quan Quốc-Sự-Vụ.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 535 | Tác giả: Đức Hộ Pháp