× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


16.- Thờ Đức Phật Mẫu tại Báo Ân-Từ

Báo Ân-Từ ngày mồng1 tháng 2 năm Đinh-Hợi (1947)

Từ đây chúng ta rất hân hạnh thờ Phật-Mẫu tại Báo-Aân-Từ. Buổi mới mở Đạo Bần-Đạo biết công-nghiệp của Phật-Mẫu thế nào, Ngài và Cửu vị nữ Phật dìu-dắt con cái của Đức Chí-Tôn ban sơ đến ngày đêm chúng ta giao lại cho Thầy.
Ngày mở Đạo, vì cái tình-cảm ấy, các vị Đại Thiên-Phong buổi nọ xin thờ Phật Mẫu ở Đền Thánh, thì Phật Mẫu cho biết rằng Quyền Chí-Tôn là Chúa còn Phật-Mẫu là tôi, mà tôi làm sao mà ngang hàng với Chúa, chúng ta thấy Phật Mẫu cung kính Chí-Tôn đến dường ấy không gì dường được.

Cả cơ quan tạo-đoan hữu tướng, thảy đều do Phật-Mẫu tạo thành. Khi ta đến cõi trần mang mãnh thi hài, cái chơn linh khi đến, khi về cũng do nơi tay Phật Mẫu mà sản xuất, Phật Mẫu là mẹ của linh hồn, nếu chúng ta biết ơn nặng ấy, thì ta càng cảm mến cái công đức hoá dục sản xuất của Ngài vô cùng.

Chúng ta ngày nay trên đường tu-tiến, đắc đạo hay không cũng do bà Mẹ thiêng-liêng nâng đở ấp yêu, vì không có ai cưng con hơn là Phật-Mẫu. Nếu chúng ta biết đặng cơ quan tạo hoá Càn-khôn sản xuất hữu hình của Phật-Mẫu, thì chúng ta sẽ có tình cảm kính trọng thương yêu Phật Mẫu đến ngần nào. Con cái của Ngài xin đem vào thờ ở Đền-Thánh, thì Ngài lại từ chối mới biết cái cung kính của Phật-Mẫu đối với Đức Chí-Tôn ở thế gian nầy được đáo để đến dường ấy.

Còn nữ phái coi tánh đức của Mẹ mà làm gương tu tỉnh, lạ gì những tánh thường tình thế gian, đàn bà ăn hiếp chồng, thất kính với chồng, bỏ con trẻ bơ vơ, chẳng qua là họ không thọ bẩm cái tình thương yêu nồng-nàn của mẹ vậy.

Bây giờ nói về tại sao có Phật-Mẫu trước khi có Đức Chí-Tôn là đấng không mà có, nếu nói có tất cả là không, ấy là đấng vô hình, vô ảnh ở trong cảnh vô tướng, Đức Chí-Tôn vì mộng tưởng chẳng khác kẻ phàm, sanh ra lớn lên lại muốn tạo nghiệp, muốn tưởng Đức Chí-Tôn là nguồi cội cả Bí-Pháp nên gọi là Phật. Trong Bí-Pháp buổi ban sơ phân tách ra âm dương, phần âm là Phật-Mẫu sản xuất cả cơ hữu vi của vụ trụ. Bởi thế nên quyền năng của Phật Mẫu là Mẹ khí thể của ta, nên ta có ba hình thể là Tam-Bửu đó vậy.

Tam-Bửu là ba khí chất tạo nên hình hài xác thịt là con kỵ-vật, thiên hạ lầm tưởng hể xác chết là mất, vậy thì thử hỏi Trời Đất vạn vật một khi đã hoại thì tan nát không còn sanh hoá nữa hay sao ?.

Bởi mang xác thịt mắt phàm không thể thấy, chớ nếu có huệ-nhãn thì thấy trong cái xác của người có ba thể: thể thứ nhất là xác hài, thuộc vật chất biến sanh, thể thứ nhì là chơn-thần do tinh-ba của vật-chất-khí mà sản xuất, từ phẩm địa Thần đến Thiên Thần, thể thứ ba là ngươn khí do chơn linh mà có, từ bực Thánh đổ lên.

Chúng ta đạt pháp do chúng ta có ba thể tương liên đừng tưởng chúng ta không đạt được. Chúng ta hễ đi được thì đi hoài, đâu cũng có đường hết thảy. Song muốn đạt được pháp thì phải luyện. Ban sơ mới khai Đạo chúng ta phải thi hành thể-pháp nếu sau nầy không đạt được chơn pháp thì cũng như con người có quần mà không có áo vậy.

Từ khi cơ-quan hữu tướng của Mẹ đã tạo thành, thì Đức Chí-Tôn không cho mẹ thấy nữa. Phật-Mẫu thì biết tôn-sùng và sợ sệt chớ không thấy Đức Chí-Tôn được, nên bây giờ Mẹ thì vui cùng con cái an ủi nhớ con cái. Lạ gì tình thương của đàn bà, có mặt chồng thì ít thương con, ít ấp yêu, còn đến khi vắng mặt chồng thì mới biết thương yêu con cái vậy.

Phật-Mẫu khi thấy con cái đến ngày qui liễu, bỏ cái áo xác thịt nầy về với Ngài, Ngài rất vui lòng tiếp rước con cái, như người đàn bà gặp được đứa con yêu dấu cách biệt từ lâu.

Đền thờ nầy là nơi lễ bái Đức Phật-Mẫu trong buổi nhơn đạo mãn sang hồi cựu vị.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 650 | Tác giả: Đức Hộ Pháp