× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


14.- Tam bửu

Đền-Thánh ngày rằm tháng giêng năm Đinh-Hợi ( 1947 )

Lễ Thượng-Ngươn giảng về vấn đề
TAM-BỬU


Hiến lễ Đức Chí-Tôn là: Bông, Rượu, Trà, thể theo Tam-Bửu của con người là: Tinh, Khí, Thần, ấy là một vật báu nhứt của thế-gian, khi chúng ta hiến lễ cho Đức Chí-Tôn thì phải trau dồi tô điểm ba vật báu cho tinh khiết, chẳng nên để nó nhiểm lấy bụi trần ô uế, thì vật báu ấy trở nên vô giá trị.Vậy Chức-Sắc, Chức-Việc nam nữ cần phải trau tria thân-thể và trí-não tinh-thần cho được trong sạch.
Mỗi khi hiến lễ ta cần dâng các bửu vật ấy cho Thầy để làm hột giống tốt đặng gieo trồng cho nhơn-sanh nhuần gội chung hưởng âu huệ của Thầy ban.

Vậy điều cần yếu là Chức-Sắc vào hàng Thánh thể, phải trọng tu dưỡng ba vật báu của mình cho thanh bạch, hầu hiến lễ Đức Chí-Tôn.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 516 | Tác giả: Đức Hộ Pháp