× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


12.- Lễ rước quả Càn Khôn

Đền-Thánh ngày 8 tháng giêng năm Đinh-Hợi (1947)

Ngày nay đã dời quả Càn-Khôn về Đền-Thánh, Đức Chí-Tôn đã ngự nơi ngai của Ngài, chúng ta nên mừng cho nhơn-loại được ảnh hưởng nơi Đền-Thánh nầy mà tiến-hoá mãi lên.
Đền Thánh kể từ đây không còn ai xem nó là vôi, cát, xi-măng nữa, mà là khối đức-tin của toàn con cái của Đức Chí-Tôn đã tượng nên hình vậy.

Nhờ những bàn tay của mấy em, mấy con, thợ hồ, thợ mộc đã chịu đói rách khổ cực hơn mười năm trường mới dày công đào-tạo nên. Từ đây một sắc dân nào có đủ đức-tin nơi Chí-Tôn là Chúa tể vạn-loại thì dầu ở nơi phương trời nào, họ sẽ hướng về Đền-Thánh mà cầu-nguyện hàng ngày hàng giờ để mong hưởng phước lành của Ngài.

Đền-Thánh làm xong, nền Đạo đã vững-vàng, chúng ta sẽ dẹp lần cái bạo-tàn của đời để dìu-dắt nhơn-loại đi vào con đường gầy dựng lại trật-tự, hoà-bình cho cái năng-lực nhơn-nghĩa, chúng ta sẽ đem hạnh-phúc lại cho thiên-hạ trong buổi chuyển thế nầy.

Chúng ta nên mừng vì nhơn-loại sẽ nhờ khối đức-tin của chúng ta mà hưởng ân-huệ của Đấng Chí-Tôn.

Bần-Đạo nhắc lại, Đức Chí-Tôn đã hứa với con cái của Ngài những gì ngày nay chúng ta đã thấy, Ngài chúng ta theo lời hứa, Bần-Đạo đứng tại toà giảng đây chứng chắc như thế, bởi những công-nghiệp phi-thường tạo thành trong thời gian qua để làm bằng chứng. Vì Quốc-Dân Việt-Nam ta còn kém đức tin nơi Ngài nên cơ quan cứu khổ để giải thoát cái ách nặng nề của chúng ta phải còn muộn màng đến ngày nay, mà trước mắt chúng ta còn thấy cái thảm trạng tương tàn tương sát rất đau đớn thương tâm, phải chi Quốc dân ta tự thử và cầu-nguyện thử đi, rồi coi Đức Chí-Tôn sẽ cho chúng ta y như lời hứa không.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 534 | Tác giả: Đức Hộ Pháp