× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Diễn Văn và Thuyết Ðạo của Ðức Hộ-Pháp


15.- Vấn đề Đoạt đạo. Ngày 1-9-Mậu Dần (dl 23-10-1938)

 Từ buổi sơ khai, Đức Chí Tôn đã lập ra một chơn luật buộc cả nhơn loại phải thi hành, tức là một con đường thiêng liêng hằng sống (TLHS) của Đức Chí Tôn đào tạo để cho nhơn sanh đều do nơi con đường ấy mà tiến hóa lên các bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật. Hễ tấn bộ thì đoạt đạo, còn thoái bộ thì sa ngã theo cơ tà quái, quỉ vương.    

Luật pháp của các nhà tôn giáo xưa nay lập ra nhiều khoản, nhơn sanh người thông minh thì ít, kẻ dốt nát là phần đông, nên không thể thi hành cho trọn; còn chơn luật của Đức Chí Tôn chẳng có chi nhiều, duy cần yếu có hai chữ THƯƠNG YÊU mà thôi, thì nhơn sanh dầu hàng nào cũng có thể thi hành được tất cả.

Đến như loài tế vi là mối, ong, kiến, cũng biết giữ luật thương yêu, thuận hòa cùng nhau, kết lấy đoàn thể tương thân tương ái cùng nhau, tạo thành hang ổ có trật tự phân minh. Ấy là cơ tấn hóa mạnh mẽ của loài động vật.

Nói về gia đình thì có cha con, chồng vợ, anh em lan tràn ra cho tới nhơn quần xã hội, đồng chủng quốc dân, cũng do nơi mặt luật thương yêu mà hòa bình, an cư lạc nghiệp. Nếu cả thảy chẳng thực hành theo chơn luật ấy thì tất nhiên phải mất trật tự, không đủ tư cách làm người, đã chẳng đặng tấn hóa đến cảnh TLHS, mà trái lại nảy sanh ra một trường cạnh tranh thù nghịch lẫn nhau, tức là tạo thành cơ tự diệt, bởi chẳng giữ theo chơn luật của Đức Chí Tôn và khiến sự thương yêu thành tranh luận những việc tế vi mảy mún mà gây ra các điều oan nghiệt.

Sự thương yêu của Đức Chí Tôn đối với nhơn loại, là vô lượng vô biên, không có giới hạn nào mà tả ra cho cùng tận được. Ví dụ một cái gia đình, phận làm cha mẹ thấy một bầy con nghèo nàn khổ não thì biết rằng cha mẹ thương con thế nào, còn toàn trong thế giới từ vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm cho đến nhơn loại thì đều là con chung của Đấng Tạo Hóa, thì sự thương yêu của Đức Chí Tôn bao la quảng đại chẳng biết tới đâu là bờ bến, những sự bi ai thống khổ của chúng sanh ở cõi trần nầy bao nhiêu thì sự thương tâm đau đớn của Chí Tôn cũng bao nhiêu.

Chơn luật thương yêu của Thầy lập ra, nhơn sanh chưa thi hành thì mặt luật ấy đã buộc Thầy thi hành trước hết, nên Thầy giáng cơ nói rằng : “Sự khổ hạnh của các con chưa than thì Thầy than trước, các con chưa khóc thì Thầy khóc trước.” Ngày nào toàn cả nhơn sanh biết thực hành chủ nghĩa thương yêu cho ra thiệt tướng, tức nhiên là ngày nhơn sanh thoát khổ.

Tóm lại : Con người cùng vạn vật đều do nơi luật thương yêu mà tiến hóa lên đến các bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, hiệp một cùng Đức Chí Tôn, gọi là đoạt đạo. Nên Thầy nói rằng : Sự thương yêu là chìa khóa mở cửa Bạch Ngọc Kinh, tức là cơ đoạt đạo./.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 782