× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Diễn Văn và Thuyết Ðạo của Ðức Hộ-Pháp


11.- Đắc đạo hay không là do công quả phổ độ nhơn sanh. Ngày 25-6-Mậu Dần (dl 22-7-1938)

Tại sao Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ không ăn ngọ, tuyệt cốc, và tịnh luyện như các tôn giáo khác ?

Tại thời kỳ giả dối đã qua, thời chơn thật hầu đến, Đức Chí Tôn khai Đạo kỳ thứ ba nầy là tạo một Trường thi Công quả hữu vi tại thế cho nhơn sanh lập công nghiệp và tâm đức mà đoạt phẩm vị thiêng liêng, chớ không có dạy ăn ngọ, tuyệt cốc, và tịnh luyện như các tôn giáo buổi trước.

Bởi nhơn sanh trong buổi Hạ nguơn đương tranh đấu mạnh được yếu thua, khôn còn dại mất, mười người đều mất hết chín rưỡi lương tâm, chỉ nhờ phương châm đạo đức làm cơ quan cứu thế, phổ độ chúng sanh cho họ biết ăn năn tự hối, lánh dữ làm lành, noi theo luật pháp chơn truyền của Đạo để trở nên người chí thiện, lập thành minh đức, tân dân, ấy là chấn hưng phong hóa.

Nếu mọi người nhập môn giữ đạo, không lo phổ độ nhơn sanh, chỉ chuyên chú về phương ăn ngọ, tuyệt cốc, kiếm chốn u nhàn ẩn thân tịnh luyện thì gọi là “độc thiện kỳ thân” chẳng bổ ích chi cho nhơn quần xã hội. Hỏi vậy, nhơn sanh nương theo nơi nào mà thoát khổ ?

Đức Chí Tôn khai Đại Đạo, lập luật pháp khuôn viên chuẩn thằng qui củ, làm một cái thang vô tận để

cho nhơn sanh, kẻ trước dìu người sau, nương theo con đường Thánh đức mà đoạt phẩm vị thiêng liêng : Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nên Đức Chí Tôn có nói rằng : “ Các con đắc đạo cùng chăng là tại phương phổ độ, nếu các con không đến trường Thầy lập mà đoạt phẩm vị của mình thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ.”

Các Đấng Thánh trước Hiền xưa cũng trải qua thiên tân vạn khổ, đội nguyệt mang sao, như Đức Khổng Phu Tử, Mạnh Tử, bỏ nhà cửa, từ biệt phụ mẫu, đoạn dứt ái ân, châu lưu liệt quốc, dạy người cải dữ làm lành, thể Thiên hành hóa, do nơi công nghiệp ấy mà đoạt thành phẩm vị, nào có thấy tuyệt cốc hay tịnh luyện chi đâu !

Tam Kỳ Phổ Độ là cơ quan cải tạo Đời, dạy nhơn sanh biết cải ác tùng lương, thương yêu, thuận hòa cùng nhau, chung thờ một chủ nghĩa, chỉnh đốn bại tục tồi phong cho trở nên Đời tận thiện tận mỹ, để thuận theo buổi Hạ nguơn tuần hoàn qui cổ.

Đức Chí Tôn khai Đạo là muốn cho nhơn loại hòa bình, càn khôn an tịnh, nhơn sanh noi theo luật pháp mà tu hành, lập công bồi đức cho đầy đủ thì đặng thăng phẩm vị thiêng liêng, đem chơn tánh phản bổn huờn nguyên làm một cùng Đức Chí Tôn là đắc đạo.

Ấy là điều chơn lý, nên chẳng ăn ngọ, tuyệt cốc, tịnh luyện chi cả./.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 674