× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Hội Lý Xiển Chơn Luận


Tâm tánh cử động luận

Phàm người đứng trong thế-giới nầy thì phải biết cái tâm tánh là nơi căn-bổn, những điều họa phước của ta như tâm tánh phát động ra các điều nhơn lành chánh trực lợi ích cho người, chẳng kể lợi ta và thanh-liêm trong sạch thì cái tánh linh của ta nó hiệp với thiện khí trở nên nhẹ-nhàng khinh phù đặng. Còn như lòng ta phát động ra điều mất công-bình và các việc thiệt hại cho người mà lợi cho ta, làm nhiều điều ác đức tội lỗi, thì cái tánh linh của ta nó hiệp theo ác khí, phải trọng trược nặng-nề là sa đọa theo ác khí đó. Cái tâm người cũng như cái máy điễn không dây. Nếu tâm tánh người khiến tưởng điều lành hay điều dữ, sự phải, hay sự quấy thì cái thần điễn của ta phát động ra thông đồng Trời Ðất liền. Thì thiện khí ác khí Trời Ðất thấy tỏ phân minh, khó mà ngăn đóng giấu che đặng, Trời đã có lập luật tự nhiên rồi vậy, mới có thưởng phạt siêu đọa Thiên-đường Ðịa-ngục.

Nên sách rằng: Nhơn tâm sanh nhứt niệm, thiên địa tất giai tri. Nghĩa là: trong lòng người tưởng chỉ một điểm mà chưa ứng lộ ra thì Trời Ðất đã rõ rồi.

Còn Kinh Cảm-Ứng rằng: Sở vị nhơn tâm khởi ư thiện, thiện tuy vị di nhi kiết-thần dĩ tùy chi, hoặc tâm khởi ư ác, tuy vị di nhi hung-thần dĩ tùy chi. Nghĩa là: lòng người khiến tưởng điều lành mà chưa làm ra thì vì kiết-thần đã tới chứng cho người rồi. Còn lòng người khiến tưởng điều ác mà chưa làm ra thì ác-thần đã tới chứng cho người đó, nên điều lành điều dữ chẳng đợi lộ ra thấy vừa nghĩ-nghị nơi lòng thì Tạo-Hóa đã biết trước rồi.

Ðức Thái-Thượng rằng: Thiện ác nhứt hào cảm động, Thiên địa tất hữu báo ứng. Nghĩa là: lành dữ một điểm nhỏ cũng động thấu Trời Ðất thì có việc báo ứng, nên kêu rằng: thiện ác nhi báo như ảnh tùy hình. Nghĩa là việc lành việc dữ vay trả như bóng theo hình.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 767 | Tác giả: Nguyễn Văn Kinh