× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Hội Lý Xiển Chơn Luận


Phàm phu trở nên Phật, Tiên, Thánh luận

Thế gian thường nói phàm-phu nhục-thể tu sao thành đặng, bởi học không tột lý, chẳng quảng kiến đa văn chỗ yếu diệu tu-hành đó nên xiển luận như vậy. Có lời Cổ-Tiên rằng: "Mạc đạo Thần Tiên vô học xứ, cổ kim đa thiểu thượng thăng nhơn". Nghĩa là: chớ nói Thần, Tiên không chỗ học, vậy chớ Thần, Tiên ở đâu mà hóa thành ra đó vậy. Chẳng phải trên trời rớt xuống, dưới đất xung lên, hay là trong đá mà hóa ra, có phải là thân phàm tu-hành nhằm lý mà thành đó chăng. Có bài thi rằng:

Tiên tức phàm, phàm tức Tiên,
Bất tri chơn tánh, tổng đồ nhiên,
Nhược nhơn thức phá, quần ngư hải,
Ngư hóa long phi thượng Cửu Thiên.

Nghĩa là: Tiên là phàm, phàm cũng là Tiên, chẳng biết tánh linh bỏ đọa vậy, người biết xét coi loài dưới biển cá cũng thành rồng thượng Cửu-Thiên.

Huống chi loài người phải hơn loài đó tu không thành hay sao? Tại người không biết chỗ lý học nên lầm-lạc tu chẳng thành đặng. Tỷ như loài ngũ kim kia: sắt, đá, đồng, thiếc là vật vô tình không biết cử-động chi cả, lấy sức người mà chế luyện ra các máy cử-động bay chạy còn đặng thay, huống là người học trúng máy tâm-pháp của Tiên-Phật không trở nên Tiên-Phật đặng sao.

Học đạo phải xét cho tột lý vì đạo chơn giả mường tượng nhau, khó mà phân biệt tà chánh, nếu không nhằm mối chánh thì khó siêu phàm đặng.

Ðây là luận sơ cho người đồng-chí rõ, hễ tu-hành phải thí-nghiệm cho hiệp phù kinh điển mới thấy thành đặng, để uổng một kiếp tu-hành tương rau chay lạc khổ cực hình xác, đến chết không thấy ấn-chứng chi đắc đạo, thì luống công uổng cho mình đó lắm.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 476 | Tác giả: Nguyễn Văn Kinh