× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Hội Lý Xiển Chơn Luận


Ích thọ diên niên luận

Con người có ba vật: Tinh, Khí, Thần là gốc thuốc trường sanh, nên Tiên nói rằng: Thượng dược tam phẩm (Thần dữ Khí Tinh). Vì người không học thấu lý mà tu bổ tiếp dưỡng Tinh-Khí-Thần lại, nên già thì tinh khô, khí hao tán, thần hôn ám, nếu tiêu lần hết thì thân-thể người đâu còn sống đặng. Nên phải tầm Chơn-Sư học phép dinh-hư tiêu-trưởng, máy động tịnh âm dương thăng giáng mà lấy chơn nhứt khí hồn nhiên, dùng đoạt thâu chánh khí Trời Ðất, đem tiếp bổ tinh thần, qui phục mới đặng trường sanh vô bịnh. Nếu như người tinh khô, truyền phép luyện tinh, hoặc khí yếu phải truyền phép luyện khí, như thần suy phải truyền phép luyện thần; hoặc có người huyết nhiệt hung, phải luyện chơn thủy hàn lương tiếp bổ, hoặc người khí huyết hàn lương, phải luyện chơn hỏa huân chưng ôn bổ. Luyện Tam-Bửu phản huờn đầy đủ, đặng lưu-thông khí huyết vệ-sinh. Kẻ siêng năng thì vô bịnh trường sanh.

Ðạo kêu rằng: "Luyện kỷ trúc cơ".

Trong các việc tu chưng bá nhựt.

Tiên rằng: (1) "Dương-quan ký bế cá cá trường sanh". Nghĩa là: Bế đặng dương-quan thì đặng trường sanh".

Còn người già rồi khí huyết suy nhược tiêu hao thì phải tu luyện tiếp bổ lại.

Cách tiếp bổ luận như đây:

Thận ngôn-ngữ (ít nói) bổ phế;
Tiết ẩm-thực (ăn có chừng) bổ tì;
Tuyệt tư-lự (dứt lo tưởng) bổ tâm;
Khử sân nộ (bỏ hờn giận) bổ can;
Ðoạn dâm-dục (lìa sắc dục) bổ thận.

Tìm Chơn-Sư chỉ truyền tâm-pháp phục khí luyện hình thì ngũ-tạng sung-túc, tinh-thần tráng kiện như loài cỏ cây xuân phát, hè trưởng, thu thâu, đông tàn, thì đáo xuân cũng sanh chi phát diệp lại nữa, muôn vật đều có chỗ phục mạng qui căn, sanh hóa lâu dài đặng, huống người biết học đạo thì phải tìm phép qui-căn tiếp mạng lại thì đặng diên niên ích thọ (trường sanh). Chỗ trường sanh là tại chơn khí.

Nếu người biết tu luyện chẳng cho Thần-Khí-Tinh hao tán thì qui căn phục mạng lại đặng; cũng như loài thảo-mộc tam đông đều tịnh dưỡng toàn tụ nơi căn.

Còn người biết luyện tâm tức tương y mặc nhiên đốn ngộ, thì huờn tinh bổ não, đắc lý trường sanh, diên niên ích thọ, rồi cầu Thầy chỉ truyền tâm-pháp quá quan phục thực cùng là thập ngoạt xuất thần mới chứng Phật, Thánh, Tiên.

Nên người thượng căn trí-thức muốn cho biết lý cao xa phải tầm Thầy chỉ điểm nhiệm-mầu, vào Chơn-đạo rồi sau mới hiểu.

Ðạo Tam-Giáo giảng không hết lý, kẻ có căn nghe mới hồi đầu, cuộc tử sanh dời đổi không chừng, để chầy trễ muôn đời khó gặp; phép Ðại-Ðạo xưa nay bí-mật, người thế gian ít kẻ hiểu thông, xin hết lòng giảng luận một thiên, luận nguyện trí-thức đồng về Tiên cảnh.


(1) Dương-quan là đường tinh ra.

CHUNG

HỘI LÝ XIỂN CHƠN LUẬN Tác giả NGUYỄN VĂN KINH
Kiểm duyệt, ngày 27 tháng 5 năm Đinh Mùi (dl. 04-07-1967)
Trưởng Ban Kiểm Duyệt Kinh Sách Đạo
HIẾN PHÁP H.T.Đ.
TRƯƠNG HỮU ĐỨC
(ấn ký)

Tái bản năm Canh Tuất 1970 In tại nhà in LÊ THÀNH Long Hoa

http://daotam.info/booksv/hlxcl/hlxcl.htm
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 993 | Tác giả: Nguyễn Văn Kinh