× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Hội Lý Xiển Chơn Luận


Hiền, Thánh, Tiên luận

I

Việc tu-hành, có nhiều bậc thành công khác nhau; hoặc khiêm-nhượng, nhẫn-nhục, hoặc thí tiền của cứu kẻ bần hàn, tu kiều bồi lộ, hoặc giữ cang-thường luân-lý, tránh điều hung dữ làm các việc lành, lập công làm âm-chất, có công với đời; chết về Lạc-Thiện-Ðường, chánh là bậc Hiền đó.

Còn gặp chơn-sư chỉ phép tu-hành thấu rõ ấn-chứng ứng nghiệm mà chưa kết đặng Linh-đơn, đi hành công lập đức giảng độ kẻ chẳng lành, thức tỉnh người mê, lo bồi công đức với đời, Thánh Phàm lưỡng toàn là bậc Thánh đó.

Như gặp chơn-sư chỉ truyền bí-pháp tu-hành, ly gia cắt ái, kiếm nơi thanh tịnh tu-dưỡng Linh-đơn, hoặc ở thành-thị hoặc ở lâm-sơn, mật tu chí đạo, chẳng cho mệt sức chẳng tổn tinh-thần, trần-gian dứt đoạn, khổ chí kiên tâm, nhựt dạ công cần, Linh-đơn thành tựu mới là người Tiên đó.

Ðây cũng do tại sở hành công-quả mà thành, chẳng phải tụng kinh niệm Phật mà nên, trì trai thủ giới mà trọn đủ.

II

Trì trai: Nghĩa là lòng nhơn thương vật, nên Thầy Mạnh-Tử rằng: "Kiến kỳ sanh, bất nhẫn kiến kỳ tử, văn kỳ thinh, bất nhẫn thực kỳ nhục". Nghĩa là: Thấy sống chẳng nỡ đành thấy chết, nghe tiếng kêu la, ăn thịt sao đành. Nên người chí nhơn phải trì trai giới sát và dùng vật-chất nhẹ nhàng giúp cho tánh thiêng-liêng mới kêu rằng chí nhơn, cũng do nhơn đức mà làm Thánh Hiền đặng.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 670 | Tác giả: Nguyễn Văn Kinh