× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giáo Lý


PHẦN THỨ BA: THƯỢNG THỪA và HẠ THỪA

LỜI GIỚI THIỆU
Của Cụ LƯƠNG VĂN BỒI nguyên Phó Hội Trưởng Thông Thiên Học.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức CHÍ TÔN Cao Đài Thượng Đế lập ra bằng huyền cơ diệu bút từ năm 1926 đến nay là Tôn Giáo Đại Đồng. Giáo Lý Đại Đạo gồm hai phần:

  • Phần Hình Nhi Hạ học tức ngoại giáo công truyền và
  • Phần Hình Nhi Thượng học tức nội giáo vô vi.

Nếu nhìn về hình thức bên ngoài, chúng ta nhận thấy Cao Đài Đại Đạo tuy có khác một phần nào với các Tôn Giáo và Môn Phái triết học trên thế gian về nghi lễ, cúng kiếng, về cách thờ phượng .. vân vân .. Nhưng nếu xét kỹ bên trong, về phương diện nội giáo vô vi, thì chơn lý Đại Đạo thật là vô cùng cao siêu, thâm diệu bao gồm tất cả chơn lý căn cơ ẩn tàng trong các Tôn Giáo chánh đại, môn phái triết học và Đạo pháp. Sau khi sưu tầm và chọn lựa những Thánh Giáo được Ơn Trên dạy rải rác trong các Đàn Cơ, chúng ta nhận thấy Giáo Lý Cao Đài rất là dồi dào phong phú dạy chúng ta đủ các khía cạnh của môn huyền bí học nào là "vũ trụ, nhơn sanh, luân hồi, quả báo, tiến hóa, hy sinh, nào là lập công bồi đức, huynh đệ đại đồng, cùng phương pháp tu tánh luyện mạng; phản bổn hườn nguyên, siêu phàm nhập Thánh, vân vân...

Quyền Giáo Lý Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Đạo Huynh TRƯƠNG TIẾP PHÁP mặc dầu có tánh cách đại cương, nhưng cũng bao gồm số Thánh Giáo được chọn lựa kỹ lưỡng và xếp đặt thành năm phần rõ rệt: Phần thứ nhất nói về Hình Nhi Hạ học mà mỗi môn đồ Đại Đạo cần phải biết, ba phần kế đó trình bày phương diện Hình Nhi Thượng học của Đại Đạo. Phần cuối cùng là phần phụ lục lược khảo về Tam Giáo: Nho, Thích, Đạo.

Tóm lại, quyển sách được soạn rất công phu với sự trình bày thành phần chương, tiết một cách khoa học, ý tứ dồi dào, câu văn gọn gàng và dễ hiểu. Quyền sách nầy sẽ giúp ích cho phần đông môn đồ Cao Đài Đại Đạo và cũng sẽ giúp cho các học giả trong nước và ngoài nước đang sưu tầm chơn lý có một quan niệm khá đầy đủ về Giáo Lý của Đại Đạo.

Đây là một trong những quyển sách đầu tiên có thể nói là "tiền phong" trình bày Giáo Lý đủ mọi khía cạnh.

Làm sao cơ Đạo mở mang,
Cao Đài Thống Nhứt rải tràn năm châu.

Saigon ngày 1-6 Giáp Thìn (Dl. 9-7-64)
LƯƠNG VĂN BỒI


 

PHẦN THỨ BA
THƯỢNG THỪA và HẠ THỪA

 

Đức CHÍ TÔN giáng cơ dạy rằng:

"Ta vì lòng Đại từ, Đại bi lấy Đức háo sanh dựng nên nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Tôn chỉ là:

- Vớt kẻ hữu phần vào địa vị cao thượng, để tránh khỏi số mạng luân hồi;

- Và nâng đỡ kẻ có tánh đức vào cõi an nhàn, cao hơn phẩm hèn khó ở cõi trần thế nầy".

Căn cứ theo Thánh Ngôn nầy, Tân luật Đại Đạo ấn định Tín Đồ Đại Đạo có hai bậc:

  • Thượng Thừa
  • Hạ Thừa

THƯỢNG THỪA - Là bậc xuất thế, nghĩa là học giả chẳng còn bận rộn với nhơn tình, thế sự. Họ chỉ lo tu tập Đạo pháp tối thượng cho đến đắc Đạo, viên mãn rồi đem sở đắc của mình mà giúp đời, tức thực thi câu: Tự độ, độ tha. Tân luật Đại Đạo định rằng: Chức sắc từ Giáo Hữu dẫn lên phải chọn lựa trong bậc Thượng Thừa.

HẠ THỪA - Là bậc mới nhập môn, còn ở thế, vừa giữ Đạo, vừa lo việc gia đình, xã hội, mục đích chánh là hoàn thành bổn phận làm người và nếu có thể được thì chuẩn bị vào bậc Thượng Thừa.

Chi tiết sẽ giảng giải như sau:Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 771 | Tác giả: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng