× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giáo Lý


Lời giới thiệu của Ngài Bảo-Thế

Khi Tái bản lần thứ 4

Của Ông

Bảo Thế LÊ THIỆN PHƯỚC

Học Đạo là tìm hiểu chơn lý và một khi thấu triệt rồi thì không còn vui thú nào ở thế gian sách kịp. Như vậy, người hành đạo mới dám hy sinh những cái gì ràng buộc Thần trí và Tâm hồn, ngỏ hầu giải thoát cảnh trầm luân bể khổ, đặng qui hồi nguyên bổn.

Từ xưa đến nay, đã có nhiều tôn giáo xướng xuất nhiều phương hướng dìu dẫn nhơn sanh trong trường xử sự, tiếp vật theo Đạo hóa sanh của Trời. Song le văn minh vật chất càng ngày càng tiến triển như hiện giờ, khoa học gần như muốn chiếm đoạt cơ mầu nhiệm của Tạo Đoan, thì trái lại, tinh thần Đạo Đức của nhơn sanh ngày càng lu mờ, mặc dầu, các tôn giáo kia đã tận lực giáo nhơn qui thiện.

Đại Đạo Tam Kỳ xuất thế, với một yếu lý qui Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi thành thử những tu sĩ của nền Tân Tôn Giáo nầy không còn phân biệt giáo phái, tức là coi nhau như bạn thân, đồng theo một khuynh hướng " Cứu nhân độ thế ". Lẽ dĩ nhiên, Đạo Cao Đài phải có một giáo lý phù hạp với trình độ của nhơn sanh hiện tại đặng chuyển đọa vi thăng tiêu trừ nghiệp chướng. Huynh Tiếp Pháp Trương Văn Tràng đã dày công soạn quyển Giáo Lý nầy, cốt yếu để giúp cho các bạn tu sĩ, khỏi lầm lạc trên đường học đạo.

Sách nầy đáng truyền bá khắp nơi, dầu nơi gia đình đạo giáo, hay gia thất bàng quan, dều nên đọc nó, bất luận là lúc nào, trong đời mình sẽ thấy nó là nguồn an ủi, để sửa mình khi rủi lâm vấp tội tình, hoặc nó sẽ làm kim chỉ nam, để vạch lối cho kẻ hành giả đem Ta giả hiệp trở về với cái chơn thật Bổn Ngã.

 

Tòa Thánh, ngày 28 tháng 8 năm Kỷ Hợi ( d.l 30-9-1959)
QUYỀN ĐẦU SƯ CỬU TRÙNG ĐÀI

Bảo Thế
Ký tên LÊ THIỆN PHƯỚCXem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 578 | Tác giả: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng