× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giảng Đạo Yếu Ngôn


Vào Đạo phải giữ trai giới - Trai là gì, giới là gì?

Trai nghĩa chay lạt, đồ trong sạch nhẹ-nhàng tinh-khiết. Giới là điều cấm răn của Đạo. Trai là chay, nếu ăn chay thì tâm tánh phải hiền lành lánh điều tội lỗi, giảm tánh hung-hăng, đổi lần họa ra phước, bỏ dữ về lành

1- là chẳng giết hại loại bò bay máy cựa,
2- là tránh nợ oan báo, linh-hồn đặng trong sạch nhẹ-nhàng.
3- lòng nhơn biết thương người mến vật.

Đó là giữ trai-giới. Nên có câu rằng: "Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử". Nghĩa là: "Phật thương loài chúng sanh như mẹ thương con vậy". Và có câu rằng "Nhứt tử trì trai thiên Phật hỉ" nghĩa là: "Một người ăn chay đặng thì ngàn muôn Phật thảy đều vui lòng mừng đó".Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 743