× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giảng Đạo Yếu Ngôn


Còn câu niệm Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát là chủ ý gì?

Chủ ý về mỗi khi lập Đạo phải lấy Thánh-danh khác mà khai Đạo cho có danh-hiệu.

Nhưng trong Thánh-hiệu lại có lý Đạo. Như niệm hai chữ Nam-Mô, là tâm không tưởng chi cả, để không cho thanh-bạch đặng niệm Thánh-hiệu Đức Chí-Tôn.

Còn chữ "Cao-Đài" trong Đạo-thơ rằng: Thượng-Đế viết Cao-Đài, viết Linh-Đài, hai chữ Cao-Đài chỉ phần Nho-Giáo. Tiên-Ông chỉ về Tiên-Giáo. Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát chỉ về Phật-Giáo. Vậy nên kêu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam-Giáo qui-nguyên.

Nên mỗi kỳ Thượng-Đế lập Đạo hay là Tiên, Phật cũng đều mượn Thánh-danh khác, như Trời khai Đạo khi trước.

Hoặc xưng: Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn.
" Hồng-Quân Lão-Tổ Thánh-Mẫu Từ-Tôn.
" Thiên-Địa Lão-gia.
" Huyền-Khung Cao-Thượng-Đế.
" Ngọc-Hoàng Đại-Thiên-Tôn.

Nên lập Đạo mỗi kỳ Thánh-danh đều khác, cho phù-hiệp ngươn hội của Đạo. Câu niệm chủ ý là vậy.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 3437