× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giảng Đạo Yếu Ngôn


Các vì Giáo-chủ là ai?

Nhứt-kỳ
  • Thánh Giáo-chủ đời Bàn-Cổ là Văn-Tuyên  Đế-Quân.
  • Phật Giáo-chủ là Nhiên-Đăng Cổ-Phật.
  • Tiên Giáo-chủ là Thái-Thượng Đạo-Tổ.
  • Tiên Giáo-chủ là Lão-Tử.
Nhị-kỳ
  • Tiên Giáo-chủ là Lão-Tử.
  • Phật Giáo-chủ là Thích-Ca.
  • Thánh Giáo-chủ là Khổng Phu-Tử, và Gia- Tô Giáo-chủ.


Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 533