× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giảng Đạo Chơn Ngôn


33. Bổn-phận Tín-đồ

Bổn phận ngưòi tín-đồ trong nền Ðạo, phải có đủ đức-tin và trọn tâm trung thành với Ðạo. Mọi việc hành-vi phải đồ y theo khuôn viên luật-pháp của các Ðấng Thiêng-Liêng và Hội-Thánh truyền dạy, chẳng nên canh cải chơn-lý của Ðạo, cần phải giữ lời minh-thệ khi mới nhập-môn, trước sau như một không đổi dạ thay lòng, tin theo giáo-lý mà thật hành, chẳng vì khổ-hạnh mà thối chí ngã lòng nửa đường bỏ Ðạo.

Ví như một người học trò vào trường thì phải tín-nhiệm và cung kỉnh vâng lời của vị giáo-sư chỉ dạy. Chuyên lo học tập cần mẫn, thức khuya dậy sớm, nấu sử xôi kinh trải qua mười năm công-phu cực nhọc, mới có thể thi đậu cấp bằng tốt nghiệp ra làm việc giúp ích cho nước nhà lập nên danh phận hiển Tổ vinh Tông.

Còn những người nhập-môn theo Ðạo Cao-Ðài, thì gọi tín-đồ, tức là môn-đệ của Ðức CHÍ-TÔN, phải giữ tâm thành đức vẹn, nhứt là tuân theo Thánh-giáo, và luật-pháp Chơn-truyền của Ðạo mà thi-hành cho tròn bổn-phận. Ngoài ra còn phải siêng năng lập công-quả cho đầy-đủ và học hỏi cho được lảu thông kinh sám, thì mới có thể tiến-hóa lên vào hàng Chức-việc cùng Chức-Sắc.

Trái lại kẻ học sanh vào trường mà không tuân theo lời dạy của thầy thì dầu học kể cho nhiều năm cũng không thế thi đậu cấp-bằng cao đẳng. Người nhập-môn vào hàng tín-đồ của Tôn-giáo mà chẳng thiệt hành theo khuôn viên của Ðạo thì tu đến trọn đời cũng khó mong đắc Ðạo. Ngày nào toàn thể chư môn-đệ của Ðức CHÍ-TÔN mà cố tâm thực-hành cho được vuông tròn bổn phận hai chữ tín-đồ thì nền Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ sẽ tiến triển cao siêu vô đối.

Khuyên giữ cho tròn phận tín-đồ,
Ðêm ngày khá niệm chữ Nam-Mô.
Trước sau như một không dời đổi,
Giữa biển chờ khi gặp Lão-Tô.

 

 

 Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 640