× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giảng Đạo Chơn Ngôn


31. Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

ÐẠI-ÐẠO là nền Ðạo lớn Trời khai kỳ thứ ba, phô bày chơn-lý độ rỗi nhơn-sanh khắp cả thế-giới.

Ðại-Ðạo là một con đường "Thiên-Linh" để cho các phẩm chơn hồn nguyên-nhân hạ trần, do theo đó mà phục hồi cựu-vị, và các bậc hóa-nhân cũng noi theo con đường ấy mà tiến lên đạt thành địa-vị cao thấp là tùy nơi công-nghiệp.

Luận về thường thức, Ðại-Ðạo là: "Ðại lộ giả nhân sở cọng do". Ðạo là con đường rộng lớn, để cho mỗi người đều đi trên con đường ấy mà tiến-hóa lên cao thượng.

TAM-KỲ PHỔ-ÐỘ

Nhứt-Kỳ Phổ-Ðộ: Tý Hội Thượng-Nguơn Khai Ðạo.

Nhị-Kỳ Phổ-Ðộ: Sửu Hội Trung-Nguơn Khai Ðạo.

Tam-Kỳ Phổ-Ðộ: Dần Hội Hạ-Nguơn Khai Ðạo.

Ðạo Cao-Ðài hoằng-khai năm Bính Dần 1926, gọi là Hạ-Nguơn tái tạo, phục hồi Thượng-cổ.

Nhứt-Kỳ và Nhị-Kỳ Phổ-Ðộ hồi đời nào? Mà ngày nay Ðạo Cao-Ðài xưng rằng Tam-Kỳ Phổ-Ðộ?

Nhứt-Kỳ Phổ-Ðộ từ đời Bàn-Cổ, Văn-Tuyên Ðế-Quân lập Ðạo Thánh tại Trung-quốc. Qua đời Ngũ-Ðế Ðức Thái-Thượng Ðạo-Tổ lập Tiên-giáo tại Trung-Nguyên.

Ðức Nhiên-Ðăng Cổ-Phật lập Phật-Giáo cũng tại Trung-Nguyên.

Trải qua tới Nhị-Kỳ Phổ-Ðộ, Ðức Lão-Tử lập Tiên-giáo tại Trung-Hoa, giáng-sanh vào đời nhà Thương, vua Võ Ðinh năm Dậu, ngày 15 tháng 2.

Ðức Thích-Ca lập Phật-Giáo tại Ấn-Ðộ Tây Thiên-Trước, giáng sanh vào đời nhà Châu, vua Chiêu-Vương, năm thứ 24 tháng 4 ngày mồng 8.

Ðức Khổng-Phu-Tử lập Nho-Giáo tại Trung-Huê, giáng sanh vào đời nhà Châu, vua Linh-Vương, năm Kỷ-Dậu, ngày 15 tháng 9.

Còn Gia-Tô Giáo-Chủ cũng mở Ðạo Thánh bên Thái-Tây, ấy là Nhị-Kỳ Phổ-Ðộ. Cũng lậpTam-giáo Nho, Thích, Ðạo dạy nhơn-sanh làm phải làm lành tu tâm dưỡng tánh.

Nay đến buổi Hạ-Nguơn hầu mãn, Ðức CHÍ-TÔN dùng huyền diệu cơ-bút khai Ðạo Cao-Ðài, chuyển Tam-Giáo qui nguyên, Ngũ-Chi phục nhứt cho theo lẽ tuần-huờn của Tạo-hóa, gọi là Tam-Kỳ Phổ-Ðộ. Ðức CHÍ-TÔN tuyển chọn 3 vị Phật, Tiên, Thánh thay mặt cho Tam-giáo, cầm quyền Tam-Trấn Oai-Nghiêm:

  1. Thường cư Nam-hải Quan-Âm Như-Lai.

  2. Lý Ðại Tiên-Trưởng kiêm Giáo-Tông Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ.

  3. Hiệp-Thiên Ðại-Ðế Quan-Thánh Ðế-Quân.

Bởi ba Ðấng Phật, Tiên, Thánh trong thời-kỳ cận đại mà toàn thể nhơn-sanh đều rõ biết hạnh-đức từ-bi quảng đại Linh-Quan Thế-Âm Bồ-Tát cứu khổ cứu nạn. Ðức Lý Ðại-Tiên cầm quyền thưởng phạt phân minh, thừa hành mạng lịnh Ðức CHÍ-TÔN xây cơ chuyển thế.

Ðức Quan-Thánh Ðế-Quân, trung cang nghĩa khí, chánh-trực công-bình, Ngài chú trọng bộ Xuân-Thu nối chí của Ðức Văn-Tuyên Khổng-Thánh.

Ba vị kể trên tài đức hoàn toàn, đủ phương-diện độ đời đáng roi gương cho thiện nam tín nữ.

Ðức CHÍ-TÔN hoằng-khai Ðại-Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ, là một nền Tôn-giáo trong kỳ thứ ba, phổ truyền chánh-pháp độ tận 92 ức nguyên-nhân phục hồi cựu-vị, và cứu vớt chúng sanh thoát khỏi chốn trầm luân khổ hải, lập đời minh-đức tân-dân chỉ ư chí-thiện.

TÔN-CHỈ ÐẠO CAO-ÐÀI

Là qui Tam-giáo, hiệp Ngũ-Chi.

Tam-giáo là: Nho, Thích, Ðạo.

Ngũ-chi là: Nhơn-Ðạo, Thần-Ðạo, Thánh-Ðạo, Tiên-Ðạo, Phật-Ðạo.

 

 

 Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 765