× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giảng Đạo Chơn Ngôn


27. Luật thương-yêu, quyền công-chánh

Ðức Chí-Tôn đã định luật thương-yêu và quyền công-chánh tại mặt thế nầy, để cho những người nắm luật cai-trị chúng dân, phải có lòng thương-yêu giáo-hóa chúng dân làm lành lánh dữ, như vậy trong nước mới được thái-bình.

Còn người có quyền phải giữ phép công-bình chánh-trực trong sự thưởng phạt phải cho được thông-minh (1), thì đời mới đặng lạc-nghiệp âu ca, chúng dân cọng hưởng huệ-ân hạnh-phúc.

Trái lại, người hành luật thì giam hãm chúng sanh trong vòng thống khổ, kẻ cầm quyền lại hà khắc con dân thảm sầu ta thán.

Vì cớ mới nảy sanh phong-trào cách mạng, gây nên đời loạn-lạc chiến tranh, ấy là tại những người cầm-quyền, hành luật không tùng thiên-lý, chẳng thuận nhơn tâm, nên mới có tai nạn đao binh lan tràn khắp xứ.

Ngày nào luật thương-yêu và quyền công-chánh được thật hành châu đáo, thì đời sẽ trở lại hòa-bình, phục hồi Nghiêu thiên Thuấn nhựt. (Bài nầy Ðức Hộ-Pháp giảng)

(*1) Còn người có quyền phải giữ phép công-bình chánh-trực trong sự thưởng phạt phải cho được công-minh (?),... ... Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 686