× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giảng Đạo Chơn Ngôn


19. Tu-hành và học-hành

Tu-hành và học-hành, ấy là cái thể với cái dụng. Tu gõ mỏ tụng kinh niệm Phật là cái thể, cố tâm thật-hành theo lời của Phật dạy trong kinh mới là sở-dụng.

Học, đọc sách viết vở làm bài là cái thể, chỉ có thi hành theo lời dạy của Thánh-Hiền thì mới là hữu dụng.

Có câu: "Tụng kinh giả minh Phật chi lý". Tụng kinh là cần hiểu rõ giáo-lý của Phật, mà làm y theo mới có hiệu quả, chớ không phải tụng kinh niệm Phật lần chuổi mà đắc đạo.

Cũng như câu: "Nhứt cú Di-Ðà vô biệt niệm, bất lao đàng chỉ đáo Tây-Phương". Nghĩa là một câu lục tự Di-Ðà cứ niệm hoài, thì chẳng nhọc khảy móng tay cũng đến cảnh Tây-Phương.

Câu nói mới nghe qua thì sự hành đạo rất dễ, nhưng phải hiểu ý-nghĩa lục tự Di-Ðà là thế nào? Và thật-hành theo cho châu đáo, thì mới mong mỏi về đến cảnh Tây-Phương.

Nói về Nho-Giáo thì có câu: "Tạo chúc cầu minh, độc thơ cầu lý, minh dĩ chiếu ám thất, lý dĩ chiếu nhơn tâm". Ðốt đèn đuốc để cầu ánh sáng, còn đọc sách để kiếm hiểu chơn-lý, cái ánh sáng để rọi trong nhà tối, ý-nghĩa trong sách để soi vào lòng người cho được thông-minh.

Ðức Khổng-Tử dạy rằng: "Vi thiện tối lạc, Ðạo lý tối đại". Làm lành rất vui, đạo lý rất lớn, thì người có học ai cũng biết như vậy, mà tại sao không chịu làm lành đặng hưởng sự vui-vẻ, để làm những điều tàn bạo gian tham, mà phải bị các tội tình rồi ăn-năn thảm sầu hối hận.

Ðã biết Ðạo-lý là rất trọng mà chẳng chịu làm, để xu hướng theo điều bất nghĩa vô nhơn, có phải tại người chỉ có tu có học bề ngoài, mà trong tâm không thật hành nên mới ra nông nổi.

Luận về Ðạo Cao-Ðài thì toàn thể môn-đệ của Ðức CHÍ-TÔN, khi vào nơi Bửu-Ðiện đãnh lễ, trước hết tay bắt ấn Tý để lên trán niệm: Nam-mô Phật, Nam-mô Pháp, Nam-mô Tăng, ấy là Tam-qui: Qui-Y Phật, Qui-Y Pháp, Qui-Y Tăng, thì ta phải noi theo cả hành-vi của Phật, từ-bi bác-ái, tế độ chúng sanh. Lại nữa phải trọn tuân theo luật-pháp chơn-truyền của Ðạo và làm thế nào cho tròn bổn phận tín-đồ trong nền Ðạo-giáo, mới xứng đáng là môn-đệ của Ðức CHÍ-TÔN.

Trong bài Khai Kinh của Ðức Lữ-Tổ, ta nên chủ tâm ghi nhớ một câu:

"Trong Tam-giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành".

Ðã trải qua ba mươi năm trường, nếu toàn Ðạo nam nữ mà cố tâm thi-hành cho được vuông tròn một câu đó, thì hiện nay Hòa-Viện không còn phân xử tội-tình của ai nữa. Bởi vì mỗi người đã biết làm phải làm lành, thì có điều chi mà phạm vào luật Ðạo, được như vậy mới tròn bổn-phận người tu-hành đạo-đức.Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 762