× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Đời người


Bát Hồn Vận Chuyển

  Thầy đã nói, chi chi hữu sanh cũng do bởi chơn linh Thầy mà ra, tức nhiên trong những hình hài dị biệt của bốn đẳng cấp chúng sanh thảy đều có tánh linh của Thầy chiết ra ngự trị nơi đó. Các chơn linh ấy phải chịu luân hồi chuyển kiếp nhiều lần mới tấn hóa, từ vật chất đến thảo mộc, thú cầm, nhơn loại, bốn đẳng cấp nầy thuộc về hữu hình tướng.

  Đến địa vị nhơn phẩm rồi còn phải chuyển kiếp tu hành nữa mới đạt phẩm vị Thần Thánh Tiên Phật.

   " Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có chư Thần, Thánh, Tiên, Phật" ( TNHT. TG. 24-10-1926 )

  Từ trong hư vô khí, chơn linh Thầy đã phân tánh giáng sanh, ngự vào hình thể vật chất một tánh linh gọi là vật chất hồn, vật chất hồn chuyển kiếp tấn hóa dần lên đến Phật hồn, trở về cùng bản thể của vũ trụ.

  Một vòng luân chuyển qua tám đẳng cấp như vậy gọi là bát hồn vận chuyển.

   " Thiên cung xuất vạn linh tùng pháp,
   " Hiệp âm dương hữu hạp biến sanh.
   " Càn khôn sản xuất hữu hình,
   " Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh."

   (Phật Mẫu Chơn Kinh )

  Và cả thảy vạn linh sanh chúng duy biết tùng pháp mà sáng tạo, sinh tồn, tấn hóa.

  Pháp là những nguyên lý, qui luật vận hành trong vũ trụ. Pháp tạo ra con người, chớ con người không tạo ra Pháp.

  Con người chỉ khám phá những nguyên lý trong sự sống của thiên nhiên đã có sẳn, con người không phải là tác giả của những nguyên lý ấy.

  Con người là tiểu vũ trụ, có đủ quyền năng sáng tạo, dựa vào những nguyên lý của thiên nhiên đã khám phá được, cải biến môi trường sống để sinh tồn và phát triển.

  Con người là tạo vật hậu thiên trong vòng hữu sanh hữu tử, có nguồn gốc từ Đấng Chí Linh là Trời và do nguyên lý âm dương hữu hạp biến sanh là Phật Mẫu.

  Hay nói cách khác, Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu đã sanh ra loài người vậy./.  Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 1393 | Tác giả: Nguyễn Long Thành