× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Phật giáo


- Pháp Âm: Nhạc Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa
- Pháp Âm: Nhạc Chú Đại Bi
- Pháp Âm: Nhạc Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật - 108 biến
- Pháp Âm: Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm (tiếng phạn) – Shurangama Mantra
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương 2 - Phẩm 2
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương 2 - Phẩm 1
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 12
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 11
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 10
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 9
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 8
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 7
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 6
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 5
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 4
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 3
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Phẩm 2
- Kinh Tiểu Bộ: Trưởng Lão Tăng Kệ - Chương 1 - Phẩm 1
- Kinh Tiểu Bộ: Giới thiệu Trưởng Lão Tăng Kệ & Trưởng Lão Ni Kệ
- Kinh Tiểu Bộ: Ngạ quỷ sự - Phẩm IV - Đại Phẩm- Phần B
Cao Đài


- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 85: Thánh-giáo của Thái-Thượng Ðạo-Tổ bày tỏ chút ít điều mật-yếu.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 84: Thánh-giáo của Cao-Thượng-Phẩm khuyên: Ðoạn khổ cho người, chớ đừng tạo khổ.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 83: Thánh-giáo của Chí-Tôn trả lời: Về việc cơ bút (đồng mê đồng tỉnh). Cứu bịnh cho nhơn-sanh.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 82: Thánh-giáo của Thất-Nương giải-thích thêm về âm-quang.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 81: Thánh-giáo của Chưởng-Ðạo Nguyệt-Tâm dạy rằng: Luật đã lập thành, thì phải tuân luật, Ðạo mới thành, còn nghịch thì Ðạo diệt.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 80: Thánh-giáo của Quan-Âm dạy: Phải lo cúng kiến thường, để cho chơn-thần sáng-láng,cầu tha-thứ tội-tình, cảm-ứng và mở rộng lòng bác-ái.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 79: Thánh-giáo của Quan-Âm dạy: Phải thể theo đức háo sanh của Ðức Từ-Bi mà mở lòng bác-ái thương đến vạn-vật, vì vạn vật cũng do Ðức Từ-Bi mà sanh hóa.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 78: Thánh-giáo của Quan-Âm Như-Lai dạy rằng: Ðạo quí là tri hòa.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 77: Thánh-giáo của Bát-Nương cho hay Ðại Từ-Phụ trợ pháp về quyền cầm mạng nhơn-sanh và Lục-Nương cho biết về sự chuyển-pháp làm cho các Ðấng vui mừng.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 76: Thánh-giáo của Bát-Nương: Giải thích về âm-quang.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 75: Thánh-giáo của Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn dạy rằng: Nước Thiên-đường thì ít kẻ, cửa Ðịa-ngục vẫn nhiều người...
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 74: Thánh-giáo của Chí-Tôn dặn: Làm phận-sự cho vẹn-vẻ cùng Thái-Bạch. Hễ có mạng lịnh chi có đủ Thái-Bạch và Hộ-Pháp hạ truyền thì phải hội đủ nhơn-sanh, Hội-Thánh và Thượng-Hội mà cứu-xét.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 73: Thánh-giáo của Lý-Giáo-Tông dạy rằng: Ngài lãnh việc Giáo-Tông mà lập vị cho đàn em bước tới, v.v..
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 72: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Biết thiên-mạng, biết mình biết chúng-sanh, ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng-sũa thanh-cao, mà nâng mình khỏi nơi bển khổ.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 71: Thánh-giáo của Lý-Giáo-Tông dạy rằng: Chư Ðạo-hữu vì mang nặng thi-phàm nên phải chịu cường-quyền đè-nén, còn Ngài thì chưa ai phạm đến đặng. Vậy Ngài đem cặp nhãn thiêng-liêng để thấy...
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 70: Thánh-giáo của Lý-Bạch dạy rằng: Ðạo chẳng phải món hàng để cầu nài người này kẻ khác.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 69: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng khuyên: Sớm tỉnh-ngộ, giữ vững tinh-thần để tránh khỏi nạn diệt vong.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 68: Thánh-giáo của Quan-Thánh Ðế-Quân khuyên: Cải tà qui chánh.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 67: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Gắng trau dồi đạo-đức để thắng tà-quyền.
- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì: Bài 66: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng: Giải-thích hai câu "Lung kê hữu mễ than oa cận, Giả hạc vô lương thiên địa khoan.