[ Đăng bài ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 1 » Sách phép thuật của Honorius (Tà thuật)
Sách phép thuật của Honorius
1 ngoctieucung  
The person who desires to invoke the perverse “Spirits of Darkness must observe a three days’ fast; he must also confess and approach the Holy Altar. After these three days, upon the morrow, and at the hour of sunrise, he shall recite the Seven Gradual Psalms, with the accoinpanying Litanies and Prayers, 1 the whole on his knees; further, he must drink no wine and eat no meat on that day. Next, he shall rise at midnight on the first Monday of the month, (2) and a priest shall say a Mass of the Holy Ghost. 3 After the consecration, taking the Host in his left hand,he shall recite the following prayer on his knees :

2 The three days’ fast must therefore have been regulated so that it expired on the previous Saturday.

2 ngoctieucung  
Người muốn cầu xin "Linh hồn bóng tối" những điều kỳ quái phải nhịn ăn ba ngày; Y phải xưng tội bên bàn thờ Thánh. Sau ba ngày này, vào giờ bình minh của ngày kế tiếp Y phải quỳ đọc bảy bài Thánh Vịnh Tạm Thời, với các Bài Kinh và Lời Cầu Nguyện; Hơn nữa, không được uống rượu và không ăn thịt vào ngày đó. Kế tiếp, Y phải thức dậy vào lúc nửa đêm vào ngày thứ Hai đầu tiên của tháng, (2) và linh mục sẽ nói Thánh lễ của Đức Thánh Linh. 3 Sau khi thánh hiến, lấy Thánh Thể trong tay trái, Người sẽ quỳ đọc Kinh sau:

2 Vì vậy, phải nhanh chóng ba ngày phải được điều chỉnh để nó hết hạn vào thứ bảy tuần trước.

3 ngoctieucung  
PRAYER

My Sovereign Savior Jesus Christ, Son of the living God! Thou who for the salvation of all mankind didst suffer the death of the Cross; Thou who, before being abandoned to Thine enemies, by an impulse of ineffable love didst institute the Sacrament of thy Body; Thou who hast vouchsafed to us miserable creatures the privilege of making daily commemoration thereof; do Thou deign unto thine unworthy servant, thus holding thy Living Body in his hands, all strength and ability for the profitable application of that power with which he has been entrusted against the horde of rebellious spirits. Thou art their true God, and if they tremble at the utterance of Thy Name, upon that Holy Name will I call, crying Jesus Christ! Jesus, be Thou my help, now and for ever! Amen.

4 admin2  
Đấng Cứu Rỗi của con, Chúa Jêsus Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống! Chúa vì sự cứu rỗi của toàn thể nhân loại đã chịu sự chết trên Thập Giá; Chúa, trước khi bị bỏ rơi cho kẻ thù của Chúa, bởi một sự thúc đẩy của tình yêu không thể tả được, đã thiết lập bí tích của Mình; Chúa đã ban cho chúng ta những sinh vật khốn khổ đặc ân để làm kỷ niệm hàng ngày; Hãy làm cho tôi tớ không xứng đáng, vì thế giữ cơ thể sống của bạn trong tay, tất cả sức mạnh và khả năng cho việc ứng dụng có hiệu quả quyền lực đó mà ông ta đã được ủy thác chống lại lũ quỷ dữ nổi loạn. Chúa là Đức Chúa Trời chân thật của họ, và nếu họ run rẩy vì lời Thầy của Ngài, tôi sẽ kêu gọi tên Thánh mà kêu la Chúa Jêsus Christ! Chúa Jêsus, là sự giúp đỡ của Ngài, bây giờ và mãi mãi! Amen.

5 ngoctieucung  
After sunrise a black cock must be killed, the first feather of its left wing being plucked and preserved for use at the required time. The eyes must be torn out, and so also the tongue and heart; these must be dried in the sun and afterwards reduced to powder. The remains must be interred at sunset in a secret place, a cross of a palm in height being set upon the mound, while at each of the four corners the signs which here follow must be drawn with the thumb :

Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 1 » Sách phép thuật của Honorius (Tà thuật)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: