[ Đăng bài ]
Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 1 » Nghi lễ phép thuật của Sanctum Regnum (Ý nghĩa các là bài Tarot)
Nghi lễ phép thuật của Sanctum Regnum
21 admin2  
By Intelligence man conceives the ideal of God, and by Will he should turn to good works. But human will when without works is dead, or at any rate is only a vague desire: the same is true of a thought not expressed in language; it is not a word, but only a dream of the intelligence. An imagination is not a realised thing, it is only a promised something, while an act is a reality. For the same reason there is no piety without prayer, and no religion without worship. Words are the formal and social reality of ideals, and ceremonies a re religion put into practice; there is no real faith unless it shows itself by actions prompted by faith. A formulated expression in words, confirmed by actions, demonstrates the two powers of a human soul. To work it is necessary to will, and to will it is necessary to formulate the desire. Actions imply ideas even if the ideals are not themselves translated into acts.

22 admin2  
Bằng sự thông minh, con người nhận thức được lý tưởng của Thiên Chúa, và bởi Người sẽ biến thành những tác phẩm tốt. Nhưng con người sẽ khi mà không có công trình nào đã chết, hoặc dù chỉ là ước muốn mơ hồ thì đó cũng là đúng với một ý nghĩ không được thể hiện bằng ngôn ngữ; Nó không phải là một từ, mà chỉ là một giấc mơ của trí thông minh. Một trí tưởng tượng không phải là một điều đã được nhận ra, đó chỉ là một điều đã được hứa hẹn, trong khi một hành động là thực tế. Cũng vì lý do đó, không có lòng đạo đức mà không cầu nguyện, và không có tôn giáo mà không tôn thờ. Từ ngữ là thực tế chính trị và xã hội của lý tưởng, và các nghi lễ tôn giáo được đưa ra thực hiện; Không có đức tin thực sự trừ khi nó thể hiện bản thân bằng hành động được thúc đẩy bởi đức tin. Một sự biểu hiện trong từ ngữ, được xác nhận bởi hành động, thể hiện hai quyền hạn của một linh hồn con người. Để làm việc nó là cần thiết để có thể, và nó sẽ là cần thiết để xây dựng mong muốn. Hành động gợi ý ý tưởng ngay cả khi lý tưởng không phải là bản thân họ được dịch sang hành động.

23 admin2  
Thought is the life of intelligence, words show the creative force of thought, while actions are the last effort of words, and the desirable couplement of words. Words have been spoken, thought has been translated into action; by the act of creating, speech has taken place.

24 admin2  
Tư duy là sự sống của trí tuệ, lời cho thấy lực lượng sáng tạo của tư tưởng, trong khi hành động là nỗ lực cuối cùng của lời, và sự mong muốn kết hợp của lời. Lời từ đã được nói, tư duy đã được chuyển thành hành động; Bằng hành động tạo ra, lời nói đã diễn ra.

25 ngoctieucung  
A word is the requisite formula of a thought, an act is an exhibition of will. This is why prayer is a necessity, and may obtain all that it asks. A prayer is a perfected act of the will, it is a link connecting human words with the divine Will. All ceremonies, consecrations, ablutions, and sacrifices are prayers in action, and are symbolic formulas; and they are the most potent prayers because they are translations of word into action, showing will power and persistence, seeing that they require more constrained attention than silent prayer, or prayer expressed in words; and so they constitute real work, and such work demands a man's whole energy.

26 ngoctieucung  
Một từ là công thức cần thiết của một ý nghĩ, một hành động là một cuộc triển lãm ý chí. Đây là lý do tại sao cầu nguyện là điều cần thiết, và có thể có được tất cả những gì nó yêu cầu. Một lời cầu nguyện là một hành động hoàn hảo của ý chí, đó là một liên kết giữa những lời của con người với Ý Chúa. Tất cả các nghi thức, lễ quán, lễ lạy, và lễ tế là những lời cầu nguyện trong hành động, và là những công thức biểu tượng; Và đó là những lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất vì chúng là những bản dịch của lời nói thành hành động, thể hiện sức mạnh và sự kiên trì, vì họ cần sự chú ý nhiều hơn là lời cầu nguyện im lặng, hoặc lời cầu nguyện được diễn tả bằng lời; Và do đó chúng tạo thành công việc thực sự, và công việc đó đòi hỏi toàn bộ năng lượng của một người.

27 admin  
Notes:

The First Tarot Trump is named Le Bateleur, and in English is spoken of as the Magician. Levi remarks in one of his works that the arms and body of the figure bear a resemblance to the first letter, Aleph, of the Hebrew alphabet, in some packs of the oldest designs; but the student will do wisely to consult his intuition, if he have no adept instructor, as to the true attribution of this or either of the other trumps of the Tarot.

28 admin  
Ghi chú:

Lá bài Tarot đầu tiên được đặt tên là Le Bateleur, và trong tiếng Anh được nói đến như là pháp sư. Levi nhận xét trong một trong những tác phẩm của mình rằng cánh tay và thân hình giống như chữ cái đầu tiên, Aleph, của bảng chữ cái tiếng Hê-bơ-rơ, trong một số gói thiết kế lâu đời nhất; Nhưng học sinh sẽ làm một cách khôn ngoan để tham khảo ý kiến trực giác của mình, nếu anh ta không có người hướng dẫn giỏi, về sự phân công thực sự của điều này hoặc là một trong những ưu thế khác của Tarot.

29 admin  
The Magician stands by a table holding a magical wand in his left hand; before him on the table are lying other implements suitable to his task, such as a dagger, cup, and pantacle. His face expresses assurance, and intelligence beams from his eyes.

30 admin  
Người thuật sĩ đứng cạnh bàn cầm cây đũa thần bên tay trái; Trước mặt Ngài trên bàn là những dụng cụ khác phù hợp với nhiệm vụ của anh, chẳng hạn như dao găm, chén, và ngôi sao 5 cánh. Khuôn mặt Ngài thể hiện sự an toàn và những tia sáng trí tuệ từ đôi mắt anh.

31 ngoctieucung  
Levi elsewhere defines its occult meaning to be God, spirit, unity; and man as a reflection of God. P.Christian, in his Histoire de la Magie, says that this card represents, in the Divine world, the Absolute One; in the Intellectual world, Unity; and in the Physical world, Man; and that man should, like God, work without ceasing, for a state of willing nothing and doing nothing is hardly less fatal than evil doing.

32 ngoctieucung  
Levi ở nơi khác xác định ý nghĩa huyền bí của nó là Thiên Chúa, linh hồn, hiệp nhất; Và con người là sự phóng chiếu của Thiên Chúa. P.Christian, trong Histoire de la Magie của ông, nói rằng lá bài này đại diện cho Đấng Tuyệt đối trong thế giới thần linh; sự hiệp Nhất Trong thế giới Trí tuệ; và Con người trong thế giới Vật lý,; Và con người làm việc không ngừng nghỉ như Thiên Chúa, vì một trạng thái không có gì và không làm gì ít nguy hiểm hơn là làm ác.

33 ngoctieucung  
II. THE PRIESTESS−−−LA PAPESSE

DEPTH is equal to height, darkness is contrasted with light, matter is but the garment of the spirit. That which is below is like that which is above. The breath of God is borne along over the waters, and the waters remain aloft carried on by the breath of God. That which we call the Breath of God is the Life Essence spread over the worlds; it is that warm luminous fluid which gives a soul to the planets; the common reservoir of progressive animal life; the universal basis of the sympathies between bodies, and the medium of love between souls; it is the vehicle of the will, and common basis for all the varied modifications of the Creative Word. The Breath of the mouth of God leads to the corresponding human breath. God said, "Let us make man," and man answers, "Let us make to ourselves a God."

34 ngoctieucung  
II. Nữ Tu.


CHIỀU SÂU bằng chiều cao, bóng tối tương phản với ánh sáng, vật chất chỉ là y phục của tinh thần. Bên dưới giống như bên trên. Hơi thở của Đức Chúa Trời được sinh ra dọc theo nước, và nước được cất lên bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Cái mà chúng ta gọi là Hơi thở của Thiên Chúa là Tinh túy của Sự sống lan truyền khắp thế giới; Đó là chất lỏng phát sáng ấm áp mang lại một linh hồn cho các hành tinh; Là hồ chứa của sự tiến hóa; là sự thông cảm cơ bản nhất giữa các cơ thể, và là phương tiện của tình yêu giữa các linh hồn; Nó là phương tiện của ý chí, và cơ sở chung cho tất cả sự khác biệt của Đấng Sáng tạo. Hơi thở từ miệng Thiên Chúa dẫn đến hơi thở của con người. Thiên Chúa đã nói, "Ta hãy ra loài người", và loài người trả lời, "Hãy để chúng con trở về với Thiên Chúa."

35 ngoctieucung  
When God made creation manifest as a temple, He illumined the planets as light−bearers, He decorated the earth with flowers as an altar, He gave mysterious properties to metals and plants, and He drew with His finger circles, triangles, and the cross, as eternal pentacles, traced in living fire upon the immense vault of the skies. The Magus should imitate his God upon this earth, his dwelling.

36 ngoctieucung  
Khi Thiên Chúa sáng tạo thì nó giống như một ngôi đền, Ngài đã chiếu sáng các hành tinh như những người mang ánh sáng, Ngài đã trang trí trái đất bằng hoa như một bàn thờ, Ngài đã ban các tài sản bí ẩn cho kim loại và cây cối, và Ngài đã vẽ bằng những đường tròn ngón tay, hình tam giác và cây thập tự , cũng như ngôi sao 5 gốc vĩnh cửu, được tìm thấy trong ngọn lửa sống trên vòm bao la của bầu trời. Magus nên bắt chước Thiên Chúa trên trái đất này, nơi cư ngụ của mình.

37 ngoctieucung  
Know, Will, and Act; these are the three essentials for sacerdotal and royal high magic. Matter and form are instruments placed in the power of the Magus, his acts should be dependent on the Word, and so shall none of his deeds be lost, and his teachings shall be preserved.

You then who desire to understand the mysteries of this Science and to perform marvels, consider and tremble lest you have as yet failed to attain to knowledge and wisdom; for if so; you stand on the brink of an abyss; stop, ere it is too late. But if you have secured the Lamp and Wand of Initiation, if you are cognisant of the secrets of the Nine, if you never speak of God without the Light which proceeds from Him, if you have received the mystical baptism of the Four Elements, if you have prayed upon the Seven Mountains, if you know the mode of motion of the Double Sphynxed Chariot, if you have grasped the dogma of why Osiris was a black god, if you are free, if you are a king, if you are in truth a priest in the temple of Solomon−−−act without fear, and speak, for your words will be all−powerful in the spiritual kingdom, and the breath of God will follow the utterances of your mouth, and the powers of the heavens and of the earth will be obedient unto you.

38 ngoctieucung  
Hiểu biết, Ý chí và hành động là ba yêu tố cần biết cho phép thuật cao cấp của hoàng gia và hội thánh. Vật chất và hình dạng đều là công cụ đặt trong sức mạnh của Magus, hành động của Magus nên dựa trên ngôi lời và hành động không bị lạc mất, lời dạy của anh ta sẽ đc bảo tồn.

Sau đó, bạn muốn hiểu những bí ẩn của khoa học này và để thực hiện những điều kỳ diệu, hãy suy ngẫm và run sợ vì bạn vẫn chưa đạt được kiến thức và trí tuệ; Vì nếu khi bạn đứng trên bờ vực thẳm, bạn muốn dừng lại thì đã quá muộn. Nhưng nếu bạn đã cầm chắc Chiếc đèn và Đũa phép Sáng tạo, nếu bạn biết rõ những bí mật của số Chín, nếu bạn không bao giờ nói về Thiên Chúa mà không có Ánh Sáng mà xuất phát từ Ngài, nếu bạn đã nhận được phép báp têm bí ẩn của Tứ đại, nếu Bạn đã cầu nguyện trên Bảy Núi, nếu bạn biết chế độ chuyển động của Trượt đôi Sphynxed Chariot, nếu bạn đã nắm được tín điều về lý do tại sao Osiris là một vị thần đen, nếu bạn được tự do, nếu bạn là một vị vua, nếu bạn đang ở Thật là một linh mục trong đền thờ của Solomon --- hãy hành động mà không sợ hãi, và nói, vì lời nói của bạn sẽ mạnh mẽ trong vương quốc thiêng liêng, và hơi thở của Đức Chúa Trời sẽ theo lời nói của miệng ngươi, và sức mạnh của trời Và của trái đất sẽ vâng phục bạn.

39 ngoctieucung  

Ghi chú

Lá bài Tarot thứ hai đại diện cho một người nữ đang ngồi, đầu đội vương miện và cầm một quyển sách trong tay; Một phần quyển sách bị che giấu bởi chiếc áo choàng của cô ấy. Trên đầu có một tấm màn che, và trong một số bài Tarot cũ thì đầu cô có một cái sừng. Một số tác giả không tin tưởng thời đại hoàng kim và nguồn gốc Ai Cập của biểu tượng bài Tarot đã khẳng định rằng lá bài này nhằm đại diện cho Đức Giáo Hoàng nổi tiếng Joan. Nhân vật này được cho là một cô gái người Anh ham học tập, giỏi nhưng xấu tính, người đã được chọn làm Giáo hoàng năm 855, tiếp nối Leo IV. Cả Tin lành và Công giáo La Mã đều đã bác bỏ câu chuyện như là một tiểu thuyết hư cấu vô căn cứ. Levi, trong Dogme de la haute Magie của mình, đã đưa ra gợi ý rằng lá bài này tượng trưng cho Juno Hy Lạp, và ông đã gán cho nó như ý nghĩa huyền bí --- ngôi nhà của Thiên Chúa, và con người; Khu bảo tồn, Gnosis, Kabalah, nhị nguyên, phụ nữ và tình mẹ.

Các Rosicrucians coi tấm thiệp này là Isis, Mẹ vĩ đại, Linh hồn của Thiên nhiên. P. Thiên chúa giáo đưa ra ý nghĩa của nó --- khoa học kỳ quặc đang chờ đồng tu ở cửa đền thờ.

40 ngoctieucung  
III. THE EMPRESS−−−L'IMPERATRICE

You should before all other things study and understand the sacred laws of Nature. Discern the Father Spirit and Mother Spirit, and recognise the sex aspect of the two breaths, and the soul of their movements; learn how the black female seeks the caresses of the white male, and why the white male does not disdain the dark woman. The white man is Day, or the Sun; and the black woman refers to Night, and the Moon. It is necessary to know the names and powers of the twelve precious jewels which are included in the crown of gold referred to the Sun, and the names also which are allotted to the chief of the powers of the Moon. You will then require to be familiar with the keys of the Fifty Gates, the secret of the Thirty−two Paths, and the characters of the Seven Spirits.

Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 1 » Nghi lễ phép thuật của Sanctum Regnum (Ý nghĩa các là bài Tarot)
Search: