[ Đăng bài ]
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 1 » Nghi lễ phép thuật của Sanctum Regnum (Ý nghĩa các là bài Tarot)
Nghi lễ phép thuật của Sanctum Regnum
1 admin  
Nguyên văn:

PREFACE BY THE EDITOR


This translation of a previously unpublished work by the late Alphonse Louis Constant, or, as he preferred to call himself, Eliphaz Levi, is published with the consent of its possessor, Mr. Edward Maitland, the eminent collaborateur of the late Dr. Anna Kingsford, to whom it was given by the Baron Spedalieri, so well known as the friend, disciple, and literary heir of Eliphaz Levi. The original MSS., which is in the handwriting of Levi himself, is written upon pages interleaved with the text of a printed copy of a work by Trithemius of Spanheim, entitled De Septem Secundeis: the edition was published at Cologne, and is dated 1567.

2 admin  
Dịch bởi Google: Lời tựa của người biên tập

Bản dịch này của tác phẩm chưa được xuất bản trước đây của cố Alphonse Louis Constant, hoặc, theo ông thích tự gọi mình là Eliphaz Levi, được xuất bản với sự đồng ý của người sở hữu, ông Edward Maitland, người cộng sự nổi tiếng của cố sư Anna Kingsford , Do người Baron Spedalieri, người được biết đến như một người bạn, đệ tử, và là người thừa kế văn học của Eliphaz Levi. Bản gốc MSS., Được viết bằng chữ viết tay của Levi, được viết trên các trang được lồng vào với bản văn của một bản in của tác phẩm bởi Trithemius of Spanheim, có tựa De Septem Secundeis: ấn bản đã được xuất bản tại Cologne, và là năm 1567 .

3 admin  
This work of the Abbot Trithemius is a very curious and interesting dissertation upon the ruling of the world by the seven great Archangels, to each of whom in succession is alloted a period of 354 years and 4 months. The Archangels are referred to the Planets of the ancients, and their successive periods of dominion are taken in the following order:−−−−.

Orifiel representing Saturn
Anael | Venus
Zachariel | Jupiter
Raphael | Mercury
Samael | Mars
Gabriel | Luna
Michael | Sol

4 admin2  
Dịch:
Tác phẩm của Abbot Trithemius là một luận án rất thú vị về sự cai trị thế giới bởi bảy vị Thiên Thần vĩ đại, mỗi người trong số họ cầm quyền một khoảng thời gian trong 354 năm và 4 tháng. Các Tổng Lãnh Thiên Thần được gọi theo tên của các hành tinh cổ xưa, và các thời kỳ thống trị tiếp theo của họ theo thứ tự sau: ----.

Orifiel đại diện cho sao Thổ
Anael | sao Kim
Zachariel | Sao Mộc
Raphael | thủy ngân
Samael | Hỏa Tinh
Gabriel | Mặt Trăng
Michael | Sol

5 admin2  
The first course of these rulers ended in Anno Mundi 2480. The Noachian Deluge is placed at 1656, in the reign of Samael. The destruction of the Tower of Babel (see Tarot Trump, No. XVI., page 63) occured in the Second reign of Orifiel; the life of Abraham in the Second reign of Zachariel; the life of Moses in the Second reign of Raphael; Pythagoras, Xerxes, and Alexander the Great in the Second Solar reign of Michael.

6 admin2  
Khóa đầu tiên của các nhà cai trị này kết thúc vào năm 2480 sau công nguyên. Lãnh thổ Noachian được đặt vào năm 1656 dưới triều Samael. Sự phá hủy Tháp Babel (xem Tarot Trump, No. XVI, trang 63) xảy ra trong triều đại thứ hai của Orifiel; Cuộc đời của Abraham trong triều đại thứ hai của Zachariel; Cuộc đời của Môise trong lần trị vì thứ hai của Raphael; Pythagoras, Xerxes, và Alexander Đại Đế trong lần trị vì thứ hai của Solar của Michael.

7 admin2  
The era of Jesus Christ comes in the Third reign of Orifiel.
The Third reign of Anael began in 109 AD
The Third reign of Zachariel began in 463 AD
The Third reign of Raphael began in 817 AD
The Third reign of Samael began in 1171 AD
The Third reign of Gabriel began in 1525 AD
The Third reign of Michael began in 1879 AD

8 admin2  
Thời đại của Chúa Jêsus Christ đến trong triều đại thứ ba của Orifiel.
Triều đại thứ ba của Anael bắt đầu vào năm 109 sau Công nguyên
Triều đại thứ ba của Zachariel bắt đầu năm 463 sau Công nguyên
Triều đại thứ ba của Raphael bắt đầu năm 817
Triều đại thứ ba của Samael bắt đầu năm 1171 sau Công nguyên
Triều đại thứ ba của Gabriel bắt đầu năm 1525
Triều đại thứ ba của Michael bắt đầu năm 1879 sau Công nguyên

9 admin2  
Levi appears to have been deeply impressed with this system of Rule by Archangels, and Edward Maitland, in his life of Dr. Anna Kingsford, refers to this volume with approval.

Under the heading of "Notes" the editor has given a short description of each Tarot Trump at the end of each chapter, and also a few notes on the mystical meanings assigned to the Tarots by Eliphaz Levi in his other works; some of the views of P. Christian are added. To facilitate reference to such information, a table is added here specifying the places to which the student can turn for further opinions and more detailed descriptions.

10 admin2  
Levi dường như có ấn tượng sâu sắc với hệ thống cai trị của các Tổng Lãnh Thiên Thần, và Edward Maitland, trong cuộc đời của Tiến sĩ Anna Kingsford, đề cập đến tác phẩm này với sự chấp thuận.

Dưới tiêu đề "Ghi chú", biên tập viên đã đưa ra một mô tả ngắn gọn về mỗi lá bài Tarot ở cuối mỗi chương, và cũng có một vài ghi chú về những ý nghĩa thần bí được gán cho Tarot của Eliphaz Levi trong các tác phẩm khác của ông; Một số quan điểm của P. Christian được thêm vào. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham khảo các thông tin như vậy, một bảng được bổ sung ở đây chỉ rõ các địa điểm mà học sinh có thể trao đổi để có thêm ý kiến và mô tả chi tiết hơn.

11 admin2  
The ordinary reader who has made no special study of the magical writings of Eliphaz Levi, nor of the Kabalah, may consider that, however interesting the subject−matter of many of the following chapters, the connection between the Tarot Trumps and the details given under each heading is but slight. It must be understood that there is in all cases a direct relation between the card and subject; but the keys which connect them are missing by intention of the author, and yet are obtainable by study of Levi's other works.

12 admin2  
Đọc giả thông thường không nghiên cứu sâu về các tác phẩm ma thuật của Eliphaz Levi, hay của Kabalah, có thể cho rằng, tuy nhiên thú vị là chủ đề của nhiều chương sau đây, sự kết nối giữa lá bài Tarot và các chi tiết được đưa ra dưới Mỗi nhóm đều nhẹ. Phải hiểu rằng trong mọi trường hợp có mối quan hệ trực tiếp giữa lá bài và chủ thể; Nhưng những chìa khóa kết nối chúng lại bị mất do tác giả có tình, nhưng vẫn có thể đạt được bằng cách nghiên cứu các tác phẩm khác của Levi.

13 admin2  
The twenty−two Tarot Trumps bear a relation to numbers and to letters; the true attributions are known, so far as is ascertainable, to but a few students, members of the Hermetic schools: the attributions given by Levi in his Dogme and Rituel, by Christian, and by Papus are incorrect, presumably by design. The editor has seen a manuscript page of cypher about 150 years old which has a different attribution, and one which has been found by several occult students, well known to him, to satisfy all the conditions required by occult science.

14 admin2  
Hai mươi hai lá bài Tarot có một mối liên hệ đến số và chữ; Những nhận định thực sự được biết đến có thể xác định được, chỉ có một vài sinh viên, các thành viên của các trường phái Hermet: sự phân bổ của Levi trong Dogme và Rituel của Christian và Papus là không chính xác, có lẽ là do thiết kế. Biên tập viên đã nhìn thấy một trang bản thảo bằng mật mã khoảng 150 năm tuổi, có một sự phân biệt khác, và một trong số đó đã được biết đến bởi một số sinh viên huyền bí, để đáp ứng mọi điều kiện mà khoa học huyền bí yêu cầu.

15 admin2  
The eight coloured plates with which this volume is embellished are facsimile copies of Levis own drawings; they add greatly to the charm of the work, and are a credit to the publisher and to the artist who executed them. The design on the cover is the monogram drawn by Levi to represent the "Completion of the Great Work," see page 45. The Cross−−−four, multiplied by the triangle−−−three, gives twelve the complete number of a cycle: the Hebrew letter Tau represents the Universe.

16 admin2  
Giấy 8 màu của tác phẩm này được tôn tạo là bản sao của bản thảo của Levis; chúng cho tác phẩm thêm sự quyến rũ, và là một công trạng cho nhà xuất bản và đối với những nghệ sỹ đã thực hiện chúng. Thiết kế trên trang bìa là chữ ký của Levi để biểu thị "Hoàn thành công việc vĩ đại", xem trang 45. Chữ thập --- bốn, nhân với tam giác --- ba, cho mười hai số của một chu kỳ : Chữ TAU tiếng Do Thái đại diện cho Vũ trụ.

17 admin2  
"The Mysteries of Magic, a Digest of the Writings of Eliphaz Levi, by Mr. A. E. Waite, published by Mr.Redway in 1886, has had so large a circulation among English readers, that the editor anticipates a cordial reception for this little volume.

LONDON, February 1896.

18 admin2  
"The Mysteries of Magic, một bài tiểu luận của Eliphaz Levi, do ông AE Waite, xuất bản bởi Mr.Redway vào năm 1886, đã có một sự lưu thông lớn giữa các độc giả tiếng Anh, rằng nhà biên tập dự đoán sẽ có một sự tiếp nhận chân thành cho quyển sách nhỏ này .

LONDON, tháng 2 năm 1896.

19 admin2  
I. THE MAGICIAN−−−LE BATELEUR

Listen to the words of Solomon which he spake to his son Rehoboam: "The fear of God is the beginning of wisdom, but the end of wisdom is the knowledge and love of Him who is the Source of all good, and the supreme Reason, whence all things do proceed." Adonai had passed an eternity in heaven, and then created Man; so a time on earth is given to man to comprehend Adonai. In other words, the knowledge which man attains concerning the Supreme Being springs from the faculties which have been bestowed upon him at his creation, in order that he might in his turn formulate an image of the Being who has sent him into this world.

20 admin2  
I. Pháp Sư


Hãy lắng nghe những lời của Solomon mà ông đã nói với con trai mình là Rehoboam: "Sự sợ hãi của Đức Chúa Trời là sự khởi đầu của sự khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan là sự thông biết và tình yêu thương của Ngài, Đấng là Nguồn của mọi sự tốt lành và Lý Trí Tối Cao, Từ đâu tất cả mọi thứ tiến hành. " Adonai đã vượt qua được sự vĩnh hằng ở thiên đường, và rồi tạo ra Con người; Vì vậy một thời gian trên trái đất được trao cho con người để hiểu được Adonai. Nói cách khác, kiến thức mà con người đạt được liên quan đến Thượng Đế sinh ra từ các khoa đã ban cho Người trong sự sáng tạo của Ngài, để Ngài có thể biến hình ảnh của Đấng đã gửi Ngài vào thế giới này.

Miền đất hứa » Tháp Babel » Tầng 1 » Nghi lễ phép thuật của Sanctum Regnum (Ý nghĩa các là bài Tarot)
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Search: