× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Hoa Nghiêm05. Phẩm Hoa-tạng thế-giới thứ năm (2)

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Diệu-Cái, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Bửu-Trang-Nghiêm-Sư-Tử-Tòa, Phật hiệu Ðại-Long-Uyên.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Xuất-Hiện-Kim-Cang-Tòa, Phật hiệu Thăng-Sư-Tử-Tòa-Liên-Hoa-Ðài.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Liên-hoa-thắng-Âm, Phật hiệu Trí-Quang-Phổ-Khai-Ngộ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thiện-quán-tập, Phật hiệu Trì-Ðịa-Diệu-Quang-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hỉ-Lạc-Âm, Phật hiệu Pháp-Ðăng-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-tạng-Nhơn-đà-la-võng, Phật hiệu Bất-Không-Kiến.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-địa-tạng, Phật hiệu Diệm-Thân-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-Quang-Luân, Phật hiệu Tịnh-Trị-Chúng-Sanh-Hạnh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-điều-phục-sơn-trang-nghiêm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Vân-Phổ-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-thọ-hình, Phật hiệu Bửu-Hoa-Tướng-Tịnh-Nguyệt-Giác.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Bố-Úy, Phật hiệu Tối-Thăng-Kim-Quang-Cự.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðại-danh-xưng-long-vương-tràng, Phật hiệu Quán-Ðẳng Nhứt-Thiết-Pháp.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thị-hiện-ma-ni-sắc, Phật hiệu Biến-Hóa-Nhựt.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Quang-diệm-đăng-trang-nghiêm, Phật hiệu Bửu-Cái-Quang-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hương-Quang-Vân, Phật hiệu Tư-Duy-Huệ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Oán-Thù, Phật hiệu Tinh-Tấn-Thắng-Huệ-Hải.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Trang-nghiêm-cụ-quang-minh-tràng, Phật hiệu Phổ-Hiện-Duyệt-Y-Liên-Hoa-Tự-Tại-Vương.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Hào-tướng-trang-nghiêm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật Thanh-Tịnh-Nhãn.

Chư Phật-tử ! Vòng qua phía hữu của biển Kim-cang-bửu-điệp-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Ðăng-diệm-quang-minh, dùng phổ-thị-bình-đẳng-pháp-luân-âm-thinh làm thể. Trong đó, phương dưới hết, có thế-giới tên Bửu-nguyệt-quang-diệm-luân, hình như đồ trang-nghiêm, y biển Bửu-trang-nghiêm-hoa mà trụ, mây lưu-ly-sắc-sư-tử-tòa giăng che, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Nhựt-Nguyệt-Tự-Tại-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tu-Di-Bửu-Quang, Phật hiệu Vô-Tận-Pháp-Bửu-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-diệu-quang-minh-tràng, Phật hiệu Ðại-Hoa-Tụ.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ma-ni-Quang-minh-hoa, Phật Nhơn-Trung-Tối-Tự-Tại.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Phổ-Âm, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Biến-Chiếu.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Ðại-Thọ-Khẩn-Na-La-Âm, Phật hiệu Vô-Lượng-Phước-Ðức-Tự-Tại-Long.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Biên-Tịnh-Quang-Minh, Phật hiệu Công-Ðức-Bửu-Hoa-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Tối-Thắng-Âm, Phật Nhứt-Thiết-Trí-Trang-Nghiêm.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chúng-bửu-gián-sức, Phật hiệu Bửu-Diệm-Tu-Di-Sơn.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Thanh-tịnh-tu-di-Âm, Phật hiệu Xuất-Hiện-Nhứt-Thiết-Hạnh-Quang-Minh.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Sư-Tử-Hoa-Võng, Phật hiệu Bửu-Diệm-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Kim-cang-diệu-hoa-đăng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Ðại-Nguyện-Quang.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Nhứt-Thiết-pháp-quang-minh-địa, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Pháp-Quảng-Ðại-Chơn-Thật-Nghĩa.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Chơn-châu-mạt-bình-thản-trang-nghiêm, Phật hiệu Thắng-Huệ-Quang-Minh-Võng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Lưu-Ly-Hoa, Phật hiệu Bửu-Tích-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Vô-Lượng-Diệu-Quang-Luân, Phật hiệu Ðại-Oai-Lực-Trí-Hải-Tạng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Minh-kiến-thập-phương, Phật hiệu Tịnh-Tu-Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Tràng.

Trên đó, quá phật-sát vi-trần-số thế-giới, có thế-giới tên Khả-ái-nhạo-phạm-âm, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Phổ-Chiếu-Pháp-Giới-Vô-Ngại-Quang.

Phổ-Hiền Bồ-Tát lại bảo đại-chúng rằng : 'Chư Phật-tử ! Phương đông của biển Ly-cấu-diệm-tạng-hương-thủy giáp biển Biến-hóa-vi-diệu-thân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Bố-Sai-Biệt-Phương.

Kế đó là biển Kim-cang-nhãn-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Trang-Nghiêm-Pháp-Giới-Kiều.

Kế đó là biển Chủng-chủng-liên-hoa-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hằng-Xuất-Thập-Phương-Biến-Hóa.

Kế đó là biển Vô-gián-Bửu-Vương-Luân, có thế-giới-chủng tên Bửu-Liên-Hoa-Hành-Mật-Vân.

Kế đó là biển Diệu-hương-diệu-phổ-trang-nghiêm, có thế-giới-chủng tên Tỳ-Lô-Giá-Na-Biến-Hóa-Hạnh.

Kế đó là biển Bửu-Mật-Diệm-Phủ-Tràng-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Chư-Phật-Hộ-Niệm-Cảnh-Giới.

Kế đó là biển Nhứt-thiết-sắc-xí-nhiên-quang, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Quang-Biến-Chiếu.

Kế đó là biển Nhứt-thiết-trang-nghiêm-cụ-cảnh-giới, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Ðăng.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số biển hương-thủy như vậy.

Biển hương-thủy gần Luân-vi-sơn nhứt tên Pha-Lê-Ðịa, có thế-giới-chủng tên Thường-phóng-quang-minh, dùng thanh-tịnh-kiếp âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Khả-ái-nhạo-tịnh-quang-tràng, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Tối-Thắng-Tam-Muội-Tinh-Tấn-Huệ.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Hương-trang-nghiêm-tràng, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Chướng-Ngại-Pháp-Giới-Ðăng.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với Ta-Bà thế-giới, có thế-giới tên Phóng-Quang-Tạng, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Vô-Chướng-Ngại-Huệ-Minh.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Tối-Thắng-Thân-Hương, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Giác-Phần-Hoa.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Vô-tận-quang-minh-luân-hương-thủy, đến biển Cụ-túc-diệu-quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Vô-Cấu.

Kế đó là biển Quang-diệu-cái-hương-thủy có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Phổ-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hương-Ma-Ni-Quỷ-Ðộ-Hình.

Kế đó là biển Xuất-Phật-âm-thinh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Kiến-Lập-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Hương-tràng-tu-di-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quang-Minh-Biến-Mãn.

Kế đó là biển Chiên-đàn-diệu-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Luân.

Kế đó là biển Phong-lực-trì-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Vân-Tràng.

Kế đó là biển Ðế-Thích-Thân-Trang-Nghiêm-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Chơn-châu-Tạng.

Kế đó là biển Bình-Thân-Nghiêm-Tịnh-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên là Tỳ-Lưu-Ly-Mạt-Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số biển hương-thủy như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Diệu-thọ-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Xuất-Sanh-Chư-Phương-Quảng-Ðại-Sát, dùng Phật-tồi-phục-ma-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Diệm-Cự-Tràng, Phật hiệu Thế-Gian-Công-Ðức-Hải.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Xuất-Sanh-Bửu, Phật hiệu Sư-Tử-Lực-Bửu-Vân.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Y-Phục-Trạng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Trí-Hải-Vương.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Bửu-Anh-Lạc-Sư-Tử-Quang-Minh, Phật hiệu Thiện-Biến-Hóa-Liên-Hoa-Tràng.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Kim-cang-diệm-quang-minh-hương-thủy, đến biển Nhứt-thiết-trang-nghiêm-cụ-oanh-sức-tràng, có thế-giới-chủng tên Thanh-tịnh-hạnh-trang-nghiêm.

Kế đó là biển Bửu-hoa-quang-diệu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Công-Ðức-Tướng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Liên-Hoa-Khai-Phu-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Bồ-Tát-Ma-Ni-Quan-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Diệu-bửu-y-phục-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tịnh-Châu-Luân.

Kế đó là biển Khả-ái-hoa-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bá-quang-vân-chiếu-diệu.

Kế đó là biển Biến-hư-không-đại-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Quang-Phổ-Chiếu.

Kế đó là biển Diệu-hoa-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Kim-Nguyệt-Nhãn-Anh-Lạc.

Kế đó là biển Chơn-châu-Hương-hải-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phật-Quang-Minh.

Kế đó là biển Bửu-luân-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thiện-Hóa-Hiện-Phật-Cảnh-Giới-Quang-Minh.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Vô-biên-luân-trang-nghiêm-để-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Lượng-Phương-Sai-Biệt, dùng những loại ngôn-thuyết âm-thinh của tất cả quốc-độ làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Kim-cang-hoa-cái, Phật hiệu Vô-Tận-Tướng-Quang-Minh-Phổ-Môn-Âm.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Xuất-sanh-Bửu-y-tràng, Phật hiệu Phước-Ðức-Vân-Ðại-Oai-Thế.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Chúng-bửu-cụ-diệu-trang-nghiêm, Phật hiệu Thắng-Huệ-Hải.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Nhựt-Quang-Minh-y-phục-tràng, Phật hiệu Trí-Nhựt-Liên-Hoa-Vân.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Ðế-thanh-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, đến biển A-tu-la-cung-điện-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hương-thủy-quang-sở-trì.

Kế đó là biển Bửu-sư-tử-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Thị-Thập-Phương-Nhứt-Thiết-Bửu.

Kế đó là biển Cung-điện-sắc-quang-minh-vân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Luân-Diệu-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Xuất-đại-liên-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Trang-Nghiêm-Biến-Chiếu-Pháp-Giới.

Kế đó là biển Ðăng-diệm-diệu-nhãn-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Quán-Sát-Thập-Phương-Biến-Hóa.

Kế đó là biển Bất-Tư-Nghì-trang-nghiêm-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thập-Phương-Quang-Minh-Phổ-Danh-Xưng.

Kế đó là biển Bửu-Tích-Trang-Nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Ðăng-Quang-Chiếu-Diệu.

Kế đó là biển Thanh-tịnh-bửu-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tu-Di-Vô-Năng-Vi-Ngại-Phong.

Kế đó là biển Bửu-Y-lan-thuẩn-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Như-Lai-Thân-Quang-Minh.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Thọ-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên An-Trụ-Ðế-Võng, dùng Bồ-Tát-trí-địa-âm-thinh làm thể. Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Diệu-Kim-Sắc, Phật hiệu Hương-Diệm-Thắng-Oai-Quang.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Ma-Ni-Thọ-Hoa, Phật hiệu Vô-Ngại-Phổ-Hiện.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Tỳ-Lưu-Ly-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Pháp-Tự-Tại-Kiên-Cố-Huệ.

Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Phạm-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Liên-Hoa-Khai-Phu-Quang-Minh-Vương.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Kim-cang-luân-trang-nghiêm-để-hương-thủy, đến biển Hóa-hiện-liên-hoa-xứ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quốc-Ðộ-Bình-Chánh.

Kế đó là biển Ma-Ni-Quang-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Pháp-Giới-Vô-Mê-Hoặc.

Kế đó là biển Chúng-diệu-hương-nhựt-ma-ni-hương-thủy, có thế-giới chủng tên Phổ-Hiện-Thập-Phương.

Kế đó là biển Hằng-nạp-bửu-lưu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hành-Phật-Ngôn-Âm.

Kế đó là biển Vô-biên-thâm-diệu-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Phương-Sai-Biệt.

Kế đó là biển Kiên-thiệt-tích-tụ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Lượng-Xứ-Sai-Biệt.

Kế đó là biển Thanh-tịnh-phạm-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Chiên-đàn-lan-thuẩn-âm-thinh-tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hoánh-Xuất-Tràng.

Kế đó là Diệu-hương-bửu-vương-quang-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hiện-Quang-Minh-Lực.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Liên-Hoa-nhơn-đà-la-võng, đến biển Ngân-liên-hoa-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Biến-Hành.

Kế đó là biển Tỳ-lưu-ly-trúc-mật-diệm-vân, có thế-giới-chủng tên Phổ-Xuất-thập phương-âm.

Kế đó là biển Thập-phương-quang-diệm-tụ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hằng-xuất-biến-hóa-phân-bố-thập phương.

Kế đó là biển Xuất-hiện-chơn-kim-ma-ni-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Kim-cang-tràng-tướng.

Kế đó là biển Bình-đẳng-đại-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Pháp-Giới-Dũng-Mãnh-triền.

Kế đó là biển Bửu-hoa-tòng-vô-tận-quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Tịnh-Quang-Minh.

Kế đó là biển Diệu-Kim-Tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diễn-Thuyết-Vi-Mật-Xứ.

Kế đó là biển Quang-ảnh-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Tịch-âm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hiện-Tiền-Thùy-Bố.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy. Gần Luân-vi-sơn nhứt, là biển Mật-diệm-Vân-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhứt-Thiết-Quang-Trang-Nghiêm, dùng Như-Lai đạo-tràng chúng hội âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tịnh-nhãn-trang-nghiêm, Phật hiệu Kim-Cang-Nguyệt-Biến-Chiếu-Thập-Phương.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Liên-hoa-đức, Phật hiệu Ðại-Tinh-Tấn-Thiện-Giác-Huệ.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Kim-cang-mật-trang-nghiêm, Phật hiệu Ta-La-Vương-Tràng.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Tịnh-hải-trang-nghiêm, Phật hiệu Oai-Ðức-Tuyệt-Luân-Vô-năng-Chế-Phục.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Tích-Tập-Bửu-Hương-Tạng-hương-thủy, đến biển Bửu-quang-minh-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Cấu-Xưng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Cát-tường-ốc-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới tên Vô-Ngại-quang-Phổ-trang-nghiêm.

Kế đó là biển Chiển-đàn-thọ-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hiện-Thập-Phương-Triền.

Kế đó là biển Xuất-sanh-diệu-sắc-bửu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thắng-Tràng-Châu-Biến-Hành.

Kế đó là biển Tâm-vương-ma-ni-tràng-nghiêm-sức-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thị-hiện-vô-ngại-phật-quang-minh.

Kế đó là biển Chơn-châu-luân-phổ-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Chư-Phật-Nguyện-Sở-Lưu.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-hải như vậy. Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Diêm-phù-đàn-bửu-tạng-luân-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Âm-Tràng, dùng nhập-nhứt-thiết-trí-môn-âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Hoa-Nhụy-Diệm, Phật hiệu Tinh-Tấn-Thí.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-cang-tràng, có thế-giới tên Liên-hoa-quang-minh-tràng, Phật hiệu Nhứt-Thiết-Công-Ðức-Tối-Thắng-Tâm-Vương.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Thập-lực-trang-nghiêm, Phật hiệu Thiện-Xuất-Hiện-Vô-Lượng-Công-Ðức-Vương.

Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Ma-ni-hương-sơn-tràng, Phật hiệu Quảng-Ðại-Thiện-Nhãn-Tịnh-Trừ-Nghi.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Bửu-Trang-nghiêm-hương-thủy, đến biển Trì-Tu-Di-Quang-Minh-Tạng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Xuất-sanh-Quảng-đại-vân.

Kế đó là biển Trang-Nghiêm-đại-oai-lực-cảnh-giới-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Ngại-Tịnh-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Mật-bố-bửu-liên-hoa-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Ðăng-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Y-chỉ-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhựt-Quang-Minh-Võng-Tạng.

Kế đó là biển Chúng-Ða-Nghiêm-Tịnh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Hoa-Y-Xứ.

Kế đó là biển Cực-thông-huệ-hành-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tối-Thắng-Hình-Trang-Nghiêm.

Kế đó là biển Trì-diệu-ma-ni-phong-hương-thủy, có thế-giới-chủng Phổ-Tịnh-Hư-Không-Tạng.

Kế đó là biển Ðại-quảng-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Ðế-Thanh-Cự-Quang-Minh.

Kế đó là biển Khả-ái-ma-ni-châu-biến-chiếu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Hống-Thinh.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Xuất-Ðế-Thanh-Bửu-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Châu-Biến-Vô-sai-biệt, dùng Bồ-Tát Chấn-Hống-Âm-Thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết có thế-giới tên Diệu-Thắng-Tạng, Phật hiệu Tối-Thắng-Công-Ðức-Huệ.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Trang-Nghiêm-Tướng, Phật hiệu Siêu-Thắng-Ðại-Quang-Minh.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Lưu-Ly-Luân-Phổ-Trang-Nghiêm, Phật hiệu Tu-Di-Ðăng.

Phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Hoa-Tràng-Hải, Phật hiệu Vô-Tận-Biến-Hóa-Diệu-Huệ-Vân.

Chư Phật-tử ! Ngoài biên Kim-cang-Bửu-Tự-hương-thủy, đến biển Sùng-Ðức-Bửu-Tê-Nghê-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thấu-Xuất-Bửu-Tràng.

Kế đó là biển Bửu-Tràng-Trang-Nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hiện-Nhứt-Thiết-Quang-Minh.

Kế đó là biển Diệu-Bửu-Vân-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh-Biến-Chiếu.

Kế đó là biển Bửu-thọ-hoa-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Hoa-Gián-Sức.

Kế đó là biển Diệu-hoa-y-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Quang-Minh-Hải.

Kế đó là biển Bửu-thọ-phong-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Diệm-Vân.

Kế đó là biển Thị-hiện-quang-minh-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Nhập-Kim-Cang-Vô-Sở-Ngại.

Kế đó là biển Liên-hoa-phổ-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Vô-Biên-Ngạn-Hải-Uyên.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Thị-Hiện-Quốc-Ðộ-Tạng.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Bất-Khả-Hoại-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Diệu-Luân-Gián-Thố-Liên-Hoa-Tràng, dùng Phật-lực-sở-xuất âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Tối-Diệu-Hương, Phật hiệu Hóa-Vô-Lượng-Trần-Số-Quang.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Bất-Tư-Nghị-Sai-Biệt-Trang-Nghiêm-Môn, Phật hiệu Vô-Lượng-Trí.

Trên đó, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Thập-Phương-Quang-Minh-Diệu-Hoa-Tạng, Phật hiệu Sư-Tử-Nhãn-Quang-Diệm-Vân.

Phương trên hết, có thế-giới tên Hải-Âm-Thinh, Phật hiệu Thủy-Thiên-Quang-Diệm-Môn.

Chư Phật-tử ! Ngoài biển Thiên-Thành-Bửu-Diệu-Hương-Thủy, đến biển Diệm-luân-hích-tích-Quang-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bất-khả-thuyết-chủng-chủng-trang-nghiêm.

Kế đó là biển Bửu-trần-lộ-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Phổ-Nhập-Vô-Lượng-Triền.

Kế đó là biển Cụ-Nhứt-thiết-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Bửu-Quang-Biến-Chiếu.

Kế đó là biển Bố-chúng-bửu-võng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên An-Bố-Thâm-Mật.

Kế đó là biển Diệu-bửu-trang-nghiêm-tràng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Thế-Giới-Hải-Minh-Liễu-Âm.

Kế đó là biển Nhựt-Cung-Thanh-Tịnh-Ảnh-Hương-Thủy, có thế-giới-chủng tên Biến-Nhập-Nhơn-Ðà-La-Võng.

Kế đó là biển Chủng-chủng-diệu-trang-nghiêm-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tịnh-Mật-Quang-Diệm-Vân.

Kế đó là biển Châu-biến-bửu-diệm-đăng-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Tùy-Phật-Bổn-Nguyện-chủng-chủng-hình.

Có bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy.

Gần Luân-Vi-Sơn nhứt, là biển Tích-tập-anh-lạc-y-hương-thủy, có thế-giới-chủng tên Hóa-Hiện-Diệu-Y, dùng tam-thế chư Phật âm-thinh làm thể.

Trong đây, phương dưới hết, có thế-giới tên Phát-sanh-Hoan-Hỉ, y biển Nhơn-đà-la-hoa-tạng-hương-thủy mà trụ, một phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Kiên-Ngộ-Trí.

Trên đó, quá mười phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Kim-Cang-Tràng, có thế-giới tên Bửu-Võng-trang-nghiêm, mười phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Vô-Lượng-Hoan-Hỷ-Quang.

Trên đó, quá ba phật-sát vi-trần-số thế-giới, ngang với thế-giới Ta-Bà, có thế-giới tên Bửu-liên-hoa-sư-tử-tòa, mười ba phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, Phật hiệu Tối-Thanh-Tịnh-Bất-Không-Văn.

Trên đó, quá bảy phật-sát vi-trần-số thế-giới, phương trên nhứt của thế-giới-chủng này, có thế-giới tên Bửu-Sắc-Long-Quang-Minh, hai mươi phật-sát vi-trần-số thế-giới bao quanh, thuần thanh-tịnh, Phật hiệu Biến-Pháp-Giới-Phổ-Chiếu-Minh.

Chư Phật-tử ! Trong mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số hương-thủy-hải như vậy, có mười bất-khả-thuyết phật-sát vi-trần-số thế-giới-chủng, đều y hiện-nhứt-thiết-Bồ-Tát-hình-ma-ni-vương-tràng-trang-nghiêm-liên-hoa mà trụ, đều riêng bửu-tế trang-nghiêm không gián đoạn, đều riêng phóng bửu-sắc-quang-minh, đều riêng quang-minh-vân giăng che, đều riêng trang-nghiêm, đều riêng kiếp sai khác, đều riêng Phật xuất-hiện, đều riêng diễn pháp-hải, đều riêng chúng-sanh khắp đầy dẫy, đều riêng vào đến khắp mười phương, đều riêng sự gia trì của thần lực chư Phật. Trong mỗi thế-giới-chủng này, tất cả thế-giới đều y các loại trang-nghiêm mà trụ, liên tiếp lẫn nhau thành thế-giới-võng, kiến lập nhiều loại sai khác khắp cùng nơi Hoa-Tạng-Trang-Nghiêm-Thế-Giới-Hải.

Lúc đó, Phổ-Hiền Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này, thừa oai-lực của Phật, mà nói kệ rằng :

Hoa-Tạng thế-giới-hải

Pháp-giới đồng không khác

Trang-nghiêm rất thanh-tịnh

An-trụ nơi hư-không.

Trong thế-giới-hải này

Sát-chủng khó nghĩ bàn

Mỗi mỗi đều tự-tại

Ðều riêng không tạp loạn.

Biển Hoa-Tạng-Thế-Giới

Sát-chủng khéo an bày

Hình khác, trang-nghiêm khác

Các loại tướng không đồng.

Chư Phật biến-hóa-âm

Nhiều loại làm thể đó

Tùy nghiệp-lực mà thấy

Sát-chủng nghiêm-sức đẹp.

Hình Tu-Di, thành, lưới,

Nước xoáy, hình tròn, vuông

Hoa sen nở rộng lớn

Cõi cõi bao quanh nhau.

Hình sơn-tràng, lâu-các

Hình kim-cang xây vòng

Những sát-chủng quảng-đại

Bất-tư-nghì như vậy.

Ðại-hải, lửa chơn-châu

Quang-võng bất-tư-nghì

Những sát-chủng như vậy

Ðều trụ nơi liên-hoa.

mỗi mỗi những sát-chủng

Quang-võng bất-khả-thuyết

Trong quang hiện các cõi

Khắp cả mười phương biển.

Tất cả những sát-chủng

Bao nhiêu đồ trang-nghiêm

Quốc-độ hiện trong đó

Thấy khắp vô-cùng tận.

Sát-chủng bất-tư-nghì

Thế-giới-vô-biên-tế

Nhiều thứ trang-nghiêm đẹp

Ðều do oai-lực Phật.

Trong tất cả sát-chủng

Thế-giới bất-tư-nghì

Hoặc thành, hoặc hư hoại

Hoặc cõi đã hư hoại

Ví như lá trong rừng

Có mọc cũng có rụng

Trong sát-chủng như vậy

Thế-giới có thành hoại.

Ví như trong rừng cây

Các thứ quả sai khác

Như vậy y sát-chủng

Các loài chúng-sanh trụ.

Ví như chủng-tử khác

Sanh quả đều sai khác

Vì nghiệp-lực sai khác

Cõi chúng-sanh không đồng.

Ví như tâm-vương bửu

Tùy tâm thấy màu sắc

Vì tâm chúng-sanh tịnh

Ðược thấy cõi thanh-tịnh.

Ví như đại long-vương

Nổi mây khắp hư-không

Như vậy Phật nguyện-lực

Xuất sanh các quốc-độ.

Như thuật-sĩ ảo-thuật

Hiển được các đồ vật

Vì nghiệp-lực chúng-sanh

Quốc-độ bất-tư-nghì.

Ví như những tượng màu

Của họa-sĩ sáng tác

Như vậy tất cả cõi

Tâm họa-sĩ làm thành.

Thân chúng-sanh khác nhau

Tùy tâm phân-biệt khởi

Như vậy các cõi nước

Không gì chẳng do nghiệp.

Ví như thấy chư Phật

Nhiều hình sắc sai khác

Tùy tâm hành chúng-sanh

Thấy các cõi cũng khác.

Ngàn đắy của các cõi

Bủa giăng lưới liên-hoa

Những tướng trạng không đồng

Trang-nghiêm rất thanh-tịnh.

Những lưới liên-hoa kia

Nơi sát-võng an-trụ

Bao nhiêu sự trang-nghiêm

Các loài chúng-sanh ở.

Hoặc có trong cõi nước

Hiểm trở không bình-thản

Do chúng-sanh phiền não

Thấy trong đó như vậy.

Tạp-nhiễm và thanh-tịnh

Vô-lượng thế-giới-chủng

Tùy tâm chúng-sanh khởi

Bồ-Tát-lực gia-trì

Hoặc có trong cõi nước

Tạp nhiễm và thanh-tịnh

Hoặc do nghiệp-lực khởi

Bồ-Tát chỗ hóa-độ.

Có cõi phóng quang-minh

Ly-cấu-bửu làm thành

Các thứ nghiêm-sức đẹp

Chư Phật khiến thanh-tịnh.

Trong mỗi thế-giới-chủng

Kiếp thiêu bất-tư-nghì

Hiện bày đầy hư ác

Nơi đó thường kiên cố.

Do nghiệp-lực chúng-sanh

Xuất sanh nhiều quốc-độ

Nương trụ nơi phong luân

Và nương thủy-luân trụ.

Thế-giới tự như vậy

Thấy nhiều loại không đồng

Như thiệt không có sanh

Cũng lại không diệt hoại.

Trong mỗi mỗi tâm niệm

Xuất-sanh vô-lượng cõi

Do oai-thần của Phật

Ðều thấy tịnh không nhơ.

Có cõi bùn đất thành

Thể-chất rất cứng rắn

Ðen tối không ánh sáng

Kẻ ác-nghiệp ở đó.

Có cõi kim-cang thành

Tạp nhiễm nhiều lo sợ

Khổ nhiều mà vui ít

Kẻ phước mỏng ở đó.

Có cõi toàn bằng sắt

Hoặc cõi xích-đồng thành

Núi đá hiểm đáng sợ

Kẻ tội ác đầy dẫy.

Trong cõi có địa ngục

Chúng-sanh khổ khó cứu

Luôn ở trong đen tối

Biển lửa thường thiêu đốt.

Hoặc lại có súc-sanh

Biết bao hình xấu-xí

Do nơi tự ác-nghiệp

Thường thọ các khổ-não

Hoặc có cõi Diêm-La

Luôn khổ nỗi đói khát

Trèo lên núi lửa to

Chịu những khổ rất nặng.

Hoặc có các quốc-độ

Bảy báu hiệp lại thành

Bao nhiêu là cung-điện

Do tịnh-nghiệp tạo nên.

Các Ngài xem thế-gian

Trong đó Trời và Người

Quả tịnh-nghiệp thành-tựu

Tùy thời hưởng khoái lạc.

Trong mỗi mỗi chơn lông

Ức cõi bất-tư-nghì

Các thứ tướng trang-nghiêm

Chư từng có chật hẹp.

Chúng-sanh nghiệp sai khác

Thế-giới nhiều vô-lượng

Trong đó sanh thủ-trước

Thọ khổ vui chẳng đồng.

Có cõi thuần châu báu

Thường phóng vô-biên-quang

Kim-cang diệu liên-hoa

Trang-nghiêm tịnh vô-cấu

Có cõi bằng ánh-sáng

Y quang-luân an-trụ

Kim-sắc hương chiên-đàn

Diệm-vân khắp sáng soi.

Có cõi bằng nguyệt-luân

Hương-y trải khắp nơi

Nơi trong một liên-hoa

Bồ-Tát ngồi đầy khắp.

Có cõi bằng châu báu

Hình sắc không bợn nhơ

Ví như lưới Thiên-đế

Quang-minh thường chiếu sáng.

Có cõi bằng chất hương

Hoặc là hoa Kim-cang

Ma-ni quang hiện bóng

Nhìn xem rất thanh-tịnh.

Hoặc có nan-tư-cõi

Hoa xoay kết hợp thành

Trong đó đầy Hóa-Phật

Bồ-Tát khắp sáng rực.

Hoặc có cõi thanh-tịnh

Toàn là những cây hoa

Nhánh đẹp che đạo-tràng

Mây ma-ni giăng khắp.

Có cõi tịnh-quang chiếu

Hoa Kim-Cang làm thành

Có âm-thinh Hóa-Phật

Vô-biên giăng thành lưới.

Có cõi như Bồ-Tát

Mão tốt đẹp ma-ni

Hoặc cõi hình bửu-tòa

Từ quang-minh biến hóa.

Hoặc là mạt chiên-đàn

Hoặc là bạch-hào-quang

Hoặc tiếng trong Phật-quang

Mà thành cõi đẹp đó.

Hoặc thấy cõi thanh-tịnh

Dùng một quang trang-nghiêm

Hoặc thấy nhiều trang-nghiêm

Các cõi đều kỳ-diệu.

Hoặc dùng mười quốc-độ

Vật đẹp để trang-sức

Hoặc dùng ngàn quốc-độ

Tất cả để trang-nghiêm.

Hoặc dùng ức quốc-độ

Trang-nghiêm nơi một cõi

Những hình tướng chẳng đồng

Ðều như bóng tượng hiện.

Bất-khả-thuyết quốc-độ

Trang-nghiêm mơi một cõi

Mỗi vật phóng quang-minh

Do nguyện-lực của Phật.

Hoặc có những quốc-độ

Do nguyện-lực thanh-tịnh

Trong các vật trang-nghiêm

Khắp thấy những sát-hải.

Người tu nguyện Phổ-Hiền

Cảm thành cõi thanh-tịnh

Tam-thế cõi trang-nghiêm

Trong đây hiện đủ cả.

Phật-tử nên quán-sát

Sát-chủng oai-thần-lực

Những quốc-độ vị-lai

Như mộng đều khiến thấy.

Những thế-giới mười phương

Những quốc-độ quá-khứ

AÐều ở trong một cõi

Hiện tượng như huyễn-hóa.

Tất cả Phật tam-thế

Và quốc-độ chư Phật

Ở trong một sát-chủng

Ðều xem thấy tất cả.

Thần-lực của chư Phật

Trong trần hiện các cõi

Các loại đều thấy rõ

Như bóng không chơn thiệt.

Hoặc có nhiều cõi nước

Hình trạng như biển cả

Hoặc như núi Tu-Di

Thế-giới bất-tư-nghì.

Có cõi an-trụ tốt

Hình như lưới Thiên-Ðế

Hoặc hình như rừng cây

Chư Phật đầy trong đó.

Hoặc hình như bửu-luân

Hoặc trạng như liên-hoa

Tám góc trang-nghiêm đẹp

Mọi nơi đều thanh-tịnh

Hoặc như hình bửu-tòa

Hoặc có cõi ba góc

Hoặc như Khư-lặc-ca

Thành-quách, thân Phạm-Vương.

Hoặc như tóc Thiên-chủ

Hoặc như hình bán-nguyệt

Hoặc như núi ma-ni

Hoặc như hình mặt nhựt.

Hoặc có những thế-giới

Hình như hương-hải xây

Hoặc làm vòng quang-minh

Xưa Phật đã nghiêm-tịnh.

Hoặc như hình trục xe

Hoặc hình đàn cúng tế

Hoặc như tướng bạch-hào

Nhục-Kế, mắt rộng dài.

Có cõi hình Phật-thủ

Hoặc như chày Kim-cang

Hoặc như hình Diệm-sơn

Bồ-Tát ở đầy khắp

Hoặc hình như sư-tử

Hoặc như hình con ngao

Thể-tánh đều sai khác.

Ở trong một sát-chủng

Hình các cõi vô-tận

Ðều nhờ nguyện-lực Phật

Hộ-niệm nên an-trụ.

Có cõi trụ một kiếp

Có cõi trụ mười kiếp

Nhẫn đến hơn trăm ngàn

Thế-giới vi-trần-số.

Hoặc ở trong một kiếp

Thấy cõi có thành hoại

Hoặc vô-lượng vô-số

Nhẫn đến bất-tư-nghì.

Hoặc có cõi có Phật

Hoặc có cõi không Phật

Hoặc có chỉ một Phật

Hoặc có vô-lượng Phật.

Cõi nào nếu không Phật

Thời có Phật cõi khác

Biến-hóa đến cõi đó

Ðể thị-hiện phật-sự :

Từ trời giáng thần xuống

Trụ-thai và đản sanh

Hàng ma thành chánh-giác

Chuyển vô-thượng pháp-luân.

Tùy lòng chúng ưa thích

Thị-hiện nhiều tướng mạo

Vì họ chuyển pháp-luân

Hạp căn tánh của họ.

Trong mỗi mỗi cõi Phật

Một Phật hiện ra đời

Trải qua ngàn ức năm

Diễn thuyết pháp vô-thượng.

Chúng chẳng phải pháp-khí

Không thấy được chư Phật,

Nếu ai tâm mến thích

Mọi nơi đều thấy Phật.

Trong mỗi mỗi sát-độ

Ðều có Phật ra đời

Chư Phật trong các cõi

Ức số bất-tư-nghì.

Mỗi mỗi Phật trong đây

Hiện vô-lượng thần-biến

Ðều khắp trong pháp-giới

Ðiều-phục các chúng-sanh.

Có cõi không ánh sáng

Ðen tối nhiều lo sợ

Ðau khổ tợ dao đâm

Kẻ thấy tự đau xót.

Hoặc ánh sáng chư Thiên

Hoặc ánh sáng cung-điện

Hoặc ánh sáng nhựt-nguyệt

Sát võng khó nghĩ bàn.

Có cõi tự chiếu sáng

Hoặc cây báu chói rực

Chưa từng có khổ não

Do phước-lực chúng-sanh.

Hoặc có núi chiếu sáng

Hoặc ánh sáng ma-ni

Hoặc dùng đèn soi sáng

Ðều do nghiệp-lực cả.

Hoặc quang-minh của Phật

Trong đó đầy Bồ-Tát

Hoặc liên-hoa chiếu sáng

Màu rực-rỡ rất xinh.

Có cõi bông chiếu sáng

Hoặc dùng hương-thủy chiếu

Hương đốt, hương thoa sáng

Ðều do nguyện-lực tốt.

Có cõi mây sáng chiếu

Ngọc ma-ni chiếu sáng

Hoặc Phật-quang sáng soi

Tuyên thuyết tiếng đẹp dạ.

Hoặc châu báu chiếu sáng

Hoặc kim-cang sáng chiếu

Tiếng thanh-tịnh vang xa

Dứt trừ các sự khổ.

Hoặc có sáng ma-ni

Hoặc đồ trang-nghiêm sáng

Hoặc ánh sáng đạo-tràng

Chiếu sáng khắp chúng-hội.

Phật phóng đại quang-minh

Hóa-Phật đầy trong đó

Quang-minh chiếu mọi nơi

Khắp cùng cả pháp-giới.

Có cõi rất đáng sợ

Tiếng gào thét kêu khổ

Tiếng rên rỉ não nùng

Ai nghe cũng ghê sợ.

Ðường địa-ngục súc-sanh

Và đến cõi Diêm-La

Thế-giới trược ác này

Thường vang tiếng đáng vui

Ðẹp ý thuận chánh-pháp

Ðây do tịnh-nghiệp được.

Hoặc có những quốc-độ

Thường nghe tiếng Ðế-Thích

Hoặc nghe tiếng Phạm-Thiên

Và tiếng các Thế-Chủ.

Hoặc có những quốc-độ

Trong mây vang tiếng diệu

Biển báu cây ma-ni

Và tiếng nhạc đầy khắp.

Trong viên-quang chư Phật

Hóa-thinh vô cùng tận

Và Bồ-Tát tiếng diệu

Nghe khắp mười phương cõi.

Quốc-độ bất-tư-nghì

Tiếng pháp-luân thường chuyển

Nguyện-hải vang ra tiếng

Tiếng diệu-âm tu hành.

Tam-thế tất cả Phật

Xuất-sanh các thế-giới

Danh-hiệu đều đầy đủ

Thinh-âm vô cùng tận.

Có cõi thường được nghe

Lực-âm của chư Phật

Ðịa, độ và vô-lượng

Diễn nói những pháp đó.

Sức thệ-nguyện Phổ-Hiền

Ức cõi diễn diệu-âm

Tiếng đó như sấm vang

Trụ kiếp cũng vô-tận.

Phật ở cõi thanh-tịnh

Thị-hiện tiếng tự-tại

Trong pháp-giới mười phương

Tất cả đều được nghe.HẾT TẬP 1 KINH HOA NGHIÊM

BỔ KHUYẾT CHƠN NGÔN


Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, a bát ra đế, yết đa chiết, chiết nại di, Án, kê di kê di, đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa sơn đính, bát ra đế, ô đát ma đát ma, đát tháp cát tháp nẫm, mạt ngõa hồng phấn tá ha (7 lần)

Nam-Mô Hoa-Tạng Giáo-Chủ Tỳ-Lô-Giá-Na Phật (3 lần)

BỔ KHUYẾT TÂM KINH

Ma-Ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm-kinh

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử ! thị chư pháp không tướng : bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô-sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý-thức giới; vô vô-minh diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô-lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đõa y Bát-nhã-bất-khả-thuyết-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết-bàn.

Tam thế chư Phật y Bát-nhã-bất-khả-thuyết-la-mật-đa cố, đắc a-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã ba-la-mật-đa, thị đại thần-chú, thị đại minh-chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã ba-la-mật-đa chú. Tức thuyết chú viết :

'Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba la tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha'.

VÃNG SANH QUYẾT ÐINH CHƠN NGÔN

Nam mô A Di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha. A điều-phục rị đô bà tỳ, a điều-phục rị đa, tất đam bà tỳ, a điều-phục rị đa, tỳ ca lan đế, a điều-phục rị đa tỳ ca lan đa, già điều-phục-nị già già na-do-tha, chỉ đa ca lệ thanh-tịnh bà ha.

Khể chủ tây phương An-Lạc quốc

Tiếp dẫn chúng-sanh đại đạo sư

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh

Duy nguyện từ-bi ai nhiếp thọ

Ngã kim phổ vị tứ ân tam hữu, cập pháp-giới chúng-sanh cầu ư chư Phật, nhứt thừa vô-thượng bồ-đề đạo-cố, chuyên tâm trì niệm A-Di-Ðà-Phật vạn đức hồng danh kỳ sanh tịnh-độ. Duy nguyện Từ-Phụ A-Di-Ðà Phật ai lân nhiếp thọ từ-bi gia hộ.

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc

Tướng hảo quang-minh vô đẳng luân,

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu-Di.

Hám mục trừng thanh tứ đại hải,

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hóa bồ-tát chúng diệc vô-biên,

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

NAM-MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI

ÐẠI TỪ ÐẠI BI TIẾP DẪN ÐẠO SƯ A-DI-ÐÀ PHẬT (niệm 10, 20, 30 câu tùy ý)

Nam-mô QUAN-THẾ-ÂM Bồ-Tát (10 lần)

Nam-mô ÐẠI THẾ-CHÍ Bồ-Tát (10 lần)

Nam-mô ÐIA-TẠNG-VƯƠNG Bồ-Tát (10 lần)

Nam-mô THANH-TiNH-ÐẠI-HẢI-CHÚNG Bồ-Tát (10 lần)

HỒI HƯỚNG


Ðệ tử chúng đẳng, hiện thị sanh tử phàm phu tội chướng thâm trọng luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn; kim ngộ tri thức, đắc văn A Di Ðà danh hiệu, bổn nguyện công-đức, nhứt tâm xưng niệm cầu nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ, đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảo quang-minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến, cập kiến Quan Âm Thế Chí Bồ Tát chúng bỉ thế-giới trung, thanh-tịnh trang-nghiêm, quang-minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu đắc kiến A Di Ðà Phật.

Ngã kim trì niệm A-Di-Ðà.

Tức phát bồ-đề quảng đại nguyện

Nguyện ngã định huệ tốc viên minh

Nguyện ngã công-đức giai thành tựu

Nguyện ngã thắng phước biến trang-nghiêm

Nguyện cộng chúng-sanh thành Phật đạo.

Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh

Nhứt thiết ngã kim giai sám hối.

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời

Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại

Diện kiến ngã Phật A-Di-Ðà

Tức đắc vãng-sanh Cực-Lạc sát

Ngã ký vãng-sanh Cực-Lạc dĩ

Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện

Nhứt-thiết viên mãn tận vô dư

Lợi lạc nhứt thiết chúng-sanh giới

Ngã Phật chúng hội hàm thanh-tịnh

Ngã thời ư thẳng liên-hoa sanh

Thân đỗ Như-Lai Vô-Lượng-Quang

Hiện tiền thọ ngã bồ-đề ký.

Mong ngã Như-Lai thọ ký dĩ

Hóa thân vô-số bá cúng-dường-chi

Tri lực quảng đại biến thập phương

Phổ lợi nhứt thế chúng-sanh giới.

Chúng-sanh vô-biên thệ nguyện độ,

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

Phật-đạo vô-thượng thệ nguyện thành.

Nguyện sanh tây phương tịnh-độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi-trần phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công-đức

Trang-nghiêm Phật tịnh-độ

Thượng báo tứ trọng ân

Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả

Tức phát bồ-đề tâm

Tận thử nhứt báo thân

Ðồng sanh Cực-Lạc quốc.

Tận thử nhứt báo thân

Ðồng sanh An-Dưỡng-Quốc.

NGUYỆN


A-Di-Ðà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn, lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị thinh phân minh, diện phụng Di-Ðà, dữ chư thánh-chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã.

Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ Bồ-Tát đạo, quảng độ chúng-sanh đồng thành chủng-trí.

Chí tâm đảnh lễ : Nam-Mô A-Di-Ðà Phật Thế-Tôn.

Nguyện ngã Tội chưóng tất tiêu diệt (1 lạy)

Nguyện ngã Thiện căn nhựt tăng trưởng (1 lạy)

Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh-tịnh (1 lạy)

Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành tựu (1 lạy)

Nguyện ngã Tam muội đắc hiện tiền (1 lạy)

Nguyện ngã Tịnh nhơn tốc viên mãn (1 lạy)

Nguyện ngã Liên đài dự tiêu danh (1 lạy)

Nguyện ngã Kiến Phật ma đảnh ký (1 lạy)

Nguyện ngã Dự tri mạng chung thời (1 lạy)

Nguyện ngã Vãng sanh Cực Lạc Quốc (1 lạy)

Nguyện ngã Viên mãn Bồ tát đạo (1 lạy)

Nguyện ngã Quảng độ chư chúng-sanh (1 lạy)

Chí tâm qui mạng đảnh lễ Nam mô Tây phương cực lạc thế-giới giáo chủ, thọ quang thể tướng vô-lượng vô-biên, từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát nguyện độ hàm linh, đại từ đại bình-đẳng tiếp dẫn đạo sư A-Di-Ðà Như-Lai biến pháp giới Tam bảo (1 lạy)

Tự qui y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm (1 lạy)

Tự qui y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải (1 lạy)

Tự qui y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại(1 lạy)

HẾT TẬP 1 KINH HOA NGHIÊM

--- o0o ---

Xem dưới dạng văn bản thuần túy