× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Hoa Nghiêm01. Phẩm Thế-Chủ Diệu-Nghiêm thứ nhất (1)

I. Ðại Hội Vân Tập

(1) Như vậy tôi nghe, một lúc Phật ở nước Ma-Kiệt-Ðề, trong đạo-tràng bồ-đề, ban đầu thành Vô-thượng Chánh-giác. Nơi đó đất cứng chắc, bằng Kim-Cang. Có các luân-báu, hoa báu, châu ma-ni thanh-tịnh, dùng trang nghiêm. Các c hâu ma-ni sắc-tướng hải làm tràng, thường phóng quang minh, luôn vang ra tiếng vi diệu. Các mành lưới-báu, chuỗi-hoa hương thơm, bủa giăng rủ bốn phía. Châu ma-ni bảo-vương biến-hiện tự-tại, mưa vô-tận châu-bảo và những hoa đẹp rải khắp mặt đất. Cây báu giăng hàng, nhánh lá sum-sê sáng-rỡ.

Do thần lực của Phật làm cho đạo-tràng này ảnh-hiện tất cả sự trang-nghiêm.

Cây bồ-đề cao lớn lạ thường : thân bằng Kim-Cang và Lưu-Ly, cành cây bằng nhiều chất bảo tốt đẹp, lá báu giăng che như mây, hoa báu nhiều màu đơm sáng các nhánh, trái bồ-đề bằng châu ma-ni chiếu sáng, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa.

Quanh cây bồ-đề đều phóng quang-minh, trong quang-minh rưới ma-ni-bảo, trong ma-ni-bảo có các Bồ-Tát xuất hiện, đông nhiều như mây.

Lại do thần lực của Như-Lai, cây bồ-đề này thường vang ra tiếng vi-diệu, nói các thứ pháp-môn vô-cùng vô-tận.

Cung-điện lâu-đài của Ðức Như-Lai ở, rộng-rãi trang-nghiêm, tốt đẹp khắp đến mười Phương. Lâu-đài này do châu ma-ni nhiều màu hiệp thành, các thứ hoa báu đơm-đẹp, những đồ trang-nghiêm trong lâu đài tuôn ánh-sáng như mây.

Từ trong lâu-đài chói sáng kết thành bảo-tràng, vô-biên Bồ-Tát và đạo-tràng chúng-hội đều hợp nơi đó, vì có thể xuất hiện quang-minh của chư Phật. Ma-ni bửu-vương bất-tư-nghì-âm kết lại thành lưới. Thần-thông tự-tại của Như-Lai làm cho tất cả cảnh-giới đều hiện trong lưới báu. Tất cả chúng-sanh, cùng nơi chỗ nhà cửa của họ, đều hiện bóng trong đó. Lại do thần-lực của chư Phật, trong khoảng một niệm, cả pháp-giới đều bao gồm trong lưới.

Toà sư-tử cao rộng tốt đẹp : đài bằng châu ma-ni, lưới bằng hoa sen, vòng quanh bằng bảo-châu vi-diệu thanh-tịnh, hoa đẹp nhiều mầu kết thành chuỗi.

Cung điện, lâu đài, cửa nẻo, thềm bực, tất cả đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây báu, nhánh lá, bông trái xen nhau rực rỡ. Châu ma-ni chiếu sáng như mây. Chư Phật mười phương hoá hiện nơi châu-vương. Bảo-châu vi-diệu trong búi tóc của tất cả Bồ-Tát đều phóng quang minh chói sáng lâu đài.

Lại do oai thần của chư Phật, chư Bồ-Tát diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như-Lai, tiếng đó vi-diệu, vang xa khắp đến tất cả chỗ.

Lúc đó Ðức Thế-Tôn ngự trên tòa sư-tử này thành vô thượng chánh giác : trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng, thân Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp cõi nước mười phương. Ví như hư không bao gồm các sắc tướng, đối với các cảnh giới không chỗ phân biệt. Lại như hư không khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong tất cả quốc độ. Thân Phật thường khắp ngồi trong tất cả đạo tràng của chúng Bồ-Tát, oai quang của Phật chói rỡ như mặt trời mọc lên soi sáng thế giới. Phước đức của Phật rộng lớn như biển cả, đều đã thanh-tịnh, mà luôn thị hiện sanh vào quốc độ chư Phật. Vô biên sắc tướng, đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp-giới, bình đẳng không sai khác. Diễn thuyết tất cả pháp như giăng bủa mây lớn. Mỗi đầu sợi lông đều có thể dung thọ tất cả thế giới mà vẫn không chướng ngại. Ðều hiện vô lượng thần thông giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thân Phật khắp mười phương mà không có tướng qua lại. Trí Phật vào tất cả tướng mà rõ thấu các pháp đều không tịch. Tất cả thần-biến của chư Phật ba đời đều thấy cả trong quang-minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả Phật-độ trong kiếp số bất-tư-nghì đều làm cho hiển-hiện.

Có mười thế-giới vi-trần số đại Bồ-Tát theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của các ngài là : Phổ-Hiền Bồ-Tát, Phổ-Ðức-Tói-Thắng-Ðăng-Quang-Chiếu Bồ-Tát, Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Diệm-Diệu-Quang Bồ-Tát, Phổ-Âm-Công-Ðức-Hải-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Kế-Hoa-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Quang Bồ-Tát, Phổ-Quang-Minh-Tướng Bồ-Tát, Hải-Nguyệt-Quang-Ðại-Minh Bồ-Tát, Vân-Âm-Hải-Quang-Vô-Cấu-Tạng Bồ-Tát, Công-Ðức-Bảo-Kế-Trí-Sanh Bồ-Tát, Công-Ðức-Tự-Tại-Vương-Ðại-Quang Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Bồ-Tát, Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Bồ-Tát, Ðại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tê Bồ-Tát, Hương-Diệm-Quang-Tràng Bồ-Tát, Ðại-Minh-Ðức-Thâm-Mỹ-Âm Bồ-Tát, Ðại-Phước-Quang-Trí-Sanh Bồ-Tát, có mười thế giới vi-trần-số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ.

Từ xưa chư Bồ-Tát này cùng với Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai đồng tu tập thiện căn, thật hành Bồ-Tát hạnh, từ biển căn lành của Như-Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba-la-mật, huệ-nhãn sáng suốt thấy ba đời, nơi các môn tam-muội đều đầy đủ thanh-tịnh, biện tài rộng lớn vô tận như biển, đủ công-đức Phật tôn nghiêm đáng kính, biết căn tánh của chúng-sanh thuận theo giáo-hóa điều phục, vào tạng pháp-giới, trí vô-phân-biệt, chứng giải-thoát của Phật rất sâu rộng lớn, có thể tùy phương tiện, vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với trí-tuệ, cùng tận thuở vị-lai rõ thấu cảnh-giới bí-mật rộng lớn của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên bực Phổ-Quang-Minh của Như-Lai, nhập nơi vô-lượng môn tam-muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng sự với thế-gian mà thật hành thế-pháp, tổng-trì rộng lớn chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo chuyển pháp-luân bất-thối, biển cả công-đức của tất cả Như-Lai đều vào nơi thân của các ngài, tất cả quốc-độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, đã từng cúng-dường tất cả chư Phật trải qua vô-biên số kiếp luôn hoan-hỷ không nhàm, chỗ tất cả chư Phật chứng đạo bồ-đề các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện-thệ Phổ-Hiền đã được, làm cho trí-thân của tất cả chúng-sanh đều đầy đủ. Chư Bồ-Tát trên đây trọn nên vô-lượng công-đức như vậy.

Lại có thế-giới vi-trần số Chấp-Kim-Cang Thần : Diệu-Sắc Na-La-Diên Thần, Nhựt-Luân Tốc-Tật-Tràng Thần, Tu-Di-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần, Chư-Căn-Mỹ-Diệu Thần, Khả-Ái-Lạc-Quang-Minh Thần, Ðại-Thọ-Lôi-Âm Thần, Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần, Mật-Diệm-Thắng-Mục Thần, Liên-Hoa-Quang-Ma-Ni-Kế Thần, Thế-giới vi-trần số Kim-Cang thần như vậy làm bực tối thượng-thủ. Chư thần này thường phát nguyện lớn trong vô-lượng kiếp quá-khứ : nguyện thường gần-gũi cúng dường chư Phật, nguyện hạnh đã được viên-mãn, đã đến bỉ-ngạn, chứa nhóm vô-biên phước-nghiệp thanh-tịnh, đã thông đạt cảnh-giới của các môn tam-muội, đã được thần-thông theo ở bên Như-Lai, nhập cảnh-giới bất-khả tư-nghì giải-thoát, oai-quang các ngài rất hùng mãnh nơi chúng hội, tùy theo chúng-sanh mà hiện thân để điều phục, tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào thời các cũng hóa thân theo qua, chỗ cũa tất cả Như-Lai ở các ngài thường siêng năng hộ vệ.

Lại có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng Thần : Hoa-Kế Trang-Nghiêm Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Hải-Âm Ðiều-Phục Thần, Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần, Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần, Tói-Thượng-Quang-Nghiêm Thần, Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần, Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần, Phổ-Hiện-Nhiếp-Thủ Thần, Bất-Ðộng-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng-Thần như vậy làm bực thượng thủ. Từ xưa chư thần này đã thành-tựu đại-nguyện cúng-dường phục-sự tất cả chư Phật.

Lại có thế-giới vi-trần số Túc-Hành-Thần : Bửu-Ấn-Thủ Thần, Liên-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Hoa-Kế Thần, Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần, Diệu-Bảo-Tinh-Tràng Thần, Lạc-Thổ-Diệu-Âm Thần, Chiên-Ðàn-Thọ-Quang Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Vi-Diệu-Quang-Minh Thần, Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần, có thế-giới vi-trần số Túc-hành Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thần này trong vô-lượng kiếp quá-khứ thường gần gũi Như-Lai.

Lại có thế-giới vi-trần số Ðạo-Tràng Thần : Tịnh Trang-Nghiêm-Tràng Thần, Tu-Di Bảo-Quang Thần, Lôi-Âm-Tràng-Tướng Thần, Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần, Hoa-Anh-Quang-Kế Thần, Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần, Kim-Cang-Thể-Vân Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần, có thế-giới vi-trần số Ðạo-Tràng-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Thuở quá-khứ, chư thần này đã gặp vô-lượng Phật thành tựu nguyện-lực thường cúng dường Phật.

Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần : Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện Thần, Thanh-Tịnh-Hỷ-Bảo Thần, Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần, Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn Thần, Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần, Thạnh-Phước-Quang-Minh Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Hương-Kế-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Bửu-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần như vậy làm bực Thượng-thủ. Trong vô-lượng bất-tư-nghì kiếp, chư thần này đều trang nghiêm Thanh-Tịnh cung-điện của Như-Lai.

Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Ðịa Thần : Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa Thần, Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần, Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần, Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần, Diệu-Sắc-Thắng-Nhãn Thần, Hương-Mao-Phát-Quang Thần, Duyệt-Ý-Âm-Thinh Thần, Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần, Kim-Cang-Nghiêm-Thể Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Ðịa Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này thuở xưa phát-nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật đồng tu phước-nghiệp.

Lại có vô-lượng chủ Sơn-thần : Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần, Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần, Ly-Trần Tịnh-Kế Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Ðại-Lực Quang-Minh Thần, Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần, Vi-Mật-Quang-Luân Thần, Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần, Kim-Cang-Mật-Nhãn Thần, có vô-lượng Chủ-Sơn-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đã được pháp-nhãn thanh-tịnh đối với các pháp.

Lại có bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần : Bố-Hoa-Như-Vân Thần, Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần, Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần, Cát-Tường-Tịnh-Diệp Thần, Thùy-Bố-Diệm-Tàng Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Khả-Ý-Lôi-Âm Thần, Quang-Hương Phổ-Biến Thần, Diệu-Quang Hoánh-Diệu Thần, Hoa-Quả-Quang-Vị Thần. Bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều có vô-lượng quang-minh khả-ái.

Lại có vô-lượng Chủ-Dược Thần : Cát-Tường Thần, Chiên-Ðàn-Lâm Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần, Mao-Khổng-Quang-Minh Thần, Phổ-Trị Thanh-Tịnh Thần, Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần, Minh-Kiến Thập-Phương Thần, vô-lượng Chủ-Dược Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều lìa cấu nhiễm, lòng nhơn từ cứu-giúp muôn vật.

Lại có vô-lượng Chủ-Giá Thần : Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần, Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần, Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần, Tăng-Trưởng Tinh-Khí Thần, Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần, Diệu-Nghiêm Hoàn-Kế Thần, Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần, Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần, Kiến-Giả Ái-Nhạo Thần, Ly-Cấu-Tịnh-Quang Thần, có vô-lượng Chủ-Giá thần như vậy là bực thượng-thủ. Chư thần này đều được thành tựu đại hỷ.

Lại có vô-lượng Chủ-Hà Thần : Phổ-Phát-Tánh-Lưu Thần, Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần, Ly-Trần Tịnh-Nhãn Thần, Thập-Phương Biến-Hống Thần, Cứu-Hộ Chúng-Sanh Thần, Vô-Nhiệt Tịnh-Quang Thần, Phổ-Sanh Hoan-Hỷ Thần, Quảng-Ðức-Thắng-Tràng Thần, Quang-Chiếu-Phổ-Thế-Thần, Hải-Ðức-Quang-Minh Thần, có vô-lượng Chủ-Hà thần như vậy làm bực thượng-thử. Chư thần này đều ân cần để ý lợi ích chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Chủ-Hải Thần : Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần, Thành-Kim-Cang-Tràng Thần, Viễn-Ly-Trần-Cấu Thần, Phổ-Thủy-Cung-Ðiện Thần, Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần, Diệu-Hoa-Long-Kế Thần, Phổ-Trì-Quang-Vị Thần, Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần, Kim-Cang-Diệu-Kế Thần, Hải-Triều-Lôi-Âm Thần, có vô-lượng Chủ-Hải thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều dùng biển cả công-đức của Như-Lai để đầy đủ thân mình.

Lại có vô-lượng Chủ-Thủy Thần : Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần, Hải-Triều-Vân-Âm Thần, Diệu-Sắc Luân-Kế Thần, Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần, Ly-Cấu-Hương-Tích Thần, Phước-Kiều-Quán-Âm Thần, Tri-Túc-Tự-Tại Thần, Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần, Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần, Hống-Âm-Biến-Hải Thần, có vô lượng Chủ-Thủy thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tất cả chúng-sanh.

Lại có vô số Chủ-Hỏa Thần : Phổ-Quang Diệm-Tàng Thần, Phổ-Tập Quang-Tàng Thần, Ðại-Quang-Phổ-Chiếu Thần, Chúng-Diệu-Cung-Ðiện Thần, Vô-Tận Quang-Kế Thần, Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn Thần, Thập-Phương-Cung-Ðiện như Tu-Di-Sơn Thần, Oai-Quang-Tự-Tại Thần, Quang-Minh-Phá-Ám Thần, Lôi-Âm-Ðiển-Quang Thần, có vô-số Chủ-Hoả thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều có thể thị-hiện các thứ quang-minh làm cho chúng-sanh dứt trừ những nhiệt-não.

Lại có vô-lượng Chủ-Phong Thần : Vô-Ngại-Quang-Minh Thần, Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần, Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần, Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần, Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần, Ðại-Thinh-Biến-Hống Thần, Thọ-Sóc-Thùy-Kế Thần, Sở-Hành-Vô-Ngại Thần, Chủng-Chủng-Cung-Ðiện Thần, Ðại Quang-Phổ-Chiếu Thần, có vô-lượng Chủ-Phong thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn.

Lại có vô-lượng Chủ-Không Thần : Tịnh-Quang-Phổ Chiếu Thần, Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần, Sanh-Cát-Tường-Phong Thần, Ly-Chướng An-Trụ Thần, Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần, Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần, Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần, Ly-Cấu-Quang-Minh Thần, Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần, Quang-Biến-Thập-Phương Thần, có vô-lượng Chủ-Không thần như vậy làm bực thượng-thủ.

Lại có vô-lượng Chủ-Phương Thần : Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần, Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần, Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần, Châu-Hành-Bất-Ngại Thần, Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc Thần, Phổ-Du-Tịnh-Không Thần, Ðại-Vân-Tràng-Âm Thần, Kế-Mục-Vô-Loạn Thần, Phổ-Quán-Thế-Nghiệp Thần, Châu-Biến-Du-Lãm Thần, có vô-lượng Chủ-Phương thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể dùng phương tiện phóng-quang-minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt.

Lại có vô-lượng Chủ-Dạ Thần : Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Thần, Hỷ-Nhãn-Quán-Thế Thần, Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần, Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần, Phổ-Hiện-Cát-Tường Thần, Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần, Bình-Ðẳng-Hộ-Dục Thần, Du-Hí-Khoái-Lạc Thần, Chư-Căn-Thường-Hỷ Thần, Xuất-Sanh-Tịnh-Phước Thần, có vô-lượng Chủ-Dạ thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng tu-tập, vui với chánh-pháp.

Lại có vô-lượng Chủ-Trú Thần : Thị-Hiện-Cung-Ðiện Thần, Phát-Khởi-Huệ-Hương Thần, Lạc-Thắng-Trang-Nghiêm Thần, Hương-Hoa-Diệu-Quang Thần, Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần, Nhạo-Tác-Hỷ-Mục Thần, Phổ-Hiện-Chư-Phương Thần, Ðại-Bi-Quang-Minh Thần, Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần, Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần, có vô-lượng Chủ-Trú thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu-pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm-sức cung-điện.

Lại có vô-lượng A-Tu-La-Vương : La-Hầu-Vương, Tỳ Ma-Chất-Ða-La Vương, Xảo-Huyễn-Thuật Vương, Ðại-Quyến-Thuộc Vương, Ðại-Lực Vương, Biến-Chiếu Vương, Kiên-Cố-Hành-Diệu-Trang-Nghiêm Vương, Quảng-Ðại-Nhơn-Huệ Vương, Xuất-Hiện-Thắng-Ðức Vương, Diệu-Hảo-Âm-Thinh Vương, có vô-lượng A-Tu-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các A-Tu-La-Vương này đều đã siêng-năng xô dẹp ngã-mạn và những phiền não.

Lại có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương : Ðại-Tốc-Tật-Lực Vương, Vô-Năng-Hoại-Bảo-Cái Vương, Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương, Tâm-Bất-Thối-Chuyển Vương, Ðại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương, Kiên-Cố-Tịnh-Quang-Vương, Xảo-Nghiêm-Quang-Kế Vương, Phổ-Thiệp-Thị-Hiện Vương, Phổ-Quán-Hải Vương, Phổ-Âm-Quãng-Mục Vương, có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Ca-Lâu-La Vương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu-hộ tất cả chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương : Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên Vương, Diệu-Hoa-Tràng Vương, Chủng-Chủng Trang-Nghiêm Vương, Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương, Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương, Kiến-Giả-Hân-Lạc Vương, Ðộng-Ðịa-Lực Vương, Nhiếp-Phục-Ác-Chúng Vương, có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Khẩn-Na-La Vương này đều siêng-năng tinh-tấn quán tất cả pháp, lòng thường khoái-lạc du-hí tự-tại.

Lại có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương : Thiện-Huệ Vương, Thanh-Tịnh-Oai-Âm Vương, Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương, Diệu-Mục-Chủ Vương, Như-Ðăng-Tràng-Vi-Chúng-Sở-Quy Vương, Tói-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương, Sư-Tử-Ức Vương, Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương, Tu-Di-Kiên-Cố Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương, có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Ma-Hầu-La-Già Vương này đều siêng tu-tập phương-tiện rộng lớn làm cho chúng-sanh dứt hẳn ngu-si.

Lại có vô-lượng Dạ-Xoa Vương : Tỳ-Sa-Môn Vương, Tự-Tại-Âm Vương, Nghiêm-Trì-Khí-Trượng Vương, Ðại-Trí-Huệ Vương, Diệm-Nhãn-Chủ Vương, Kim-Cang-Nhãn Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Dũng-Ðịch-Quân Vương, Phú-Tư-Tài Vương, Lực-Hoại-Cao-Sơn Vương, có vô-lượng Dạ-Xoa Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Dạ-Xoa Vương này đều siêng thủ-hộ tất cả chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Ðại-Long Vương : Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Vương, Ta-Kiệt-La Vương, Vân-Âm-Diệu-Tràng Vương, Diệm-Khẩu-Hải-Quang Vương, Phổ-Cao-Vân-Tràng Vương, Ðức-Xoa-Ca-Vân-Tràng Vương, Phổ-Vận-Ðại-Thinh Vương, Vô-Nhiệt-Não Vương, có vô-lượng Ðại-Long Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Long-Vương này đều siêng-năng kéo mây rưới mưa làm tiêu trừ sự phiền-não cho chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương : Tăng-Trưởng Vương, Long-Chúa-Vương, Thiện-Trang-Nghiêm-Tràng Vương, Phổ-Nhiêu-Ích-Hành-Vương, Thậm-Khả-Bố-Úy Vương, Mỹ-Mục-Trang-Nghiêm Vương, Cao-Phong-Huệ Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Vương, Quảng-Ðại-Thiên-Diệu-A-Tu-La-Nhãn Vương, có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Cưu-Bàn-Trà Vương này đều siêng tu-học pháp môn vô-ngại phóng quang-minh lớn.

Lại có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương : Trì-Quốc-Càn-Thác-Bà Vương, Thọ-Quang Vương, Tịnh-Mục Vương, Hoa-Quang Vương, Phổ-Âm Vương, Nhạo-Diệu-Ðộng-Diêu-Mục Vương, Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Vương, Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Vương, Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Vương, Nhạo-Phổ-HIện-Quang-Nghiêm Vương, có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Càn-Thác-Bà Vương này đều tin hiểu sâu xa đối với đại-pháp, hoan-hỷ kính mến, siêng-năng tu-tập chẳng mỏi nhàm.

Lại có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử : Nguyệt-Thiên-Tử, Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử, Chúng-Diệu-Tịnh-Quang-Minh Thiên-Tử, An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử, Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử, Thị-Hiện-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Tử, Phổ-Du-Bất-Ðộng-Quang Thiên-Tử, Tinh-Tú-Vương Tự-Tại Thiên-Tử, Tịnh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử, Ðại-Oai-Ðức-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng năng mở bày tâm-bửu của chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử : Nhựt-Thiên-Tử, Quang-Diệu-Nhãn Thiên-Tử, Tu-Di-Quang-Khả-Úy-Kính-Tràng Thiên-Tử, Ly-Cấu-Bửu-Trang-Nghiêm Thiên-Tử, Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển Thiên-Tử, Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử, Tói-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử, Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, Quang-Minh Nhãn Thiên-Tử, Trì-Thắng-Ðức Thiên-Tử, Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng tu-tập lợi ích chúng-sanh thêm lớn căn lành cho họ.

Lại có vô-lượng Ðao-Lợi Thiên-Vương : Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương, Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương, Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương, Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương, Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Chánh-Niệm Thiên-Vương, Tu-Di-Thắng-Âm Thiên-Vương, Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương, Tự-Tại-Quang-Minh-Năng-Giác-Ngộ Thiên-Vương, có vô-lượng Ðao-Lợi Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng phát khởi phước-nghiệp rộng lớn của tất cả thế-gian.

Lại có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương : Thiện-Thời-Phần Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Tận-Huệ-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương, Thiện-Biến-Hóa-Ðoan-Nghiêm Thiên-Vương, Tổng-Trì-Ðại-Quang-Minh Thiên-Vương, Bất-Tư-Nghì-Trí-Huệ Thiên-Vương, Luân-Tê Thiên-Vương, Quang-Diệm Thiên-Vương, Quang-Chiếu Thiên-Vương, Phổ-Quan-Sát-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương, có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hỷ-túc.

Lại có bất-tư-nghì số Ðâu-Suất Thiên-Vương : Tri-Túc Thiên-Vương, Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương, Tối-Thắng-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo Diệu-Mục Thiên-Vương, Bửu-Phong-Tịnh-Nguyệt Thiên-Vương, Tói-Thắng-Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương, Kim-Cang-Diệu-Quang-Minh Thiên-Vương, Tinh-Tú-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có bất-tư-nghì Ðâu-Suất Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng trì-niệm danh-hiệu của tất cả chư Phật.

Lại có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương : Thiện-Biến-Hóa Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương, Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương, Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương, Niệm-Quang Thiên-Vương, Tói-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương, Chúng-Diệu-Tối-Thắng-Quang Thiên-Vương, Diệu-Kế-Quang-Minh Thiên-Vương, Thành-Tựu-Hỷ-Huệ Thiên-Vương, Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương, Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương, có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng điều phục tất cả chúng-sanh cho họ được giải-thoát.

Lại có vô-số Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Vương : Ðắc-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Mục chủ Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Dõng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương, Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Cảnh-Giới-Môn Thiên-Vương, Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Hoa-Nhị-Huệ-Tự-Tại Thiên-Vương, Nhơn-Ðà-La-Lực-Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh Thiên-Vương, có vô-số tự-tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng tu-tập pháp-môn rộng lớn phương-tiện tự-tại.

Lại có vô-số Ðại-Phạm Thiên-Vương : Thi-Khí Thiên-Vương, Huệ-Quang Thiên-Vương, Thiện-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Phổ-Vân-Âm Thiên-Vương, Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Thiên-Vương, Quang-Biến-Thập-Phương Thiên-Vương, Biến-Hóa-Âm Thiên-Vương, Quang-Minh-Chiếu-Diệu-Nhãn Thiên-Vương, Duyệt-Ý-Hải-Âm Thiên-Vương, có vô-số Phạm-Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đủ đại-từ thương xót chúng-sanh, phóng quang chiếu khắp làm cho chúng-sanh đều vui đẹp.

Lại có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương : Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương, Năng-Tự-Tại-Âm Thiên-Vương, Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Thanh-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương, Phổ-Âm-Biến-Chiếu Thiên-Vương, Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương, Vô-Cấu-Xưng-Quang-Minh Thiên-Vương, Tối-Thắng-Tịnh-Huệ-Quang Thiên-Vương, có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều an trụ nơi pháp-môn hỉ-lạc tịch-tịnh rộng-lớn vô-ngại.

Lại có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương : Thanh-Tịnh-Danh-Xưng Thiên-Vương, Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Ðức Thiên-Vương, Tu-Di-Âm Thiên-Vương, Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tối-Thắng-Quang-Chiếu Thiên-Vương, Thế-Gian Tự-Tại Chúa Thiên-Vương, Quang-Diệm Tự-Tại Thiên-Vương, Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương, Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương, Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đã an-trụ pháp-môn rộng-lớn, siêng làm lợi ích cho thế-gian.

Lại có vô-lượng Quảng-Quả Thiên-Vương : Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm Hải Thiên-Vương, Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương, Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương, Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương, Nhạo-Triền-Huệ Thiên-Vương, Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Quảng-Ðại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương, có vô-số lượng Quảng-Quả Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều dùng pháp tịch-tịnh mà làm cung-điện và an-trụ trong đó.

Lại có vô-số Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương : Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Công-Ðức-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Huệ Thiên-Vương, Bất-Ðộng-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Trí Thiên-Vương, Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Cực-Tinh-Tấn-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, có vô-số Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng.

(1) Lúc bấy giờ, hải-chúng đều đã vân tập nơi đạo-tràng của Như-Lai. Tất cả đều nhất tâm chiêm-ngưỡng Ðức Thế-Tôn.

(1) : Hán bộ quyển 2.

Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu-nhiễm phiền-não và những tập-khí thừa, xô ngã tòa núi trọng-chướng, được thấy Phật không bị trệ-ngại. Ðại-chúng này, từ vô-lượng kiếp xa xưa, đã được sự nhiếp-thọ của Ðức Tỳ-Lô-Giá-Na Phật, trong thời ký tu bồ-tát-hạnh. Họ đã được giáo-hóa thành-thục và đều được an-trụ nơi đạo nhứt-thiết-chủng-trí, đã vun trồng vô-lượng đức lành và đều được đại-phước, đã vào nơi nguyện hải phương-tiện, chỗ thật hành đều hoàn-toàn thanh-tịnh, đã khéo xuất-ly, thường thấy Phật được rõ ràng, dùng sức thắng-giải vào trong biển lớn công-đức của Như-Lai, đã được du-hí thần-thông nơi môn giải-thoát của chư Phật.


II.- CHƯ THIÊN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN.

Diệu-Diệm-Hải Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có sức phương-tiện tịch-tịnh khắp pháp-giới hư-không-giới.

Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả pháp đều tự-tại.

Thanh-Tịnh-Công-Ðức-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả các pháp vô-tướng, không sanh-diệt, không lai khứ, vô-công-dụng-hạnh.

Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển trí-huệ hiện thấy thật-tướng của tất cả pháp.

Bất-Ðộng-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn đại-định phương-tiện đem lại vô-biên sự an-lạc cho chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát pháp tịch-tịnh dứt những si-mê bố-úy.

Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn công-hạnh tư-duy khéo vào vô-biên cảnh-giới chẳng khởi tất cả cõi hữu-lậu.

Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất-động, vô-sở-y.

Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào cảnh-giới tịch-tịnh, khắp hiện quang-minh của Phật.

Danh-Xưng-Quang-Thiện-Tinh-Tấn Thiên-Vương được giải-thoát-môn an-trụ nơi chỗ tự-ngộ, mà dùng vô-biên cảnh-giới rộng lớn làm cảnh sở-duyên.

Bấy giờ, Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, nương oai lực của Phật, quan sát khắp các chúng Ðại-Tự-Tại-Thiên, rồi nói kệ rằng :

Thân Phật phổ-biến các đại-hội
Ðầy khắp pháp-giới không cùng tận
Tịch diệt vô-tánh bất-khả-thủ
Vì cứu thế-gian mà xuất hiện.
Như-Lai Pháp-Vương xuất thế-gian
Thắp đèn diệu-pháp chiếu cõi đời
Cảnh-giới Vô-biên cũng vô-tận
Ðây, chỗ chứng của Tự-Tại-Danh.
Phật bất tư-nghị rời phân-biệt
Rõ mười phương đều không có tướng
Mở đạo thanh-tịnh để dạy đời
Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai trí-huệ vô-biên-tế
Tất cả thế-gian chẳng lường được
Diệt lòng si tối của chúng-sanh
Ðại-Huệ Thiên-Vương được an-trụ
Như-Lai công-đức bất tư-nghị
Chúng-sanh thấy Phật hết phiền-não
Khiến khắp thế-gian được an vui
Bất-Ðộng Thiên-Vương đã được thấy.
Chúng-sanh tối tăm thường lầm lỗi
Như-Lai dạy cho pháp tịch-tịnh
Là đèn trí-huệ sáng soi đời
Diệu-Nhãn Thiên-Vương có thể biết.
Sắc thân tịnh-diệu của Như-Lai
Hiện khắp mười phương không gì sánh
Thân Phật vô-tánh vô-sở-y
Thiện-Tư Thiên-Vương quan-sát được.
Thinh Âm của Phật vô-hạn ngại
Kẻ đáng được ngộ đều được nghe
Nhưng Phật vắng-lặng thường bất-động
Nhạo-Trí Thiên-Vương chứng môn này.
Như-Lai tịch-tịnh, bực giải-thoát
Hiện khắp mười phương không sót chỗ
Quang-minh soi sáng khắp thế-gian
Nghiêm-Tràng Thiên-Vương đã được thấy.
Vô-biên kiếp-hải thuở quá-khứ
Phật vì chúng-sanh cầu giác-đạo
Vô-lượng thần-thông độ muôn loài
Danh-Xưng Thiên-Vương đã thấy được.


Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp căn-cơ tất cả chúng-sanh để thuyết-pháp dứt nghi.

Tịnh-Trang-Nghiêm-Hải Thiên-Vương được môn giải-thoát theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật.

Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được môn giải-thoát thân pháp-tánh bình-đẳng trang-nghiêm vô-sở-y.

Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả các pháp thế-gian, trong một niệm an lập bất tư-nghì biển trang-nghiêm.

Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn nơi một lỗ chân lông hiện bất tư-nghì Phật-độ không chướng-ngại.

Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán-sát pháp-giới.

Nhạo-Truyền-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn vì tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp thường xuất hiện vô-lượng thân.

Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán tất cả cảnh-giới thế-gian chứng nhập pháp-giới bất tư-nghì.

Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị pháp xuất-yếu cho tất cả chúng-sanh.

Quảng-Ðại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh đáng được hóa-độ làm cho họ chứng nhập Phật-pháp.

Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quảng-Thiên, Vô-Lượng-Quảng-Thiên, Quảng-Quả-Thiên rồi kệ rằng :

Cảnh-giới của Phật bất tư-nghì
Tất cả chúng-sanh chẳng lường được
Khiến chúng-sanh kia đều tin hiểu
Ý nguyện rộng lớn không cùng tận.
Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp
Thần-lực của Phật dìu-dắt họ
Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền
Nghiêm-Hải-Thiên-Vương thấy như vậy.
Tất cả pháp tánh vô-sở-y
Phật hiện thế-gian cũng như vậy
Khắp trong các cõi không chỗ nương
Nghĩa này, Thắng-Huệ quan-sát được.
Theo lòng chúng-sanh chỗ mong muốn
Thần-lực của Phật đều hiện được
Mỗi mỗi sai khác bất tư-nghì
Huệ-Tràng Thiên-Vương đã được chứng.
Bao nhiêu cõi nước thuở quá-khứ
Trong lỗ chân-lông hiện đủ cả
Ðây là chư Phật đại thần-thông
Tịch-Tịnh Thiên-Vương tuyên-thuyết được.
Tất cả pháp-môn không cùng tận
Hội trong đạo-tràng của một pháp
Pháp-tánh như vậy Phật nói ra
Môn phương-tiện này Trí-Nhãn biết.
Bao nhiêu cõi nước ở mười phương
Xuất hiện trong đó mà thuyết-pháp
Thân Phật không đến cũng không đi
Ðây, cảnh-giới của Nhạo-Truyền-Huệ.
Phật xem thế-pháp như vang bóng
Vào chỗ rất sâu của pháp kia
Nói các pháp-tánh thường lặng yên
Thiện-Chủng Thiên-Vương hay thấy biết.
Phật khéo rõ biết các cảnh-giới
Theo cơ chúng-sanh rưới pháp mầu
Dạy môn xuất-yếu bất-tư-nghì
Tịch-Tịnh Thiên-Vương hay ngộ nhập.
Thế-Tôn thường dùng từ-bi lớn
Vì độ chúng-sanh mà hiện thân
Bình-đẳng thuyết-pháp đều được nhờ
Quảng-Ðại Thiên-Vương đã chứng được.


Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ thấu đạo phương-tiện giải-thoát tất cả chúng-sanh.

Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thị-hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư-thiên như vang, như bóng.

Tịch-Tịnh-Ðức Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện lớn trang-nghiêm thanh-tịnh khắp tất cả cảnh-giới Phật.

Tu-Di-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn mãi lưu chuyển trong biển sanh-tử theo các chúng-sanh.

Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn nghĩ nhớ công-hạnh điều-phục chúng-sanh của Như-Lai.

Khả-Ái-Nhạo-Phố-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn vô-lượng phổ-môn Ðà-La-Ni thường diễn thuyết.

Thế-Gian-Tự-Tại-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh gặp Phật, sanh tín-tâm.

Quang-Diệm-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly.

Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn chứng nhập công-hạnh điều-phục của tất cả bồ-tát vô-biên vô-tận như hư-không.

Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn bi, trí rộng lớn quan-sát vô-lượng phiền-não của chúng-sanh.

Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng quang-minh hiện thân khẩn ý của Phật nhiếp hóa chúng-sanh.

Lúc đó Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Tịnh-Thiên, Vô-lượng-Tịnh-Thiên, Biến-Tịnh-Thiên rồi nói kệ rằng :

Rõ biết pháp-tánh là vô-ngại
Hiện khắp mười phương vô-lượng cõi
Nơi cảnh-giới Phật chẳng nghĩ bàn
Khiến chúng đồng quy biển giải-thoát.
Như-Lai ở đời vô-sở-y
Hiện trong các cõi như vang bóng
Pháp-tánh rốt ráo không khởi sanh
Thắng-Kiến Thiên-Vương được ngộ nhập.
Từ vô-lượng kiếp tu phương-tiện
Thanh-tịnh các cõi khắp mười phương
Pháp-giới bất-động thường như-như
Tịnh-Ðức Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Chúng-sanh ngu-si bị chướng che
Mù tối thường ở trong sanh tử
Như-Lai dạy cho đạo sạch trong
Tu-Di-Âm Vương được giải-thoát.
Chư Phật thật hành đạo vô-thượng
Tất cả chúng-sanh không lường được
Thị-hiện các thứ phương-tiện-môn
Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát rõ.
Như-Lai thường dùng môn tổng-trì
Nhiều như vi-trần trong các cõi
Dạy bảo chúng-sanh khắp mọi nơi
Phổ-Chiếu Thiên-Vương đã chứng nhập.
Như-Lai ra đời rất khó gặp
Qua vô-lượng kiếp gặp một lần
Làm cho chúng-sanh hiểu biết tin
Tự-Tại-Chủ Thiên đã chứng được.
Phật nói pháp-tánh đều vô-tánh
Rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn
Khiến khắp chúng-sanh khởi lòng tin
Quang-Diệm Thiên-Vương khéo rõ biết.
Tam thế Như-Lai công-đức đủ
Hoá-độ chúng-sanh bất tư-nghì
Suy-nghĩ nơi kia sanh mừng vui
Nhạo-Pháp Thiên-Vương khai diễn được.
Chúng-sanh chìm trong biển phiền-não
Kiến trược ngu-si rất đáng sợ
Như-Lai thương xót khiến thoát ly
Hoá-Tràng Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai thường phóng đại quang-minh
Trong mỗi quang-minh vô-lượng Phật
Ðều hiện Phật-sự hóa chúng-sanh
Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.


Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn thường hưởng-thọ vui tịch-tịnh mà có thể hóa hiện tiêu-diệt khổ thế-gian.

Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn tâm đại bi tương-ứng lòng hỷ-lạc của tất cả chúng-sanh.

Tự-Tại-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm khắp hiện năng-lực phước-đức cho tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp.


Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả thế-gian thành trụ hoại đều như hư-không thanh-tịnh.

Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả thánh-nhơn.

Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể trải qua kiếp số diễn-thuyết nghĩa và phương-tiện của tất cả địa.

Diễn-Trang-Nghiêm-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện cúng-dường tất cả Bồ-Tát lúc từ Ðâu-Suất Thiên-Cung giáng-sanh.

Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát biển vô-tận thần-thông trí-tuệ.

Quảng-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển công-đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương-tiện xuất hiện thế-gian.

Tối-Thắng-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát sanh lòng tin sâu ưa thích đối với nguyện-lực thuở trước của Như-Lai.

Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quang Thiên, Vô-Lượng-Quang Thiên, Quang-Âm Thiên rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ Như-Lai thuở trước tu
Kính thờ cúng-dường vô-biên Phật
Như hạnh thanh-tịnh tính tâm xưa
Thừa Phật oai-thần nay điều thấy.
Thân Phật vô-tướng lìa cấu nhiễm
Thường trụ từ-bi luôn xót thương
Thế-gian ưu-khổ đều khiến trừ
Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật-pháp rộng lớn không ngàn mé
Tất cả quốc-độ hiện vào trong
Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng
Tự-Tại-Âm-Vương môn giải-thoát.
Như-Lai thần-lực không ai sánh
Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn
Trang-Nghiêm Thanh-Tịnh thường hiện tiền
Niệm-Trí Thiên-Vương đã chứng được.
Vi-Trần số cõi khắp mười phương
Có bao nhiêu Phật đều thờ kính
Nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công
Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.
Phật trong vô-lượng vô-số kiếp
Diễn thuyết phương tiện không ai hơn
Phật-pháp vô-cùng cũng vô-biên
Thiên-Tư Thiên-Vương đã được thấy.
Như-Lai thần-biến vô-lượng môn
Một niệm hiện ở tất cả chỗ
Giáng-sanh thành-đạo phương-tiện lớn
Là môn giải-thoát của Nghiêm-Âm.
Thần-lực gia-hộ hay diễn-thuyết
Và hiện thần-thông của chư Phật
Làm cho thanh-tịnh theo căn cơ
Quang-Âm Thiên-Vương đã được chứng.
Như-Lai trí-huệ không ngằn mé
Thế-gian không sánh không nhiễm trước
Từ tâm ứng vật khắp hiện tiền
Danh-Xưng Thiên-Vương đã được ngộ.
Phật xưa tu tập bồ-đề hạnh
Cúng-dường thập-phương tất cả Phật
Ở trước chư Phật phát đạo tâm
Tối-Thắng Thiên-Vương đã thấy biết.


Thi-Khí-Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ khắp trong đạo-tràng mười-phương thuyết-pháp chỗ thật hành thanh-tịnh không nhiễm trước.

Huệ-Quang-Phạm-Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh nhập chánh-thiền-định.

Thiện-Tư-Huệ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả pháp bất tư-nghì.

Phổ-Vân-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào tất cả biển âm thinh của chư Phật.

Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Phạm-Vương được giải-thoát-môn có thể ghi nhớ phương-tiện giáo-hóa tất cả chúng-sanh của Bồ-Tát.

Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả tướng nghiệp báo thế-gian đều sai khác.

Phổ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn tùy phẩm loại sai khác của tất cả chúng-sanh đều hiện thân ra trước họ để điều-phục.

Biến-Hóa-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ cảnh-giới hành tướng tịch-diệt thanh-tịnh của tất cả pháp.

Quang-Diệu-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn đối với tất cả cõi hữu-lậu không chấp-trước, không y chỉ, không ngằn mé, thường siêng xuất-hiện.

Duyệt-Y-Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn thường tư-duy quán-sát vô-tận pháp.

Lúc đó Thi-Khí Ðại-Phạm-Vương thừa oai-lực của Phật quán-sát khắp tất cả thiên-chúng Phạm-Chúng Thiên, Phạm-Phụ Thiên, Ðại-Phạm Thiên, rồi nói kệ rằng :

Thân Phật thanh-tịnh thường tịch diệt
Quang-minh chói sáng khắp thế-gian
Không tướng không hành không hình bóng
Ví như mây nổi giữa không-gian.
Phật-thân như vậy cảnh-giới định
Tất cả chúng-sanh không thể lường
Thị-hiện phương-tiện khó nghĩ bàn
Huệ-Quang Thiên-Vương đã ngộ được
Thế-giới vi-trần biển pháp-môn
Một lời diễn thuyết không còn sót
Kiếp-hải như vậy nói không cùng
Thiện-Tư Phạm-Vương được giải-thoát.
Viên-âm chư Phật khắp thế-gian
Chúng-sanh tùy loại đều được hiểu
Nhưng nơi âm-thinh vô-phân-biệt
Phổ-Âm Phạm-Vương ngộ như vậy.
Bao nhiêu chư Phật trong ba đời
Hướng đến phương-tiện bồ-đề hạnh
Tất cả đều hiện nơi Phật-thân
Âm-Tự-Tại Vương môn giải-thoát.
Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác
Tùy chỗ nhơn-cảm đều khác nhau
Thế-gian như vậy Phật hiện đều
Tịch-Tịnh-Quang Vương được ngộ-nhập.
Vô-lượng pháp-môn đều tự-tại
Ðiều-phục chúng-sanh khắp mười phương
Cũng chẳng phân-biệt nơi trong đây
Phổ-Quang Thiên-Vương đã rõ biết.
Phật thân vô-tận như hư-không
Vô-tướng vô-ngại khắp mười phương
Như-huyễn như-hóa khắp ứng hiện
Biến-Hóa Âm-Vương đã ngộ được.
Thân-tướng Như-Lai không ngằn mé
Trí-huệ âm-thinh cũng như thế
Hiện thân vô-trước ở thế-gian
Quang-Diệu Thiên-Vương đã chứng nhập.
Pháp-Vương an-trụ cung Diệu-pháp
Pháp-thân quang-minh soi tất cả
Pháp-tánh vô-tướng không gì bằng
Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát.


Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn hiện tiền thành-thục vô-lượng chúng-sanh tự-tại.

Thiện-Mục-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát sự vui của tất cả chúng-sanh làm cho họ được vào cảnh-giới vui của thánh-nhơn.

Diệu-Bửu-Tràng-Quan Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy theo những chỗ muốn hiểu biết của chúng-sanh làm cho họ thật hành.

Dũng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp nhiếp tất cả nghĩa diễn-thuyết vì tất cả chúng-sanh.

Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ đại-từ rộng lớn của Như-Lai tăng tấn công-hạnh của tự-mình.

Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện đại-bi dứt trừ tất cả tràng kiêu-mạn.

Tịch-Tịnh-Cảnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn điều-phục tâm sân hại của tất cả thế-gian.

Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy sự nghĩ nhớ đều đến phó hội nơi đạo-tràng của vô-biên chư Phật mười phương.

Hoa-Quang-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy tâm niệm của chúng-sanh khắp hiện thành chánh-giác.

Nhơn-Ðà-La-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn oai-lực tự-tại lớn vào khắp tất cả thế-gian.

Lúc đó Tự-Tại Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Phật-thân cùng khắp đồng pháp-giới
Khắp ứng chúng-sanh đều hiện tiền
Các thứ giáo-môn thường dạy trao
Nơi pháp tự-tại hai khai ngộ.
Thế-gian chỗ có các điều vui
Thánh tịch-diệt lạc là hơn hết
Trụ trong pháp-tánh lớn mênh-mông
Diệu-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.
Như-Lai xuất hiện khắp mười phương
Theo tâm chúng-sanh mà thuyết pháp
Tất cả lòng nghi đều dứt trừ
Diệu-Tràng Thiên-Vương được giải thoát.
Chư Phật khắp nơi diễn pháp mầu
Những pháp đã nói vô-lượng kiếp
Hay nói hết cả nơi một lời
Dũng-Mãnh Thiên-Vương đã rõ biết.
Ðức từ rộng lớn của thế-gian
Chẳng bằng mảy lông của Ðức Phật
Từ-tâm của Phật như hư-không
Diệu-Âm Thiên-Vương đã được ngộ.
Núi cao ngã-mạn của chúng-sanh
Phật-lực dứt trừ không còn sót
Công-dụng đại-bi của Như-Lai
Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát.
Huệ-Quang thanh-tịnh khắp thế-gian
Những người được thấy trừ si ác
Các đường ác-đạo cũng được lìa
Tịnh-cảnh Thiên-Vương được tỏ ngộ.
Ánh-sáng chân lông hay diễn thuyết
Hiện chư Phật đồng số chúng-sanh
Tùy chỗ thích ưa đều được nghe
Nghiêm-Tràng Thiên-Vương môn giải thoát.
Như-Lai tự-tại chẳng hề lường
Pháp-giới hư-không đều đầy khắp
Tất cả chúng hội thấy rõ ràng
Hoa-Quang Thiên-Vương chứng nhập được.
Vô-lượng vô-biên biển đại kiếp
Hiện khắp mười phương mà thuyết-pháp
Chưa từng thấy Phật có đến đi
Diệu-Quang Thiên-Vương đã tỏ ngộ.


Thiện-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai thị tất cả thần lực biến-hóa.

Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn rời bỏ tất cả phan duyên.

Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tâm si-ám của tất cả chúng-sanh cho họ được đầy trí-huệ.

Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-biên âm-thinh vừa ý.

Niệm-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết vô-tận tướng phước-đức của tất cả chư Phật.

Tối-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá-khứ.

Thắng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-ngộ trí-tuệ tất cả chúng-sanh.

Diệu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng-quang khắp đến hư-không giới mười phương.

Hỷ-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức tinh-tấn tất cả công việc làm không ai phá-hoại được.

Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả chúng-sanh tạo nghiệp thọ báo.

Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện bất tư-nghì thân hình chúng-sanh sai khác.

Lúc đó Thiện-Hóa Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Hóa-Lạc-Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Thế-gian nghiệp-tánh chẳng nghĩ bàn
Phật vì quần-mê đều khai-thị
Khéo nói lý chơn-thật nhơn-duyên
Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác.
Các môn quán Phật vô-sở-Hữu
Mười phương tìm cầu bất-khả-đắc
Pháp-tánh thị-hiện không chơn thật
Tịch-Âm Thiên-Vương thấy pháp này.
Công hạnh Phật vô-lượng kiếp
Vì dứt si-mê cho thế-gian
Nên dùng tịnh-quang thường chiếu soi
Lực-Quang Thiên-Vương đã được ngộ.
Âm-thinh vi-diệu của thế-gian
Không thể sánh được tiếng của Phật
Phật dùng một tiếng khắp mười phương
Trang-Nghiêm Thiên-Vương môn giải-thoát.
Bao nhiêu phước-lực của thế-gian
Chẳng bằng một tướng nơi thân Phật
Phước-đức của Phật đồng hư-không
Niệm-Quang Thiên-Vương đã được thấy.
Tam thế có nhiều vô-lượng kiếp
Bao nhiêu hình tướng thành cùng hoại
Hiện đủ nơi trong chân lông Phật
Vân-Âm Thiên-Vương đã rõ biết.
Thập-phương hư-không có thể lường
Chân lông của Phật không lường được
Như vậy vô-ngại bất tư-nghì
Diệu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Phật trong vô-lượng kiếp quá-khứ
Rộng tự-tại đầy đủ ba-la-mật
Tinh-tấn thật hành không mỏi nhàm
Hỷ-Huệ Thiên-Vương đã được biết.
Nhơn-duyên nghiệp-tánh bất tư-nghì
Phật vì thế-gian đều diễn-thuyết
Pháp-tánh thanh-tịnh vốn không nhơ
Hoa-Quang Thiên-Vương ngộ nhập được.
Ông nên quán Phật một chân lông
Tất cả chúng-sanh ở trong đó
Chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi
Phổ-Kiến Thiên-Vương đã hiểu biết.


Tri-Túc Thiên-Vương được giải-thoát-môn tất cả Phật xuất thế đều viên-mãn pháp-luân giáo-hóa.

Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn thân-quang-minh thanh-tịnh khắp hư-không giới.

Tối-Thắng-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn nguyện-hải thanh-tịnh tiêu-diệt khổ thế-gian.

Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện thân thuyết pháp.

Thiện-Mục Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thanh-tịnh tất cả chúng-sanh giới.

Bửu-Phong-Nguyệt Thiên-Vương được giải-thoát-môn tạng vô-tận thường hiện-tiền giáo-hóa khắp thế-gian.

Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả cảnh-giới chánh-giác của chư Phật.

Kim-Cang-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn kiên-cố tâm bồ-đề của chúng-sanh làm cho không hư-hoại.

Tinh-Tú-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn chư Phật xuất thế đều thân cận quan-sát phương-tiện điều phục chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn một niệm biết rõ tâm chúng-sanh tùy cơ ứng-hiện.

Lúc đó Tri-Túc Thiên-Vương, thừa oai-lực Phật, quan-sát khắp tất cả Ðâu-Suất-Ðà Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng

Như-Lai rộng lớn khắp pháp-giới
Với các chúng-sanh đều bình-đẳng
Khắp ứng quần-sanh xiển pháp mầu
Khiến vào pháp nan-tư thanh-tịnh.
Tất cả chư Phật đều đến họp
Cung kính nghe pháp lại cúng-dường
Tinh-Tú-Tràng Vương đã được thấy.
Chúng-sanh tâm-hải chẳng nghĩ bàn
Không trụ không nương cũng không động
Phật nơi một niệm thấy rõ-ràng
Diệu-Trang-Nghiêm Vương khéo rõ biết.


Thời-Phần Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát khởi thiện-căn của chúng-sanh khiến họ lìa hẳn ưu-não.

Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả cảnh-giới.

Vô-Tận-Huệ-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi dứt trừ tất cả khổ hoạn.

Thiện-Hóa-Ðoan-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tâm của tất cả chúng-sanh trong ba đời.

Tổng-Trì-Ðại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn đà-la-ni quang-minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất.

Bất-Tư-Nghị-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện bất tư-nghì khéo vào tự-tánh của tất cả nghiệp.

Luân-Tê Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện chuyển-pháp-luân thành-thục chúng-sanh.

Quang-Diệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quảng-đại-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh mà đến điều-phục.

Quang-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn siêu-xuất tất cả nghiệp-chướng chẳng thuận theo chỗ làm của ma.

Phổ-Quán-Sát-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn khéo dạy bảo tất cả thiên-chúng khiến thật hành tâm thanh-tịnh.

Lúc đó Thời-Phần Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Dạ-Ma Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng

Phật nơi vô-lượng kiếp lâu xa
Ðã cạn thế-gian biển ưu-não
Mở rộng đạo ly-trần sạch trong
Soi sáng chúng-sanh đèn trí-huệ.
Như-Lai pháp-thân rất rộng lớn
Thập-phương biên-tế bất-khả-đắc
Tất-cả phương-tiện không thể lường
Diệu-Quang Thiên-Vương trí khéo nhập
Sanh lão bịnh tử, ưu bi khổ
Bức ngặt thế-gian không tạm dứt
Như-Lai xót thương nguyệt dứt trừ
Vô-Tận Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Phật trí như-huyễn không chướng-ngại
Nơi tất cả pháp đều thấu suốt
Vào trong tâm-hành của chúng-sanh
Cảnh-giới của Thiên-Vương Thiện-Hóa.
Tổng-Trì biên-tế bất-khả-đắc
Biện-tài đại-hải cũng vô-tận
Hay chuyển thanh-tịnh diệu pháp-luân
Ðại-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.
Nghiệp-tánh rộng lớn không cùng tận
Trí-Huệ giác ngộ khéo khai-thị
Tất cả phương-tiện bất tư-nghì
Bất-Tư-Nghì Vương được ngộ nhập.
Chuyển bất-tư-nghì diệu-pháp-luân
Hiển-thị tu tập bồ-đề-đạo
Dứt hẳn các khổ của chúng-sanh
Luân-Tê Thiên-Vương môn phương-tiện.
Như-Lai chơn-thân vốn không hai
Tùy hình thế-gian khắp ứng hiện
Chúng-sanh đều thấy ở trước mình
Cảnh-giới này Diệm-Thiên đã chứng.
Chúng-sanh một phen thấy được Phật
Tất cả nghiệp-chướng sẽ trừ sạch
Lìa các nghiệp ma trọn không thừa
Là đạo sở-hành của Quang-Chiếu.
Tất cả chúng-hội như đại-hải
Phật ngự trong đó rất oai-diệu
Khắp rưới pháp vũ nhuận chúng-sanh
Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát.


Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế nhẫn đến quốc-độ thành hoại đều thấy rõ rất vui-mừng.

Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh-tịnh rộng lớn thế-gian không gì sánh bằng.

Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn từ vân khắp che trùm.

Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng oai-đức ở trước tất cả thế-chủ.

Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết thành ấp cung điện của tất cả chúng-sanh từ phước-nghiệp nào cảm ra.

Ðoan-Chánh-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị công-việc thành-thục chúng-sanh của chư Phật.

Cao-Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tướng kiếp thành, kiếp hoại, chuyển biết của tất cả thế-gian.

Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ hạnh điều-phục chúng-sanh của vị-lai Bồ-Tát.

Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết nhơn-duyên khoái-lạc của tất cả chư thiên.

Trí-Nhựt-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị thiện-căn thọ sanh của tất cả Thiên-Tử khiến không mê lầm.

Tự-Tại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả thiên-chúng dứt hẳn các điều nghi.

Lúc đó Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Ðao-Lợi thiên-chúng rồi nói kệ rằng:

Tôi nhớ tất cả tam-thế Phật
Bao nhiêu cảnh-giới đều bình-đẳng
Các quốc-độ kia hoại hoặc thành
Oai-thần của Phật đều được thấy.
Phật-thân rộng lớn khắp mười phương
Tướng-hảo quần-sanh đều lợi-ích
Quang-minh chói sáng khắp mọi nơi
Ðạo này, Phổ-Xưng đã được thấy.
Ðại-từ phương-tiện của Như-Lai
Kiếp xưa tu hành rất thanh-tịnh
Hoá đạo chúng-sanh thật vô-biên
Bửu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Tôi nhớ công-đức của Pháp-Vương
Trên hết trong đời không ai sánh
Phát sanh quảng-đại hoan-hỉ tâm
Bửu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật biết nghiệp lành của chúng-sanh
Các thứ thắng-nhơn sanh đại-phước
Ðiều khiến hiển hiện không có thừa
Hỉ-Kế Thiên-Vương đã được thấy.
Chư Phật xuất hiện khắp mười phương
Tất cả thế-gian đều cùng khắp
Quán-sát điều-phục tâm chúng-sanh
Chánh-Niệm Thiên-Vương đã tỏ ngộ.
Như-Lai trí thân mắt rộng lớn
Vi-Trần thế-giới đều thấy suốt
Như vậy cùng khắp nơi mười phương
Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát.
Phật-tử thật hành hạnh bồ-đề
Chân lông của Phật đều hiện đủ
Số kia vô-lượng bất-tư-nghì
Thành-Niệm Thiên-Vương đã thấy rõ.
Thế-gian tất cả sự an vui
Tất cả đều do Phật xuất-thế
Như-Lai công-đức bất-tư-nghì
Hoa-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.
Nếu niệm Như-Lai chút công-đức
Nhẫn đến một niệm tâm kính ngưỡng
Lo sợ ác-đạo đều dứt trừ
Trí-Nhãn Thiên-Vương được tỏ ngộ.
Trong pháp tịch-diệt đại thần-thông
Tùy chúng-sanh tâm đều khắp ứng
Bao nhiêu nghi hoặc khiến dứt trừ
Quang-Minh Thiên-Vương đã chứng được.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy