× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Hoa Nghiêm01. Phẩm Thế-Chủ Diệu-Nghiêm thứ nhất (4)

V.- ÐẠI-BỒ-TÁT GIẢI-THOÁT-MÔN.

Phổ-Hiền Bồ-Tát ma-ha-tát nhập bất-tư-nghì giải-thoát-môn phương-tiện hải, nhập Như-Lai công-đức hải, chính là những môn giải-thoát nghiêm-tịnh tất cả quốc-độ điều-phục chúng-sanh khiến họ được xuất ly rốt ráo, giải-thoát-môn khắp đến chỗ của tất cả Như-Lai tu tập đầy đủ công-đức, giải-thoát-môn an lập tất cả địa vị những đại-nguyện của Bồ-Tát, có giải-thoát-môn khắp hiện vô-số vô-lượng thân, giải-thoát-môn diễn thuyết bất-tư-nghì số danh-tự sai khác khắp tất cả quốc-độ, giải-thoát-môn trong tất cả vi-trần đều hiện vô-biên cảnh-giới thần-thông của chư Bồ-Tát, có giải-thoát-môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời, có giải-thoát-môn hiện tất cả Bồ-Tát đều nhập cảnh-giới của mình, có giải-thoát-môn hay dùng thần-thông-lực hóa hiện nhiều thân khắp vô-biên pháp-giới, có giải-thoát-môn hiển-thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhứt thiết-trí rộng lớn của tất cả Bồ-Tát. Lúc đó Phổ-Hiền-Bồ-Tát ma-ha-tát dùng công-đức của mình, lại nương thừa oai-thần của Phật, quan-sát khắp tất tất cả chúng-hội rồi nói kệ rằng :

Như-Lai trang-nghiêm cõi rộng lớn

Ðồng với tất cả vi-trần số

Phật-tử thanh-tịnh đều khắp đầy

Mưa bất-tư-nghì pháp vi-diệu.

Như trong hội này thấy Phật ngồi

Tất cả vi-trần đều như vậy

Phật-thân không đến cũng không đi

Bao nhiêu quốc-độ đều hiện rõ.

Hiển bày Bồ-Tát chỗ tu hành

Vô-lượng quốc-độ các phương-tiện

Và nói chơn-lý bất-tư-nghì

Khiến các Phật-tử vào pháp-giới.

Xuất sanh Hóa-Phật số vi-trần

Khắp ứng quần-sanh lòng họ muốn

Thâm nhập pháp-giới môn phương-tiện

Rộng lớn vô-biên đều khai diễn.

Như-Lai danh hiệu đồng thế-gian

Mười phương quốc-độ đều đầy khắp

Tất cả phương-tiện không luống qua

Ðiều-phục chúng-sanh lìa cấu nhiễm.

Phật ở trong tất cả vi-trần

Thị-hiện vô-biên đại-thần-lực

Ðều ngồi Ðạo-Tràng hay diễn-thuyết

Như Phật thuở xưa bồ-đề-hạnh.

Tam thế vô-biên kiếp rộng lớn

Phật trong mỗi niệm đều thị hiện

Tất cả kiếp hoại và kiếp thành

Trí bất-tư-nghì đều biết rõ.

Chúng hội Phật-tử rộng vô hạn

Cùng nhau muốn lường cảnh-giới Phật

Pháp-môn của Phật vô-lượng-biên

Rõ biết được cả rất là khó.

Phật như hư-không vô-phân-biệt

Ðồng chơn-pháp-giới vô-sở-y

Hóa hiện đi khắp đến mọi nơi

Ðều ngồi đạo-tràng thành chánh-giác.

Phật dùng diệu-âm rộng tuyên dương

Tất cả các địa đều rành rõ

Hiện trước khắp mỗi mỗi chúng-sanh

Ðều ban pháp Như-Lai bình đẳng.

Tịnh-Ðức-Diệu-Quang Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn qua khắp đạo-tràng trang-nghiêm của chúng-hội Bồ-Tát ở mười phương.

Phổ-Ðức-Tối-Thắng-Ðăng-Quang-Chiếu Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong một niệm hiện vô tận thân thành chánh-giác, giáo-hóa thành-thục bất-tư-nghì chúng-sanh.

Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tu-tập phước-đức trang-nghiêm của Bồ-Tát thành tựu tất cả Phật-độ.

Phổ-Bửu-Diệm-Diệu-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn quan-sát thần-thông cảnh-giới không mê lầm.

Phổ-Âm-Công-Ðức-Hải-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn ở trong một chúng hội đạo-tràng thị hiện tất cả Phật độ trang-nghiêm.

Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn theo Như-Lai quan-sát tạng pháp-giới quảng-đại thậm thâm.

Phổ-Giác-Duyệt-Ý-Thinh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật.

Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Oai-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả đà-la-ni thần-thông biến-hóa rộng lớn.

Phổ-Bửu-Kế-Hoa-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-hạnh vào khắp tất cả thế-gian xuất-sanh vô-biên hạnh-môn của Bồ-Tát.

Phổ-Tướng-Tối-Thắng-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn có thể ở nơi trong pháp-giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh-giới của chư Phật.

Lúc đó Tịnh-Ðức-Diệu-Quang Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển giải-thoát-môn của tất cả Bồ-Tát rồi nói kệ rằng :

Tất cả mười phương những quốc-độ

Trong một sát-na đều nghiêm-tịnh

Dùng diệu-âm-thinh chuyển pháp-luân

Cùng khắp thế-gian không gì sánh.

Như-Lai cảnh-giới vô-biên-tế

Nhứt niệm pháp-giới đều đầy đủ

Trong mỗi vi-trần lập đạo-tràng

Ðều chứng bồ-đề hiện thần biến.

Thế-Tôn ngày trước tu các hạnh

Trải qua trăm ngàn vô-lượng kiếp

Tất cả Phật-độ đều trang-nghiêm

Vô-ngại như không thường xuất hiện.

Thần-thông của Phật không hạn lượng

Sung-mãn vô-biên tất cả kiếp

Giả-sử trải qua vô-lượng kiếp

Niệm niệm quan-sát không nhàm mỏi.

Nên quan-sát Phật cảnh thần-thông

Thập phương quốc-độ đều nghiêm tịnh

Tất cả nơi đây đều hiện tiền

Niệm niệm chẳng đồng vô-lượng thứ.

Xem Phật trăm ngàn vô-lượng kiếp

Chẳng hết một lông nơi thân Phật

Phương-tiện vô-ngại của Như-Lai

Phật quang chiếu khắp vô-lượng cõi.

Kiếp xưa Ðức Phật ở thế-gian

Kính thờ chư Phật vô-biên số

Do đây đại chúng như sông đổ

Ðều đến cúng-dường biển Thế-Tôn.

Như-Lai xuất hiện khắp mười phương

Trong mỗi vi-trần vô-lượng cõi

Vô-lượng cảnh-giới đều hiện ra

Ðều trụ vô-biên vô-tận-kiếp.

Phật trong nhiều kiếp vì chúng-sanh

Tu tập vô-biên đại-bi hạnh

Tùy thuận chúng-sanh vào thế-gian

Giáo hóa chúng hội khiến thanh-tịnh.

Phật trụ chơn-như pháp-giới tạng

Vô tướng vô hình không cấu nhiễm

Chúng-sanh xem thấy được Phật thân

Tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.


Hải-Nguyệt-Quang-Ðại-Minh-Bồ-Tát ma-ha-tát được giải-thoát-môn phương tiện xuất-sanh các địa, các ba-la-mật giáo hóa chúng-sanh và nghiêm tịnh tất cả Phật độ.

Vân-Âm-Hải-Quang-Ly-Cấu-Tạng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong mỗi niệm vào khắp pháp-giới các nơi sai khác.

Trí-Sanh-Bửu-Kế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn trong vô-lượng kiếp hiện công-đức rộng lớn thanh-tịnh ra trước tất cả chúng-sanh.

Công-Ðức-Tự-Tại-Vương-Tịnh-Quang Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thấy các thứ trang-nghiêm , lúc thập phương tất cả Bồ-Tát tối sơ đến đạo tràng.

Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn tùy thuận căn trí của chúng-sanh khắp hiển bày tất cả Phật-pháp.

Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn thành tựu Phật-trí an trụ vĩnh viễn vô-lượng kiếp.

Ðại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tế Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn công-lực vào khắp tất cả vô-biên pháp-ấn.

Hương-Diệm-Quang-Tràng Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày tất cả Phật hiện tại, lúc bắt đầu tu hạnh Bồ-Tát nhẫn đến thành tựu đại trí-huệ.

Ðại-Minh-Ðức-Thâm-Mỹ-Âm Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn an-trụ biển đại nguyện của Phật Tỳ-Lô-Giá-Na.

Ðại-Phước-Quang-Trí-Sanh Ðại Bồ-Tát được giải-thoát-môn hiển bày cảnh-giới thậm-thâm khắp pháp-giới của Như-Lai.

Lúc đó Hải-Nguyệt-Quang Ðại-Minh Ðại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp biển trang-nghiêm của tất cả chúng Bồ-Tát rồi nói kệ rằng :

Các ba-la-mật và các địa

Rộng lớn vô-biên đều viên mãn

Vô-lượng chúng-sanh điều phục hết

Tất cả Phật-độ đều nghiêm-tịnh

Như Phật giáo-hóa chúng-sanh giới

Mười phương quốc-độ đều sung mãn

Trong mỗi tâm niệm chuyển pháp-luân

Khắp ứng quần-sanh không bỏ sót.

Phật trong vô-lượng kiếp rộng lớn

Khắp hiện trước tất cả chúng-sanh

Như Phật thuở xưa rộng tu hành

Ðem dạy cho họ hạnh thanh-tịnh.

Tôi thấy mười phương không thừa sót

Cũng thấy chư Phật hiện thần-thông

Ðều ngồi đạo-tràng chứng bồ-đề

Chúng hội nghe pháp bao quanh Phật.

Quang-minh rộng lớn Phật pháp thân

Hiện ở thế-gian dùng phương-tiện

Khắp theo chúng-sanh lòng thích ưa

Xứng căn trí họ mà thuyết-pháp.

Chơn như bình đẳng thân vô-tướng

Pháp thân thanh-tịnh lìa cấu nhiễm

Trí-huệ tịch-tịnh thân vô-lượng

Ứng khắp mười phương mà thuyết-pháp.

Trí-lực của Phật đều thanh-tịnh

Trí-huệ vô-biên như hư-không

Vì chúng khai-thị không ẩn sót

Khiến khắp chúng-sanh đồng ngộ nhập.

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Nhẫn đến thành-tựu nhứt-thiết-trí

Nay phóng quang-minh khắp pháp-giới

Trong đó hiện bày đều sáng rõ.

Phật dùng bổn nguyện hiện thần-thông

Chiếu khắp mười phương không chỗ sót

Như Phật thuở xưa đã tu hành

Trong lưới quang-minh đều diễn thuyết.

Thập phương cảnh-giới vô-cùng tận

Vô-đẳng vô-biên đều sai khác

Phật-lực vô-ngại phóng đại quang

Tất cả quốc-độ đều sáng rõ.

VI.- CHƯ BỒ-TÁT CÚNG-DƯỜNG TÁN THÁN.


Lúc bấy giờ tòa sư-tử của Như-Lai, những hoa báu đẹp, luân-đài, thềm bực và các cửa nẻo, mỗi mỗi đều xuất hiện Phật sát vi-trần số Ðại Bồ-Tát. Danh hiệu của các ngài là : Hải-Huệ-Tự-Tại-Thần-Thông-Vương Ðại Bồ-Tát , Lôi-Âm-Phổ-Chấn Ðại Bồ-Tát , Chúng-Bửu-Quang-Minh-Kế Ðại Bồ-Tát, Ðại-Trí-Nhựt-Dũng-Mãnh-Huệ Ðại Bồ-Tát, Bất-Tư-Nghì-Công-Ðức-Bửu-Trí-Ấn Ðại Bồ-Tát, Bá-Mục-Liên-Hoa-Kế Ðại Bồ-Tát, Kim-Diệm-Viên-Mãn-Quang Ðại Bồ-Tát, Pháp-Giới-Phổ-Âm Ðại Bồ-Tát, Vân-Âm-Tịnh-Nguyệt Ðại Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Quang-Minh-Tràng Ðại Bồ-Tát. Vi-Trần số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ đồng thời xuất hiện. Chư Bồ-Tát này đều sắm những thứ cúng-dường như mây : mây bửu-hoa như-ý, mây liên-hoa diệu-hương, mây bửu-quang, mây hương-diệm, mây quang-minh như-ý, mây nhạc-âm duyệt-ý, mây bửu-đăng quang, mây cây nhánh bông trái bằng châu báu, mây vô tận bửu như-ý quang-minh thanh-tịnh, mây tất cả đồ trang-nghiêm như-ý. Chư Bồ-Tát này đem những mây báu đẹp như vậy rưới khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng để cúng-dường, rồi đi nhiễu Phật vô-lượng trăm ngàn vòng. Sau đó chư Bồ-Tát này hóa hiện vô-lượng tòa sư-tử liên-hoa báu đẹp, rồi ngồi kiết-già trên ấy. Công-hạnh của chư Bồ-Tát này thanh-tịnh rộng lớn như biển, được trí-huệ lớn soi sáng pháp phổ-môn, tùy thuận chư Phật được công-hạnh vô-ngại, đầy đủ biệt tài, được bất-tư-nghì môn giải-thoát, trụ nơi bực phổ-môn của Như-Lai, Ðã được tất cả môn đà-la-ni, có thể dung thọ tất cả pháp, khéo trụ bậc trí-huệ tam-thế bình-đẳng, đã được hỷ-lạc rộng lớn rất sâu, rất khéo thanh-tịnh vô-biên phước-đức, quan-sát khắp hư-không pháp-giới chư Phật xuất thế ở mười phương quốc-độ đều siêng cần đến cúng-dường. Lúc đó Hải-Huệ Tự-Tại-Thần-Thông-Vương Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Chư Phật tỏ ngộ đều đã biết

Vô-ngại như không đều chiếu rõ

Sáng khắp mười phương vô-lượng cõi

Ở nơi chúng-hội rất nghiêm khiết.

Như-Lai công-đức chẳng thể lường

Thập phương pháp-giới đều sung mãn

Khắp ngồi dưới tất cả thọ-vương

Bực đại tự-tại đồng vân tập.

Phật có sức thần-thông như vậy

Một niệm hiện ra vô-lượng tướng

Như-Lai cảnh-giới thật vô-biên

Tùy môn giải-thoát hay xem thấy.

Như-Lai thuở xưa vô-lượng kiếp

Ở trong các cõi siêng tu hành

Các môn phương-tiện độ chúng-sanh

Khiến họ tuân hành các Phật-pháp.

Tỳ-Lô-Giá-Na đủ tướng hảo

Ngồi liên-hoa tạng sư-tử tòa

Tất cả chúng-hội đều thanh-tịnh

An-trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng.

Ma-Ni-Bảo-Tạng phóng quang-minh

Khắp pháp vô-biên mây hương-diệm

Vô-lượng chuỗi đẹp đồng thòng rũ

Bảo-tọa như vậy Như-Lai ngồi.

Các thứ trang-nghiêm cửa cát-tường

Thường phóng đăng-quang mây bửu-diệm

Lửa sáng rộng lớn chiếu khắp nơi

Ðức Phật ngồi trên thêm nghiêm hảo.

Các thứ cửa sổ ma-ni-đẹp

Hoa-sen đẹp báu khắp trang-nghiêm

Thường vang tiếng diệu người nghe vui

Phật ngồi trên tòa minh hiển nhứt.

Luân-báu chở tòa hình bán nguyệt

Kim-Cang làm đài màu lửa sáng

Chư đại Bồ-Tát thường bao quanh

Phật ngồi giữa chúng sáng chói nhứt.

Các thứ biến hóa khắp mười phương

Diễn nói Như-Lai nguyện rộng lớn

Tất cả ảnh tượng đều hiện trong

Trên tòa như vậy Phật an-tọa.

Lúc đó Vân-Âm-Phổ-Chấn Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Ngày xưa Phật tu bồ-đề hạnh

Cúng-dường thập phương vô-lượng Phật

Như-Lai oai-lực thường hộ-trì

Trong tòa Như-Lai đều thấy rõ.

Như ý châu-Vương như lửa chói

Hoa đẹp trang-nghiêm tòa sư-tử

Các thứ trang-nghiêm đều ảnh hiện

Tất cả chúng-hội đồng thấy rõ.

Phật tòa khắp hiện tướng trang-nghiêm

Niệm niệm sắc loại đều sai biệt

Tùy các chúng-sanh hiểu chẳng đồng

Riêng thấy Phật ngồi nơi trên đó.

Nhánh báu bủa giăng lưới liên-hoa

Hoa nở hiện ra chư Bồ-Tát

Tiếng vui vi-diệu thường vang ra

Ca ngợi Như-Lai ngồi bửu-tọa.

Công-đức Như-Lai rộng vô-lượng

Tất cả trang-nghiêm từ đây sanh

Những sự nghiêm sức trong mỗi địa

Tất cả chúng-sanh chẳng rõ được.

Kim-Cang làm đất không hư-hoại

Rộng lớn thanh-tịnh rất bằng phẳng

Ma-ni làm lưới giăng hư-không

Dưới cội bồ-đề đều cùng khắp.

Nơi đó vô-biên sắc tướng sáng

Chơn-Kim làm cát rải khắp nơi

Khắp nơi rải hoa và châu báu

Ðều dùng sáng đẹp tòa Như-Lai.

Ðịa-Thần hoan-hỷ nên hớn hở

Sát-na thị hiện vô-cùng-tận

Khắp hiện tất cả mây trang-nghiêm

Luôn ở trước Phật đứng chiêm ngưỡng.

Bửu-đăng rộng lớn rất sáng chói

Hương-diệm phóng quang không dừng ngớt

Tùy thời thị-hiện đều sai khác

Ðịa-Thần dùng đây cúng-dường Phật.

Tất cả mười phương những quốc-độ

Những sư trang-nghiêm trong các cõi

Nay đạo-tràng này đều hiện đủ

Do Phật oai-thần nên được vậy.


Lúc đó Chúng-Bửu-Quang-Minh-Kế Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Thế-Tôn thuở trước lúc tu hành

Thấy các Phật-độ đều viên-mãn

Vô-lượng vô-tận việc đã thấy

Trong đạo-tràng này đều hiện đủ.

Thần-lực quảng-đại của Thế-Tôn

Phóng-quang khắp rưới ma-ni-bửu

Bửu châu như vậy rải đạo-tràng

Khắp cả mặt đất trang-nghiêm đẹp.

Như-Lai phước-đức đại thần-thông

Ma-ni châu bửu khắp trang-nghiêm

Mặt đất cùng dưới cội bồ-đề

Ðều phóng quang-minh mà diễn thuyết.

Bửu-đăng vô-lượng từ trên xuống

Bửu-Vương xen lẫn để trang-nghiêm

Khắp nơi đều diễn diệu-pháp-âm

Ðây là Ðịa-Thần tự hiển-hiện.

Bửu-địa khắp nơi hiện mây sáng

Bửu-cự chói sáng như chớp nháng

Bửu-Võng bủa giăng trùm trên không

Bửu-chi bày hàng trang-nghiêm đẹp.

Các ngài nên xem nơi chốn này

Nhiều thứ diệu-bảo dùng trang-nghiêm

Hiển bày biển nghiệp của chúng-sanh

Khiến họ rõ biết chơn pháp-tánh.

Cùng khắp mười phương tất cả Phật

Những cội bồ-đề đều viên mãn

Tất cả đều hiện trong đạo-tràng

Diễn nói Như-Lai pháp thanh-tịnh.

Tùy lòng ưa thích của chúng-sanh

Nơi ấy vang ra tiếng vi-diệu

Như trên Phật-tòa đã diễn thuyết

Mỗi mỗi pháp-môn đều nói đủ.

Nơi ấy thường phóng diệu hương-quang

Hương-quang diễn nói tiếng thanh-tịnh

Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp

Ðều khiến được nghe trừ phiền-não.

Mỗi mỗi trang-nghiêm đều viên-mãn

Giả-sử ức kiếp nói không hết

Như-Lai thần-lực khắp mọi nơi

Vì thế chỗ kia đều nghiêm tịnh.


Lúc đó Ðại-Trí-Nhựt-Dũng-Mãnh-Huệ Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Thế-Tôn nghiêm nhìn ngồi pháp-đường

Chói sáng rực-rỡ trong cung điện

Tùy lòng ưa thích của chúng-sanh

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi.

Như-Lai cung điện chẳng nghĩ bàn

Ma-ni-bửu-tạng dùng trang sức

Những đồ trang-nghiêm đều sáng trưng

Trong đó Phật ngồi minh hiển nhứt.

Ma-ni làm trụ đủ các màu

Linh-lạc chơn-kim như mây bủa

Thềm báu bốn mặt liệt thành hàng

Cửa nẻo tùy phương đều mở rộng.

Màn trướng trang-nghiêm lụa bông đẹp

Cây báu nhánh lá đều nghiêm-sức

Chuỗi ngọc ma-ni rũ bốn phương

Pháp-Vương yên lặng ngồi trong đó.

Ma-ni làm lưới tràng đẹp thơm

Ðèn sáng chói rực như mây bủa

Che trên dùng những vật trang-nghiêm

Ðấng Chánh-Biến-Tri ngồi nơi đó.

Hiện mây biến-hóa khắp mười phương

Mây ấy diễn-thuyết khắp thế-gian

Tất cả chúng-sanh đều thuận phục

Hiện rõ như vậy trong điện Phật.

Ma-Ni làm cây đơm bông đẹp

Mười phương các cõi không sánh được

Những sự trang-nghiêm trong ba đời

Bóng hình đều hiện nơi trong ấy.

Các nơi đều có châu ma-ni

Ánh sáng rực rỡ vô-lượng thứ

Cửa nẻo tùy phương xen nhau bày

Trụ-nóc trang-nghiêm rất tráng-lệ.

Như-Lai cung-điện bất-tư-nghì

Thanh-tịnh quang-minh đủ các tướng

Tất cả cung-điện hiện nơi trong

Nơi nơi đều có Như-Lai tọa.

Như-Lai cung-điện vô-lượng-biên

Ðức Phật tự nhiên ngự trong ấy

Mười phương tất cả các chúng-hội

Ðều hướng về Phật mà vân tập.

Lúc đó Bất-Tư-Nghì-Công-Ðức-Bửu-Trí-Ân Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Xưa Phật tu hành những biển phước

Tất cả quốc-độ vi-trần số

Thần-thông nguyện-lực cảm sanh ra

Ðạo-tràng nghiêm tịnh không cấu nhiễm.

Châu-Vương như ý làm gốc cây

Kim-cang như-ý làm thân cây

Bửu-võng che giăng trên không gian

Diệu-hương ngào-ngạt lan tràn khắp.

Cây nhánh nghiêm sức đủ châu báu

Thân bằng ma-ni đua cao vọi

Nhánh lá che đầy như mây giăng

Ðây là đạo-tràng nơi Phật ngự.

Ðạo-tràng rộng lớn bất-tư-nghì

Cây báu giáp vòng đều che khắp

Lá dầy bông say, soi sáng nhau

Trong hoa đều kết ma-ni quả.

Tất cả nhánh cây phát diệu-quang

Chiếu khắp đạo-tràng đều sáng rỡ

Quang-minh thanh-tịnh sáng vô-tận

Hiển hiện như đây do Phật lực.

Ma-ni-bửu-tạng dùng làm bông

Bóng sáng chói giăng dường mây gấm

Quanh cây khắp nơi đều thơm tho

Trong đạo-tràng này khắp nghiêm sức.

Các ngài nên xem Phật đạo-tràng

Lưới báu liên-hoa đều thanh-tịnh

Tia sáng kết vừng đây hiện ra

Tiếng lạc tiếng linh trong mây phát.

Mười phương tất cả các quốc-độ

Những cây trang-nghiêm màu sắc tốt

Trong cội bồ-đề hiện rõ ràng

Phật ngự nơi đây sạch cấu nhiễm.

Ðạo-tràng rộng lớn do phước thành

Cây nhánh mưa báu luôn vô-tận

Trong báu xuất-hiện các Bồ-Tát

Ðều đến mười phương cúng-dường Phật.

Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì

Khiến khắp cây báu vang tiếng nhạc

Như đạo bồ-đề tu thuở trước

Chúng-hội nghe tiếng đều được thấy.

Lúc đó Bá-Mục-Liên-Hoa-Kế Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Tất cả ma-ni vang diệu-âm

Xưng dương hồng-danh tam-thế Phật

Chư Phật vô-lượng sự thần-thông

Trong đạo-tràng đây đều hiện thấy.

Các bông đua nở như chuỗi giăng

Mây sáng phủ tuôn khắp mười phương

Thần cây bồ-đề hướng Thế-Tôn

Nhứt-tâm chiêm ngưỡng cúng-dường Phật.

Lửa sáng ma-ni kết thành tràng

Trong tràng hừng-hực phát hương thơm

Hương thơm huân khắp tất cả chúng

Do đây đạo-tràng đều nghiêm khiết.

Liên-hoa thòng tuôn sáng màu vàng

Sáng vàng vang ra tiếng của Phật

Che khắp mười phương các quốc-độ

Dứt hẳn nóng phiền của đại-chúng.

Bồ-đề thọ-vương tự-tại-lực

Thường phóng quang-minh rất thanh-tịnh

Chúng-hội mười phương vô-lượng-biên

Trong đạo-tràng này đều hiện rõ.

Nhánh báu chói rõ như đèn sáng

Ánh-sáng tuyên thuyết bổn nguyện lớn

Như Phật thuở xưa nơi các cõi

Công-hạnh tu hành đều nói đủ.

Dưới cây chư thần đông vô-số

Nơi đạo-tràng này đồng hội đến

Trước cây đạo-thọ của Như-Lai

Cùng nhau tuyên dương môn giải-thoát.

Thế-Tôn thuở xưa thường tu tập

Cúng-dường tất cả mười phương Phật

Công-hạnh tu hành và hồng danh

Trong châu ma-ni đều hiện rõ.

Tất cả đạo-tràng vang tiếng diệu

Diệu-âm rộng lớn khắp mười phương

Nếu có chúng-sanh thọ được pháp

Liền điều-phục họ khiến thanh-tịnh.

Như-Lai thuở xưa khắp tu hành

Tất cả vô-lượng trang-nghiêm sự

Mười phương tất cả cội bồ-đề

Mỗi cây trang-nghiêm vô-lượng thứ.

Lúc đó Kim-Diệu-Viên-Mãn-Quang Ðại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Xưa Phật tu hành hạnh bồ-đề

Nơi các cảnh-giới hiểu rành rõ

Xứ cùng phi-xứ trọn không nghi

Ðây là trí-lực đầu tiên cả.

Như xưa khắp quan-sát pháp-tánh

Tất cả biển nghiệp đều sáng suốt

Việc ấy ngày nay trong lưới sáng

Cùng khắp mười phương diễn thuyết đủ.

Thuở xưa tu hành đại phương-tiện

Theo cơ chúng-sanh mà hóa độ

Khiến khắp chúng-hội lòng sạch trong

Nên nay Phật thành căn-trí-lực.

Như các chúng-sanh hiểu chẳng đồng

Ý muốn việc làm đều sai khác

Thuận theo mỗi người để thuyết pháp

Phật dùng trí-lực được như vậy.

Khắp hết mười phương những cõi nước

Tất cả vô-lượng chúng-sanh-giới

Phật trí bình-đẳng như hư-không

Trong chân lông Phật đều hiện đủ.

Việc làm mọi nơi Phật đều biết

Nhứt niệm tam thế đều không sót

Thập phương quốc-độ các chúng-sanh

Có thể khai-thị khiến được rõ.

Thiền-định giải-thoát sức vô-biên

Tam-muội phương-tiện cũng như vậy

Vì chúng thị-hiện khiến vui-mừng

Tối tâm phiền-não đều trừ sạch.

Trí Phật vô-ngại gồm tam thế

Sát-na đều hiện trong chân lông

Phật-pháp quốc-độ và chúng-sanh

Hiện rõ đều do sức tùy niệm.

Phật-nhãn rộng lớn như hư-không

Thấy khắp pháp-giới đều không sót

Lực-dụng vô-thượng bực vô-ngại

Phật-nhãn vô-lượng hiển bày được.

Tất cả chúng-sanh đủ phiền-não

Tất cả tùy miên cùng tập-khí

Như-Lai xuất-hiện khắp thế-gian

Ðều dùng phương-tiện khiến trừ diệt.

Lúc đó Pháp-Giới-Phổ-Âm Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Oai thần của Phật khắp mười phương

Thị-hiện rộng lớn vô-phân-biệt

Hạnh đại bồ-đề ba-la-mật

Từ xưa đầy đủ đều khiến thấy.

Xưa với chúng-sanh khởi đại-bi

Tu hành Bồ-Tát ba-la-mật

Do đây thân Phật rất đẹp xinh

Chúng-sanh thấy Phật đều mừng rỡ.

Thuở xưa vô-biên vô-lượng kiếp

Tu trì tịnh-giới ba-la-mật

Thân Phật thanh-tịnh khắp mười phương

Dứt trừ thế-gian những đau khổ.

Thuở xưa tu hành nhẫn thanh-tịnh

Tín giải chân-thật vô-phân-biệt

Nên sắc tướng Phật đều viên-mãn

Phóng quang chiếu sáng khắp mười phương.

Thuở xưa nhiều kiếp tinh-tấn tu

Chuyển được chúng-sanh chướng sâu nặng

Nên Phật phân thân khắp mười phương

Dưới cội bồ-đề đều có Phật.

Xưa Phật tu hành vô-lượng kiếp

Vô-lượng thiền-định đều thanh-tịnh

Người thấy được Phật tâm vui mừng

Phiền-não chướng cấu đều trừ dứt.

Như-Lai thuở xưa tu các hạnh

Ðầy đủ bát-nhã ba-la-mật

Nên Phật phóng quang khắp sáng soi

Trừ được tất cả ngu-si-ám.

Các môn phương-tiện độ chúng-sanh

Khiến chỗ tu hành đều thành tựu

Tất cả mười phương đều khắp qua

Vô-biên kiếp số chẳng thôi dứt.

Xưa Phật tu hành trải nhiều kiếp

Trọn nên đại nguyện ba-la-mật

Nên Phật xuất hiện khắp thế-gian

Cứu chúng-sanh tận vị-lai-tế.

Từ vô-lượng kiếp Phật tu hành

Tất cả pháp-lực ba-la-mật

Do đây được thành sức tự nhiên

Hiện khắp mười phương các quốc-độ.

Xưa Phật tu hành trí phổ-môn

Trí tánh rộng lớn như hư-không

Do đây được thành sức vô-ngại

Phóng quang chiếu khắp mười phương cõi.

Lúc đó Vâm-Âm-Tịnh-Nguyệt Ðại Bồ-Tát, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng-hội đạo-tràng rồi nói kệ rằng :

Thần-thông cảnh-giới khắp hư-không

Thập phương chúng-sanh đều được thấy

Như xưa tu hành đã được thành

Trong quả ma-ni đều nói đủ.

Thanh-tịnh siêng tu vô-lượng kiếp

Vào bực sơ-địa cực Hoan-Hỷ

Xuất sanh pháp-giới trí rộng lớn

Thấy khắp mười phương vô-lượng Phật.

Trong tất cả pháp bực Ly-Cấu

Khắp chúng-sanh số trì tịnh-giới

Ðã nhiều đại-kiếp rộng tu hành

cúng-dường vô-biên vô-lượng Phật.

Chứa nhóm phước-đức bực Phát-Quang

Tạng xa-ma-tha trí kiên-cố

Pháp-vân rộng lớn đều đã nghe

Trong trái ma-ni nói như vậy.

Diệm-Huệ sáng chói bực vô-đẳng

Khéo rõ cảnh-giới khởi từ-bi

Tất cả quốc-độ bình-đẳng thân

Như Phật đã tu đều diễn nói.

Các môn pháp-tạng bực Nan-Thắng

Ðộng tịch thuận nhau không trái phản

Cảnh-giới Phật-pháp đều bình-đẳng

Như Phật đã tu đều nói được.

Tu hành rộng lớn bực Hải-Huệ

Tất cả pháp-môn đều rõ khắp

Hiện khắp quốc-độ như hư-không

Pháp-âm này trong cây diễn nói.

Cùng khắp pháp-giới thân hư-không

Khắp soi chúng-sanh đèn trí-huệ

Tất cả phương-tiện đều thanh-tịnh

Bậc Viễn-Hành xưa nay nói đủ.

Tất cả nguyện hạnh đã trang-nghiêm

Vô-lượng quốc-độ đều thanh-tịnh

Tất cả phân-biệt không động được

Ðây bực Vô-Ðẳng đều tuyên thuyết.

Vô-lượng cảnh-giới sức thần-thông

Khéo vào giáo-pháp quang-minh lực

Thanh-tịnh như đây bực Thiện-Huệ

Nhiều kiếp tu hành đều nói đủ.

Pháp-Vân rộng lớn đệ-thập-địa

Chứa trùm tất cả khắp hư-không

Cảnh-giới chư Phật đều tuyên bày

Tiếng này Ðại Bồ-Tát oai-thần của Phật.


Lúc đó Thiện-Dũng-Mãnh-Quang-Tràng Ðại Bồ-Tát thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng :

Vô-lượng chúng-sanh ở trong hội

Các môn tin hiểu tâm thanh-tịnh

Ðều ngộ nhập được trí Như-Lai

Liễu đạt tất cả trang-nghiêm cảnh.

Ðều khởi tịnh nguyện tu các hạnh

Ðều từng cúng-dường vô-lượng Phật

Thấy thân chân thật của Như-Lai

Cũng thấy tất cả những thần-biến.

Hoặc có thấy được Phật pháp-thân

Vô-đẳng vô-ngại đều cùng khắp

Tất cả vô-biên các pháp-tánh

Ðều vào trong thân không thừa sót.

Hoặc có thấy Phật diệu-sắc-thân

Quang-minh sắc tướng đều vô-biên

Tùy các chúng-sanh hiểu chẳng đồng

Trong mười phương đều hiện biến khắp.

Hoặc thấy vô-ngại trí-huệ-thân

Tam thế bình-đẳng như hư-không

Thuận tâm chúng-sanh mà chuyển biến

Các môn sai biệt đều khiến thấy.

Có người rõ được âm-thanh Phật

Cùng khắp mười phương các cõi nước

Tùy theo chúng-sanh chỗ nên hiểu

Ngôn âm nói ra không chướng ngại.

Hoặc thấy Như-Lai phóng quang-minh

Sáng soi mọi nơi khắp thế-gian

Có người ở trong Phật quang-minh

Lại thấy chư Phật hiện thần biến.

Có người thấy Phật phóng quang-minh

Từ nơi chân lông tuôn ánh sáng

Thị-hiện thuở xưa đạo tu hành

Khiến sanh tin sâu vào Phật-trí.

Hoặc thấy tướng Phật phước trang-nghiêm

Và thấy phước này từ đâu sanh

Thuở xưa tu hành ba-la-mật

Ðều trong tướng Phật được thấy rõ.

Như-Lai công-đức chẳng thể lường

Ðầy khắp pháp-giới không ngằn mé

Nhẫn đến thần-thông các cảnh-giới

Do nơi Phật lực tuyên nói được.


Lúc đó Hoa-Tạng-Thế-Giới trang-nghiêm do thần lực của Phật, khắp nơi chấn động sáu cách mười tám tướng : động, biến-động, phổ-biến động; khởi, biến-khởi, phổ-biến-khởi; dũng, biến-dũng, phổ-biến-dũng; chấn, biến chấn, phổ-biến-chấn; hống, biến hống, phổ-biến-hống; kích, biến kích, phổ-biến-kích. Các Thế-Chủ trên đây mỗi vị đều hiện bất-tư-nghì những cụm mây báu cúng-dường rưới xuống nơi chúng-hội đạo-tràng của Như-Lai : những mây hoa-hương trang-nghiêm, những mây ma-ni tốt đẹp, những mây lưới báu rực-rỡ, những mây vô-biên các loại châu ma-ni sáng chói, những mây chơn-châu nhiều mầu, những mây hương chiên-đàn, những mây bửu-cái, những mây châu ma-ni vang ra tiếng vi-diệu thanh-tịnh, những mây chuỗi ngọc ma-ni sáng như mặt nhựt, những mây các thứ đồ trang-nghiêm sai khác. Như trong thế-giới này mỗi vị Thế-Chủ hoan-hỷ cúng-dường như vậy, trong hoa-tạng thế-giới trang-nghiêm tất cả thế-chủ cũng cúng-dường như vậy. Trong tất cả thế-giới, đều có Như-Lai ngồi đạo-tràng, mỗi vị Thế-Chủ đều riêng tin hiểu, đều riêng cảnh-duyên, đều riêng tu tập pháp trợ đạo, đều riêng thành-tựu, đều riêng hoan-hỷ, đều riêng chứng nhập, đều riêng ngộ hiểu các pháp môn, đều riêng nhập cảnh-giới thần-thông của Như-Lai, đều riêng vào cảnh-giới trí-lực của Như-Lai, đều riêng nhập môn-giải-thoát của Như-Lai. Như Hoa-Tạng Thế-Giới này, thập phương tận pháp-giới hư-không giới trong tất cả thế-giới cũng đều như vậy.

Hết Phẩm Thứ Nhất

Xem dưới dạng văn bản thuần túy