× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Hoa Nghiêm01. Phẩm Thế-Chủ Diệu-Nghiêm thứ nhất (3)

Xuất-Hiện-Bửu-Quang-Chủ-Hải Thần được giải-thoát-môn dùng thân châu báu trang-nghiêm tâm bình-đẳng bố-thí phước-đức cho tất cả chúng-sanh.

Bất-Khả-Hoại-Kim-Cang Tràng-Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khéo giữ-gìn thiện-căn của tất cả chúng-sanh.

Bất-Tạp-Ly-Cấu Thần được giải-thoát-môn có thể làm cạn biển phiền-não của tất cả chúng-sanh.

Hằng-Trụ-Ba-Lãng Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh lìa ác-đạo.

Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần được giải-thoát-môn khắp dứt trừ đại si-ám.

Diệu-Hoa-Long-Kế Thần được giải-thoát-môn dứt trừ tất cả sự khổ của các loài ma mà ban cho sự an-lạc.

Phổ-Trì-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn chữa sạch kiến-chấp ngu-si của tất cả chúng-sanh.

Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả bửu chủng-tánh bồ-đề tâm.

Kim-Cang-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn biển công-đức tâm bất động.

Hải-Triều-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn vào khắp môn pháp-giới tam-muội.

Lúc đó, Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần thừa oai lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hải Thần rồi nói kệ rằng :

Bất-khả-tư-nghì biển đại-kiếp

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Khắp đem công-đức thí quần-sanh

Do đây đoan nghiêm không ai sánh.

Tất cả thế-gian đều xuất-hiện

Chúng-sanh căn dục đều biết rõ

Vì họ hoằng tuyên biển pháp-môn

Bất-Hoại-Kim-Tràng vui được ngộ.

Phật là đạo-sư của thế-gian

Pháp-vân pháp-vũ chẳng lường được

Tiêu cạn biển khổ vốn vô-cùng

Bất-Tạp-Trần-Cấu môn ngộ nhập.

Phiền-não che đậy các chúng-sanh

Lưu-chuyển các loài chịu khổ não

Vì họ khai-thị cảnh Như-Lai

Hằng-Trụ-Ba-Thần đã chứng được.

Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn

Tu hành công-hạnh vô cùng tận

Dứt hẳn lưới nghi của chúng-sanh

Cát-Tường-Bửu-Nguyệt đã được biết.

Phật thấy chúng-sanh thường khủng bố

Lưu-chuyển trong biển sanh-tử lớn

Khai đạo vô-thượng của Như-Lai

Diệu-Hoa Long-Kế đã hiểu được.

Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì

Pháp-giới hư-không tướng bình-đẳng

Trừ sạch lưới nghi của chúng-sanh

Trì-Quang-Vị-Thần hay tuyên thuyết.

Phật-nhãn thanh-tịnh bất-tư-nghì

Tất cả cảnh-giới đều gồm thấy

Ðem đạo vi-diệu dạy chúng-sanh

Bửu-Diệm-Hoa-Quang tâm tỏ ngộ.

Ma quân rộng lớn số vô-lượng

Trong một sát-na đều trừ diệt

Tâm không lay động khó nghĩ lường

Kim-Cang-Diệu-Kế được phương-tiện.

Khắp mười phương cõi diễn diệu-âm

Mười phương pháp-giới đều cùng khắp

Cảnh-giới tam-muội của Như-Lai

Hải-Triều-Âm Thần được rõ biết.


Phổ-Phát-Tấn-Lưu Chủ-Hà-Thần được giải-thoát-môn khắp mưa vô biên pháp-vũ.

Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần được giải-thoát-môn khắp hiện trước tất cả chúng-sanh khiến lìa hẳn phiền-não.

Ly-Trần-Tịnh-Nhãn Thần được giải-thoát-môn dùng phương-tiện đại-bi khắp rửa sạch phiền-não trần cấu của tất cả chúng-sanh.

Thập-Phương-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn hằng ra tiếng lợi-ích chúng-sanh.

Phổ-Cứu-Hộ-Chúng-Sanh Thần được giải-thoát-môn thường sanh lòng từ không não hại đối với tất cả hàm-thức.

Vô-Nhiệt-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn khắp thị-hiện tất cả căn lành mát-mẻ.

Phổ-Sanh-Hoan-Hỷ Thần được giải-thoát-môn tu hành đầy đủ bố-thí khiến tất cả chúng-sanh lìa hẳn bỏn-sẻn.

Quảng-Ðức-Thắng-Tràng Thần được giải-thoát-môn làm tất cả phước-điền hoan-hỷ.

Quang-Chiếu-Phổ-Thế Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh người tạp nhiễm được thanh-tịnh, kẻ sân-độc được hoan-hỷ.

Hải-Ðức-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh vào biển giải-thoát thường hưởng vui đầy đủ.

Lúc đó Phổ-Phát-Tấn-Lưu Thần thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hà-Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai thuở trước vì chúng-sanh

Tu tập pháp-hải vô biên hạnh

Dường như mưa rưới tan nóng nực

Dứt hết phiền não của chúng-sanh.

Phật xưa nhiều kiếp bất-tư-nghì

Quang-Minh đại-nguyện sạch thế-gian

Căn-tánh thuần-thục khiến ngộ đạo

Phổ-Khiết-Tuyền Thần tâm được ngộ.

Ðại-bi phương-tiện khắp chúng-sanh

Ðều hiện trước họ thường giáo hóa

Khiến họ dứt sạch phiền não nhơ

Tịnh-Nhãn thấy đây rất vui đẹp.

Phật diễn diệu-âm đều khiến nghe

Chúng-sanh ưa thích lòng hoan-hỷ

Ðều khiến trừ sạch vô-lượng khổ

Biến-Hống Thần đây được giải-thoát.

Phật xưa tu-tập hạnh bồ-đề

Vì lợi chúng-sanh vô-lượng kiếp

Do đó quang-minh khắp thế-gian

Phổ-Cứu-Hộ-Thần nhớ biết rõ.

Phật xưa tu-hành vì chúng-sanh

Phương tiện giáo hóa khiến thành thục

Biển phước thanh-tịnh trừ khổ phiền

Vô-Nhiệt-Quang-Thần đã được thấy.

Bố-thí rất rộng lớn vô-cùng

Tất cả chúng-sanh đều lợi ích

Hay khiến người thấy hết xan tham

Phổ-Hoan-Hỷ-Thần được tỏ ngộ.

Phật xưa tu-hành thật phương tiện

Thành tựu vô-biên biển công-đức

Người thấy được Phật đều mừng rỡ

Ðức-Thắng-Tràng-Thần lòng vui thích.

Chúng-sanh phiền não đều trừ sạch

Từ tâm bình đẳng với oán thù

Nên được quang-minh chiếu khắp nơi

Phổ-Chiếu-Thế Thần được thấy rõ.

Phật là biển phước-điền công-đức

Hay khiến chúng-sanh lìa điều-ác

Nhẫn đến thành-tựu đại bồ-đề

Hải-Ðức-Minh-Thần được giải-thoát.


Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị-Chủ-Giá Thần được giải-thoát-môn đem pháp-vị cho chúng-sanh khiến thành-tựu thân Phật.

Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh được sự vui mừng rộng lớn.

Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả pháp môn viên mãn làm cho các cảnh-giới đều thanh-tịnh.

Tăng-Ích-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn thấy đại-bi vô-lượng thần-thông biến hóa của Phật.

Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát-môn khắp hiện Phật phước-điền khiến gieo giống không hư mất.

Diệu-Nghiêm-Hoàn-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp phát hoa tịnh-tín của chúng-sanh.

Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần được giải-thoát-môn đại-từ cứu-tế chúng-sanh khiến thêm lớn biển phước-đức.

Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần được giải-thoát-môn rộng khai thị tất cả hành pháp.

Kiến-Giả-Ái-Nhạo Thần được giải-thoát-môn hay khiến pháp-giới chúng-sanh xa lìa những điều ác giải-đãi ưu-não đều được thanh-tịnh.

Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn quan-sát thiện căn của tất cả chúng-sanh tùy thuận thuyết pháp khiến chúng hội được vui mừng đầy đủ.

Lúc đó Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần thừa oai lực của Phật quan-sát khắp hết tất cả chúng Chủ-Giá-Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai Vô-thượng biển công-đức

Khắp hiện đèn sáng chiếu thế-gian

Tất cả chúng-sanh đều cứu độ

Ban cho an lạc chẳng sót thừa.

Thế-Tôn công-đức vô-lượng biên

Chúng-sanh được nghe chẳng luống bỏ

Ðều khiến lìa khổ thường vui mừng

Thời-Hoa-Quang-Thần được chứng nhập.

Như-Lai trí lực đều viên mãn

Công-đức trang-nghiêm hiện thế-gian

Ðiều phục tất cả loài chúng-sanh

Pháp này Dũng-Kiện được chứng rõ.

Phật xưa tu tập biển đại-bi

Tâm Phật niệm niệm khắp thế-gian

Thần-thông của Phật thật vô-biên

Tăng-Tinh-Khí Thần quan-sát thấy.

Phật khắp thế-gian thường hiện tiền

Tất cả phương tiện không luống bỏ

Chúng-sanh phiền-não đều sạch trừ

Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát.

Phật là biển trí của thế-gian

Phóng tịnh Quang-minh đều cùng khắp

Tin hiểu rộng lớn từ đây sanh

Diệu-Nghiêm-Kế Thần được ngộ nhập.

Phật quán thế-gian khởi từ tâm

Vì lợi chúng-sanh mà xuất hiện

Khai thị thắng đạo rất vui lành

Nhuận-Tinh-Hoa Thần môn giải-thoát.

Thiện-Thệ tu-hành hạnh thanh-tịnh

Dưới cội bồ-đề tuyên thuyết đủ

Giáo hóa như vậy khắp mười phương

Thành-Diệu-Hương Thần lãnh hội được.

Phật nơi tất cả các thế-gian

Khiến lìa ưu-não sanh đại-hỷ

Bao nhiêu căn dục khiến sạch trừ

Kiến-Ái-Nhạo Thần được ngộ nhập.

Như-Lai xuất hiện nơi thế-gian

Quan-sát chúng-sanh lòng ưa thích

Các môn phương-tiện khiến thành thục

Ly-Cấu-Quang-Thần môn giải-thoát.

Kiết-Tường-Chủ-Dược Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của tất cả chúng-sanh mà siêng năng nhiếp thủ.

Chiên-Ðàn-Lâm Thần được giải-thoát-môn dùng quang-minh nhiếp thủ chúng-sanh khiến họ được lợi-ích.

Ly-Trần-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dùng phương tiện thanh-tịnh dứt trừ phiền não của tất cả chúng-sanh.

Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần được giải-thoát-môn hay dùng đại danh xưng thêm lớn vô biên thiện căn.

Mao-Khổng-Hiện-Quang Thần được giải-thoát-môn đại-bi tràng mau đến tất cả cảnh-giới bịnh tật.

Phá-Ám-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn chữa trị tất cả chúng-sanh mù lòa khiến được trí nhãn thanh-tịnh.

Phổ-Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát-môn hay diễn Phật-Âm giảng nghĩa sai biệt của các pháp.

Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn hay làm thiện-tri-thức khiến chúng-sanh đều phát thiện căn.

Minh-Kiến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi thanh-tịnh hay dùng phương-tiện khiến chúng-sanh tín-giải.

Phổ-Phát-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khiến niệm Phật dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó Kiết-Tường-Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dược Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai trí-tuệ bất-tư-nghì

Chúng-sanh tâm niệm đều rõ biết

Hay dùng vô-lượng phương-tiện môn

Dứt trừ chúng-sanh vô-lượng khổ.

Ðại-Hùng thiện-xảo khó nghĩ lường

Hành động thi-vi không luốn uổng

Tất khiến chúng-sanh khổ dứt trừ

Chiên-Ðàn-Lâm-Thần đã ngộ được.

Ông xem chư Phật pháp dường ấy

Thuở xưa siêng tu vô-lượng kiếp

Ðối với các cõi không chấp tham

Ly-Trần-Quang Thần được chứng nhập.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ai được thấy Phật và nghe danh

Tất được lợi ích không luống qua

Danh-Xưng-Phổ-Văn đã biết rõ.

Trong mỗi chưn lông của Như-Lai

Ðều phóng quang-minh dứt các khổ

Thế-gian phiền-não đều dứt trừ

Mao-Khổng-Quang-Thần môn ngộ nhập.

Chúng-sanh ngu-si bị mù lòa

Nghiệp hoặc khổ não nhiều vô-lượng

Phật đều dứt trừ khai trí-huệ

Phá-Ám-Tịnh-Thần quan-sát thấy.

Như-Lai nhứt âm vô-hạn-lượng

Khai diễn tất cả biển pháp-môn

Chúng-sanh được nghe đều biết rành

Phát-Hống-Thinh Thần được giải-thoát.

Ông xem Phật-trí khó nghĩ bàn

Hiện vào các loài để cứu độ

Hay khiến người thấy đều thuận theo

Tế-Nhựt-Tràng Thần rõ biết được.

Như-Lai phương tiện biển đại-bi

Vì cứu chúng-sanh mà xuất hiện

Rộng khai chánh-đạo dạy chúng-sanh

Kiến-Thập-Phương Thần đã rõ thấu.

Như-Lai khắp phóng đại quang-minh

Tất cả mười phương đều chiếu đến

Chúng-sanh niệm Phật sanh công-đức

Phổ-Phát-Quang-Thần môn giải-thoát.

Bố-Hoa-Như-Vân Chủ-Lâm-Thần được giải-thoát-môn biển trí rộng lớn vô-biên.

Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần được giải-thoát-môn sửa sang rộng lớn khắp thanh-tịnh.

Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần được giải-thoát-môn tăng trưởng các thứ mầm tịnh-tín.

Kiết-Tường-Tịnh-Diệp Thần được trang-nghiêm tất cả công-đức thanh-tịnh.

Thùy-Bố-Diệm-Tạng Thần được giải-thoát-môn trí-huệ phổ-môn thanh-tịnh thường xem khắp pháp-giới.

Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Thần được giải-thoát-môn biết khắp công-hạnh của tất cả chúng-sanh mà bủa giăng mây pháp.

Khả-Ái-Lôi-Thinh Thần được giải-thoát-môn nhẫn thọ tất cả tiếng trái ý mà diễn thuyết âm thinh thanh-tịnh.

Hương-Quang-Phổ-Biến Thần được giải-thoát-môn hiện khắp mười phương những cảnh-giới rộng lớn đã làm từ thuở xưa.

Diệu-Quang-Hoánh-Diệu Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả công-đức nhiêu-ích thế-gian.

Hoa-Quả-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh thấy Phật ra đời thường kính nhớ chẳng quên trang-nghiêm tạng công-đức.

Lúc đó Hoa-Bố-Như-Vân Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Lâm-Thần rồi nói kệ rằng :

Phật xưa tu tập hạnh bồ-đề

Phước đức trí-huệ đều viên-mãn

Tất cả trí-lực trọn đủ đầy

Phóng đại quang-minh mà xuất thế.

Ðại-bi vô-lượng khắp chúng-sanh

Như-Lai thuở xưa tu thanh-tịnh

Nên nay hay làm lợi thế-gian

Trạc-Thơ-Quang Thần biết rõ được.

Nếu người thấy Phật được một lần

Tất được thắng vào biển thâm-tín

Khai-thị tất cả đạo Như-Lai

Sanh-Nha-Diệu Thần môn-giải-thoát.

Chưn lông chứa nhóm các công-đức

Ức kiếp tuyên dương chẳng thể hết

Chư Phật phương tiện khó nghĩ bàn

Cát-Tường-Diệp Thần hay hiểu rõ.

Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa

Cúng-dường sát trần vô-lượng Phật

Trí-huệ lần lần thêm sáng suốt

Bố-Diệm-Tạng-Thần rõ biết được.

Tất cả chúng-sanh nhiều công-hạnh

Thế-Tôn một niệm đều rõ biết

Trí-huệ vô-ngại rộng vô-biên

Diệu-Nghiêm-Quang-Thần hay ngộ nhập.

Hằng diễn Như-Lai tịch-Diệu-âm

Khắp sanh vô-lượng đại hoan hỷ

Tùy theo căn tánh đều được ngộ

Lôi-Âm-Thần đây đã làm được.

Như-Lai thị hiện đại thần-thông

Mười phương quốc-độ đều cùng khắp

Phật xưa tu-hành khiến được thấy

Phổ-Hương-Quang-Thần được chứng nhập.

Chúng-sanh gian ác chẳng biết tu

Mê hoặc trầm luân trong sanh tử

Vì họ mở bày đường trí-huệ

Diệu-Quang-Lâm-Thần đã được thấy.

Phật vì nghiệp-chướng các chúng-sanh

Qua vô-lượng kiếp mới xuất hiện

Người khác niệm niệm thường khiến thấy

Hoa-Quả-Vị-Thần quan-sát được.

Bửu-Phong-Khai-Hoa Chủ-Sơn Thần được giải-thoát-môn nhập đại tịch-định quang-minh.

Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn tu tập từ-thiện-căn thành-thục bất-khả tư-nghì số chúng-sanh.

Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả tâm ưa thích của chúng-sanh làm nghiêm-tịnh các căn.

Ly-Trần-Bửu-Kế Thần được giải-thoát-môn vô-biên kiếp tinh tấn không nhàm trễ.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn dùng vô-biên công-đức quang khắp giác ngộ.

Ðại-Lực-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay tự thành-thục lại khiến chúng-sanh xa lìa ngu-mê.

Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần được giải-thoát-môn trừ tất cả khổ khiến không còn thừa.

Vi-Mật-Quang-Luân Thần được giải-thoát-môn diễn giáo-pháp quang-minh hiển bầy tất cả công-đức của Như-Lai.

Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh, nhẫn đến trong chiêm-bao, đều thêm lớn thiện-căn.

Kim-Cang-Kiên-Cố-Nhãn Thần được giải-thoát-môn xuất hiện vô-biên đại-nghĩa.

Lúc đó Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Sơn-Thần rồi nói kệ rằng :


Xưa tự-tại thắng-hạnh rộng vô-biên

Nay được thần-thông cũng vô-lượng

Rộng mở pháp-môn nhiều vô số

Ðều khiến chúng-sanh được tỏ ngộ.

Tướng-hảo nghiêm thân khắp thế-gian

Ánh sáng chưn lông đều thanh-tịnh

Ðại-từ phương tiện bày tất cả

Diệu-Kế-Sơn Thần ngộ môn này.

Phật thân hiện khắp vô-biên cõi

Thập phương thế-giới đều đủ cả

Tướng-hảo nghiêm tịnh người vui mừng

Phổ-Chiếu-Sơn Thần được ngộ nhập.

Nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi

Chẳng nhiễm thế-pháp như hư-không

Các môn phương tiện độ chúng-sanh

Môn này Bửu-Kế Thần được ngộ.

Chúng-sanh tối tâm vào đường hiểm

Phật xót thương họ phóng quang chiếu

Khiến khắp thế-gian tỉnh giấc mơ

Quang-chiếu vui mừng tâm được ngộ.

Xưa ở các cõi rộng tu hành

Cúng dường thập phương vô-số Phật

Chúng-sanh được thấy phát nguyện to

Ðại-Lực-Sơn Thần đã thấy rõ.

Thấy các chúng-sanh lưu chuyển khổ

Tất cả nghiệp-chướng luôn ràng buộc

Dùng trí-huệ quang đều dứt trừ

Phổ-Thắng-Sơn Thần được giải-thoát.

Mỗi mỗi chưn lông vang tiếng diệu

Tùy chúng-sanh tâm ca ngợi Phật

Khắp cả mười phương vô-lượng kiếp

Quang-Luân-Sơn Thần chứng môn này.

Khắp cả mười phương Phật hiện tiền

Các môn phương tiện thuyết diệu-pháp

Lợi ích chúng-sanh nhiều công-hạnh

Hiện-Kiến-Sơn Thần được tỏ ngộ.

Pháp-môn vô-lượng dường biển cả

Nhứt-âm diễn thuyết người đều hiểu

Cả kiếp diễn bày vẫn chẳng cùng

Môn phương tiện này Kim-Cang được.

Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa-Chủ-Ðịa Thần được giải-thoát-môn dùng tâm từ-bi niệm niệm quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.

Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng-sanh.

Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần được giải-thoát-môn vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi Phật trang nghiêm.

Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần được giải-thoát-môn tu tập các môn tam-muội khiến các chúng-sanh trừ chướng cấu.

Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh thường du hí khoái lạc.

Kim-Sắc-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn thị hiện tất cả thân thanh-tịnh điều phục chúng-sanh.

Hương-Mao-Phát-Quang Thần được giải-thoát-môn rõ biết biển công-đức đại-oai-lực của tất cả Phật.

Tịch-Âm-Duyệt-Ý Thần được giải-thoát-môn nhiếp trì khắp biển âm-thinh của tất cả chúng-sanh.

Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần được giải-thoát-môn đầy đủ tánh ly-cấu.

Kim-Cang-Phổ-Trì Thần được giải-thoát-môn khắp xuất hiện tất cả pháp-luân của Phật nhiếp trì.

Lúc đó Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Ðịa Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Môn đại-từ-bi bất-khả-thuyết

Tu hành như vậy không thôi ngừng

Nên được bền chắc thân bất hoại.

Tam thế chúng-sanh và Bồ-Tát

Tất cả phước đức đã tạo được

Ðều hiện chưn lông của Như-Lai

Phước-Nghiêm-Ðịa-Thần đã được thấy.

Tam-muội tịch-tịnh rất rộng lớn

Bất sanh bất diệt không lai khứ

Nghiêm tịnh quốc-độ dạy chúng-sanh

Diệu-Hoa-Ðịa-Thần được giải-thoát.

Phật thuở xa xưa tu các hạnh

Vì khiến chúng-sanh tiêu chướng nặng

Phổ-Tán-Chúng-Bửu-Chủ-Ðịa Thần

Thấy giải-thoát này lòng mừng rỡ.

Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé

Thế-gian niệm niệm đều hiện khắp

Tịnh-Mục-Quán-Thời Chủ-Ðịa-Thần

Thấy công-hạnh Phật lòng vui đẹp.

Diệu-Âm vô-hạn bất-tư-nghì

Khắp vì chúng-sanh trừ phiền-não

Thấy Phật công-đức rộng vô-biên

Kim-Sắc-Nhãn Thần hay tỏ ngộ.

Tất cả sắc hình đều hóa hiện

Mười phương pháp-giới đều đầy khắp

Như vậy hóa độ các chúng-sanh

Hương-Mao-Ðịa Thần thường thấy Phật.

Diệu-Âm cùng khắp cả mười phương

Trải vô-lượng kiếp thường diễn thuyết

Duyệt-Ý-Ðịa Thần được suốt thông

Theo Phật được nghe rất mừng kính.

Chưn lông thân Phật tuông mây thơm

Tùy chúng-sanh tâm khắp các cõi

Những ai được thấy thành căn lành

Diệu-Hoa-Kế Thần thường quan-sát.

Kiên cố khó hoại như Kim-Cang

Chẳng thể lay động hơn Tu-Di

Phật thân như vậy ở thế-gian

Phổ-Trì-Ðịa-Thần được thấy rõ.

Bửu-Phong-Quang-Diệu-Chủ-Thành Thần được giải-thoát-môn phương-tiện lợi-ích chúng-sanh.

Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn biết căn tánh chúng-sanh giáo hóa thành thục.

Thanh-Tịnh-Hỷ-Bửu Thần được giải-thoát-môn thường vui mừng khiến tất cả chúng-sanh hưởng thọ phước-đức.

Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi cứu những kẻ bố-úy.

Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn đại trí-huệ khắp rõ suốt.

Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khắp thị hiện.

Thạnh-Phước-Oai-Quang Thần được được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh khiến tu biển phước-đức rộng lớn.

Tịnh-Quang-Minh-Thân Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh ngu ám.

Hương-Tràng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn quan-sát thần-lực tự-tại của Như-Lai khắp thế-gian điều-phục chúng-sanh.

Bửu-Phong-Quang-Mục Thần được giải-thoát-môn có thể dùng đại quang-minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thành-Thần rồi nói kệ rằng :

Ðạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì

quang-minh chiếu khắp mười phương cõi

chúng-sanh hiện-tiền thấy Như-Lai

Giáo-hóa thành-thục vô-lượng-số.

Chúng-sanh căn tánh đều sai khác

Phật rõ biết cả không dư sót

Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện-Chủ-Thành-Thần

Chứng được môn này lòng mừng rỡ.

Như-Lai vô-lượng kiếp tu hành

Hộ-trì chánh-pháp của chư Phật

Tâm thường thừa phụng sanh hoan-hỷ

Môn này Diệu-Bửu-Thần được ngộ.

Như-Lai từ xưa đã trừ được

Tất cả khủng bố của chúng-sanh

Luôn luôn với họ khởi từ-bi

Ly-Ưu-Thành Thần mừng được ngộ

Phật trí quảng-đại vô-hạn-biên

Ví như hư-không chẳng lường được

Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn-Chủ-Thành-Thần

Học được Như-Lai môn diệu-huệ.

Phật thân sắc tướng đồng chúng-sanh

Tùy họ ưa thích đều khiến thấy

Diệm-Tràng-Minh-Hiện-Chủ-Thành Thần

Học phương-tiện này lòng hoan-hỷ.

Như-Lai ngày trước tu phước-đức

Thanh-tịnh quảng-đại vô-biên tế

Thạnh-Phước-Oai-Quang-Chủ-Thành-Thần

Quán-Sát tỏ ngộ lòng vui thích.

Chúng-sanh ngu-mê trong các cõi

Như kẻ sanh manh trọn không thấy

Vì lợi ích họ Phật ra đời

Tịnh-Quang-Minh Thần được chứng nhập.

Như-Lai tự-tại rộng vô-biên

Như mây che khắp cùng thế-giới

Nhẫn đến hiện mộng khiến điều phục

Môn này Hương-Tràng quan-sát thấy.

Chúng-sanh si tối như mù lòa

Các thứ chướng cái theo ràng buộc

Phật quang chiếu suốt khiến mở ra

Quang-Mục-Thành Thần được chứng nhập.


Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn đủ sức thệ nguyện xuất hiện cúng dường Phật rộng lớn trang-nghiêm.

Tu-Di-Bửu-Quang-Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn thành-tựu bồ-đề hạnh rộng lớn hiện ra trước tất cả chúng-sanh.

Lôi-Âm-Tràng-Tướng-Ðạo-Tràng Thần được giải-thoát-môn tùy tâm ưa thích của tất cả chúng-sanh khiến trong chiêm bao thấy Phật thuyết pháp.

Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần được giải-thoát-môn hay mưa tất cả đồ báu trang-nghiêm.

Thanh-Tịnh-Diệm-Hình Thần được giải-thoát-môn có thể hiện đạo tràng trang-nghiêm vi diệu rộng giáo-hóa chúng-sanh khiến thành-thục.

Hoa-Anh-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn theo căn cơ thuyết pháp khiến sanh chánh niệm.

Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay dùng biện tài khắp mưa vô-biên pháp hoan hỷ.

Dũng-Mãnh-Hương-Nhãn Thần được giải-thoát-môn rộng khen ngợi công-đức của chư Phật.

Kim-Cang-Thể-Vân Thần được giải-thoát-môn thị hiện vô-biên sắc tướng trang-nghiêm đạo tràng.

Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn dưới cội bồ-đề yên lặng bất động mà đến khắp mười phương.

Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần được giải-thoát-môn hiển thị những trí-lực của Như-Lai.

Lúc đó Tịnh-Trang-Nghiêm-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Ðạo-Tràng Thần rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ Như-Lai thuở xa xưa

Trong vô-lượng kiếp tu công-hạnh

Chư Phật xuất thế đều cúng-dường

Ðược công-đức lớn dường hư-không.

Phật xưa bố-thí vô cùng tận

Vô-lượng cõi nước như vi trần

Tu-Di-Bửu-Quang-Ðạo-Tràng Thần

Nhớ đến Như-Lai lòng hớn-hở.

Như-Lai sắc tướng vốn vô cùng

Biến hóa rộng khắp tất cả cõi

Chúng-sanh mơ mộng thường thị hiện

Lôi-Âm-Tràng Thần quan-sát thấy.

Phật vô-lượng kiếp tu hạnh xả

Xả được khó xả trí như biển

Xả hạnh như vậy vì chúng-sanh

Diệu-Nhãn-Hoa Thần tỏ ngộ được.

Vô-biên sắc tướng như mây báu

Hiện bồ-đề tràng khắp thế-gian

Thanh-Tịnh-Diệm-Hình-Ðạo-Tràng Thần

Thấy Phật tự-tại sanh hoan-hỷ.

Chúng-sanh công-hạnh biển vô-biên

Như-Lai cùng khắp rưới mưa Pháp

Tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc

Hoa-Anh-Tràng Thần đã được ngộ.

Vô-lượng pháp-môn nghĩa sai khác

Biện tài rộng lớn đều vào được

Vũ-Bửu-Nghiêm-Cụ-Ðạo-Tràng Thần

Nơi tâm niệm niệm thường như vậy.

Tất cả quốc độ bất-khả-thuyết

Dùng hết ngôn từ ca-ngợi Phật

Nên được danh dự công-đức to

Dũng-Mãnh-Nhãn Thần ghi nhớ được.

Các thứ sắc tướng nhiều vô-biên

Dưới cội bồ-đề đều khắp hiện

Kim-Thể-Vân Thần ngộ môn này

Hằng quán đạo-thọ sanh hoan-hỷ.

Biên tế mười phương bất khả đắc

Phật tọa đạo-tràng trí cũng vậy

Liên-Hoa-Quang-Minh Ðạo-Tràng Thần

Ðược giải-thoát này rất vui thích.

Ðạo-Tràng tất cả xuất diệu-âm

Ca ngợi Như-Lai trí thanh-tịnh

Cũng khen nhơn hạnh đã viên-thành

Diệu-Quang-Chiếu Thần nghe hiểu được.

Bửu-Ấn-Thủ-Túc-Hành Thần được giải-thoát-môn khắp rưới những châu báu sanh hoan-hỷ rộng lớn.

Liên-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn thị hiện Phật-thân ngồi tất cả tòa liên hoa sáng đẹp khiến người thấy vui mừng.

Tối-Thắng-Hoa-Kế Thần được giải-thoát-môn trong mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo-tràng của tất cả Như-Lai.

Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần được giải-thoát-môn cất chân bước đi đều diều-phục vô-biên chúng-sanh.

Diệu-Bửu-Tinh-Tràng Thần được giải-thoát-môn trong mỗi niệm hóa hiện các thứ lưới liên-hoa chiếu sáng rưới những châu báu vang ra thinh-âm vi-diệu.

Nhạo-Thổ-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn xuất sanh vô-biên hoan-hỷ.

Chiên-Ðàn-Thọ-Quang-Thần được giải-thoát-môn dùng hương-phong giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo-tràng.

Liên-Hoa-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn tất cả chưn lông phóng quang-minh diễn pháp-âm vi-diệu.

Vi-Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nơi thân phóng ra các thứ lưới quang-minh chiếu sáng khắp nơi.

Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả chúng-sanh khiến sanh nhiều thiện căn.

Lúc đó Bửu-Ấn-Thủ Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Túc-Hành Thần rồi nói kệ rằng :

Phật xưa tu hành vô-lượng kiếp

Cúng-dường tất cả mười phương Phật

Tâm thường vui đẹp chẳng mỏi nhàm

Tâm hoan hỷ rộng sâu như biển.

Niệm niệm thần-thông chẳng thể lường

Hóa hiện hoa sen hương thơm ngát

Phật ngồi tòa sen đi khắp nơi

Liên-Hoa-Quang Thần đều thấy rõ.

Chư Phật Như-Lai pháp như vậy

Chúng hội rộng lớn khắp mười phương

Thị-hiện thần-thông bất-tư-nghì

Tối-Thắng-Hoa Thần đều thấy biết.

Cõi nước mười phương tất cả chỗ

Nơi đó dở chưn hoặc hạ chưn

Ðều hay thành-tựu các chúng-sanh

Nhiếp-Thiện-Kiến Thần tâm được ngộ.

Như số chúng-sanh khắp hiện thân

Mỗi mỗi thân này khắp pháp-giới

Ðều phóng tịnh-quang rưới các báu

Diệu-Bảo-Tinh Thần được chứng nhập.

Như-Lai cảnh giới vô-biên-tế

Khắp rưới pháp-vũ đều cùng khắp

Chúng-hội thấy Phật sanh vui mừng

Thổ-Diệu-Âm Thần thấy biết được

Âm-thanh của Phật đồng hư-không

Tất cả âm-thinh đều ở trong

Ðiều-phục chúng-sanh đều cùng khắp

Chiên-Ðàn-Thọ Thần nghe hiểu được.

Tất cả chưn lông vang tiếng pháp

Diễn-thuyết hồng-danh tam thế Phật

Người nghe tiếng này đều vui mừng

Liên-Hoa-Quang Thần thấy như vậy.

Phật-thân biến hiện bất-tư-nghì

Mỗi bước hiện tướng dường như biển

Tùy tâm chúng-sanh khiến được thấy

Diệu-Quang-Minh Thần được giải-thoát.

Mười phương khắp hiện đại thần-thông

Tất cả chúng-sanh đều khai ngộ

Tập-Diệu-Hoa Thần nơi pháp này

Thấy biết trong lòng rất hoan-hỷ.


Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thân-Chúng Thần được giải-thoát-môn nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn quang-minh phổ chiếu vô-biên thế-giới.

Hải-Âm-Ðiều-Phục Thần được giải-thoát-môn đại-âm khắp giác-ngộ tất cả chúng-sanh khiến vui mừng điều-phục.

Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần được giải-thoát-môn thân ở cùng khắp như hư-không.

Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần được giải-thoát-môn thị-hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng-sanh.

Tối-Thắng-Quang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ.

Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần được giải-thoát-môn trừ phiền-não cấu của tất cả chúng-sanh.

Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần được giải-thoát-môn chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng-sanh.

Phổ-Hiện-Nhiếp-Hóa Thần được giải-thoát-môn khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế-chủ hiển thị tướng trang nghiêm.

Bất-Ðộng-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn nhiếp khắp tất cả chúng-sanh đều khiến sanh thiện căn thanh-tịnh.

Lúc đó Tịnh-Hỷ-Cảnh-Giới Thần thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả Thân-Chúng Thần, rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ vi-trần kiếp về trước

Có Phật Diệu-Quang hiện xuất thế

Thế-Tôn nơi Ðức Như-Lai kia

Phát tâm cúng-dường tất cả Phật.

Như-Lai thân phóng đại quang-minh

Quang chiếu pháp-giới đều đầy khắp

Chúng-sanh gặp được tâm điều phục

Quang-Chiếu-Phương Thần đã được thấy.

Như-Lai tiếng tâm khắp các cõi

Ngôn-âm của Phật đều viên-mãn

Giác-ngộ quần sanh không sót thừa

Âm-Ðiều-Phục Thần lòng hớn hở.

Phật thân thanh-tịnh thường tịch-diệt

Khắp hiện nhiều thân vẫn vô tướng

Như vậy khắp ở nơi thế-gian

Tịnh-Hoa-Nghiêm Thần chứng nhập được.

Ðạo-Sư thần-lực bất-tư-nghì

Tùy tâm chúng-sanh đều khiến thấy

Hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi

Vô-Lượng-Oai-Nghi được tỏ ngộ.

Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật

Ra đời lợi ích sức tự-tại

Khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng

Thắng-Quang-Nghiêm Thần môn chứng nhập.

Trong mỗi tướng răng của Như-Lai

Phóng quang-minh thơm như mây phủ

Dứt trừ hoặc nghiệp của chúng-sanh

Tịnh-Quang-Hương-Vân quan-sát thấy.

Chúng-sanh nhiễm trước vì chướng nặng

Chạy theo đường ma thường lưu chuyển

Như-Lai khai thị giải-thoát môn

Thủ-Hộ-Nhiếp Thần ngộ nhập được.

Tôi xem Như-Lai sức tự-tại

Phóng đại quang-minh khắp pháp-giới

Ở tại vương cung hóa chúng-sanh

Phổ-Hiện-Hóa Thần được giải-thoát.

Chúng-sanh mê vọng đủ sự khổ

Phật ở trong đó thường cứu-hộ

Khiến dứt phiền não tâm vui mừng

Bất-Ðộng-Quang Thần đã thấy biết.

Diệu-Sắc-Na-La-Diên Chấp-Kim-Cang Thần được giải-thoát-môn thấy Như-Lai thị-hiện thân vô biên sắc tướng.

Nhựt-Luân-Tốc-Tật-Tràng Thần được giải-thoát-môn mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhựt hiện ra các thứ quang-minh.

Tu-Di-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn hóa hiện vô-lượng thân đại thần biến.

Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-thanh tùy theo mọi loài.

Diệu-Tý-Thiên-Chúa Thần được giải-thoát-môn hiện vì tất cả thế-chủ khai ngộ chúng-sanh.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp.

Ðại-Thọ-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn dùng đồ trang-nghiêm khả-ái nhiếp tất cả thọ-thần.

Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn phước-đức trang-nghiêm rộng lớn của Như-Lai đều đầy đủ rõ ràng.

Mật-Diệm-Cát-Tường-Mục Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tâm của chúng-sanh hiểm ác vì họ hiện thân oai-nghiêm.

Liên-Hoa-Ma-Ni-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp rưới tất cả đồ trang-nghiêm như ý của Bồ-Tát.

Lúc đó Diệu-Sắc-Na-La-Diên Thần, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Kim-Cang Thần, rồi nói kệ rằng :

Ông nên xem Pháp-Vương

Pháp-Vương pháp như vậy

Sắc tướng vô-lượng-biên

Thế-gian đều hiện khắp.

Mỗi lông nơi thân Phật

Lưới sáng bất-tư-nghì

Dường như vừng mặt trời

Khắp soi mười phương cõi.

Như-Lai sức thần thông

Pháp-giới đều cùng khắp

Trước tất cả chúng-sanh

Thị-hiện thân vô-tận.

Như-Lai thuyết pháp-âm

Mười phương đều được nghe

Tùy các loài chúng-sanh

Ðều khiến tâm đầy đủ.

Chúng thấy đấng Mâu-Ni

Ở trong cung-điện vua

Khắp vì các quần-sanh

Xiển-dương pháp rộng lớn.

Chỗ biển pháp xây vần

Tất cả nghĩa sai biệt

Các thứ môn phương-tiện

Diễn-thuyết không cùng tận.

Vô-biên phương-tiện lớn

Khắp ứng mười phương cõi

Gặp Phật tịnh quang-minh

Ðều thấy thân của Phật.

Cúng-dường lên chư Phật

Số vạn-ức vi-trần

Công-đức như hư-không

Tất cả đều chiêm ngưỡng.

Thần-thông-lực bình đẳng

Tất cả cõi đều hiện

An-tọa diệu-đạo-tràng

Khắp hiện trước quần-chúng.

Quang-minh chiếu thế-gian

Ánh sáng đều viên mãn.

Pháp-giới chiếu khắp cùng

Hiển bày công-hạnh Phật.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy