× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Hoa Nghiêm01. Phẩm Thế-Chủ Diệu-Nghiêm thứ nhất (2)

Nhựt-Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp mười phương chúng-sanh tận kiếp vị-lai thường làm lợi ích.

Quang-Diệm-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn dùng tất cả tùy loại ứng-thân khai ngộ chúng-sanh làm cho vào biển trí-huệ.

Tu-Di-Quang-Hoan-Hỉ-Tràng-Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm chúa tất cả chúng-sanh khiến siêng tu vô-biên công-đức thanh-tịnh.

Tịnh-Bửu-Nhựt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tu tất cả khổ-hạnh thâm-tâm hoan-hỉ.

Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển-Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh vô-ngại soi khắp khiến tất cả chúng-sanh được thêm tinh sáng.

Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp thân chúng-sanh khiến sanh lòng vui mừng tin hiểu.

Tối-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh chiếu khắp tất cả thế-gian khiến thành-tựu những công-đức vi-diệu.

Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn biển đại-bi hiện vô-biên cảnh-giới các thứ sắc tướng trang-nghiêm.

Quang-Minh-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm cho chúng-sanh được pháp-nhãn thanh-tịnh thấy tạng pháp-giới.

Trì-Ðức Thiên-Tử được giải-thoát-môn phát-sanh tâm thanh-tịnh tương-tục làm cho chẳng hư hoại.

Phổ-Vận-Hành-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn phổ-vận-nhựt-cung-điện chiếu-thập-phương chúng-sanh khiến việc làm được thành-tựu.

Lúc đó, Nhựt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Nhựt-Thiên-Tử rồi nói kệ rằng:

Trí-huệ-quang Như-Lai rộng lớn

Chiếu khắp mười phương các quốc-độ

Chúng-sanh đều thấy Ðức Như-Lai

Ðiều phục quần-mê nhiều phương-tiện.

Như-Lai sắc tướng thật vô-biên

Hiện thân theo lòng chúng-sanh thích

Khắp mở trí-huệ cho thế-gian

Diệm-Nhãn Thiên-Tử quan-sát thấy.

Phật-thân vô-tỉ không ai bằng

Quang-minh chiếu sáng khắp mười phương

Là bực vô-thượng hơn tất cả

Pháp-môn như vậy Hoan-Hỉ được.

Vì lợi cho đời tu khổ-hạnh

Qua lại các cõi vô-lượng kiếp

Quang-minh biến-tịnh như hư-không

Tịnh-Bửu Thiên-Tử đã được biết.

Phật diễn diệu-âm không chướng-ngại

Cùng khắp mười phương các quốc-độ

Ðều sùng pháp-vị lợi quần-sanh

Phương-tiện như đây Dũng-Mãnh rõ.

Phóng quang-minh lớn bất-tư-nghì

Thanh-tịnh tất cả loài hàm-thức

Ðều khiến phát sanh tin hiểu sâu

Hoa-Âm Thiên-Tử được ngộ nhập.

Thế-gian chỗ có những quang-minh

Chẳng bằng ánh-sáng chân lông Phật

Phật quang như vậy bất-tư-nghì

Thắng-Tràng Thiên-Tử được giải-thoát.

Tất cả chư Phật pháp như vậy

Ngồi cội bồ-đề thành chánh-giác

Khiến kẻ tà ác về đường lành

Bửu-Kế Thiên-Tử thấy như vậy.

Chúng-sanh ngu-si khổ tối tâm

Vì muốn cho họ được tịnh-nhãn

Nên Phật vì họ thắp huệ-đăng

Thiện-Mục Thiên-Tử quan-sát thấy.

Ðấng tự-tại phương-tiện giải-thoát

Nếu ai được gặp cúng một lần

Phước này giúp họ lần chứng quả

Phương-tiện trên đây Trì-Ðức được.

Vô-lượng môn trong một pháp-môn

Vô-lượng ngàn kiếp nói như vậy

Diễn-thuyết pháp-môn nghĩa nhiệm-mầu

Phổ-Vận-Quang Thiên đã hiểu rõ.

Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp pháp-giới nhiếp hóa chúng-sanh.

Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh khiến họ vào khắp vô-biên pháp.

Chúng-Diệu-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn rõ biết tâm niệm phan-duyên của tất cả chúng-sanh.

An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử được giải-thoát-môn đem sự vui bất-tư-nghì cho tất cả chúng-sanh.

Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tùy thời thủ hộ khiến được thành-tựu như nông-gia gieo giống.

Xuất-hiện-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn từ-bi cứu-hộ tất cả chúng-sanh khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui.

Phổ-Du-Bất-Ðộng-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn có thể cầm mặt nguyệt thanh-tịnh hiện khắp mười phương.

Tinh-Tú-Vương-Tự-Tại Thiên-Tử được giải-thoát-môn khai-thị tất cả pháp như huyễn như hư-không vô-tướng không tự-tánh.

Tinh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn vì khắp tất cả chúng-sanh khởi công-dụng lớn.

Ðại-Oai-Ðức-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn dứt tất cả nghi hoặc.

Lúc đó Nguyệt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chư thiên trong nguyệt cung-điện rồi kệ rằng :

Phật phóng quang-minh khắp thế-gian

Chiếu sáng mười phương các quốc-độ

Chuyển pháp rộng lớn bất-tư-nghì

Phá hẳn chúng-sanh nghiệp si-ám.

Cảnh-giới vô-biên lại vô-tận

Trong vô-lượng kiếp thường khai-thị

Thần-lực tự-tại độ quần-sanh

Hoa-Kế như vậy quan-sát Phật.

Tâm niệm chúng-sanh niệm niệm khác.

Phật trí rộng lớn đều rõ biết

Thuyết pháp cho họ được vui mừng

Diệu-Quang Thiên-Tử được giải thoát.

Chúng-sanh không có thật an vui

Mê chìm ác đạo thọ sự khổ

Như-Lai dạy họ pháp-tánh-môn

Lạc-Tâm Thiên-Tử suy gẫm thấy.

Như-Lai hy-hữu đại-từ-bi

Vì lợi chúng-sanh vào các cõi

Thuyết pháp khuyên họ khiến làm lành

Nhãn-Quang Thiên-Tử đã rõ biết.

Thế-Tôn khai-thị pháp quang-minh

Phân biệt thế-gian các nghiệp tánh

Chỗ làm thiện ác không mất hư

Tịnh-Quang Thiên-Tử lòng vui đẹp.

Phật là chỗ nương tất cả phước

Ví như địa-cầu gìn cung-điện

Khéo truyền đạo mầu rất an-vui

Phương-tiện như đây Bất-Ðộng thấy.

Lửa trí sáng lớn cùng pháp-giới

Hiện hình vô số đồng chúng-sanh

Mở bày chân-thật vì muôn loài

Tinh-Tú-Vương Thiên được tỏ-ngộ.

Phật như hư-không không tự-tánh

Vì lợi chúng-sanh hiện thế-gian

Tướng-hảo trang-nghiêm như bóng hình

Tịnh-Giác Nguyệt-Thiên thấy như vậy

Chưn lông thân Phật diễn thinh Âm

Mây pháp thế-gian che trùm khắp

Người thấy kẻ nghe đều vui mừng

Ðại-Oai-Ðức Thiên được giải thoát.III.- CHƯ THẦN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN

Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn phương-tiện tự-tại nhiếp tất cả chúng-sanh.

Thọ-Quang Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn thấy khắp tất cả công-đức trang-nghiêm.

Tịnh-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn ưu-khổ của tất cả chúng-sanh làm cho sanh lòng vui mừng.

Hoa-Quan Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn dứt hẳn tà-kiến mê-lầm của tất-cả chúng-sanh.

Hỉ-Bộ-Phổ-Âm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng-sanh như mây che mát.

Nhạo-Diêu-Ðộng-Mỹ-Mục Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện thân xinh đẹp rộng lớn làm cho tất cả được an-vui.

Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương.

Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả thân thanh-tịnh quang-minh đại hoan-hỷ.

Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn kháp nhuần sum-sê tất cả cây cối làm cho người thấy vui-mừng.

Phổ-Hiện-Trang-Nghiêm Càn-Thát-Bà Vương được giải-thoát-môn khéo vào tất cả cảnh-giới Phật cho chúng-sanh sự an-vui.

Lúc đó Trì-Quốc Càn-Thát-Bà Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Càn-Thát-Bà rồi nói kệ rằng :

Chư Phật cảnh-giới vô-lượng môn

Tất cả chúng-sanh chẳng vào được

Phật tánh thanh-tịnh như hư-không

Vì khắp thế-gian khai chánh-đạo.

Mỗi mỗi chưn lông của Như-Lai

Ðầy đủ công-đức như biển cả

Tất cả thế-gian đều an-vui

Thọ-Quang Vương đây đã thấy được.

Biển khổ rộng lớn của thế-gian

Phật đều có thể tiêu trừ sạch

Phật nhiều phương-tiện đại từ bi

Tịnh-Mục Vương này hiểu biết được.

Mười phương cõi nước rộng vô biên

Trí-Quang của Phật đều sáng chói

Dứt trừ tất cả chấp ác tà

Môn-giải-thoát này Hoa-Quan được.

Phật từ thuở xưa vô-lượng kiếp

Tu tập đại-từ hạnh phương-tiện

Tất cả thế-gian đều an-vui

Phổ-Âm Thần-Vương hay ngộ nhập.

Phật thân thanh-tịnh đều thích thấy

Hay sanh thế-gian vui vô-lượng

Nhơn-quả giải-thoát thứ đệ thành

Diêu-Ðộng Mỹ-Mục khéo khai thị.

Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển

Ngu-si che chướng rất kín chắc

Như-Lai vì họ nói pháp mầu

Sư-Tử-Tràng-Vương diễn-thuyết được.

Như-Lai khắp hiện diệu sắc thân

Vô-lượng sai khác khắp chúng-sanh

Nhiều thứ phương-tiện soi thế-gian

Phổ-Phóng Bửu-Quang thấy như vậy.

Ðại-Trí phương-tiện vô-lượng môn

Phật vì chúng-sanh mà khai diễn

Vào hạnh chơn-thật đại bồ-đề

Kim-Cang-Tràng-Vương khéo quan-sát.

Trong một sát-na, trăm ngàn kiếp

Phật-lực hay hiện không động diêu

Khắp đem an-lạc thí quần-sanh

Phổ-Hiện Trang-Nghiêm môn giải-thoát.


Tăng-Trưởng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tất cả oán-thù.

Long-Chúa-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tu-tập vô-biên công-hạnh.

Trang-Nghiêm-Tràng-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả lòng ưa thích của chúng-sanh.

Nhiêu-Ích-Hạnh Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu công-hạnh thanh-tịnh sáng-suốt.

Khả-Bố-Úy-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị đạo an-ổn vô-úy cho tất cả chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn tiêu-trừ biển ái-dục của tất cả chúng-sanh.

Cao-Phong-Huệ Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện mây sáng chói che muôn loài.

Dũng-Kiện-Tý-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khắp phóng quang-minh dứt chướng nặng như núi.

Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tâm đại-bi bất thối-chuyển.

Quảng-Ðại-Diện-Cưu-Bàn-Trà-Vương được giải-thoát-môn hiện thân lưu chuyển trong các loài.

Lúc đó Tăng-Trưởng Cưu-Bàn-Trà-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Cưu-Bàn-Trà mà nói kệ rằng :

Thành-tựu nhẫn-lực Thế-Ðạo-Sư

Vì người tu hành vô-lượng kiếp

Lìa hẳn kiêu-mạn cùng mê lầm

Nên thân của Phật rất nghiêm tịnh.

Từ xưa Ðức Phật đã tu hành

Giáo-hóa thập phương vô-lượng chúng

Các thứ phương-tiện lợi quần-sanh

Môn giải-thoát này Long-Chúa được.

Phật dùng đại-trí cứu chúng-sanh

Thấy biết rõ ràng tâm của họ

Phương-tiện tự-tại khéo dắt-dìu

Nghiêm-Tràng-Vương thấy lòng hoan-hỷ.

Thần-thông ứng-hiện như bóng vang

Pháp-luân như không thường chơn thật

Vô-ương số kiếp ở nơi đời

Nhiêu-Ích-Hạnh-Vương đã được chứng.

Chúng-sanh mù lòa thường tối tâm

Phật quang chiếu hiện đường an-ổn

Cứu hộ muôn loài khổ được trừ

Khả-Bố-Úy-Vương quan-sát thấy.

Biển dục trôi chìm đủ sự khổ

Trí-Quang chiếu khắp đều tiêu diệt

Khổ đã dứt trừ dạy pháp mầu

Diệu-Trang-Nghiêm-Vương được tỏ ngộ.

Phật thân phổ-ứng người đều thấy

Nhiều môn phương-tiện độ cs

Tiếng như sấm nổ rưới mưa pháp

Cao-Phong-Huệ-Vương được chứng nhập.

Quang-minh thanh-tịnh thường lợi-ích

Gặp được Phật quang tiêu chướng nặng

Công-đức của Phật vốn vô-biên

Thâm lý như đây Dũng-Tý biết.

Vì muốn an-vui các chúng-sanh

Phật tu đại-bi vô-lượng kiếp

Tất cả khốn khổ phương-tiện trừ

Vô-Biên-Tịnh-Hoa đã thấy rõ.

Thần-thông tự-tại bất-tư-nghì

Thân Phật hiện khắp mười phương cõi

Nhưng vẫn bất động không khứ lai

Quảng-Ðại-Diện-Vương đã hiểu rõ.


Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương đã được giải-thoát-môn tiêu diệt tất cả khổ hoạn của loài rồng.

Ta-Kiệt-La Long-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm chuyển hình rồng hiện vô-lượng thân chúng-sanh.

Vân-Âm-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn ở trong các loài dùng tiếng thanh-tịnh nói vô-biên danh-hiệu của chư Phật.

Diệm-Khẩu Long-Vương được giải-thoát-môn hiện khắp vô-biên thế-giới kiến lập sai khác.

Diệm-Nhãn Long-Vương được giải-thoát-môn Như-Lai từ mẫn trừ diệt sân-si của tất cả chúng-sanh.

Vân-Tràng Long-Vương được giải-thoát-môn khai-thị phước-đức hỷ lạc lớn cho tất cả chúng-sanh.

Ðức-Xoa-Ca Long-Vương được giải-thoát-môn dùng tiếng thanh-tịnh cứu-hộ dứt trừ tất cả sự bố-úy.

Vô-Biên-Bộ-Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả sắc thân của Phật và trụ kiếp thứ-đệ.

Thanh-Tịnh-Sắc-Tốc-Tật Long-Vương được giải-thoát-môn xuất sanh sự ưa thích vui mừng lớn cho tất cả chúng-sanh.

Phổ-Hành-Ðại-Âm Long-Vương được giải-thoát-môn thị hiện tất cả âm-thanh vô-ngại bình-đẳng thích ý.

Vô-Nhiệt-Não Long-Vương được giải-thoát-môn dùng mây đại-bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế-gian.

Lúc đó Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Long-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả long-chúng rồi nói kệ rằng :

Quan-sát Như-Lai pháp chơn thường

Tất cả chúng-sanh đều lợi-ích

Dùng lòng đại-từ luôn xót thương

Cứu kẻ trôi chìm lo sợ khổ.

Tất cả chúng-sanh đều sai khác

Một chưn lông Phật đủ thị-hiện

Thần-thông biến-hóa khắp thế-gian

Ta-Kiệt Long-Vương quan-sát thấy.

Phật dùng thần-thông không hạn lượng

Rộng nói danh-hiệu khắp chúng-sanh

Tùy lòng ưa thích đều được nghe

Vân-Âm Long-Vương được tỏ ngộ.

Vô-lượng vô-biên các quốc-độ

Có thể đem vào một chưn lông

Như-Lai an-tọa chúng-hội kia

Diệm-Khẩu Long-Vương đã thấy được.

Tất cả chúng-sanh lòng sân hận

Ngu-si ràng buộc chìm biển khổ

Như-Lai xót thương đều dứt trừ

Diệm-Nhãn Long-Vương quan-sát thấy.

Bao nhiêu phước-đức của chúng-sanh

Trong chưn lông Phật đều hiển-hiện

Hiện rồi đồng về biển đại phước

Vân-Tràng Long-Vương đã quan-sát.

Chưn lông thân Phật phát trí-quang

Trí-quang khắp nơi thuyết diệu-pháp

Chúng-sanh được nghe hết sợ lo

Ðức-Xoa Long-Vương đã được ngộ.

Tam thế tất cả chư Như-Lai

Quốc-độ trang-nghiêm kiếp thứ-đệ

Như vậy đều hiện nơi Phật thân

Biên-Bộ Long-Vương được thấy biết.

Như-Lai công-hạnh thuở xa xưa

Cúng-dường tất cả vô-lượng Phật

Cúng rồi thêm lớn lòng vui-mừng

Tốc-Tật Long-Vương được chứng nhập.

Âm-thinh của Phật thuận theo loài

Vì họ thuyết-pháp được hỷ-lạc

Tiếng Phật thanh nhã cúng vui lòng

Ðại-Âm Long-Vương lòng tỏ ngộ.

Chúng-sanh bức ngặt trong các cõi

Nghiệp hoặc trôi chìm không người cứu

Phật dùng đại-bi khiến thoát lìa

Vô-Nhiệt Long-Vương đã chứng được.


Tỳ-Sa-Môn Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn dùng vô-biên phương-tiện cứu khổ chúng-sanh ác.

Tự-Tại-Âm-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp chúng-sanh dùng phương-tiện cứu hộ.

Nghiêm-Trì-Khí-Trượng-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn có thể giúp ích tất cả chúng-sanh rất ác.

Ðại-Trí-Huệ-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn xưng dương công-đức của tất cả thánh-nhơn. Diệm-Nhãn-Chúa-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn đại-bi trí quan-sát khắp tất cả chúng-sanh.

Kim-Cang-Nhãn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện lợi-ích an-lạc tất cả chúng-sanh.

Dũng-Kiện-Tý-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp.

Dũng-Ðịch-Ðại-Quân-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn hộ vệ tất cả chúng-sanh khiến đều trụ nơi chánh-đạo.

Phú-Tài-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tăng-trưởng phước-đức của tất cả chúng-sanh khiến họ luôn được khoái-lạc.

Lực-Hoại-Cao-Sơn-Dạ-Xoa-Vương được giải-thoát-môn tùy thuận ức niệm xuất-sanh trí-lực quang-minh của Phật.

Lúc đó Ða-Văn-Ðại-Dạ-Xoa-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Dạ-Xoa rồi nói kệ rằng :

Chúng-sanh tội ác đã quá sâu

Trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật

Trôi chìm sanh-tử thọ khổ nhiều

Vì cứu chúng-sanh Phật xuất-thế.

Như-Lai cứu-hộ các thế-gian

Tất cả chúng-sanh hiện trước họ

Dứt khổ luân-chuyển hết sợ lo

Tự-Tại-Âm-Vương đã ngộ nhập.

Chúng-sanh tạo ác-nghiệp, chướng nhiều

Phật dạy lý mầu khiến rõ biết

Ví như đèn sáng chiếu thế-gian

Nghiêm-Trì Xoa-Vương đã được thấy.

Thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành

Xưng tán mười phương tất cả Phật

Nên có tiếng đồn lớn cao xa

Ðại-Trí-Huệ-Vương được rõ biết.

Trí-Huệ như không vô-lượng-biên

Pháp-thân rộng lớn bất-tư-nghị

Do đây mười phương đều hiện thân

Diệm-Nhãn-Chúa Vương quan-sát thấy.

Trong tất cả loài diễn diệu-âm

Thuyết pháp lợi-ích vô-lượng chúng

Tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ

Kim-Cang-Nhãn Vương được phương-tiện.

Tất cả nghĩa rộng lớn rất sâu

Phật dùng một câu diễn thuyết được

Giáo-lý như vậy khắp thế-gian

Dũng-Kiện-Tý Vương đã được ngộ.

Vô-lượng chúng-sanh chấp đạo tà

Phật dạy chánh-đạo bất-tư-nghị

Khiến khắp thế-gian thành pháp-khí

Dũng-Ðịch-Quân-Vương rõ biết được.

Bao nhiêu phước-nghiệp của thế-gian

Tất cả đều do Phật-quang-chiếu

Phật-trí rộng lớn khó nghĩ lường

Phú-Tài-Xoa Vương được giải-thoát.

Nhớ đến kiếp xưa vô-lượng số

Phật từ lâu xa tu thập-lực

Hay khiến trí-lực đều tròn đầy

Lực-Hoại-Cao-Sơn được rõ biết.

Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương được giải-thoát-môn dùng tất cả thần-thông phương-tiện khiến chúng-sanh chứa nhóm công-đức.

Tịnh-Oai-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh trừ phiền-não được thanh-lương vui sướng.

Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh suy tưởng lành hay chẳng lành đều vào pháp thanh-tịnh.

Diệu-Mục-Chủ Vương được giải-thoát-môn rõ thấu tất cả tướng phước-đức tự-tại bình-đẳng vô-sở-trước.

Ðăng-Tràng Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả chúng-sanh khiến lìa đường tối tăm sợ sệt.

Tối-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả công-đức của Phật sanh lòng vui mừng.

Sư-Tử-Úc Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh làm chủ cứu-hộ chúng-sanh.

Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương được giải-thoát-môn khiến chúng-sanh tùy ý niệm sanh vô-biên hỷ-lạc.

Tu-Di-Úc Vương được giải-thoát-môn quyết định bất-động nơi tất cả cảnh-duyên và được đầy đủ đến bờ kia.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn bình đẳng vì tất cả chúng-sanh khai-thị đạo bình đẳng.

Lúc đó, Thiện-Huệ Ma-Hầu-La-Già Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Ma-Hầu-La-Gia rồi nói kệ rằng :

Ông xem Như-Lai tánh thanh-tịnh

Phổ hiện oai-quang lợi quần phẩm

Khai đạo cam-lồ khiến thanh-lương

Các khổ dứt hẳn không còn sót.

Tất cả chúng-sanh ở biển khổ

Các nghiệp hoặc ác tự ràng buộc

Ðem pháp tịch-tịnh dạy chúng-sanh

Tịnh-Oai-Âm Vương khéo rõ biết.

Phật-trí vô-đẳng bất-tư-nghì

Tâm chúng-sanh đều rõ biết cả

Vì họ xiển-minh pháp thanh-tịnh

Trang-Nghiêm-Kế Vương đã tỏ ngộ.

Vô-lượng chư Phật hiện thế-gian

Vì khắp chúng-sanh làm ruộng phước

Biển phước rộng lớn rất khó lường

Diệu-Mục-Chủ Vương thấy tất cả.

Chúng-sanh ở mãi biển sợ lo

Phật khắp hiện tiền mà cứu-hộ

Pháp-giới hư-không đều khắp cùng

Ðăng-Tràng-Vương đây đã thấy được.

Công-đức nơi một chưn lông Phật

Thế-gian chung tính không biết được

Vô-biên vô-tận đồng hư-không

Quang-minh-Tràng-Vương quan-sát thấy.

Như-Lai thông đạt tất cả pháp

Nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ

Không nghiêng không động như Tu-Di

Sư-Tử-Úc-Vương môn giải-thoát.

Phật từ thuở trước kiếp lâu xa

Biển rộng hoan-hỷ sâu vô-tận

Vì thế ai thấy đều thích ưa

Trang-Nghiêm-Âm-Vương được chứng nhập.

Rõ biết pháp-giới không hình tướng

Biển ba-la-mật đều đầy đủ

Ðại-quang phổ tế các chúng-sanh

Tu-Di-Úc Vương đã tỏ ngộ.

Ông xem Như-Lai sức tự-tại

Mười phương thị-hiện khắp đồng đều

Sáng soi tỏ ngộ các chúng-sanh

Nhạo-Quang-Minh Vương đã khéo chứng.


Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn khắp sanh tất cả công-hạnh hỷ-lạc.

Diệu-Hoa-Tràng-Khẩn-Na-La Vương được giải-thoát-môn có thể sanh pháp-hỷ vô-thượng khiến tất cả được an-vui.

Chủng-Chủng-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn tất cả công-đức đầy đủ tâm tin hiểu thanh-tịnh rộng lớn.

Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương được giải-thoát-môn thường nói ra tất cả tiếng duyệt ý khiến người nghe lìa khỏi ưu-bố.

Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương được giải-thoát-môn đại-bi an-lập tất cả chúng-sanh khiến giác-ngộ cảnh sở-duyên.

Phổ-Nhạo-Kiến Vương được giải-thoát-môn thị-hiện tất cả sắc thân vi-diệu.

Tối-Thắng-Quang-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả quả thù-thắng trang-nghiêm từ nghiệp não sanh.

Vi-Diệu-Hoa-Tràng Vương được giải-thoát-môn khéo quan-sát tất cả nghiệp thế-gian sanh ra quả báo.

Ðộng-Ðịa-Lực Vương được giải-thoát-môn môn thường khởi tất cả sự lợi-ích chúng-sanh.

Oai-Mãnh-Chủ Vương được giải-thoát-môn khéo biết và khéo nhiếp phục tâm niệm của tất cả Khẩn-Na-La.

Lúc đó, Thiện-Huệ-Quang-Minh Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Khẩn-Na-La rồi nói kệ rằng :


Thế-gian tất cả sự an-vui

Tất cả đều do Phật xuất thế

Ðạo-Sư lợi-ích các chúng-sanh

Khắp làm chỗ quy-y cứu-hộ.

Xuất sanh tất cả những hỷ-lạc

Thế-gian đều được không cùng tận

Hay khiến người thấy chẳng luống qua

Diệu-Hoa-Tràng-Vương được tỏ ngộ.

Biển công-đức Phật không cùng tận

Cầu biên-tế kia bất-khả-đắc

Quang-Minh chiếu sáng khắp mười phương

Trang-Nghiêm Vương đây môn giải-thoát.

Như-Lai đại-âm thường diễn thông

Khai pháp chơn thật lìa ưu-não

Chúng-sanh nghe được đều đẹp vui

Duyệt-Ý-Hống-Thinh hay tín thọ.

Tôi xem Như-Lai sức tự-tại

Ðều do thuở trước siêng hành đạo

Ðại-bi cứu người khiến sạch trong

Bửu-Thọ-Quang-Minh hay ngộ-nhập.

Như-Lai khó được thấy và nghe

Ức kiếp chúng-sanh mới được gặp

Tướng-hảo đầy đủ để trang-nghiêm

Phổ-Nhạo-Kiến Vương đã xem thấy.

Ông xem Như-Lai đại trí-huệ

Quần-sanh tâm nguyện đều khắp ứng

Ðạo nhứt-thiết-trí đều tuyên bày

Tối-Thắng-Trang-Nghiêm hay rõ biết.

Biển nghiệp rộng lớn bất-tư-nghì

Chúng-sanh khổ vui đều do đó

Tất cả như vậy hay chỉ bày

Vi-Diệu-Hoa-Tràng quan-sát thấy.

Chư Phật thần-thông không xen dứt

Mười phương đại-địa thường chấn động

Tất cả chúng-sanh chẳng biết hay

Ðộng-Ðịa-Lực Vương hằng thấy rõ.

Ở nơi chúng-hội hiện thần thông

Phóng đại quang-minh khiến giác-ngộ

Hiển bày tất cả cảnh Như-Lai

Oai-Mãnh-Chủ Vương hay quan-sát.

Ðại-Tốc-Tất-Lực Ca-Lâu-La Vương được giải-thoát-môn vô-ngại-vô-trước-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh giới.

Bất-Khả-Hoại-Bửu-Kế Vương được giải-thoát-môn khắp an-trụ pháp-giới giáo-hóa chúng-sanh.

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương được giải-thoát-môn khắp thành-tựu sức tinh-tấn ba-la-mật.

Bất-Thối-Tâm-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn sức dũng-mãnh vào cảnh-giới Như-Lai.

Ðại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương được giải-thoát-môn vào biển công-hạnh trí-huệ rộng lớn của Phật.

Kiên-Pháp-Tịnh-Quang Vương được giải-thoát-môn thành-tựu vô-biên chúng-sanh sai- biệt-trí.

Diệu-Nghiêm-Quan-Kế Vương được giải-thoát-môn trang-nghiêm thành Phật-pháp.

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện Vương được giải-thoát-môn thành-tựu sức bình-đẳng bất-khả hoại.

Phổ-Quán-Hải Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả thân chúng-sanh mà vì hiện hình.

Long-Âm-Ðại-Mục-Tinh Vương được giải-thoát-môn trí hạnh vào khắp sanh-tử của tất cả chúng-sanh.

Lúc đó, Ðại-Tốc-Tật-Lực Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát tất cả chúng Ca-Lâu-La rồi nói kệ rằng :

Phật-nhãn rộng-lớn không ngằn mé

Thấy khắp mười phương các quốc-độ

Trong đó chúng-sanh chẳng thể lường

Hiện đại thần-thông đều điều-phục.

Thần-thông của Phật sức vô-ngại

Ngồi khắp mười phương cội bồ-đề

Thuyết pháp như mây đều khắp đầy

Bửu-Kế lóng nghe lòng tin thuận.

Phật thuở xa xưa tự-tại các hạnh

Phổ-tịnh quảng-đại ba-la-mật

Cúng-dường tất cả chư Như-Lai

Thanh-Tịnh-Tốc-Tật sâu tin hiểu.

Như-Lai trong mỗi một chưn lông

Một niệm hiện khắp vô-biên hạnh

Cảnh giới Như-Lai rất khó suy

Bất-Thối-Trang-Nghiêm đều thấy rõ.

Phật-hạnh rộng lớn bất-tư-nghì

Tất cả chúng-sanh không lường được

Công-đức trí-huệ của Ðạo-Sư

Nhiếp-Trì-Lực Vương đạo giải thoát.

Như-Lai vô-lượng trí-huệ-quang

Hay dứt chúng-sanh lưới nghi hoặc

Cứu-hộ tất cả các thế-gian

Khiên-Pháp-Tịnh-Quang thọ-trì được.

Pháp-thành rộng lớn không thể cùng

Các thứ pháp-môn vô-lượng số

Ðức Phật ra đời rộng mở bày

Diệu-Nghiêm-Quan-Kế đã tỏ rõ.

Tất cả chư Phật một pháp-thân

Chơn-như bình-đẳng vô-phân-biệt

Phật dùng sức này thường an-trụ

Phổ-Tiệp-Thị-Hiện diễn thuyết đủ.

Phật ở các cõi nhiếp chúng-sanh

Quang-minh thế-gian đều chiếu khắp

Các thứ phương-tiện hiện điều-phục

Phổ-Quán-Hải Vương đã được ngộ.

Phật xem tất cả các quốc-độ

Ðều nương nghiệp-hải mà an-trụ

Rưới khắp pháp-vũ ở trong kia

Long-Âm-Tinh Vương được giải-thoát.


La-Hầu A-Tu-La Vương được giải-thoát-môn hiện làm chủ tôn thắng trong đại-hội.

Tỳ-Ma-Chất-Ða-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-lượng kiếp.

Xảo-Huyễn-Thuật Vương được giải-thoát-môn tiêu-diệt khổ tất cả chúng-sanh khiến thanh-tịnh.

Ðại-Quyến-Thuộc Vương được giải-thoát-môn tu tất cả khổ hạnh tự trang-nghiêm.

Bà-Trí-Vương được giải-thoát-môn chấn-động thập-phương vô-biên cảnh-giới.

Biến-Chiếu Vương được giải-thoát-môn các thứ phương-tiện an lập tất cả chúng-sanh.

Kiên-Cố-Hạnh-Diệu-Trang-Nghiêm Vương được giải-thoát-môn khắp họp thiện căn sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại.

Quảng-Ðại-Nhơn-Huệ Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi không nghi lầm.

Hiện-Thắng-Ðức Vương được giải-thoát-môn khắp khiến thấy Phật thờ kính cúng-dường tự-tại các thiện-căn.

Thiện-Âm Vương được giải-thoát-môn công-hạnh quyết-định bình-đẳng khắp vào tất cả loài.

Lúc đó La-Hàu Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng A-Tu-La rồi nói kệ rằng :

Tất cả mười phương quảng-đại chúng

Phật thù-đặc nhứt trong tất cả

Quang-minh chiếu khắp đồng hư-không

Trước các chúng-sanh đều khắp hiện.

Trăm ngàn muôn kiếp các quốc-độ

Trong một sát-na đều hiện rõ

Phóng quang độ người đồng khắp đều

Tùy-Ma-Chất-Ða vui khen ngợi.

Như-Lai cảnh-giới không ai bằng

Các thứ pháp môn thường lợi-ích

Chúng-sanh có khổ đều dứt trừ

Xảo-Huyễn-Thuật Vương đã được thấy.

Trong vô-lượng kiếp tự-tại khổ hạnh

Lợi-ích chúng-sanh làm thanh-tịnh

Do đây Phật-trí trọn viên-thành

Ðại-Quyến-Thuộc Vương đã thấy rõ.

Vô-ngại vô-đẳng đại thần-thông

Khắp động mười phương tất cả cõi

Chẳng khiến chúng-sanh có sợ kinh

Ðại-lực nơi đây đã rõ biết.

Phật hiện ra đời cứu chúng-sanh

Ðạo nhứt-thiết-trí đều khai-thị

Ðều khiến bỏ khổ được an-vui

Nghĩa đây, Biến-Chiếu xiển-dương rộng.

Tất cả biển phước của thế-gian

Phật-lực hay sanh khiến thanh-tịnh

Phật hay khai-thị đạo giải-thoát

Kiên-Cố-Trang-Nghiêm được chứng nhập.

Phật đại-bi-thân không ai bằng

Ði khắp vô-ngại đều khiến thấy

Dường như hình bóng hiện thế-gian

Nhơn-Huệ hay tuyên công-đức Phật.

Thần-thông rộng lớn không ai sánh

Khắp chốn hiện thân đầy pháp-giới

Ðều ngồi dưới cội đại bồ-đề

Nghĩa này, Thắng-Ðức hay tuyên thuyết.

Như-Lai ngày trước tu công-hạnh

Trải qua các loài đều cùng khắp

Thoát khổ chúng-sanh không có thừa

Thiên-Âm ca-ngợi công-đức Phật.


IV.- CHƯ THẦN-CHỦ GIẢI-THOÁT-MÔN

Thị-Hiện-Cung-Ðiện Chủ-Trú Thần được giải-thoát-môn khắp vào tất cả thế-gian. Pháp-Khởi-Huệ-Hương Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh đều khiến lợi-ích vui mừng đầy đủ. Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay phóng vô-biên pháp quang-minh đáng thích ưa. Hoa-Hương Diệu-Quang Thần được giải-thoát-môn khai phát tâm tin hiểu thanh-tịnh của tất cả chúng-sanh. Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm trang-nghiêm công-lực quang-minh rộng khắp. Nhạo-Tác-Hỉ-Mục Thần được giải-thoát-môn khai ngộ khắp tất cả chúng-sanh khổ vui đều khiến được pháp-lạc. Quán-Phương-Phổ-Hiện Thần được giải-thoát-môn thân sai-biệt thập phương pháp-giới. Ðại-Bi-Oai-Lực Thần được giải-thoát-môn cứu hộ tất cả chúng-sanh khiến được an-lạc. Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần được giải-thoát-môn công-đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ. Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần được giải-thoát-môn tiếng tăm đồn khắp nơi chúng-sanh thấy Phật đều được lợi-ích.

Lúc đó, Thị-Hiện-Cung-Ðiện Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Trú-Thần rồi nói kệ rằng :

Phật-trí như không vô cùng tận

Quang-minh soi sáng khắp mười phương

Tâm hành chúng-sanh đều biết rành

Thế-gian không nơi nào chẳng đến.

Biết lòng sở-thích của chúng-sanh

Theo cơ diễn nói vô-lượng pháp

Cú nghĩa rộng lớn đều không đồng

Phát-Khởi-Huệ-Hương thấy được rõ.

Phật phóng quang-minh chiếu thế-gian

Thấy nghe vui mừng không luống mất

Chỉ bày tịch-diệt chỗ rộng sâu

Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm lòng tỏ ngộ.

Phật rưới Pháp-vũ vô-biên-lượng

Hay khiến người thấy đều mừng rỡ

Thiện-căn tối-thắng từ đây sanh

Hoa-Hương-Diệu-Quang rõ biết được.

Khắp vào pháp-môn sức khai ngộ

Nhiều kiếp tu tập đều thanh-tịnh

Phổ-Tập-Diệu-Dược hay thấu suốt.

Nhiều môn phương-tiện hóa quần-sanh

Hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ích

Ðều khiến hớn hở rất vui mừng

Nhạo-Tác-Hỉ-Mục thấy như vậy.

Thập-lực ứng hiện khắp thế-gian

Mười phương pháp-giới đều không sót

Thể-tánh chẳng có cũng chẳng không

Quán-Phương-Phổ-Hiện hay chứng nhập.

Chúng-sanh lưu chuyển trong hiểm nạn

Như-Lai xuất thế vì thương xót

Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ

Ðại-Bi-Oai-Lực môn giải-thoát.

Chúng-sanh trôi chìm trong đêm dài

Phật vì thuyết pháp cho thông hiểu

Ðều khiến được vui trừ khổ lo

Thiện-Căn-Quang-Chiếu môn ngộ nhập.

Như-Lai phước-đức đồng hư-không

Từ đây nở sanh thế-gian phước

Chỗ làm của Phật trọn không hư

Diệu-Hoa-Anh-Lạc được giải-thoát.


Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Chủ-Dạ-Thần được giải-thoát-môn tịch-tịnh thiền-định lạc đại dũng kiện. Hỉ-Căn-Quán-Thế Thần được giải-thoát-môn tướng công-đức tướng công-đức thanh-tịnh rộng lớn khả-ái. Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn hiện khắp thế-gian điều phục chúng-sanh. Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm lòng hoan-hỷ rộng lớn. Phổ-Hiện-Kiết-Tường Thần được giải-thoát-môn ngôn âm duyệt ý tự-tại rộng lớn. Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần được giải-thoát-môn tạng-quang-minh rộng lớn đầy đủ hoan-hỉ. Bình-Ðẳng-Hộ-Dục Thần được giải-thoát-môn khai-ngộ chúng-sanh khiến thành-thục thiện-căn. Du-Hí-Khoái-Lạc Thần được giải-thoát-môn vô-biên từ cứu-hộ chúng-sanh. Chư-Căn-Thường-Hỉ Thần được giải-thoát-môn đại-bi khắp hiện trang-nghiêm. Thị-Hiện-Tịnh-Phước Thần được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả chúng-sanh sở-thích được đầy đủ.

Lúc đó, Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dạ-Thần mà nói kệ rằng :

Các ngài nên xem công-hạnh Phật

Quảng-đại tịch-tịnh tướng hư-không

Biển dục không bờ làm sạch trong

Chiếu mười phương đoan-nghiêm thanh-tịnh.

Tất cả thế-gian đều thích thấy

Vô-lượng ức kiếp một lần gặp

Ðại-bi thương người đều khắp cùng

Hỉ-Can-Quán-Thế quan-sát thấy.

Ðạo-Sư cứu hộ các thế-gian

Chúng-sanh thấy Phật hiện trước mình

Làm cho các loài đều thanh-tịnh

Hộ-Thế-Tinh-Khí đã biết rõ.

Phật xưa tu tập biển hoan-hỉ

Rộng lớn vô-biên chẳng lường được

Vì thế người thấy đều thích ưa

Tịch-Tịnh-Hải-Âm hiểu biết được.

Như-Lai cảnh giới chẳng thể lường

Diễn khắp mười phương mà hằng tịch

Khiến khắp chúng-sanh ý sạch trong

Phổ-Hiện-Kiết-Tường nghe vui đẹp.

Giữa nhóm chúng-sanh không phước-đức

Phật bực đại-phước trang-nghiêm sáng

Khai pháp tịch-diệt lìa cấu trần

Phổ-Phát-Thọ-Hoa đã được ngộ.

Muời phương khắp hiện đại thần thông

Tất cả chúng-sanh đều điều phục

Các thứ sắc tướng đều khiến xem

Bình-Ðẳng-Hộ-Dục quan-sát được.

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Từ-bi phương-tiện đều thanh-tịnh

Cứu hộ chúng-sanh đã khắp cùng

Du-Hí-Khoái-Lạc môn giải-thoát

Chúng-sanh ngu-si thường loạn đụt

Tâm họ cứng độc rất đáng sợ

Như-Lai xuất thế vì xót thương

Chư-Căn-Thường-Hỉ được tỏ ngộ.

Xưa Phật tu-hành vì chúng-sanh

Tất cả chí-nguyện đều đầy đủ

Do đây đức tướng đều viên thành

Thị-Hiện-Tịnh-Phước được chứng nhập.


Biến-Trụ-Nhứt-Thiết-Chủ-Phương Thần được giải-thoát-môn năng-lực khắp cứu-hộ. Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn trọn nên công-lực thần-thông hóa-độ khắp tất cả chúng-sanh. Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn đại-quang-minh phá tất cả chướng sanh hỉ-lạc. Châu-Hành-Bất-Ngại Thần được giải-thoát-môn hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc. Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc Thần được giải-thoát-môn thị-hiện danh hiệu phát sanh công-đức đồng số tất cả chúng-sanh. Biến-Du-Tịnh-Không Thần được giải-thoát-môn hằng phát-diệu-âm khiến người nghe đều hoan-hỉ. Vân-Tràng-Ðại-Âm Thần được giải-thoát-môn như rồng khắp rưới mưa khiến chúng-sanh hoan-hỉ. Kế-Mục-Vô-Loạn Thần được giải-thoát-môn được giải-thoát-môn năng-lực tự-tại vô-sai-biệt thị-hiện hạnh-nghiệp tất cả chúng-sanh. Phổ-Thế-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn quan-sát các thứ hạnh-nghiệp trong tất cả thú-sanh. Châu-Biến-Du-Lãm Thần được giải-thoát-môn công việ làm đều rốt ráo sanh sự hoan-hỉ tất cả chúng-sanh.

Lúc đó, Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phương Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai tự-tại hiện ra đời

Tất cả quần-sanh đều giáo-hóa

Chỉ bày khiến ngộ các pháp-môn

Ðều khiến được thành vô-lượng trí.

Thần-thông vô-lượng khắp chúng-sanh

Tùy họ sở thích mà hiện tướng

Người thấy đều được lìa khổ lo

Phổ-Hiện-Quang-Minh môn giải-thoát.

Trong biển mê tối của chúng-sanh

Phật hiện đuốc pháp rất sáng suốt

Sáng đó chiếu khắp người đều thấy

Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm đã tự-tại.

Ðầy đủ các tiếng của thế-gian

Khắp chuyển pháp-luân người đều hiểu

Chúng-sanh nghe pháp phiền-não trừ

Châu-Hành-Bất-Ngại được tỏ ngộ.

Tất cả danh tự của thế-gian

Hồng danh của Phật đồng số đó

Ðều khiến chúng-sanh lìa mê lầm

Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc quan-sát biết.

Nếu có chúng-sanh đến trước Phật

Ðược nghe diệu-âm của Như-Lai

Họ đều sanh lòng rất vui mừng

Biến-Du-Tịnh-Không ngộ pháp đó.

Phật ở trong mỗi mỗi sát-na

Khắp rưới vô-biên đại-pháp-vũ

Ðều khiến chúng-sanh phiền-não trừ

Vân-Tràng-Ðại-Âm rõ biết được.

Tất cả thế-gian những biển nghiệp

Phật xưa khai-thị đồng không khác

Khắp khiến chúng-sanh nghiệp-hoặc trừ

Kế-Mục-Vô-Loạn đã rõ thấu.

Nhứt-Thiết-Trí địa vốn vô-biên

Tất cả tâm niệm của chúng-sanh

Như-Lai soi thấy đều rõ ràng

Phổ-Quán-Thế-Nghiệp môn rộng lớn.

Phật xưa nhiều kiếp tu công-hạnh

Ðủ vô-lượng môn ba-la-mật

Ðại-bi thương xót lợi chúng-sanh

Châu-Biến-Du-Lãm được giải-thoát.


Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Chủ-Không-Thần được giải-thoát-môn biết khắp tất cả tâm chúng-sanh trong các loài. Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần được giải-thoát-môn khắp vào pháp-giới. Sanh-Kiết-Tường-Phong Thần được giải-thoát-môn rõ thấu vô-biên cảnh-giới thân-tướng. Ly-Chướng-An-Trụ Thần được giải-thoát-môn hay trừ nghiệp-hoặc-chướng tất cả chúng-sanh. Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp quán-sát tư-duy biển công-hạnh rộng lớn. Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần được giải-thoát-môn đại-bi quang khắp cứu-hộ ách nạn tất cả chúng-sanh. Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần được giải-thoát-môn vào khắp tất cả phước-đức lực vô-sở-trước. Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tâm tất cả chúng-sanh lìa cái-chướng được thanh-tịnh. Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn trí quang-minh thấy khắp mười phương. Quang-Biến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn chẳng động bổn xứ mà hiện khắp thế-gian.

Lúc đó, Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Không-Thần rồi kệ rằng :

Như-Lai mắt rộng lớn

Như hư-không thanh-tịnh

Thấy khắp các chúng-sanh

Tất cả đều tỏ rõ.

Thân Phật rất sáng chói

Chiếu khắp mười phương cõi

Mọi nơi đều hiện tiền

Phổ-Du-Thần xem thấy.

Thân Phật như hư-không

Vô-sanh vô-sở-thủ

Vô-tánh vô-khả-đắc

Cát-Tường Thần rõ thấu.

Phật từ vô-lượng kiếp

Rộng nói các thánh đạo

Dứt trừ chướng chúng-sanh

Ly-Chướng Thần được ngộ.

Tôi xem Phật thuở xưa

Tu tập bồ-đề hạnh

Vì an-lạc thế-gian

Diệu-Kế-Thần được thấy.

Tất cả cõi chúng-sanh

Lưu chuyển biển sanh-tử

Phật phóng diệt-khổ-quang

Vô-Ngại-Thần thấy rõ.

Tạng công-đức thanh-tịnh

Làm phước điền thế-gian

Dùng trí huệ hiển bày

Thắng-Lực-Thần tỏ ngộ.

Chúng-sanh thường si-mê

Lưu-chuyển trong đường hiểm

Vì họ Phật phóng quang

Ly-Cấu Thần chứng được

Trí-huệ không ngằn mé

Hiện khắp các quốc-độ

Quang-minh chiếu thế-gian

Diệu-Âm Thần thấy Phật.

Phật vì độ chúng-sanh

Khắp mười phương tu-tập

Tâm nguyện lớn không lường

Quang-Biến Thần thấy biết.


Vô-Ngại-Quang-Minh Chủ-Phong-Thần được giải-thoát-môn vào khắp Phật-pháp và tất cả thế-gian. Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn Phật xuất hiện trong vô-lượng quốc-độ đều cúng-dường rộng lớn. Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần được giải-thoát-môn dùng hương phong khắp dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh. Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khắp sanh thiện căn tất cả chúng-sanh khiến dứt trừ núi chướng nặng. Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần được giải-thoát-môn có thể phá vô-biên chúng ác-ma. Ðại-Thinh-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn dứt hẳn sự sợ hãi tất cả chúng-sanh. Thọ-Diễu-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn biển biện-tài vào thật-tướng của tất cả pháp.

Phổ-Hành-Vô-Ngại Thần được giải-thoát-môn tạm phương tiện điều phục tất cả chúng-sanh. Chủng-Chủng-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn nhập thiền-định tịch-tịnh dứt trừ ngu-si rất nặng. Ðại-Quang-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tùy thuận tất cả chúng-sanh thật hành vô-ngại.

Lúc đó, Vô-Ngại-Quang-Minh Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phong-Thần rồi nói kệ rằng :

Tất cả Phật-Pháp rất sâu rộng

Phương-tiện vô-ngại khắp vào được

Phật thường xuất-hiện khắp thế-gian

Không tướng, không hình, không ảnh tượng.

Ông xem thuở xa xưa

Một niệm cúng-dường vô-lượng Phật

Như vậy dũng-mãnh hạnh bồ-đề

Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp được tỏ ngộ.

Như-Lai cứu-thế bất-tư-nghì

Tất cả phương-tiện không luống uổng

Ðều khiến chúng-sanh lìa khổ lo

Phiêu-Kích-Vân-Tràng môn giải-thoát.

Chúng-sanh vô-phước, chịu khổ đau

Chướng nặng, cái đầy, thường che đậy

Ðều khiến tất cả được thoát lìa

Tịch-Quang-Trang-Nghiêm được rõ biết.

Thần-thông rộng lớn của Như-Lai

Dẹp trừ tất cả loài ma chướng

Bao nhiêu phương-tiện dùng nhiếp trừ

Lực-Năng-Kiệt-Thủy quan-sát thấy.

Chưn lông của Phật diễn diệu-âm

Tiếng Phật thế-gian đều cùng khắp

Tất cả khổ sợ đều dứt trừ

Ðại-Thinh-Biến-Hống rõ biết được.

Phật ở tất cả các quốc-độ

Trong vô-lượng kiếp thường diễn-thuyết

Biện-tài vi-diệu của Như-Lai

Thọ-Diễu-Thùy-Kế đã được hiểu.

Như-Lai tất cả môn phương-tiện

Trí vào trong đó đều vô-ngại

Cảnh-giới vô-biên không ai bằng

Phổ-Hành Vô-Ngại được giải-thoát.

Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé

Nơi nơi phương-tiện đều khiến thấy

Mà thân tịch-tịnh không tướng-hình

Chủng-Chủng-Cung-Ðiện được chứng nhập.

Như-Lai nhiều kiếp tu công-hạnh

Tất cả trí lực đều viên mãn

Thuận theo thế-pháp ứng chúng-sanh

Ðại-Quang-Phổ-Chiếu đã được thấy.

Phổ-Quang-Diệm-Tạng Chủ-Hỏa Thần được giải-thoát-môn đều trừ tối tăm tất cả thế-gian.

Phổ-Tập-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn có thể dứt các nghiệp-hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng-sanh.

Ðại-Quang-Biến-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi phước-lạc vô-động.

Chúng-Diệu-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn quan-sát Như-Lai thần-thông-lực thị-hiện vô-biên-tế.

Vô-Tận-Quang-Kế Thần được giải-thoát-môn quang-minh chiếu diện vô-biên hư không giới.

Chủng-Chủng Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn các thứ phước trang-nghiêm quang-minh tịch-tịnh.

Thập-Phương-Cung-Ðiện-Như-Tu-Di-Sơn Thần được giải-thoát-môn dứt những khổ não của tất cả các loài.

Oai-Quang-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn tự-tại khai-ngộ tất cả thế-gian.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn phá hẳn tất cả kiến chấp ngu-si.

Lôi-Âm-Ðiển-Quang Thần được giải-thoát-môn thành-tựu tất cả nguyện-lực âm-thinh chấn-động.

Lúc đó, Phổ-Quang-Diệm-Tạng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hóa thần rồi nói kệ rằng :

Ông xem Như-Lai tinh-tấn lực

Rộng lớn ức kiếp bất tư-nghì

Vì độ chúng-sanh hiện thế-gian

Bao nhiêu ám chướng khiến đều dứt.

Chúng-sanh ngu-si sanh kiến chấp

Phiền-não như thác như lửa cháy

Ðạo-Sư phương tiện đều dứt trừ

Phổ-Tập-Quang-Tràng được tỏ ngộ.

Phước-đức như không vô cùng tận

Cầu tìm biên-tế bất-khả-đắc

Phật đại-bi-lực không động lay

Ðại-Quang-Biến-Chiếu lòng vui đẹp.

Tôi xem công-hạnh của Như-Lai

Trải vô-lượng kiếp không ngằn mé

Như vậy thị-hiện sức thần-thông

Chúng-Diệu-Cung Thần đã rõ biết.

Ức kiếp tu hành chẳng thể suy

Cầu tìm biên-tế chẳng thể biết

Diễn pháp thật tướng khiến vui mừng

Vô-Tận-Quang-Thần quan-sát thấy.

Mười phương chỗ có vô-lượng chúng

Ðại-chúng hiện-tiền chiêm-ngưỡng Phật

Quang-minh tịch-tịnh chiếu thế-gian

Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn hay rõ thấu.

Như-Lai xuất hiện khắp thế-gian

Ngồi trong tất cả cung-điện báu

Tuyên thuyết đại pháp rộng vô-biên

Thập-Phương-Cung-Thần môn giải-thoát.

Chư Phật trí-huệ rất rộng sâu

Thế-gian tự-tại đều khắp hiện

Thuyết minh rành rẽ chơn thật lý

Oai-Quang-Tự-Tại ngộ môn này.

Kiến-chấp ngu-si bị che tối

Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển

Vì họ Phật dạy diệu-pháp môn

Quang-Chiếu-Phương-Thần hay ngộ nhập.

Chí nguyện rộng lớn bất-tư-nghì

Thập-lực lục-độ đã thanh-tịnh

Theo bổn-nguyện xưa hiện ra đời

Lôi-Âm-Ðiển-Quang rõ biết được.

Phổ-Hưng-Vân-Tràng Chủ-Thủy-Thần được giải-thoát-môn từ-tâm bình-đẳng lợi-ích tất cả chúng-sanh.

Hải-Triều-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-biên pháp trang nghiêm.

Diệu-Sắc-Luân-Kế Thần được giải-thoát-môn quan-sát chúng-sanh đáng giáo hóa dùng phương tiện nhiếp thọ.

Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần được giải-thoát-môn khắp diễn bày cảnh-giới thậm-thâm của chư Phật.

Ly-Cấu-Hương-Tích Thần được giải-thoát-môn khắp hiện đại-quang-minh thanh-tịnh.

Phước-Kiều-Quang-Âm Thần được giải-thoát-môn thanh-tịnh pháp-giới vô-tướng vô-tánh.

Tri-Túc-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn biển đại-bi vô-tận.

Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần được giải-thoát-môn đại hoan-hỷ trong đạo-tràng chúng hội Bồ-Tát.

Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn dùng sức đại phước-đức vô-ngại khắp xuất hiện.

Hống-Thinh-Biến-Hải Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh phát-khởi phương-tiện điều-phục như hư-không.

Lúc đó Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thủy Thần rồi nói kệ rằng :

Thanh-Tịnh từ-bi sát-trần số

Cộng sanh một tướng của Như-Lai

Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy

Do đây nhìn Phật không nhàm đủ.

Thế-Tôn thuở xưa lúc tu hành

Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật

Công hạnh tu hành không nhàm mỏi

Phương-tiện như đây Vân-Âm biết.

Phật trong tất cả mười phương cõi

Vắng lặng bất-động không lai khứ

Ðều khiến chúng-sanh thấy thân Phật

Diệu-Sắc-Luân-Kế hay ngộ nhập.

Như-Lai cảnh-giới vô-biên lượng

Tất cả chúng-sanh chẳng biết được

Diệu-Âm diễn-thuyết khắp mười phương

Thiện-Xảo-Triền-Phục tu tập được.

Thế-Tôn quang-minh vô-cùng-tận

Chiếu khắp pháp-giới bất-tư-nghị

Thuyết pháp giáo-hóa độ chúng-sanh

Ly-Cấu-Hương-Tích quan-sát thấy.

Như-Lai thanh-tịnh đồng hư-không

Vô-tướng vô-hình mười phương khắp

Tất cả chúng-hội đều được thấy

Phước-Quang-Âm Thần khéo quan-sát.

Phật xưa tu tập môn đại-bi

Tâm Phật rộng khắp đồng chúng-sanh

Dường như mây lớn hiện thế-gian

Môn giải-thoát này Tri-Túc biết.

Tất cả thập-phương các quốc-độ

Ðều thấy Như-Lai ngự pháp tòa

Khai ngộ rành rẽ đại bồ-đề

Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm được chứng nhập.

Chư Phật chỗ làm không chướng ngại

Qua khắp mười phương tất cả cõi

Các nơi thị-hiện đại thần-thông

Phổ-Hiện-Oai-Quang đã ngộ được.

Tu-tập vô-biên hạnh phương-tiện

Khắp cõi chúng-sanh đều đầy đủ

Thần-thông diệu-dụng chẳng tạm dừng

Hống-Thinh-Biến-Hải chứng nhập được.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy